Libertaire standpunten

Standpunt van de LP inzake Oekraïne

Het formele standpunt van de LP over het Oekraïneconflict is door het Bestuur van de LP in samenspraak met de mediaverantwoordelijken van de LP opgesteld.

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft ook de Libertaire Partij geschokt. In haar reactie beroept de LP zich op haar principes. 

 1. De LP erkent het recht op vrije associatie en dus ook op afscheiding. Daarom vindt de LP dat de bevolking van de (in dit geval) Russisch-georiënteerde delen van Oekraïne zich mogen afscheiden. De LP vindt de schending van dit recht door de regering Zelenskyy, de EU en de Nederlandse overheid een historische fout.
 2. De LP hanteert het non-agressie principe (NAP) als haar basisbeginsel. Volgens dit principe is het initiëren van of het dreigen met agressie tegen een persoon of diens eigendom verwerpelijk. Daarombetreurt de LP zowel de agressie van Rusland en Belarus jegens het westers-georiënteerde deel van Oekraïne als ook de agressie jegens Russisch-georiënteerde groepen in de Oekraïne.
 3. Uitgaande van het non-agressie principe neigt de LP sterk naar neutraliteit bij conflicten van derden, zoals Nederland ook tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal was.
 4. De LP acht het van staatswege verbieden van handel een schending van het eigendomsrecht. De LP stelt zich op het standpunt dat handelsvrijheid vrede bevordert en dat sancties/boycots op langere termijn contraproductief uitpakken.
 5. De LP gaat uit van het beginsel dat iedereen het onvervreemdbare recht heeft om zelf te beschikken over diens eigen lichaam, eigen arbeid en de vruchten daarvan. De LP onderschrijft het recht van de regering Zelenskyy om weerbare mannen op te roepen tot deelname aan de landsverdediging. Echter, de LP vindt dat deze mannen ook het onvervreemdbare recht hebben om hieraan geen gehoor te geven en dat zij Oekraïne ook mogen verlaten als zij dat willen.

De LP verwacht dat erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van de Russisch-georiënteerde delen van Oekraïne door de USA, de EU en de regering Zelenskyy de kern van het conflict wegneemt en dat daarna aan herstel van wederzijds vertrouwen en handel gewerkt kan worden.

Taal- en cultuurstrijd

Onder verantwoordelijkheid van de redactie / ED.
Oekraïne is een gespleten land. Afgezien van kleinere nationale minderheden zoals de Hongaren, Polen, de Krimtataren, Roethenen, etc. bestaat er in het land een quasi tweedeling in ethnische herkomst tussen Oekraïners en Russen, Kijk je naar de taal, dan zie je die tweedeling terug (Oekraïens ca. 50%, Russisch ca. 30% waarbij tegelijkertijd veel mensen (20%) volkomen tweetalig zijn. Per 1 januari 2022 werd in Oekraïne een taalwet van kracht die onder de niet-Oekraïens-talige delen van de bevolking zeer omstreden is en vooral door ethnische Russen als discriminerend wordt ervaren.

Deze taalwet en de ermee samenhangende cultuurstrijd wordt als een van de redenen gebruikt om te rechtvaardigen dat Rusland’s president Vladimir Putin heeft besloten met geweld in te grijpen. De Oekraïense regering heeft het niet klaargespeeld om bijvoorbeeld via een Belgische federale structuur het land op een vreedzame manier bijeen te houden.

Hoe sterk is het contrast met bijvoorbeeld Zwitserland of België. Beide landen hebben erkend dat er verschillende culturen binnen hun territorium leven en vormen toch een voor allen min of meer aantrekkelijke residentie-staat.

Het totale onbegrip voor en de stilte over de taalstrijd in de Oekraïne in het Westen getuigt niet van affiniteit met de “gewone” bevolking van de Oekraïne. “Het Westen” laat zich daardoor in de kaart kijken: er spelen in dit conflict belangen van machtige spelers een rol. Spelers, die aan de strategische touwtjes van energieprijzen, van militair-industriële complexen en van de financiële wereldeconomie trekken.
In werkelijkheid ligt in een conflict meestal aan beide kanten schuld. De door gesubsidieerde media, door regeringen en kartelpartijen opgedrongen eenzijdigheid in het aanwijzen van schuldigen toont dat zij zich niet erg veel bekommeren om de onderdrukking en het leed van mensen. Immers, het partij kiezen voor de een of voor de ander hitst het conflict alleen maar verder op. Partij kiezen is niet in het belang van het vinden van een weg om tot vrede te komen. In zoverre is het sturen van Stinger-raketten door Nederland naar Oekraïne evenzeer een oorlogsdaad als de inval van Rusland in Oekraïne.

