De LP pleit op zowel praktische als morele gronden voor de volledige afschaffing van het huidige innovatiebeleid. Het systeem van verwevenheid tussen overheid en bedrijfsleven, ook bekend als corporatisme, staat haaks op de kernprincipes van het libertarisme. Bedrijven dienen geen speciale bescherming of privileges te ontvangen. Het is van cruciaal belang dat ze onafhankelijk opereren, los van overheidsinvloeden.

Innovatiebeleid, inclusief staatssteun voor onderzoek met focus op maatschappelijke doelen zoals CO2-reductie, ondermijnt de vrije markt en creëert een ongelijk speelveld. Het zijn niet noodzakelijk de meest innovatieve bedrijven die beloond worden, maar eerder de organisaties die het best zijn in het overtuigen van ambtenaren. Dit bevoordeelt bepaalde bedrijven boven anderen, wat leidt tot verstoring van de vrije markt en inefficiënt gebruik van middelen.

Het is de taak van de overheid om zich terug te trekken uit het innovatiebeleid. Op de vrije markt moeten bedrijven zelfstandig en op eigen kracht kunnen innoveren. Het elimineren van staatssteun en regulering op het gebied van innovatie zal de economische dynamiek versterken, concurrentie aanmoedigen en innovatie bevorderen op basis van echte economische kansen.

De LP streeft naar een samenleving waarin individuen en bedrijven de vrijheid hebben om te innoveren, te concurreren en te groeien zonder bemoeienis van de overheid. Door het afschaffen van het innovatiebeleid kunnen we een gelijk speelveld creëren en ondernemerschap in Nederland werkelijk stimuleren. Het is tijd om te breken met corporatisme en de weg vrij te maken voor een vrije en bloeiende innovatiemarkt, waar succes wordt bepaald door de kracht van ideeën en de waarde die ze genereren, niet door overheidsvoorkeuren.