Migratie

in libertair perspectief

Waarom emigreren mensen?
Uw redacteur is zelf een migrant. Een emigrant uit Nederland en een immigrant in Zwitserland. In Zwitserland zijn veel mensen het wel eens moe dat er zoveel “Uusländer“, net als vliegen op de honing afkomen. Het veroorzaakt wantrouwen en het gevoel, dat deze mensen vooral komen om te profiteren van de grotere welvaart. In Nederland zijn de “achterblijvers” een beetje jaloers en hoor je vaak het “maar”:

– “maar Zwitserland profiteert van het bankgeheim”,
– “ze hebben van de oorlog geprofiteerd”, en
– “hun neutraliteit hebben ze alleen maar omdat ze er zelf rijker van worden”.

Allemaal redenen om zelf maar niet naar dat asociale Zwitserland te verhuizen. In Nederland is het toch beter. Je weet er tenminste waarvoor je zulke hoge belastingen betaalt. De overheid doet er zoveel goeds mee … Asociale emigranten uit Nederland, die hebben hun opleiding toch wél dankzij de overheid genoten! Beter weg. Beter kwijt dan rijk, en libertarisch zijn ze ook nog, des te beter wanneer ze vertrekken! Dit is Nederland ten voeten uit. DDR aan de Noordzee.

Kiezen met de voeten
Er wordt wel eens gezegd dat mensen kiezen met hun voeten. Vinden ze een politieke omgeving onderdrukkend, gaan ze misschien weg. Dit mag waar zijn, maar de overgrote meerderheid van migranten verhuizen uit noodzaak. Het is een kwestie van wel of geen perspectief hebben. Nomaden trekken mee met hun water- en voedselvoorziening. Verstandige mensen ontvluchten droogte en hongersnoden.

Regerende politici hebben een narratief opgebouwd dat de onderliggende oorzaak van grote migratiestromen bij de door “de mens” veroorzaakte klimaatverandering ligt. U en ik hebben het gedaan. Daarmee leiden ze af van het feit dat juist hun eigen kaste meestal de oorzaak is van allerlei omstandigheden die leiden tot het ontstaan van grote groepen mensen die gewoon weg willen. Het zijn de oorlogen, het onrecht en mismanagement die verantwoordelijk zijn voor de desastreuze toestanden in grote delen van de wereld.
Jordan Peterson voerde op 18 juli jl een verhelderend interview over de politieke achtergronden van armoede en “overbevolking” in Afrika, met de van oorsprong Senegalese Magatta Wade, libertariër en “visionary business leader with a passion for creating positive change in Africa.” 

Push- en pullfactoren
Veel mensen worden uit hun samenleving gepusht doordat die samenleving hen onvoldoende perspectief biedt. Omgekeerd kan emigratie ook veelbelovend zijn. Goudkoorts bijvoorbeeld. Of vrije vestiging voor digital nomads in Portugal en Servië. 
Nederlanders denken vaak dat de sociaaldemocratische welvaartsstaat een grote aantrekkingskracht op “gelukzoekers” uitoefent. Dat mag voor een deel wel kloppen, maar diezelfde welvaartsstaat is tegelijk ook een grote “pushfactor”, die vooral talent en vermogenden het land uitjaagt. Regeringen kunnen nog zo graag hopen dat immigranten de demografische tekorten in hun land gaan opheffen, maar je kunt je afvragen of diezelfde immigranten met blij gemoed lang zullen blijven bijdragen. Wat zullen die groepen doen wanneer ze in de gaten krijgen dat ze vooral naar Nederland gehaald werden om het sociale systeem in stand te houden en om voor een verouderende bevolking te zorgen? Valse voorspiegelingen maken niet blij, en waartoe dat kan leiden zien we soms bij tweede- en derdegeneratie-immigranten. Laten we de werkelijkheid eens bekijken.

