Wij, de leden van de Libertaire Partij, in vrijheid verenigd, verklaren hierbij onze onwrikbare overtuiging dat alle mensen een geboorterecht genieten om in vrijheid te leven. Als libertairen streven wij naar een samenleving waarin niemand wordt gedwongen, bedreigd of met geweld wordt aangevallen.

Mensen zijn enkel vrij wanneer zij naar eigen inzicht kunnen beschikken over hun leven, en daarbij uitsluitend beperkt worden door de plicht om ieder ander diezelfde vrijheid te laten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit evenwicht van gelijkwaardige rechten de bron is van alle rechtvaardigheid, en tevens een wezenlijke voorwaarde is voor een vrije en welvarende maatschappij. Wij menen dat de initiatie van dwang, geweld en bedrog geen plaats kan hebben in een volwassen samenleving. Wij geloven dat vrede, welvaart en gelukzaligheid enkel volledig gerealiseerd kunnen worden indien alle menselijke relaties berusten op de vrijwillige instemming van de betrokken personen.

Vanuit deze overtuiging verdedigen wij het recht van alle mensen om alles met hun leven en eigendom te doen of te laten wat zij willen, zo lang zij geen inbreuk maken op het gelijke recht van ieder ander. Wij verwelkomen de verscheidenheid die deze vrijheid met zich meebrengt. De wereld die wij trachten op te bouwen is er een waarin individuen vrij zijn om hun eigen dromen op hun eigen wijze te verwezenlijken, zonder daarin wreed beperkt te worden door enige autoritaire macht.

Dit betekent dat wij streven naar een situatie waarin de rechten van ieder individu beschermd worden. In een libertaire samenleving geniet eenieder het recht op lichamelijke zelfbeschikking, het recht op geestelijke zelfbeschikking, het eigendomsrecht, en het recht op vrijheid.

Wij erkennen voorts het onvervreemdbare recht van ieder mens om zichzelf te verdedigen tegen aanvallen op of bedreigingen van zijn lichaam, geest, eigendom of vrijheid. Geen enkel persoon en geen enkel verband van personen mag inbreuk maken op deze rechten. Indien één of meerdere mensen kunnen beschikken over de vrijheid van één of meer andere mensen, betekent dit dat er onvrijheid is.

Wij mogen pas oprecht van vrijheid spreken wanneer geen enkel mens en geen enkele groep van mensen over het recht of de mogelijkheid beschikt om de vrijheid van enig ander mens geheel of gedeeltelijk weg te nemen. Ieder verraad van dit beginsel levert onderdrukking op, en is onverteerbaar voor het geweten van een vrije geest.

Overheden hebben door de geschiedenis heen gewerkt vanuit het tegenovergestelde principe dat de staat de exclusieve bevoegdheid heeft de rechten van individuele mensen af te nemen of in te perken. Overheden zijn echter niets anders dan verbanden van een select gezelschap individuen, die ten onrechte pretenderen namens alle individuen te spreken. Wij zijn van oordeel dat alle groepsverbanden hun rechten en bevoegdheden ontlenen aan de mensen die hen hebben opgericht, en dat zij de vrijheid van anderen niet mogen inperken, net zo min als de mensen die de verbanden hebben opgericht dat zelfstandig zouden mogen.

Derhalve ontkennen wij het recht van enige overheid om de rechten van enig individu te schenden. Wij streven, kortom, naar een wereld waarin alle betrekkingen tussen mensen en groepen van mensen volledig en uitsluitend berusten op vrijwillige instemming van alle betrokkenen. Een wereld waarin uitsluitend de initiatie van dwang, geweld en bedrog als misdadig gelden, en verder alle vormen van menselijk handelen in vrijheid kunnen ontwikkelen.

Ons doel is om deze vrije wereld tijdens onze levensdagen te realiseren, en om de zegeningen van de vrijheid zeker te stellen voor alle toekomstige generaties. Met dit doel voor ogen nemen wij onze standpunten in.