De LP streeft naar een samenleving van weerbare burgers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun oudedagsvoorziening en niet afhankelijk zijn van de overheid.

De pensioenregelingen zijn in de afgelopen decennia versoberd. Van eindloon naar middelloon, gevolgd door een decennium zonder indexatie of met sterk achterblijvende indexatie. Tussen 1982 en 1994 heeft de overheid tientallen miljarden guldens aan het ABP onthouden. De pensioenleeftijd wordt verhoogd.

Dit zijn allemaal negatieve ontwikkelingen waarbij de overheid betrokken is. De spelregels worden gewijzigd tijdens het spel. Zekerheid wordt niet geboden, terwijl dit juist gewenst is bij pensioenen. Je betaalt vaak je hele leven bij, maar uiteindelijk weet je niet wat je krijgt.

Pensioen

De nieuwe pensioenwet bevat verschillende positieve aspecten, zoals verbeterde flexibiliteit, transparantie en individuele keuzevrijheid. Het stelt werknemers in staat om hun pensioen aan te passen aan hun specifieke behoeften, biedt duidelijkere informatie over pensioenuitkeringen en geeft werknemers meer zeggenschap over de beleggingsstrategie van hun pensioenfonds. Ondanks deze verbeteringen blijft de verplichte deelname aan het pensioenstelsel  een onterechte inbreuk op de economische vrijheid. LP pleit ervoor dat de overheid zich niet bemoeit met beleggingsbeslissingen en dat pensioenfondsen volledig privaat en op vrijwillige basis opereren. Tot slot moet voorkomen worden dat pensioenfondsen verplicht worden om pensioenvoorzieningen in te zetten voor politiek gewenste investeringen.

AOW

Bij de invoering van de AOW is destijds gekozen voor een omslagstelsel, waarbij werkenden een deel van hun inkomen moeten afstaan om de pensioenen van gepensioneerden te financieren, ongeacht hun eigen financiële situatie of behoeften. Dit systeem van gedwongen solidariteit is onrechtvaardig en heeft ingrijpende gevolgen voor jongere generaties.

Het omslagstelsel legt een financiële last op jongere generaties. Zij worden gedwongen bij te dragen aan de pensioenen van oudere generaties, zonder garantie dat zij in de toekomst dezelfde financiële zekerheid zullen ontvangen. Dit is duidelijk onrechtvaardig, aangezien het de vrijheid van jongere generaties beperkt en hen dwingt de lasten te dragen van beslissingen die zij zelf niet hebben genomen.

Het gedwongen karakter van de AOW ondermijnt ook de zelfredzaamheid en weerbaarheid van burgers. Door de AOW in stand te houden blijven mensen afhankelijk en worden ze niet gestimuleerd om hun eigen financiële toekomst veilig te stellen. De LP streeft naar een samenleving van weerbare burgers en gelooft dat weerbaarheid niet kan worden bereikt door afhankelijkheid.

Het is belangrijk om te erkennen dat verwachtingen en beloftes die door de overheid worden gewekt geen automatische rechten met zich meebrengen. We moeten op een bepaald moment deze keten doorbreken en streven naar een eerlijker en rechtvaardiger systeem. Zodat jongere generaties niet financieel beperkt zijn en hen in staat stelt zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen toekomst.

De LP wil de AOW op termijn afschaffen, wat betekent dat de burger daar bij de pensioenopbouw rekening mee moet houden.