Government’s first duty is to protect the people, not run their lives. ― Ronald Reagan​

De LP (de Libertaire Partij) is gestoeld op de libertaire filosofie. Dat betekent dat de LP zich sterk maakt voor een kleine, efficiënte en faciliterende overheid, waarbij de vrijheid van burgers zo groot mogelijk blijft.

We leven in een tijd waarin de overheid meer dan ooit in ons leven aanwezig is. Met name door de recente Covid-19-epidemie lijkt het wel alsof elk onderdeel van de samenleving tot in de details bepaald is. Steeds meer vrijheid en autonomie wordt ons uit handen genomen.

Meer overheid betekent bovendien meer regels, en daarom meer ambtenaren, meer administratieve rompslomp en meer belastingdruk. Maar zijn al die regels nu echt nodig?

Een overheid moet bijdragen aan ons welzijn, maar wanneer gaat zij daarin te ver? Wanneer beperkt de overheid onze zelfstandigheid en ons recht op zelfbeschikking?

Dit zijn exact de vragen die de LP stelt.

Wat wil de LP bereiken?

De LP gelooft dat mensen het beste tot hun recht komen in een open samenleving waarin iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen toekomst na te streven. Een samenleving waarin we het beste uit onszelf halen, en we onze ambities kunnen verwezenlijken zonder de ander geweld aan te doen.

De Libertaire Partij gaat uit van vertrouwen. Vertrouwen dat de meeste mensen prima voor zichzelf kunnen zorgen als ze daar de ruimte voor krijgen. Vertrouwen dat mensen in beginsel bereid zijn elkaar te helpen en elkaars grenzen te respecteren. Zo creëren we samen een veilige leef- en werkomgeving.

Hiertoe wil de LP de overheidstaken inperken, de focus leggen op de echt belangrijke zaken en zoveel mogelijk beleid uitvoeren op lokaal niveau. Minder belasting, betere dienstverlening, minder regels, minder bureaucratie en meer vrijheid in het maken van eigen keuzes.

De LP wil dat de overheid teruggaat naar haar kerntaken. Een overheid ontdaan van allerlei kostbare en onnodige bestuurslagen.

Een overheid die naar u luistert in plaats van naar zichzelf!

Kan dat, een minimale overheid? Ja, dat kan: lees daarvoor onze standpunten.