Schaf de schoolplicht af!

Gedwongen onderwijs
Het begint al bij de term “onderwijs”. Waar de mensenrechten over het “right to education” spreekt (VN Kinderrechtenverdrag van 1989, Art. 28), gebruikt de (ongeautoriseerde) Nederlandse vertaling het woord “onderwijs”. En dat is voor veel mensen iets heel anders. In Nederland verwisselt de overheid het recht op educatie met de geïnstitutionaliseerde schoolplicht. Zo gauw een recht een plicht wordt is het geen recht meer.
Onderwijs is in Nederland via scope creep gedegenereerd tot een overgefinancierde indoctrinatiemachine, die met verplichte leerstof “kerndoelen” nastreeft en deze vervolgens niet haalt. Dat is een boude bewering die uitleg verdient. Kijk je echter naar de uitkomsten van het peperdure systeem, dan wordt gemeld: 25% van de 15-jarigen is functioneel analfabeet en de aantallen kinderen met “gedragsproblemen” (dyslexie, ADHD, etc.) zijn enorm toegenomen. Is dat de financiering waard? En het lijkt er toch heel erg op dat hoe meer belastinggeld de overheid in het onderwijs stopt, hoe slechter het wordt. In de vijftiger jaren zei A.W. van Liefland, hoofd van een school voor buitengewoon onderwijs te Groningen: ‘Het klinkt als een paradox, maar het is niettemin een feit, dat de leerplicht de belangrijkste oorzaak is geweest voor de ontstellende toename van de zwakzinnigheid. Die schiep niet alleen de debielenschool, maar ook de tienduizenden debielen zelf.’
De leerplichtwet van 1901 ging uit van de gedachte dat alle kinderen een recht op scholing hadden en dat dit recht door de overheid beschermd moest worden. De ouderlijke macht werd door die wet ingeperkt om kinderen tegen misbruik door de ouders en hun families te beschermen. Het was vanzelfsprekend dat de wet er niet was om de kinderen uit de gegoede burgerij te beschermen: particulier onderwijs was in die kringen heel gewoon want de kinderen gingen de zaken later overnemen en moesten daarvoor het een en ander aanleren. Daartoe werden gouvernantes en onderwijzers in dienst genomen, en de kinderen werden naar scholen en internaten gestuurd, waar naast kennis van zaken ook een behoorlijke portie sociaal-maatschappelijke statusgewoontes werd aangeleerd.

Indoctrinatie

Onderwijzen betekent eigenlijk ‘iemand ondersteuning bieden door hem de weg te wijzen’. Het gaat om de definitie van de goede weg. Vanuit die gedachte heeft de betekenis zich ontwikkeld tot die van ‘lesgeven’. In “les” en “lering” zit moraliteit verborgen, en daar gaat het bij de financiers van onderwijs uiteindelijk om: het aanleren van maatschappelijk gewenst gedrag. De financierende ouders wilden de opvoeding van hun kinderen vooral uitbesteden aan mensen die ze vertrouwden. Onderwijs was daardoor oorspronkelijk een domein van levensbeschouwelijke en religieuze organisaties. Sinds de oorspronkelijke wet op de leerplicht hebben de ouders steeds minder, en de overheid steeds meer grip op het onderwijs gekregen. Vanuit de oorspronkelijke gedachte van het recht op onderwijs heeft zich in 120 jaar de schooldwang ontwikkeld, die “burgerschapsvorming” tot doel heeft. Het van de EU afkomstige “Education for democratic citizenship” dat in het Nederlands met “burgerschapsvorming” wordt vertaald. Het is een term waarmee je libertariërs op de kast kunt jagen. Het drukt een toxisch indoctrinatiegehalte uit.
Niemand is erover verrast dat de overheid het onderwijs wil monopoliseren en intensiveren. Daartoe is een monsterlijke, verambtelijkte bureaucratie opgezet, die zichzelf gelukkig van binnenuit aan het opblazen is, omdat het de nevendoelstelling van het aanleren van vaardigheden niet kan halen. A.F.M. Brenninkmeijer stelde in een artikel in de Staatscourant van 18.2.2008 over het rapport “Tijd voor onderwijs” dat de zorg van de regering ernstig is doorgeschoten: “De partijpolitieke belangen gingen volgens voorzitter Dijsselbloem boven de belangen van de kinderen.”
Zelfs de meest idealistische socialist bekent dat er intussen iets mis is. Eén zin uit het standpunt over onderwijs van de SP zou zomaar uit een libertaire koker kunnen komen: “Docenten hebben veel te weinig zeggenschap, zij krijgen minder bureaucratie en de vrijheid in de klas die ze verdienen”. Helaas zegt de SP helemaal niets over de vrijheid van kinderen en al helemaal niets over het primaat van de ouders. Bij socialisten lijkt het nog steeds te gaan om de uitbating van het individu ten behoeve van de collectiviteit: “Ieder kind verdient een eerlijke kans om zichzelf te kunnen ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving.
In tegenstelling daarmee vindt de LP dat onderwijs een zaak is van de kinderen zelf en van hun ouders. Geen politiek in het onderwijs en dus gooit de LP het liefst de overheid eruit. Hier is, ter opfrissing, het standpunt van de Libertaire Partij:

