Privacy- en Cookieprotocol

Algemeen

Graag informeert de LP u over de wijze waarop de LP persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de LP persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe de LP omgaat met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Het Privacy & Cookie Protocol is van toepassing op alle handelingen van de LP inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De LP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden in overeenstemming met deze wetgeving. In mei 2018 is om die reden het Huishoudelijk Reglement gewijzigd.

De LP

De LP is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de activiteiten die worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met de LP, mail naar [email protected].

Voor welke doeleinden verzamelt de LP uw persoonsgegevens?

De LP verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden (individuen) voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het beheren van de financiële administratie, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, het voeren van campagne en gericht te kunnen informeren over verschillende aandachtsgebieden waaronder voorbereidende werkzaamheden en daadwerkelijke werkzaamheden voor het werven van leden en ondersteuningsverklaringen.

Leden

Als u lid bent, gebruikt de LP de door u aangeleverde gegevens zoals telefoonnummers, adresgegevens, e-mailadres, klikgedrag en geboortedatum ten behoeve van de permanente campagne, meer in het bijzonder om u:

 • Te informeren over en te betrekken bij de permanente campagne;
 • Te vragen actief deel te nemen aan de permanente campagne;
 • Informatie en kennis te vragen die gebruikt wordt als input voor de permanente campagne.

Leden en donateurs

Meer in detail, verwerkt de LP uw telefoonnummer, adresgegevens, betaalgegevens, lidnummer, e-mailadres, klikgedrag en geboortedatum voor:

 • Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan innen van contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, werving van ondersteuningsverklaringen en deelname aan online en offline ledenraadplegingen);
 • Het ontvangen van donaties en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan openbaarmaking van die donaties waarvan dit wettelijk vereist wordt, notarisplannen en overeenkomsten);
 • Het offline dan wel online verzenden van verenigingsinformatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Het beheren van de ledenadministratie;
 • Het beheren van de financiële administratie;
 • Het beheren van een database voor commissies, werkgroepen, partijarchief, deelplannen, scouting, talentmanagement, verkiezingsuitslagen et cetera;
 • (geanonimiseerd) Statistisch onderzoek zoals naar kansrijke gebieden voor verkiezingsdeelname, kostprijs per stem.

Leden, donateurs en belangstellenden

De LP gebruikt het door u verstrekte e-mailadres en uw adresgegevens om:

 • De bij ons bekende leden en donateurs ineens, dan wel per kieskring, gemeente of provincie te informeren over evenementen waarvan de organisatie in handen is van de LP, dan wel waar de LP aan bijdraagt, dan wel waarvan de LP denkt dat in een acceptabele mate enige aandacht schenken aan een event de leden ten goede komt;
 • Te inventariseren waar met behulp van leden, donateurs, onze werkgroepen en commissies het kenbaar wordt voor de LP dat in zekere leefgebieden mensen zich zorgen maken over bepaalde thema’s en deze voor de LP in het vizier komen;
 • U gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw vragen dan wel wensen;
 • Gericht(er) terug te koppelen wat met uw inventarisatie en mening gedaan is;
 • U gericht te informeren en te betrekken bij belangrijke onderwerpen in uw directe omgeving;
 • Doelgroepen aan te maken om potentiële, dus toekomstige LP leden te benaderen via Sociale Media.

De LP gebruikt – met uw toestemming gegeven – opgevraagde informatie en kennis ten behoeve van aandachtsgebieden en -thema’s om u:

 • Gericht te informeren over uw aandachtsgebieden;
 • Gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw aandachtsgebieden;
 • Gericht terug te kunnen koppelen wat met uw input over de aandachtsgebieden gedaan is;
 • Gericht te kunnen bereiken en bereiken en betrekken bij permanente campagne.

Welke persoonsgegevens verzamelt de LP?

De LP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, belangstellenden en donateurs.

De LP verwerkt enkel de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

De categorieën persoonsgegevens die de LP verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens);
 • Lidmaatschap gegevens (zoals gegevens betreffende functies binnen de LP, aandachtsgebieden, kieskring, gemeentenaam, provincienaam en het lidnummer).

Voor sollicitanten en kandidaten gebruikt de LP uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken.
 • Om u op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille).
 • Om uw geschiktheid te beoordelen voor een functie die vacant is of vrij kan komen.
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures
 • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

Voor sollicitanten en kandidaten verzamelt de LP:

 • Naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, adresgegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens en bankrekeningnummer.
 • Een administratienummer (o.a. BSN) als dit in het belang van specifieke evenementen is zoals verkiezingen.
 • Nationaliteit en geboorteplaats, indien dit in het belang van specifieke evenementen is zoals verkiezingen.
 • Gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages.
 • Gegevens over de functie waarnaar gesolliciteerd is.
 • Gegevens over de aard, inhoud van huidige en vorige dienstverbanden en beëindiging van vorige dienstverbanden.
 • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de sollicitant zijn verstrekt of die hem of haar bekend zijn (testen, assessments, etc).
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist vanwege de toepassing van een andere wet.
 • De LP bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten en kandidaten 4 weken, tenzij toestemming tot en met zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