Feiten en cijfers

 • Immigratie- en emigratiecijfers[1] over de periode 2010-2019 laten zien dat zich in die tien jaar totaal ongeveer twee miljoen mensen in Nederland hebben gevestigd en dat er ongeveer anderhalf miljoen zijn vertrokken. Deze aantallen zijn inclusief de teruggekeerde en vertrokken Nederlanders.
 • Het aantal immigranten in 2010 bedroeg circa 150.000 en in 2019 was dit 270.000. Voor emigranten was dit in 2010 circa 120.000 en in 2019 160.000. De totale bevolking in Nederland is in deze periode met circa 800.000 personen gegroeid. Meer dan de helft van deze toename is toe te rekenen aan migratie.
 • Een groot deel van de asielverzoeken wordt afgewezen. Ruwweg 190.000 eerste asielverzoeken zijn in de periode 2010-2019 ingediend, wat ongeveer 10%[2] van de totale immigratie omvat. Een opvallend gegeven is wel dat de jaarlijkse schommeling in aantallen asielmigranten de afgelopen periode zeer groot is geweest (van minder dan 10.000 tot ruim 43.000).
 • Van de groep immigranten die (terug-)komen naar Nederland zijn 23% Nederlanders. Volgens het CBS bestaat 43% uit overige EU-burgers en 34% uit niet-EU-burgers. De immigratie van overige EU-burgers is in het afgelopen decennium het sterkst gestegen: de omvang was in 2019 ongeveer twee keer zo groot als in 2010. Na Nederlanders vormen Polen de grootste groep migranten die naar Nederland komt.
 • Bij emigratie is het beeld anders: Nederlanders en overige EU-burgers vormen ieder circa 40% en niet-EU-burgers 20%. Er zijn meer Nederlanders vertrokken dan er zich gevestigd hebben in Nederland, terwijl er bij de twee andere groepen juist sprake was van netto migratie naar Nederland in de periode 2010-2019.
 • De belangrijkste motivatie voor immigranten zijn werk, studie of liefde.
 • CBS-cijfers laten zien dat gezinsmigratie de meest voorkomende migratievorm was van niet-EU burgers in de periode 2010-2018: gemiddeld ongeveer 30% van de totale immigratie van niet-EU-burgers. Daarna volgen asielmigratie (inclusief gezinshereniging) (27%), studiemigratie (19%) en arbeidsmigratie (17%).
 • Het CBS constateert dat arbeid voor EU-burgers de belangrijkste reden was om naar Nederland te komen in de periode 2010-2018: gemiddeld 34% van de totale immigratie van EU-burgers.

Bronnen:

[1]
https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/actueel/nieuws/2021/02/05/wist-u-dat..-blog-1#:~:text=Immigratie%2D%20en%20emigratiecijfers%20van%20het,de%20teruggekeerde%20en%20vertrokken%20Nederlanders.

[2]    
Exclusief uitgenodigde vluchtelingen en gezinshereniging met statushouders

Beperkingen op natuurlijke migratie
Het nationale statenstelsel is sinds een betrekkelijk korte tijd wereldwijd geconsolideerd. De hele aarde is inmiddels afgepaald en er bestaan geen vrij bewoonbare ruimtes meer. Overal vind je vestigingsregels die “autochtonen” van “allochtonen” onderscheiden. Grote groepen van vluchtelingen of migranten worden door landsgrenzen tegengehouden, waardoor ze opgesloten komen te zitten. Vooral landen met een grote overheid bezitten een uitgebreid wets- en regelstelsel dat ernstige beperkingen oplegt aan de integratiecapaciteit van de samenleving. Het houdt een natuurlijke transitie tegen. Iedereen is aan het “sturen” met getallen en modellen. Immigranten moeten door zoveel hoepels springen dat ze door hetzelfde systeem dat de hoepels maakt moeten worden “opgevangen”.
Net als in het onderwijs geldt bij de overheid dat meer geld = meer regels = minder oplossingen. Het libertarisme is voor een geheel andere strategie: “laissez-faire“, ook op dit terrein. Beperk mensen niet in hun bewegings- en handelsvrijheid, maar laat het aan de mensen zelf over om een inkomen te verwerven en een woning te vinden en te bekostigen, “Werkvergunningen” zijn natuurlijk een absolute gruwel. Als de overheid eerst zo’n vergunning verplicht stelt en ze dan niet afgeeft is dat een mensenrechtenschending van jewelste en een misdaad tegen de menselijkheid. Als je mensen in “opvangcentra” concentreert en hen de mogelijkheid afneemt om voor zichzelf te zorgen is dat een misdaad. En degenen die berooid aankomen en opvang nodig hebben? Die kunnen via particuliere initiatieven geholpen worden. Wanneer de overheid zich uit het goeddoencircuit terugtrekt, blijft er daarvoor ook meer geld over in de maatschappij. Onze stelling is dat er dan in de samenleving veel meer geld voor charitatieve doeleinden overblijft, ook voor hulp aan vluchtelingen, dan nodig zal blijken. 