Inspirerend Onderwijs

Onze scholen zijn vaak inspiratieloze fabriekshallen. Waarbij iedereen dezelfde methoden krijgt voorgeschoteld. Raar dat scholen in honderd jaar niet vooruit zijn gegaan. Dit is de stempel van de politiek.
Leraren en leerlingen aan het roer. Zo ziet de LP het onderwijs. De politiek moet pas op de plaats maken en zich minder bemoeizuchtig opstellen. Het huidige systeem sluit niet meer aan en moet grondig hervormd worden.

De financiering van het onderwijssysteem hervormen wij. Slechte schoolprestaties en fraude worden door het huidige systeem in de hand gewerkt. Ouders en leerlingen krijgen het recht om eisen te stellen aan het onderwijs waar zij voor kiezen en betalen, niet de overheid.
Financiering regelen we via een vouchersysteem. Daarbij gaat er geen geld meer rechtstreeks van de overheid naar onderwijsinstellingen. Hoe lesgeld te besteden is aan studenten en ouders van jongere leerlingen. Onze vouchers kunnen zij naar wens uitgeven aan een opleiding. Zo krijgen scholen de ruimte om het beste onderwijs vorm te geven.
Dit doet de LP door:

 • Meer vrijheid voor onderwijsprofessionals
 • Meer keuzemogelijkheden voor leerlingen en ouders
 • Onafhankelijke onderwijsinstellingen

Het natuurlijke leren niet verhinderen

Als libertariërs geen verplichte collectieve onderwijsvoorzieningen willen, dan wil dat nog lang niet zeggen dat wij educatie daarom onbelangrijk zouden vinden!
LP-lid Peter Hartkamp wijst erop hoe het Nederlandse onderwijssysteem ernaar streeft om kinderen te trainen in gehoorzamen. Hartkamp stelt “vanuit dwang kun je niet leren” en heeft een duidelijke visie hoe het anders kan. Zelf heeft hij zich ingezet om het concept van de Sudbury Valley School in Nederland in te voeren, en heeft al doende kennisgemaakt met de ware aard van de overheid, die er veel aan bijdroeg het concept te frustreren. Zijn ervaringen heeft hij in zijn boek “Het gedwongen onderwijs voorbij” samengevat. Hij beschrijft de strijd tegen de ambtenarij, de moeite die het kost om via het juridisch systeem door ongeschreven(!) wetten door te breken, maar vooral ook – en dat is indrukwekkend – bewijst hij dat natuurlijke leerprocessen superieur zijn aan het institutioneel “aanleren”:

“Sudbury Valley heeft geen kinderen met dyslexie. Dyslexie is een door gedwongen lezen gecreëerd probleem“.

