Baas in eigen portemonnee en zuinigheid met vlijt. De staatsuitgaven kunnen ongeveer een tiende zijn van de huidige uitgaven, als de rijksoverheid zich enkel nog verantwoordelijk houdt voor veiligheid (Politie, Justitie en Defensie). De LP wil dat de verplichting om financieel bij te dragen aan overige overheidsdiensten komt te vervallen. Op die manier is het mogelijk voor marktpartijen om te concurreren en deze diensten op termijn over te nemen. Dat overige zaken niet door een centrale overheid gefinancierd zullen worden betekent niet dat deze zullen verdwijnen. De LP gelooft in de initiatieven die op eigen kracht in de samenleving ontstaan, juist zonder oplegging van bovenaf.

Miljoenennota

Hieronder presenteren we een tegenbegroting voor een kleine overheid, zoals deze door de LP wordt voorgesteld. In dit toekomstscenario bevat de miljoenennota alleen ontvangsten en uitgaven voor veiligheid. De rest van de uitgaven komt te vervallen. De diensten die vervallen worden overgenomen door private instellingen of kunnen georganiseerd worden door gemeenschappen of bijvoorbeeld corporaties.  

De tegenbegroting bestaat in grote lijnen uit:

  • Justitie en Veiligheid 21 miljard
  • Defensie 20 miljard
  • Rentelasten 8 miljard
  • Totaal: 49 miljard

De uitgaven bedragen dan € 2.750 per inwoner, in plaats van nu € 24.360 per inwoner. Justitie en Veiligheid zal lager uitpakken door het niet langer vervolgen van slachtofferloze misdrijven, zoals drugshandel. De kosten voor Defensie zullen mogelijk hoger worden door het land zo zelfstandig mogelijk te verdedigen. Rentebetalingen en aflossingen zullen wel doorgaan.

(bron: poster miloenennota 2024 van het Mnisterie van Financiën)

Inwoners van Nederland dienen zich zelf te verzekeren voor zorg en sociale zekerheid. De LP is ervan overtuigd dat er een sterke economische groei zal ontstaan, doordat de diensten die op dit moment door de overheid worden verricht een stuk efficiënter zullen worden geleverd door concurrerende marktpartijen. Afschaffing van regelgeving zal de economie verder versterken.

Nuancering

Dit betekent niet dat de gemiddelde inwoner ruim twintigduizend euro over zal houden, omdat men voor veel zaken zelf verantwoordelijk zal worden. Een aantal kleinere uitgaven zitten niet in dit overzicht en er ontbreken ontvangsten zoals de gasbaten onder de Noordzee. Er zullen onder meer nog kosten zijn voor het wetgevende proces en voor financiën. Daarnaast zullen er gemeentelijke uitgaven die nu onder de post gemeentefonds staan in rekening gebracht worden door gemeenten zelf. Ook al zullen die naar verwachting drastisch verminderen. Dit zal niet van vandaag op morgen geregeld worden, maar de omvang van de rijksbegroting en de invloed van het rijk op de inwoners van Nederland zal uiteindelijk enorm verminderen.

De LP is voor gelijke behandeling van iedere burger. Dat betekent dat iedereen in gelijke mate bijdraagt aan de nachtwakersstaat, ongeacht je inkomen of je vermogen. Er is in die situatie geen aparte belasting voor bedrijven of andere organisatievormen. Alleen personen zijn belastingplichtig.

De rechtvaardiging voor belasting in een libertaire samenleving ligt volgens de LP in het feit dat burgers door de overheid worden beschermd tegen agressie en zich op hun rechten kunnen beroepen bij overheidsinstanties (politie en justitie). Dat kan in verschillende hoedanigheden zoals werknemer, grondbezitter of aandeelhouder.

Burgers moeten de volledige vrijheid hebben om zich te organiseren en te ondernemen. De overheid moet dat niet willen sturen of beperken. Ook bedrijven profiteren van de veiligheid die een nachtwakersstaat beschermt, maar dit wordt gedekt door het feit dat aandeelhouders, medewerkers en klanten van dat bedrijf zelf belasting betalen.

Voor bedrijven die internationaal kapitaal ophalen gaat dit laatste niet volledig op, omdat er buitenlandse aandeelhouders profiteren van het bedrijf zonder dat zij in Nederland belasting betalen. De LP wil daarom onderzoeken of buitenlandse aandeelhouders verplicht kunnen worden om via de vennootschap belasting af te dragen.