Humane Immigratie, het standpunt van de LP

Er wordt vaak gesproken van het ‘immigratieprobleem’. Maar immigratie hoeft helemaal geen probleem te zijn. De LP ziet kansen, én ruimte voor nieuwe Nederlanders om zich te ontplooien en zo bij te dragen aan een succesvolle samenleving.

Afstappen van het huidige asielbeleid

Het huidige asielbeleid heeft door complexe, trage en vooral demotiverende regelgeving geleid tot een onhoudbare aanpak. Nieuwkomers moeten zich eerst jarenlang door allerlei procedures worstelen voordat zij toegang krijgen tot onze samenleving. Werken mag niet, en dus wacht velen een uitkering. Zo’n uitkering zorgt voor perverse prikkels en draagt bij aan een onevenredige instroom van immigranten. Frustrerend en geldverslindend.

De LP vindt dat dit beter kan. Wij geven nieuwe Nederlanders ruimte voor initiatief.

Snellere integratie van nieuwkomers door werkvergunningen

De LP wil dat nieuwkomers direct een werkvergunning krijgen in plaats van een bijstandsuitkering. Op deze manier bieden we nieuwe Nederlanders de mogelijkheid om deel uit te maken van de Nederlandse arbeidsmarkt en zo in het eigen levensonderhoud te voorzien. Dit geeft mensen hoop, perspectief en een gevoel van eigenwaarde. 

Mensen uit onrustige gebieden worden voorzien van een veilige thuishaven. In ruil daarvoor dragen zij hun steentje bij aan de Nederlandse economie, én aan hun nieuwe thuis.

Dit doet de LP door:

 • Afstappen van het huidige asielbeleid
 • Snellere integratie van nieuwkomers door (afschaffing van – red.) werkvergunningen
 • Afschaffen perverse prikkels van het subsidiëren van migratie

Perpetual Travellers
Tenslotte nog iets over een vorm van migratie die sommige libertariërs omarmen als de ultimatieve bevrijding uit de beschermende en beperkende armen van de (burgerlijke overheids-)maatschappij: het vrijwillige vagrantisme oftewel de eeuwige reizende. De emigratie uit de administratieve systemen van de hedendaagse maatschappij, met behoud van welvaart. Burgerlijke overheden hebben nooit hun hand kunnen leggen op de creatieve krachten van zich voortdurend verplaatsende individuen. Een moderne variant is de “perpetual traveller”, zie bijvoorbeeld de website www.staatenlos.ch.


(Red.) Het hiernavolgende artikel over lijdzaam verzet is geschreven tegen de achtergrond van het verzet tegen de overheid dat zich nu op verschillende fronten articuleert. Na het gele hesjesprotest zagen we de gele parapluutjes boven de al wat grijs wordende hoofden, en nu zien we jonge boeren de straat opgaan en tegen de willekeur van de overheid protesteren. Zeer verschillende geledingen van de maatschappij komen “in verzet” tegen “van overheidswege” aangedaan onrecht. De overheid reageert er met soms grof geweld op. Dat er mensen zijn die menen dat de overheid nog steeds terughoudend reageert wordt treffend geïllustreerd in een artikel van Sjirk Kuijper van 1 augustus jl. in het orthodox-protestantse Nederlands Dagblad, getiteld: “Een overheid kan nog altijd beter aarzelen en de-escaleren, dan naar haar zwaardmacht grijpen.” Neen, de overheid is niet terughoudend met haar “zwaardmacht”. Zulke artikelen worden geschreven door mensen die alternatieve media mijden als de pest, door mensen die de gewelddadigheid van de overheid helaas niet wíllen waarnemen. Geschreven door mensen, die nog steeds geloven in de goedheid van de staat. Dit artikel van LP-lid Leonardo Pisano gaat over libertarische, niet-agressieve, methoden van verzet.