“Kinderen kunnen voor zichzelf – al vanaf 4 jaar – heel goed bepalen wat in hun eigen context goed voor ze is. Ze leren verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes en de consequenties ervan. Een school biedt een veilige context. Voor iedereen een fijne plek, schoon, ordelijk. De regels zijn er duidelijk, zonder achterkamertjes”.

Peter Hartkamp maakte jarenlang deel uit van de landelijke onderwijscommissie van de VVD, en wisselde later naar D66. Maar bij beide partijen zat er geen enkel “denken” achter hun onderwijsbeleid. Doordat LP-coryfee Toine Manders een keer een proces bijwoonde kwam hij in contact met het libertarisme, dat nog het meest aansloot bij zijn ideeën.

Libertair onderwijs?
Op de vraag of de Sudbury Valley school libertair onderwijs aanbiedt zegt hij: “School moet je niet aan een politieke richting binden”. De Sudbury Valley school – er is er nu één in Nederland, in Amersfoort – gaat uit van de vrijheid van het individu om dat te leren wat je belangrijk en interessant vindt. Het concept ligt dicht bij de Democratische scholen. Een Sudburyschool valt onder de definitie van een democratische school. Elke democratische school is echter weer anders in de manier waarop ze hun organisatie hebben opgezet, in hoeverre ze leeftijden mixen en in de mate waarin de leerling invloed kan uitoefenen. Toch beseft ook Peter Hartkamp dat elk schools onderwijs in Nederland onder een enorme invloed staat van de overheid.
Ook alle socialistische onderstromingen veroorzaken dat scholing wordt misbruikt om kinderen met allerlei collectivistische politieke ideeën te indoctrineren. De pogingen van Forum voor Democratie om alternatieve “rechtse” scholen op te zetten kun je beschouwen als een reactie hierop.

Thuisonderwijs.
Een alternatief, thuisonderwijs, wordt door veel libertariërs, en vooral door de anarcho-kapitalisten onder hen, gezien als een alternatief voor het staatsonderwijs. Een originele en leerzame kijk hierop geeft Divya Tate in haar interview op het Indiase kanaal The Labyrinth: Homeschooling, Urban Farming & Off-Grid Living. In Nederland is thuisonderwijs echter – hoewel niet expliciet verboden – praktisch onmogelijk gemaakt. De Duitse bezetter heeft hieraan meegewerkt door de schoolplicht te verscherpen: ze waren bezorgd dat het verplichte onderwijs in de Duitse taal zou worden ontlopen, en deze aanscherping is in 1948 weer teruggedraaid en vervolgens bij de Leerplichtwet 1969 werd het thuisonderwijs weer bijzonder veel moeilijker gemaakt.

Unschooling.
Unschooling (“ontscholing”) is het summum van libertair onderwijs. De term “unschooling” heeft traditie: reeds in 1972 sprak Ivan Illich over “deschooling society” [5]. “Unschooling” betekent: informeel leren dat uitgaat van de zelfgekozen activiteiten van de leerling als primaire kennisbron. Het heeft geen vastgestelde leerdoelen maar werkt vanuit het standpunt van de leerling, bijvoorbeeld het oplossen van een probleem. De Sudbury school komt hier van alle nu bestaande schoolvormen in Nederland nog het dichtste bij. Een school kan natuurlijk het voordeel boven het thuisonderwijs hebben dat kinderen met leeftijdgenoten uit andere gezinnen omgaan, vooral als mensen geïsoleerd wonen.
In 2010 vertrok Laura Dekker, toen net 14 jaar oud, voor een solo-zeiltocht rond de wereld. Na een jaar van procederen tegen de jeugdzorg die dit voornemen wilde torpederen. De schoolplicht bleek een machtig wapen van de overheid, maar uiteindelijk bepaalde een kinderrechter dat ze haar voornemen mocht uitvoeren. Zie deze video. Vanaf minuut 3 wordt het echt interessant. Laura toonde vervolgens aan dat het heel goed mogelijk is om zelf, zonder schoolsysteem, te leren, en vestigde en passant nog een wereldrecord.

