De LP erkent dat stikstof negatieve gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit, maar verzet zich tegen de starre en dwingende Europese regels, die onze samenleving ondergeschikt maakt aan natuurwetgeving. De natuur moet niet worden beschermd door Brusselse ambtenaren, maar door betrokken burgers.

Alle natuur in Nederland wordt actief door de mens onderhouden. We noemen dit ook wel ‘cultuurlandschap’. Natuurherstel is een politieke keuze, waar op dit moment miljarden euro’s aan belastinggeld en subsidies naartoe gaan. De doelstellingen voor natuurbehoud zijn gekozen naar een gewenst natuurbeeld voor specifieke soorten en habitats. Dit beeld is gebaseerd op een periode waarin Nederland minder inwoners en minder bedrijvigheid had. Het absolute verbod op de achteruitgang van soorten en natuurgebieden is dan ook te rigide en gaat bovendien ver buiten het takenpakket van de EU en de Nederlandse overheid.

De stikstofmaatregelen die hiermee gepaard gaan zetten het land op slot. De economische en maatschappelijke gevolgen zijn enorm. Boeren verliezen hun bedrijf. De bouw van woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur stokt en veel grote evenementen zijn moeilijker te organiseren. Er lijkt een taboe te rusten op belangenafweging met betrekking tot stikstof.

De LP ziet als oplossing dat benadeelden van stikstofdepositie de gang naar de rechter kunnen maken, eventueel via massaclaims. De LP is van mening dat de overheid geen vergunningen voor vervuiling mag afgeven. Ook mag de overheid nooit overgaan tot het onteigenen van boeren en andere grondbezitters. De LP stelt bovendien dat er veel ergere milieuschade plaatsvindt dan door de stikstofdepositie. Door zoveel nadruk te leggen op stikstof blijft andere milieuschade onderbelicht.

De LP is van mening dat het niet aan de overheid is om stikstofbeleid te voeren. Natuurbehoud is een zaak van burgers en niet van de overheid.