Lijdzaam Verzet

Door Leonardo Pisano, 1 augustus 2022

Tot 1581 werd verzet tegen de overheid ongeoorloofd geacht. Het droit divin, Frans voor ‘goddelijke recht’, was het recht waarop de christelijke vorsten in vroeger eeuwen hun heerschappij baseerden. Volgens dit recht had de vorst de macht rechtstreeks van God gekregen en was hij daarmee geen verantwoording aan individuen schuldig. Maar bij de Nederlandse opstand tegen Spanje gingen opstandige edelen ervan uit dat een vorst zijn recht op regeren kon verspelen, zoals geformuleerd in de Acte van Verlatinghe (26 juli 1581). Dat principe werd later onderdeel van het idee van het “sociaal contract”: de staat is gebaseerd op een “vrijwillig” aangegaan contract tussen burgers en overheid. Een drogreden, want zo’n contract vereist instemming van beide partijen, en jij en ik hebben zo’n contract nooit met de overheid getekend. Dit geeft in essentie burgers het recht om tegen de overheid in verzet te komen.
In zijn kern staan de boeren met hun verzet tegen de plannen van de overheid dan ook volstrekt in hun recht, zelfs als die plannen een logische grond zouden hebben (wat is nu eigenlijk het “stikstofprobleem”?). In libertarische zin kun je hun acties zien als zelfverdediging tegen de agressie van de overheid, al kun je van mening zijn dat hun acties het principe van proportionaliteit verontachtzamen.
De vele steunbetuigingen aan de boeren, zichtbaar door wapperende boerenzakdoeken en omgekeerde Nederlandse vlaggen, tonen dat veel mensen hun persoonlijke vrijheid koesteren. Wat kun je nog meer doen om je te verzetten tegen de overheid, zonder dat je vervalt in agressie?  Onderstaand een aantal ideeën om lijdzaam verzet vorm te geven.

 1. Het in praktijk brengen van de principes van agorisme, de libertarische term voor praktische zelfvoorzienendheid, zijn in hun kern uitstekende manieren om zo min mogelijk belasting te betalen en dus zo min mogelijk bij te dragen aan overheidsinkomsten. Denk aan zelf verbouwen van voedsel (moestuin), ruilen van zaken, zelf energie opwekken (zonnepanelen), zelf maken en repareren van dingen. De LP-werkgroep “Agorisme” is bezig met de uitwerking van dit soort zaken. LP-leden die willen meedenken en meedoen kunnen contact opnemen met de werkgroep Agorisme (zie de rubriek Agorisme).
 2. Starving the beast is effectief. Ontwijk belastingen waar je kunt. Betaal belastingen op het allerlaatste moment. Teken per definitie bezwaar aan.
 3. Soms krijg je door een overheidsinstantie een enquête opgestuurd. Vul deze per definitie niet in. De ambtenaren worden betaald voor gegevensverwerking. Jij als invuller krijgt geen cent betaald voor je tijd. Wat is je belang om hieraan mee te werken?
  Als invulling verplicht is – bijvoorbeeld onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek – geef dan random antwoorden. Beantwoord gesloten vragen met ja of nee. Bijvoorbeeld een vraag die vraagt om precisering die Nederlandstechnisch niet deugt: “Kunt u aangeven hoeveel u in het komende jaar denkt te investeren?”, antwoord dan “ja” (of “nee”).
 4. Als je voor de overheid werkt, word je betaald met bloedgeld – geld dat onder dwang door de overheid van de burgers is afgetroggeld. Overweeg een baan in de private sector te zoeken.
 5. Als de overheid niet je werkgever is en die benadert je om een dienst te verlenen of een product te leveren, weiger dan. Je kunt de reden op de directe, Nederlande manier vermelden (“Ik werk niet voor organisaties die ik niet vertrouw”) of het meer op de Engelse manier spelen (“Wat een interessante opdracht! Helaas heb ik geen tijd om u te helpen. Wat spijtig nou.”). Of – gluiperiger – de opdracht zeggen te aanvaarden en vervolgens niets doen. Dat laatste is vooral effectief als het een spoedodracht betreft. Het valide juridische argument is dat je wacht op een schriftelijke opdracht voorzien van een natte-inkthandtekening.
  Weigeren is natuurlijk gemakkelijker als je eigen ondernemer bent, maar ook als je werknemer bent kun je aangeven bij je leidinggevende dat je niet gemotiveerd bent om zulke taken uit te voeren, of dat je je niet capabel acht de opdracht uit te voeren.
  Laat de overheid het zelf maar uitzoeken, oplossen of maken. https://www.vrijspreker.nl/wp/2022/07/fact-checker-bedreigingen/ geeft hiervoor een mooi voorbeeld.
 6. Werk in beginsel niet mee aan buurtinterviews van politie of justitie, ook al ben je getuige geweest van het voorval of heb je nadere informatie waarmee ze vermoedelijk verder kunnen komen. Meewerken betekent het systeem in stand houden. Je herinnert je niets. De échte recalcitrante apen kunnen een stap verder gaan en desinformatie geven.