Libertair perspectief.
Iedereen heeft een andere levensfilosofie. Vanuit ons libertaire gedachtengoed zijn we ervan overtuigd dat diversiteit natuurlijk en goed is. Ouders hebben een natuurrecht om als eerste te bepalen vanuit welke waarden ze hun kinderen opvoeden. Kinderen hebben een natuurrecht om te leren en kunnen hun zelfstandigheid opeisen wanneer ze denken er zelf aan toe zijn. Dit mag nooit door een collectief zoals een overheid verhinderd worden. De grens die ouders stellen om corrigerend in te grijpen is wanneer er voor kinderen fysiek gevaar ontstaat. En deze bescherming kunnen ouders tot op zekere hoogte uitbesteden aan anderen.
Over de definitie van leerdoelen mag een overheid nooit een monopolie bezitten. De bescherming van het recht op educatie houdt in dat overheden, ambtenaren, inspecteurs en onderwijsgevenden zich respectvol gedragen ten opzichte van de inzichten van kinderen en hun ouders. Ze mogen het natuurlijk leerproces van kinderen en (jonge) mensen niet verhinderen en niet vervangen door onnatuurlijk, gedwongen onderwijs.
Vanuit die gedachte is minder onderwijs beter dan meer onderwijs. Mensen die twijfelen of dit werkt kunnen een voorbeeld aan Finland nemen: met een zeer veel kleiner onderwijsstelsel en met het vanzelfsprekend toestaan van thuisonderwijs, zijn hun PISA-resultaten veel beter dan in Nederland. Er zijn Zweedse families die naar de Finse, Zweedstalige Åland-eilanden verhuizen omdat ze hun kinderen zelf willen onderwijzen zonder door de staat vervolgd te worden.
De libertaire activist Marshall Fritz stichtte in 1994 de Amerikaanse “Alliance for the Separation of School & State”. De Alliance stelt dat staatsonderwijs niet legitiem is.
Het Kinderrechtenverdrag (Artikel 28 sub e) stelt dat verdragsstaten maatregelen moeten nemen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen. Er bestaat geen schooldwang. In het libertarisme zul je nooit een schoolplicht tegenkomen. Waar die nog bestaat zouden we die moeten afschaffen.

Libertaire bronnen:

 1. Hartkamp, Peter. “Het gedwongen onderwijs voorbijeen pleidooi voor het realiseren van de rechten van het kind binnen het onderwijs”, 2016 (ISBN 978-90-825641-0-5)
 2. Gatto, John Taylor. “The Underground History of American Education: A Schoolteacher’s Intimate Investigation into the Problem of Modern Schooling”, 2000 (ISBN 0-945700-05-9)
 3. Boyack, Connor. “The Tuttle Twins”. Libertas Press 18 August 2021. N.B. Dit is serie van 12 kinderboeken en bedoeld als tegengif tegen sociaaldemocratische indoctrinatie. Het Mises-Instituut werkt aan een Nederlandse vertaling.
 4. Schoolland, Ken. “The adventures of Jonathan Gullible – a free market Odyssey”. 2004, Leap Publishing, Cape Town. Nederlandse vertaling: “De avonturen van Jonathan Gullible. Een vrije markt odyssee”. 2013.
 5. Illich, Ivan. “De-schooling society“.  Harper & Row, 1972.

LP Noord-Holland 

LP Noord-Holland organiseert iedere laatste donderdag van de maand een borrel! De borrel van mei is extra speciaal: we maken er een barbecue van, op 26 mei (Hemelvaartsdag) in Amsterdam vanaf 17:00. Het is handig als je je aanmeldt via https://bash.social/e/1zw8C59Flg34 of via een mailtje naar [email protected], dan krijg je de details over de exacte locatie later doorgestuurd. Ook als je nog geen lid bent van de LP of niet in Noord-Holland woont ben je welkom! 