Leden en donateurs

Van leden en donateurs verzamelt de LP:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur (niet verplicht), geslacht (niet verplicht), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres);
 • Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens);
 • Lidmaatschap gegevens (gegevens betreffende functies binnen de LP, aandachtsgebieden en het lidnummer).
 • Optioneel zijn de titulatuur, geslacht, telefoonnummer en contactgegevens van assistenten van het individu.
 • Ook kan de LP beeldmateriaal (foto’s, geluid- en video opname) registeren waar u mogelijk herkenbaar in beeld/geluid op staat.
 • Van belangstellenden verzamelt de LP persoonlijke gegevens (e-mailadres, postcode, datum en locatie van registratie). Dit gaat met name op voor de nieuwsbrief die verzonden wordt.

Belangstellenden

Van belangstellenden verzamelt de LP persoonlijke gegevens (e-mailadres, postcode, datum en locatie van registratie).

Wie hebben toegang tot de ledenadministratie van de LP?

 • De secretaris heeft toegang tot en bewerkingsrechten aangaande de ledenadministratie van de LP.
 • De penningmeester heeft toegang tot  en bewerkingsrechten aangaande de financiële administratie.
 • Tevens hebben de overige leden van bestuur toegang maar geen bewerkingsrechten tot de genoemde administratie. De leden van het bestuur zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
 • Voor de functionele en territoriale decentrale afdelingen van de LP geldt dat de secretarissen van het bestuur nationaal en decentraal toegang hebben tot de hun benodigde gegevens.
 • Tevens heeft de penningmeester toegang tot de ledenadministratie die nodig zijn voor de financiële administratie nationaal dan wel decentraal.
 • Het bestuur van toekomstige interne organen hebben geen automatische toegang tot de ledengegevens. Te denken valt aan sub-organen als een denktank, thematische clubs e.d.

Hoe gaat de LP om met beveiliging, vertrouwelijkheid & externe partijen?  

 • De LP legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Binnen de LP wordt bijgehouden dat persoonsgegevens uitsluitend gebruikt worden voor de activiteiten van de LP en statutair specifiek met de LP verbonden organisaties en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe dienstaanbieders voor het faciliteren van enquêtes, het beheer van mailservers en faciliteren van betalingen.
 • Wanneer de LP persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij (een zogeheten bewerker), dienen de LP en de bewerker te allen tijde een bewerkersovereenkomst te sluiten. Hiermee waarborgt de LP de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
 • Anno 2018 werkt de LP voor de leden- en de financiële administratie samen met SkillSource op basis van een bewerkersovereenkomst.

Wat doet de LP met cookies?

 • De LP gebruikt cookies en soortgelijke technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, worden cookies en soortgelijke technieken gebruikt om u later sociale media berichten en -advertenties te laten zien over onderwerpen die u interessant vindt, het uitvoeren van campagne analyses en het benaderen van doelgroepen.
 • De LP plaatst ook cookies voor technisch-noodzakelijke, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen van deze cookies hebben we uw toestemming niet nodig, omdat deze geen of geringe invloed hebben op uw privacy.

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’).

Voor welke doeleinden plaatst de LP cookies?

Onze website kan cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.
 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan of om het inloggen op onze website te vergemakkelijken.
 • Analytische cookies. De LP gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. De LP kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.
 • Advertentie of tracking cookies. De LP maakt geen gebruik van de Facebook Pixel.

De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van campagnes en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde berichten te tonen op de website, al dan niet van externe partijen.

Welke (persoons)gegevens verzamelt de LP via cookies?

Via cookies verzamelt de LP uw

 • Geanonimiseerd IP adres
 • Surf en klikgedrag op LP websites
 • Het type browser welke u gebruikt op geaggregeerd niveau
 • Het aantal bezoekers per uur en de duur per bezoek
 • Welke pagina’s u bezoekt op de LP website

Hoe kunt u zich verzetten tegen cookies?

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen cookies (van onze website) mag aanvaarden. Als uw browser geen cookies van onze website aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken.

Indien u zich wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren of door hier te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices.

Hoe lang bewaart de LP uw persoonsgegevens?

De LP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

 • Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
 • U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen via [email protected].
 • Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of verzoek tot beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Verzet

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal de LP u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Dit kunt u doen via [email protected]. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet.

Houd er rekening mee dat de LP in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Heeft u een vraag of verzoek?

Voor vragen over het Privacy & Cookie Protocol of over het gebruik van uw persoonsgegevens door de LP kunt u contact opnemen met het bestuur via [email protected].

Heeft u een klacht?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe de LP uw persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg behandelen, of wanneer u ons een verzoek hebt gedaan welke wij niet, niet volledig of niet tijdig hebben gehonoreerd.

Wijzigingen in het Privacy & Cookie Protocol

De LP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacy & Cookie Protocol. Wij adviseren u het Privacy & Cookie Protocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy & Cookie Protocol is gepubliceerd en laatstelijk gewijzigd op 22 mei 2018.