Noot: Als een nationale vlag, op enkele uitzonderingen na, ondersteboven wordt gevoerd, dan duidt dit erop dat er sprake is van een noodgeval. In de film “The last castle” werd dit principe toegepast met de Amerikaanse vlag.
 
Meer ideeën om lijdzaam verzet te implementeren zijn welkom. Schrijf naar: [email protected] of gebruik de (anonieme) blogfunctie bij het artikel op Vrijspreker.


Walging

Net op het moment dat je dacht dat het wel genoeg is geweest komt er een tip over een artikel dat je gelezen móet hebben. Het gaat om het optreden van Barbara Baarsma bij Op1, waarover Arthur van Amerongen op 3 augustis in HP/De Tijd een vernietigend artikel schrijft. 
“Nederland is net Frankrijk vóór de revolutie: de elite bepaalt wat goed is voor het gepeupel. Het wachten is op Robespierre” 
Treffend refereert Arthur aan de media als de “buttplug van Rutte“. Dat lezen we natuurlijk met enige instemming, maar toch, de oproep “aux armes citoyens! ...” aan het eind van het artikel is niet de oplossing voor onze huidige problemen met de autoritaire overheid. Ook als al die intellectuele, technocratische “democraten” van het toneel zouden verdwijnen, dan nog staat de samenleving voor een fundamentele keuze.
Was ooit “Le Contrat Social” van Rousseau de kiem van de Franse Revolutie, zo hopen wij, dat “Het Libertarische Sociaal Contract” de kiem wordt van een werkelijk vernieuwde samenleving, waarin mensen hun lot in eigen hand nemen. Arthur van Amerongen ziet in Nederland nog geen Robespierre opstaan. Goddank. Geen verlicht despoot of revolutionair. Het is tijd dat de overheid onttroond wordt en elk mondig individu opstaat en zijn eigen autoriteit opeist.


Welkom aan alle nieuwkomers!

De LP groeit gestaag door. Het libertarische gedachtengoed wordt bekender. Aan alle “nieuwkomers” en nieuwsgierigen een groet met de aansporing je in het libertarische gedachtengoed in te werken. Je zit in een clubje waar niet alleen maar over vrijheid gesproken wordt. Veel libertariërs practice what they preach. We lichten hieronder – met een knipoogje – al een tipje van die sluier op.


Economie en belastingen

Belastingdienst niet strafrechtelijk vervolgd

Door Joep v L

De Belastingdienst wordt niet strafrechtelijk vervolgd vanwege de toeslagenaffaire. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag beslist. Volgens het hof biedt het strafrecht niet de mogelijkheid tot vervolging van de dienst, het ‘ongekende onrecht’ dat de gedupeerden is aangedaan ten spijt. De belastingdienst heeft een strafrechtelijke immuniteit. Het hof stelde dat er een ‘een redelijke verdenking van beroepsmatige discriminatie’ is. Maar de immuniteit staat vervolging tegen de dienst en individuele ambtenaren (voorlopig) in de weg.

Libertair perspectief op de uitspraak
Met een immuniteit voor de belastingdienst plaatst de overheid zichzelf buiten de rechtsorde. Het is daarbij wel zo makkelijk dat ze zelf die regels mag bepalen. En die regels kan opdringen aan de rest van de samenleving door haar geweldsmonopolie te gebruiken/misbruiken. 

In een libertaire samenleving geldt het non-agressieprincipe. Ook voor een overheid. De Belastingdienst bewijst dat ze zich daar niet aan houdt. Niet alleen in deze affaire. Zoals Toine Manders in een gesprek op BNR Nieuwsradio al eens verwoordde: ‘als je belastingen niet betaalt dan komen er een aantal mensen je huis binnengedrongen. Waarvan er meestal ook nog één bewapend is. En dan worden je spullen meegenomen. Als je je zou verzetten tegen het geweld waarmee je eigendommen worden afgenomen, dan wordt er net zoveel geweld gebruikt als nodig is om dat verzet te breken. En dat is de manier hoe de Staat aan haar geld komt’. In het geval van de toeslagenaffaire is de situatie nog schrijnender. Want als gevolg van deze affaire heeft de Staat geen spullen meegenomen, maar 1675 kinderen.