Naast onze maandelijkse borrels in Amsterdam reizen we ook graag door de rest van onze prachtige provincie. Lijkt het je leuk om samen met ons een borrel of andere activiteit in jouw woonplaats te organiseren? Ook dan kun je mailen naar [email protected].

Tot slot kan je je via hetzelfde mailadres aanmelden voor onze werkgroep voor de Provinciale Staten. Laten we samen bedenken hoe we de provincie libertair kunnen maken!

LP Zeeland

De eerstvolgende activiteit van de LP Zeeland komt eraan. Op woensdag 25 mei om 19:30 gaan wij borrelen in de Prince of Wales Pub in Hulst. Kom jij ook? Meld je dan aan bij Richard van Stel ([email protected]). Een introducé meenemen mag altijd (wel graag aanmelden i.v.m. de reservering). Het adres is Lange Nieuwstraat 18 in Hulst.
Wil jij carpoolen richting Zeeuws-Vlaanderen? Of wil jij meepraten over toekomstige activiteiten? Stuur dan Tom Wentzel⁩ een bericht om bij de chatgroep op Signal te komen. Tot dan!

LP Gelderland

Op 21 mei staat de LP Gelderland BBQ gepland in Ubbergen, wil je verzekerd zijn van deelname stuur een reply op dit bericht óf doe een berichtje in de Signal.Groep van LP Gelderland.
We zien er naar uit je te begroeten op de 21e, 

Informatie: Sjef Robroek ([email protected])

Jonge Libertariërs

Ben jij lid van de LP en tussen de 14 en 30 jaar, wil jij graag bij volgende activiteiten van de JL aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar [email protected]. Heb je vragen over de JL-activiteiten? Die kan je sturen naar:
[email protected]

Agenda

26 mei 2022: Libertarian National Convention (Reno, Nevada, USA)

18 juni 2022: Voorjaarscongres LP Nederland (save the date!). Een aparte uitnodiging is verstuurd naar alle leden van de LP. Ben je nog steeds geen lid, geef je dan op, dan kun je erbij zijn!

26 juli 2022: Publicatie Libertaire Grondwet

11 – 15 augustus 2022: Liberty International, World Conference, Tblisis, Georgië

5 november 2022: Najaarscongres LP Nederland


Belastingen

 • Op 9 mei liet het ministerie van financiën via een persbericht aan de redactie weten dat er 9,5 miljoen belastingaangiftes over 2021 zijn binnengekomen. “Veruit de meeste aangiften komen digitaal bij de Belastingdienst binnen“. Onze suggestie:: doe daar niet aan mee. Werk niet mee aan vergroting van de efficiency van de afperser maar eis dat je als mens wordt behandeld door mensen, niet door computers en chatbots, zodat je je mening persoonlijk kunt afgeven. Gebruik als het even kan de papiervorm, of nog beter: bevrijd je van het systeem van afpersing. Eis tegelijk dat de overheid aan jou verantwoording aflegt over wat ze met jouw geld gaan doen.Wees solidair: bedenk dat hoe meer jij belastingambtenaren bezighoudt, des te minder tijd en energie heeft het leger van belastingambtenaren om je medemensen uit te melken! In een bokswedstrijd gaat het er om je tegenstander uit te putten voordat jij zelf de klappen gaat uitdelen.
 • Belastingontwijking: Een Facebook-site voor een ieder die op een legale manier de belastingdruk wil verminderen. Slimme tips, goede argumenten en nieuwsupdates!  

Bedrijfssluitingen

 • Er waren 27% meer bedrijfssluitingen in April 2022 ten opzichte van April 2021. Zijn veel “bedrijfssluitingen” in feite verborgen faillissementen?

