De overgang van fossiele brandstoffen naar elektriciteit verloopt in hoog tempo. De vraag naar elektriciteit zal in de komende decennia verdubbelen. Deze toename, samen met de snelle groei van hernieuwbare energie, leidt ertoe dat de elektriciteitsnetwerken op steeds meer plaatsen overbelast raken. De capaciteit van het distributienet is momenteel zo beperkt dat er in veel regio’s al geen ruimte meer is om nieuwe installaties aan te sluiten.

Het is daarom essentieel om aanzienlijke investeringen te doen in het elektriciteitsnetwerk, zoals de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen, ondergrondse kabels en transformatorstations. Bovendien is grootschalig transport van elektriciteit van windparken op zee naar het vasteland nodig.

Hoewel de netbeheerders miljarden aan netbeheerkosten ontvangen, is er sprake van aanzienlijke financieringstekorten. Deze tekorten zijn het gevolg van problematisch aandeelhouderschap bij de netbeheerders, die allemaal in handen zijn van overheden.

Dit aandeelhouderschap wordt gekenmerkt door conflicterende belangen. Voor overheden vormen de netbeheerders een stabiele inkomstenbron in de vorm van dividenden, voor de financiering van algemene middelen op korte termijn. Netbeheerders hebben langetermijnplannen die zich uitstrekken over jaren en decennia.

De LP pleit voor het stopzetten van dividenduitkering, zodat netbeheerders de noodzakelijke investeringen kunnen doen. Daarnaast voor toelating van nieuwe binnenlandse aandeelhouders om tegenwicht te bieden aan de dominante rol van de overheid en om additioneel kapitaal op te halen.