De LP is voorvechter van een kleine, dienstbare overheid die zich beperkt tot bescherming van de rechtstaat. Al het andere doet af aan de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid die burgers hebben om hun eigen leven in te richten. Onze partij gelooft in de initiatieven die op eigen kracht in de samenleving ontstaan, juist zonder oplegging van bovenaf.

De LP is voor:

  • vrijheid om je eigen leven leiden, zolang je de vrijheid van een ander niet schaadt;
  • een nachtwakersstaat die zorgdraagt voor politie, justitie en defensie;
  • ruimte voor vrijwillige initiatieven die overheidstaken kunnen vervangen.

Verdiepende standpunten

Minimumloon

De LP streeft naar het afschaffen van het minimumloon en het minimumjeugdloon. De beloning voor werk is een vrijwillige overeenkomst tussen twee partijen en geen taak van de overheid.

Het minimumloon zorgt ervoor dat mensen moeilijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en afhankelijk worden van uitkeringen.…

Lees verder →

Pensioen en AOW

De LP streeft naar een samenleving van weerbare burgers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun oudedagsvoorziening en niet afhankelijk zijn van de overheid.

De pensioenregelingen zijn in de afgelopen decennia versoberd. Van eindloon naar middelloon, gevolgd door een decennium zonder indexatie of met sterk achterblijvende indexatie.…

Lees verder →

Privatisering

De LP is voorstander van privatisering van staatsbedrijven. Hierbij moet wel worden gewezen op het risico dat strategische infrastructuur in buitenlandse handen komt. Met een relatief kleine investering zou een buitenlandse mogendheid Nederland kunnen gijzelen door netbeheerders over te nemen en zo de energietransitie en economische ontwikkeling te frustreren.…

Lees verder →

Bescherming van de consument

De LP wil dat bedrijven zich concentreren op het leveren van waarde aan consumenten in plaats van het voldoen aan bureaucratische eisen. De overheid pretendeert werknemers, consumenten en patiënten te beschermen, maar de realiteit is dat regulering vooral de positie van grote bedrijven versterkt (zie ook: Minder regulering).…

Lees verder →

Minder regulering

De LP streeft naar het verminderen van overheidsregulering en het bevorderen van economische vrijheid.

De LP wil het niveau van overheidsregulering verminderen, omdat deze vaak neveneffecten met zich meebrengt. Het verhogen van de regelgeving dwingt bedrijven om speciale functionarissen aan te stellen die zich bezighouden met naleving.…

Lees verder →

De Europese Unie

Internationale organen zoals de EU zijn te omvangrijk en te ver verwijderd van de dagelijkse realiteit van burgers. De LP verzet zich tegen verdere centralisering van macht en zal er dan ook voor pleiten dat Nederland op termijn uit de EU stapt.…

Lees verder →

Constitutioneel Hof

In Nederland ontbreekt, in tegenstelling tot sommige andere landen, de mogelijkheid voor de rechterlijke macht om wetten aan de Grondwet te toetsen. Er is geen zogenaamd constitutioneel hof. Heeft een Grondwet dan nog wel zin?

Theoretisch gezien dient de Eerste Kamer erop toe te zien dat wetsvoorstellen in lijn zijn met de Grondwet en andere wetten.…

Lees verder →

Grondwet

De LP is van mening dat er een reeks aanzienlijke staatsrechtelijke wijzigingen nodig is om de rechten van burgers te versterken. De Eerste Kamer ziet er onvoldoende op toe dat wetsvoorstellen in lijn zijn met de grondwet. De overheid staat daarom boven de grondwet, waardoor onze rechten onderhevig zijn aan invloeden uit het toevallige politieke discours van het moment.…

Lees verder →

Tegenbegroting

Baas in eigen portemonnee en zuinigheid met vlijt. De staatsuitgaven kunnen ongeveer een tiende zijn van de huidige uitgaven, als de rijksoverheid zich enkel nog verantwoordelijk houdt voor veiligheid (Politie, Justitie en Defensie). De LP wil dat de verplichting om financieel bij te dragen aan overige overheidsdiensten komt te vervallen.…

Lees verder →