De politie dient op lokaal niveau verantwoording af te leggen, niet nationaal. De veiligheidssituatie wordt besproken in de gemeenteraad en wordt zo een zaak van burgers en politiek.

De gemeente stelt het veiligheidsplan op en bepaalt deels de prioriteiten bij de politie. De raad kan moties van wantrouwen en afkeuring indienen en gaat over het budget. Waar een wijkagent aanspreekpunt op wijkniveau is, moet de gemeentelijke politiefunctionaris verantwoordelijkheid dragen voor de politie-inzet in een gemeente.

Decentralisatie

Centralisatie biedt bepaalde voordelen zoals gezamenlijk inkopen via facilitaire diensten. Specialistische kennis en diensten kunnen beter neergelegd worden in nationaal opererende onderdelen, zo spreekt de LP zich niet per definitie uit tegen samenwerking op landelijke schaal.

Gemeente- en regio-overstijgende criminaliteit kan het beste worden aangepakt door landelijke opsporingsdiensten. Veel criminaliteit is lokaal en betekent dat naast de landelijke invalshoek ook lokale planning en coördinatie noodzakelijk is. Dit gaat verder dan het aannemen van wijkagenten. Intensieve samenwerking op lokaal niveau, inclusief het geregeld afleggen van verantwoording, is een essentiële voorwaarde voor het leveren van voldoende bescherming aan de burgers. Deze samenwerking en verantwoording komen onvoldoende uit de verf.

Maatwerk

Een belangrijk aspect van lokale veiligheidsplannen is dat er maatwerk mogelijk is, voorkomen is beter dan repressie. Door samen te werken met de gemeente kan gemakkelijker vorm gegeven worden aan individuele oplossingen voor veelplegers bij wie vaak meerdere problemen spelen, en die nu te gefragmenteerd behandeld worden. De verantwoordelijkheid voor de coördinatie ligt bij de gemeentelijke politiefunctionaris.  Daarnaast kunnen gemeenten een deel van het budget inzetten voor particuliere veiligheidsdiensten die bijvoorbeeld surveillancediensten leveren.

De uitdaging is de voordelen van de nationale organisatie te koppelen aan lokale verankering van de politie in de gemeenschappen. Er dient een lokaal fundament geschapen te worden. Dit betekent niet dat de politie de komende vijf jaar weer geconfronteerd wordt met een reorganisatie en er 355 gemeentekorpsen worden opgezet. Maar wel dat er meet- en verantwoordingsmechanismen worden geschapen, waarbij de gemeentelijke politiefunctionaris het draai- en ankerpunt is. De spil waar de organisatie om draait. Het fundament van de lokale verantwoording.

Invloed gerelateerde onderwerpen:

De LP is voorstander van het niet langer strafbaar stellen van drugshandel. Dit maakt veel middelen vrij om mensen daadwerkelijk te beschermen en dit zal de druk op de politieorganisatie verminderen.

De LP is voorstander van het kunnen invullen van het recht op zelfverdediging door het individu. Naarmate individuen hier bedrevener in worden en meer middelen hebben om zichzelf te verdedigen neemt de druk op het politieapparaat verder af.