Voetnoten:
Hof: Belastingdienst zal in de toeslagenaffaire niet strafrechtelijk worden vervolgd – Friesch Dagblad
Belasting is diefstal – YouTube
1675 kinderen van toeslagenouders uit huis geplaatst sinds 2015 | Politiek | AD.nl


Actueel

Bitcoin: 22’366,90 (04.08.2022) / 21’952.00 (21.07.2022) / 21’454,70 (08.07.2022
CHF: 1.0233 (04.08.2022) / 1.0115 (21.07.2022) 1.0062 (08.07.2022) / 0.9938 (24.06.2022)
Goud: 1’751.50 (04.08.2022) /1’676.50 (21.07.2022) / 1’713.00 (08.07.2022) / 1’738.80 (24.06.2022)
Alle noteringen zijn in Euro

Het inflatiecijfer voor juli 2022 is volgens het CPB gestegen tot 10.3%. De geharmoniseerde prijsindex volgens methode EU (HCIP) is voor juli 11.6% (juni: 9.9%).

Bedrijfssluitingen

Er wordt verwacht dat het aantal faillissementen in Nederland sterk gaat groeien. Het aantal uitgesproken faillissementen kun je volgen via de geactualiseerde cijfers van het CBS 


Agenda

26 en 27 augustus: Mises Zomerschool, (inschrijving). De locatie is StayOkay Soest aan de Bosstraat 16

2-5 september 2022: Freedom not Fear: Conferentie over privacy en digitale rechten in Brussel.

5 november 2022: Najaarscongres LP Nederland (alleen voor leden van de LP)


Actueel

Nederlands onderwijs is verspilling van geld

LP-lid Imre Wessels publiceerde op 15 juli in EW/Podium het artikel “Nederlands onderwijs is verspilling van tijd en geld“. Het is tijd om het onderwijs los te koppelen van de staat en meer aan de ouders over te laten, zo betoogt hij en gaat met een rekenvoorbeeld in op de perverse prikkels die financiering door de overheid geven. Laat ouders het onderwijs organiseren is zijn oproep. Eerder alheeft Libertair Perspectief aandacht gegeven aan de barrières die juist diezelfde overheid opwerpt tegen ouders die daadwerkelijk de vrijheid van onderwijs in praktijk brengen. We hebben ertoe opgeroepen om de schoolplicht af te schaffen, zodat de overheid een instrument uit handen genomen wordt om, zoals Imre Wessels het stelt, kinderen gedurende meer dan elf jaar van hun vrijheid te beroven. Een krachtig artikel met zóveel goede argumenten dat je je afvraagt waarom er buiten libertarische kringen bijna geen maatschappelijke discussie over is.

Mises-InstituutOp de Website van het Mises Instituut vind je de zuiivere, onvervalste stem van de economie van het klassiek-liberalisme. Even bijkomen? Dan dus gauw naar https://mises.nl/

Zomercursus
Je kunt je hier nog inschrijven voor de zomercursus van het Mises Instituut: 
https://mises.nl/inschrijving-mises-zomerschool-geopend/

De cursus is open voor iedereen die economie willen begrijpen


Cybernieuws

Regering wil SMS-berichten laten monitoren
internetconsultatie tot 9 september a.s.

Volgens een nieuwsbericht op security.nl van 12 juli kijkt het kabinet naar de mogelijkheid om telecomproviders de inhoud van sms-berichten te laten monitoren en een verbod op anonieme prepaid simkaarten. Dit zou nodig zijn om online fraude tegen te gaan. Het voornemen staat in een toelichting over een wetsvoorstelling dat de Telecommunicatiewet wijzigt, zo ontdekte Security.NL. De aangekondigde wijzigingen moeten volgens het kabinet gaan helpen om spoofing en phishing tegen te gaan. Ofschoon bescherming tegen oplichterij een heel nobele doelstelling is, laat het kabinet zelf weten dat dit onder andere het grondrecht van het communicatiegeheim en de bescherming van persoonsgegevens raakt. Het is mogelijk om via Internetconsultatie.nl tot 9 september op het wetsvoorstel te reageren.