Censuur

In ons themanummer over fake nieuws zijn we uitvoerig ingegaan op de aspecten van censuur en de onaantastbaarheid van het onderscheidingsvermogen van de individuele mens. We zijn ons ervan bewust dat de informatievoorziening in Nederland bol staat van eenzijdige propaganda. Dat hebben de afgelopen twee jaar bewezen en is nu ook weer het geval. De LP wijst daarom alle censuur fundamenteel af, dus ook het verbieden van Russische media in de EU, de uitschakeling van “dissidente” stemmen en de politieke druk op mediabedrijven. Het lijkt erop dat de politiek de crisis in Oekraïne ook nu weer aangrijpt om meer macht over de Nederlandse en (west-)Europese bevolking uit te oefenen en onze vrijheden af te pakken.
Censuur schendt de Europese grondrechten op vrije nieuwsgaring en op informationele zelfbestemming. Terwijl je van censuur op commerciële platforms als Google news, Youtube etc. nog kunt argumenteren dat het commerciële bedrijven zijn die hun eigen regels kunnen maken, is de beïnvloeding van die bedrijven vanuit publieke organisaties absoluut te veroordelen. 

Hulp voor mensen in Oekraïne en vluchtelingen

Er zijn diverse hulpacties op gang gekomen om Oekraïne en vluchtelingen vanuit Oekraïne te helpen. Je vraagt je misschien af of je daar aan mee zou moeten doen, en of het resultaat van die acties ook goed terecht komt.
De Libertarische Stichting voor Human Assistence (LIFHAS) heeft in het verleden verschillende acties op touw gezet. Indien vanuit de leden van de LP het initiatief komt, kan een actie voor hulp aan Oekraïne via LIFHAS gestart worden. Schrijf aan de redactie als je iets in de zin hebt.
Er zijn ook reeds diverse leden van de LP actief in het organiseren van hulp aan Oekraïne.

Anarcho-kapitalistische hulp
Er is een manier waarmee je zeker bent dat je hulp direct aan mensen ten goede komt die het nodig hebben. En dat gaat niet via het overmaken van geld aan een hulporganisatie en het genereren van alweer een aftrekpost. Agoristen vinden dat je daarmee alweer meedoet aan een systeem waar de overheid het monopolie over heeft. Wat kun je doen buiten de invloed van overheden om?
Er zijn Nederlanders met familie in Oekraïne die  geconfronteerd worden met de opvang van gevluchte familieleden of die gewoon hun huis openstellen voor vluchtelingen. Daaronder zijn ook libertariërs. Om vluchtelingen – in Nederland – wegwijs te maken en aan de slag te krijgen is er over langere periodes iets heel anders nodig dan eenmalige donaties. Denk daarbij bijvoorbeeld om aan vluchtelingen uit Oekraïne of uit Rusland de Nederlandse en Engelse taal bij te brengen. Denk aan bijdragen “in natura”, aan het verlenen van onderdak, aan het delen van eten en drinken. Je kunt helpen door met en voor hen betaald werk te vinden of te scheppen, hun kinderen op te vangen zodat de ouders kunnen werken, meerijden, enzovoort. Kijk eens bij werkvrijbijmij om geestverwanten te vinden. Vluchtelingen hebben beslist geen nieuwe overheid nodig die hen een bestaan onder hun knechtschap aanbiedt. Wat die mensen vooral nodig hebben is waardering en vriendschap.

De libertarische samenleving is bij uitstek een “society of friends”. Ken je mensen die vluchtelingen bij zich opnemen, meld je bij hen en vraag eens na wat er zoal nodig is.

Ook hier wil de redactie graag meewerken om “vraag” en “aanbod” aan elkaar te knopen, meld je daarvoor bij ons.

Stemmen van zusterorganisaties

Libertarian Party of Russia

Libertarian Party (USA)

Zwitserse Libertäre Partei

Vrijspreker

Mises Wire (Mises Institute)


Afdeling Noord-Holland

“Afgelopen zondag heeft de succesvolle kick-off van de provinciale afdeling Noord-Holland plaatsgevonden. Met veel energie en enthousiasme gaan we de komende tijd activiteiten organiseren! Lijkt het je leuk om iets bij te dragen of betrokken te zijn, stuur dan een mail naar [email protected]

Ook organiseren wij vanaf nu iedere laatste donderdag van de maand een borrel, te beginnen op donderdag 31 maart vanaf 17:00. Meer informatie volgt via e-mail, Signal en nieuwsbrief, maar zet het vast in je agenda!”