Internationaal

Rusland/Oekraïne

Spionage – PegasusPegasus en Candiru zijn namen van spionagesoftware, die meer en meer in de vuile oorlog tussen overheden en burgers die voor hun vrijheid opkomen ingezet worden. Vrijspreker wijdt een artikel eraan, dat de inzet van deze software met name vanuit Catalaans perspectief beschrijft. Recent is het in de actualiteit gekomen omdat  met dezelfde software ook politici in Madrid werden afgeluisterd, en dat mag dan natuurlijk weer niet 😉 Zie: #Catalangate

Agorisme

Tax-free handboek
Over de samenstelling en uitbreiding van het tax-free handboek van de werkgroep Agorisme binnenkort meer. Geïnteresserden en ervaringsdeskundigen kunnen intussen contact opnemen met Douwe Kunst

Agorisme in India
Deze video: “Agorism & Counter Economics: What? Why? And How?” laat je beseffen dat agorisme een wereldwijde beweging is. Pratham Padav laat zien hoe ook in India mensen het agorisme omarmen. Veel plezier met een stukje in het Engels met een schitterende Indiase “touch”.

Free Commune Settlements
Actuele informatie over de Colonistas die naar Galicië willen gaan en over het initiatief voor een “Hanzedorp” in Nederland kun je bij de redactie.aanvragen


Werkgroep Libertair Sociaal Contract en Libertaire Grondwet

Het ontwerp voor het Libertaire Sociaal Contract, de Libertaire Grondwet en de Libertaire Beginselen is op 31 januari 2022 aan de kring van 50 deelnemers aan dit project ter discussie verzonden. De eerste virtuele samenkomst vond op zaterdag 19 Februari plaats. Met de totstandkoming van het eerste ontwerp is de tweede mijlpaal van dit project gezet. Het ontwerp is een blauwdruk om op een vreedzame manier naar een Libertaire samenleving zonder overheidsdominantie te komen, 
Doel is om de becommentrieerde definitieve versie op 26 Juli 2022 te publiceren.
Mocht je meer willen weten over dit project, dan meld je bij de redactie.

Bronnen

V for Valentine:
Hieronder de meest recente afleveringen:

Tip:

Academy of Ideas – “free  minds for a free society
We hebben al eerder links naar videos van de Academy of Ideas geplaatst. Als je hun website gaat verkennen, ontdek je een schat aan video’s over filosofie, psychologie en vrijheid. De meest recente video heeft als titel “The Parallel Society vs. Totalitarianism / How to create a Free World.
 

Zakelijk netwerk Keuzevrijbijmij

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform met hoog libertair gehalte is de plek waar ondernemers hun producten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het bevat ruim 6’000 aanbieders in verschillende categorieën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.” 

De LP beveelt de volgende organisaties aan:


Liberty Library

Mises Webwinkel
Neem eens een kijkje op de Mises Webwinkel, waar je interessante Nederlandse libertaire publicaties vind. 

Klassieke VrijbrievenWe vonden een website (https://www.yumpu.com/user/libertarian.nl) met 35 ingescande exemplaren van klassieke “Vrijbrieven”. Een verre van complete collectie, maar voor verknochte libertariërs een nostalgische schat. Je vindt er bijvoorbeeld nog een commentaar op kruisraketten. De oudste vrijbrief, is nummer 2 van mei 1976. Hij werd in een oplage van 400 exemplaren verspreid. De meest recente Vrijbrief is uit 1999. De Vrijbrief is geëvolueerd tot Internet-magazine en is op vrijspreker.nl actief.
Een overzicht van de boeken op Liiberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

BoekenaanbodWe willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? Contacteer Imre Wessels ([email protected])
: We hebben nieuwe boeken toegevoegd in onze lijst! Ditmaal als standplaats in Friesland (Akkrum). Nieuws
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 
en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.


VerwachtingenGa voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertaire boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.