Europese CSA-wetgeving opent deur voor onbegrensde SMS-monitoring
Een artikel in iBestuur (“Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de Overheid” – jawel, met hoofdletter – hoe verzin je het?) van de hand van D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld met een stellingname tegen de op handen zijnde “CSA-wet”. CSA staat voor “Child Sexual Abuse”, en Sophie’s stelling is dat dit thema de smaakmaker is om veiligheidsdiensten van een schaamschortje te voorzien. Anyway, ze heeft daarin natuurlijk gelijk, oschoon zulke stellingname natuurlijk gemakkelijk heel anders uitgelegd kan worden, en dat is juist het gemene ervan. 
Blader je wat verder in dit “Overheidsmagazine”, dan kunnen libertariërs smullen van titels zoals als “Markt en Overheid hebben weer zin in elkaar” (pagina 74). Over sexueel misbruik gesproken! Met grote dank aan de inzender van dit cybernieuws.
“Bevolkingsverbetering” – over het gevaar van persoonsregistraties

Met enige schroom herhalen we hier de titel van een artikel in iBestuur online
van de hand van filosoof Piek Visser-Knijff. De titel legt de relatie met rassentheoriën die honderd jaar geleden in opmars waren. Het gaat in het artikel om de desastreuze gevolgen die de papieren persoonsregistraties hebben gehad en waarschuwt: 

“Wat er nu gaande is, is niet het verbeteren van bevolkingsgroepen of rassen. Nee, zo wordt er niet meer gedacht. Het gaat nu om het gedrag van individuen. Er wordt gemonitord, gecontroleerd en gestuurd op individueel niveau op basis van statistiek (lees: algoritmes).
De huidige handel- en denkwijze komt akelig dicht in de buurt van bevolkingsverbetering”

Een recente herhaling van zulke gevaarlijke administraties was het in handen vallen van de Taliban van de persoonregistratie van Afghaanse helpers van het Nederlandse leger in Afghanistan. Na het terugtrekken van deze interventie waren deze mensen vogelvrij.

Helaas dendert de digitale ID registratietrein nog steeds ongehinderd verder en dreigen QR- en DigID-weigeraars tot onderduikers in eigen land te worden. Daarom past hier een libertarische oproep: Laat het iedereen weten dat je er niet van gediend bent, dat je het niet wilt en dat je het doodeng vindt om aan deze ontwikkeling mee te (moeten) doen!

Vivaldi Browser – made for privacy
Hier een artikel (13 juli, The Daily Swig) over de CEO van Vivaldi Technologies, die de Vivaldi Bowser lanceert. Een goede introductie over “browser security”, en mogelijk een van de strategiën om onder “Big Browser’s” monitoring uit te komen.


Agorisme

Parallelle Samenleving
Sluit je aan bij bestaande groepen die een paralelle samenleving willen. Bijv Vamilie.nl, Society4.0 (https://society4th.org/), Telegramkanalen van VerbindLokaal (https://t.me/VerbindLokaal)

Alternatieve communicatie
Verdiep je in alternatieve communicatie zonder censuur of traceerbaarheid, bijv beechat (https://beechat.network/)

Voedselautonomie
Een makkelijke manier om te beginnen met voedsel verbouwen is de Makkelijke Moestuin.
Ook staan er enkele interessante excrusies op stapel: Voedselveurmekaar op zaterdagmiddag 3 september en https://www.devoedselboss.nl/ (datum nog niet bekend)

Peaceful Revolution
“Resist Totalitarianism through Parallel Societies, Agorism & Counter-Economics.” Video op Rumble, publ. 4 april 2022

Agorisme in India
De video: “Divya Tate: Homeschooling, Urban Farming & Off-Grid Living | The Labyrinth #59“laat je beseffen dat agorisme een wereldwijde beweging is. Pratham Padav interviewt Divya Tate over haar agoristische ideeën. Veel plezier met alweer een stukje in het Engels met een schitterende Indiase “touch”.

Free Commune Settlements
Actuele informatie over de Colonistas die naar Galicië willen gaan en over het initiatief voor een “Hanzedorp” in Nederland kun je bij de redactie aanvragen