Vacatures

VACATURES GRAFICUS, FOTOGRAAF/FOTOREDACTEUR

Wil en kan jij de LP leuker en mooier maken?

GRAFICUS

De LP is op zoek naar een lid met gevoel voor schoonheid, bijvoorbeeld een graficus of kunstenaar, die mee de huisstijl en de grafische uitingen vormgeeft. Vermoedelijk gaat het om een beperkt aantal uren op zelf te kiezen momenten.

FOTOGRAAF

Wie vindt het leuk om (vaak last minute) foto’s voor artikelen in de nieuwsbrief en de website te maken?

FOTOREDACTEUR

En wie vindt het leuk om (vaak last minute) foto’s voor artikelen in de nieuwsbrief en de website uit openbare bronnen te selecteren en de auteursrechten te administreren? Je hebt zowel gevoel voor schoonheid als voor punctualiteit.

De vacatures voor fotograaf en fotoredacteur zijn desgewenst te combineren.

De functies zijn nader omschreven worden op https://stemlp.nl/vacatures/.
Reacties zijn meer dan welkom op [email protected].


Agenda
 

31 maart 2022: Borrel van de Afdeling Noord-Holland, zie onder Partijnieuws

26 mei 2022: Libertarian National Convention (Reno, Nevada, USA)

18 juni 2022: Voorjaarscongres LP Nederland (save the date!)

26 juli 2022: Publicatie Libertaire Grondwet

11-15 augustus 2022: Liberty International World Conference in Tbilisi, Republic of Georgia

5 november 2022: Najaarscongres LP Nederland


Actueel

Bitcoin koers: 40’084,00 EUR (03.03.2022) / 38’827,99 EUR (16 februari 2022)
CHF-koers: 0.9809 EUR (03.03.2022) / 0,9502 EUR (16 februari 2022)
Goud: 1’741.00 EUR (03.03.2022) / 1.631,66 EUR (16 februari 2022)

Belastingen

Cryptocurrencies vs. overheden

Inflatie

Corona-treurspel


Oproepen en mededelingen


Werkgroep Agorisme

Aan de samenstelling en uitbreiding van het tax-free handboek van de werkgroep Agorisme wordt voortaan op de Wikisite van Stemlp.nl gewerkt. Hiermee wordt het toegankelijk gemaakt voor leden van de LP. Hierover binnenkort meer. Geïnteresserden kunnen intussen contact opnemen met Douwe Kunst

Werkgroep Libertarisch Sociaal Contract en nieuwe Nederlandse Grondwet

Het ontwerp voor het Libertarische Sociaal Contract, de Libertarische Grondwet en de Libertarische Beginselen is op 31 januari 2022 aan de kring van 50 deelnemers aan dit project ter discussie verzonden. De eerste virtuele samenkomst op zaterdag 19 februari was een succes. Robert Valentine opende de vergadering en na inleidingen van de drie opstellers gingen de vragen en discussies los. Over enkele weken plannen we een nieuwe vergadering.

Doel is om de becommentarieerde definitieve versie op 26 juli 2022 te publiceren.
Mocht je nog willen deelnemen aan dit project, dan meld je bij de redactie.


Petitie

Petitie “Verhoor het RIVM en alle betrokkenen onder ede” Handtekeningen voor deze petitie kunnen tot 20.3.2022 worden gezet. De petitie is nu bijna 46’000 maal ondertekend en stelt:

 • Het RIVM heeft gemorreld aan gegevens rondom coronaverspreiding in relatie tot ventilatie
 • onafhankelijk onderzoeker Maurice de Hond eist dat de Tweede Kamer actie onderneemt.
 • Betrokkenen moeten onder ede gehoord worden in de Tweede Kamer, vindt hij. Ook moet beslag worden gelegd op hun e-mails.

Podcasts:

V for Valentine:
Hieronder de meest recente afleveringen:

Vrijheidradio Podcast

Libertaire bronnen:

De LP beveelt de volgende organisaties aan:

Libertarisch Centrum (de Vrijspreker)
Elke dag verschijnen er nieuwe artikelen op Vrijspreker die je kunt becommentariëren en bediscussiëren. Vrijspreker laat praktisch ongecensureerd een breed spectrum van libertaire stemmen aan het woord, ook uit randgebieden. Door de commentaarfunctie kun je jezelf een beeld vormen van de verscheidenheid aan meningen en kun je zelf je oordeelsvermogen trainen.

Nederlands Instituut voor Praxeologie
Praxeologie is de wetenschapsopvatting van de Oostenrijkse School binnen de economische wetenschappen. Bijdragen aan de website beogen het creëren van een leefomgeving die is gestoeld op menselijk handelen en creativiteit, die innovatie en ondernemerschap stimuleert. Het instituut is sterk verbonden met het objectivisme en werkt samen met het Ayn Rand Instituut.

The Friendly Society
Thefriendlysociety.nl is de website, gemodereerd door Libertariër en journalist Karel Beckman, bekend van zijn boeken “de democratie voorbij” (samen met Frank Karsten), “De staat voorbij” en zijn nieuwste boek “Freedom of government – the new human right“. Op de site vind je verder een reeks van artikelen die fundamentele waarden van een vrije samenleving behandelen.

Mises Instituut Nederland
Het Ludwig von Mises-Instituut is de Nederlandse afdeling van een globaal samenwerkingsverband dat het werk van Ludwig von Mises en zijn opvolgers uitdraagt. Mises’ werk bestaat ruwweg uit twee onderdelen. Ten eerste heeft hij verduidelijkt wat economische wetenschap is. Ten tweede heeft hij nieuwe inzichten over de inhoud van economische wetenschap beschreven; vooral over geld, conjunctuur en de gevolgen van socialisme/overheidsingrijpen. De ethische stroming die het meest gebruik maakt van bovengenoemde economische theorie is het libertarisme.
Het Mises-instituut organiseert verschillende cursussen economie, lezingen en vertalingen van libertaire werken. 

Stichting Meervrijheid
MeerVrijheid is in 2001 opgericht door Frank Karsten. Karsten is tevens co-auteur van het boek De Democratie Voorbij, dat inmiddels in 20 talen beschikbaar is. In 2013 richtte hij samen met Jeroen de Witte het Mises Instituut Nederland op. De stichting MeerVrijheid heeft als doel het vergroten van de individuele en economische vrijheid in Nederland en Vlaanderen en is van mening dat belastingen en wetten sterk moeten worden verminderd.

Liberty Library

Een overzicht van de boeken op Liiberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Boekenaanbod
We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? Contacteer Imre Wessels ([email protected]) en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 
Nieuws: We hebben nieuwe boeken toegevoegd in onze lijst! Ditmaal als standplaats in Friesland (Akkrum). 

Verwachtingen
Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.

Welkom bij de LP! 

De LP (de Libertaire Partij) is gestoeld op de twee basisprincipes van de libertaire filosofie: het zelfeigendom: jouw recht op zelfbeschikking, binnen de grenzen die het libertaire non-agressieprincipe stelt: jouw vrijheid wordt door het zelfbeschikkingsrecht van de ander begrensd.
Libertairen willen daarom zo overzichtelijk en efficiënt mogelijke uitvoerende overheden, waarbij de vrijheid van mensen er invloed op uit te oefenen zo groot mogelijk is. De kerntaak van overheden is het beschermen van ieders zelf-eigendom en het voorkomen van aggressie in de samenleving.

We leven in een tijd waarin de overheid meer dan ooit in ons persoonlijk leven aanwezig is. Ook door de Covid-19-pandemie lijkt elk onderdeel van de samenleving door haar tot in de details bepaald te willen worden. Steeds meer vrijheden  worden ons uit handen genomen. Dit kan anders!

De LP wil overheidstaken inperken en zoveel mogelijk decentraal organiseren. Minder belasting, betere dienstverlening, minder regels, minder bureaucratie en meer vrijheid in het maken van eigen keuzes voor het eigen welzijn.

 • Stuur onze nieuwsbrief door aan je vriendinnen en je vrienden, retweet op je Twitter-account
 • Stem bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 voor de Libertaire Partij. Wil je jezelf kandidaat stellen, meld dit dan aan de LP
 • Neem contact op met de LP om aan onze campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 of aan projecten van onze Think Factory mee te werken.

Donaties en contributie aan de LP zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De LP accepteert Bitcoin.

Disclaimer:
Libertair Perspectief is het orgaan van de Libertaire Partij Nederland, Het heeft een libertaire signatuur, waarbij alle stromingen in het libertarisme aan bod komen. De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad. Bijdragen, inclusief redactionele stukken, gaan op persoonlijke titel. Ze hoeven niet de mening van het bestuur van de LP of van haar leden weer te geven. Wil je commentaar geven op de inhoud van een artikel dan kun je de redactie schrijven naar [email protected].