Hieronder zie je de inflatiemonitor van de Rabobank (Barbara-Baarsma) van Juni 2022. Let op de trendlijn aan het eind van de grafiek, de inflatie was een incident en zou wel gauw weer naar beneden gaan. Dat was wishful thinking oftewel propaganda. In September 2022 bleek de HICP voor Nederland te zijn gestegen naar 17,1% … Het zou voornamelijk door de gestegen energieprijzen komen. Inmiddels sluiten bakkers, HAK staakt “voorlopig” de productie en liggen er vissersboten onledig aan de kade omdat de scheepsdiesel te duur is.

17,1% prijsinflatie (geharmoniseerde prijs index) is in Nederland nog nooit voorgekomen. Het record voor Nederland stond sinds 1975 op 10,2%. We staan hier voor een voor Nederland nieuw, fenomeen.
De regering schrok ervan, maar is er naar buiten toe van overtuigd dat de reden van deze inflatie “non-monetary” is, en voornamelijk wordt veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en de daardoor gestegen gas- en grondstoffenprijzen. Dit soort inflatie heet “cost-push inflation“. En inderdaad, we krijgen voortdurend krantekoppen te zien die de gevolgen tonen van excessieve prijsstijgingen van energie.

Een kleine bloemlezing.

Hak en de gasprijzen
Hak, producent van groenteconserven, liet bijvoorbeeld al weten dat het vanaf januari de productie zes weken stillegt als de huidige gasprijzen aanhouden. Ter nuancering, een 6-weekse productiestop in het laagseizoen is geen enorme schok: het geeft een productiebedrijf de tijd om alle machines eens grondig te onderhouden. En als dan de overheid dan ook nog bijspringt om de lonen te betalen of de gasprijs een deksel op te zetten … Denis Shtengelov is overigens de grote man achter de Russische KDV Group, waarvan sinds deze zomer HAK deel uitmaakt. Het is een enorm bedrijf met alleen in Rusland al 20.000 medewerkers. Aan die medewerkers laat Shtengelov vanuit zijn woonplaats in Australië weten dat hij de oorlog betreurt en veroordeelt.

7 september 2022: Helft warme bakkers dreigt failliet te gaan

5 oktober 2022: Levensmiddelenindustrie vreest faillissement van ‘volledige sectoren’

10 oktober 2022: Een derde van de Nederlandse glastuinbouwbedrijven kampt met acute of dreigende liquiditeitsproblemen. 8% van de bedrijven (300) verwacht nog dit jaar faillissement te moeten aanvragen.

10 oktober 2022: Stijgende trend faillissementen, onzekerheid in midden- en kleinbedrijf

Dit alles zet natuurlijk druk op de regering om de Groningse gaskraan verder open te zetten, om het nieuwe Nederlands-Duitse gasveld NO-5A ten noorden van Rottummeroog te gaan exploreren en om nog meer subsidies te verstrekken, met bijgevoegde voorwaarden voor energiebesparing, enzovoort.

De olifant staat er nog steeds

Er zijn allerlei ongerijmdheden. Tegelijk met het uitdelen van sigaren uit eigen doos, “financiert” de overheid die cadeautjes met een stijging van het BTW-tarief op energie van 9% naar 21%. In het land met de grootste gasbel in Europa zijn de gasprijzen het hoogst. Dat is niet logisch. Ook de oorlogshitserij van Rutte c.s. is moeilijk te begrijpen tegen de achtergrond van beheersing van energiekosten. Maar Groen Links en D66 lachen in hun vuistje: Nederlanders worden nu gedwongen om op “groene” energie over te schakelen, en dat is de kern van hun programma. Maar nu blijkt dat de groene ernergie geen alternatief is, en in veel gevallen duurder en vervuilender dan “fossiele” energie, wordt de propaganda voor “groen” steeds bleker.

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/c-6593220/energietarieven-vergelijking-nederland-spanje/

Er is veel meer aan de hand.
Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon,” leerde econoom Milton Friedman. Je kunt in een actueel artikel van Torsten Polleit op Mises Wire nalezen dat het “cost-push“-argument*, waarmee de regering haar handen wil schoonwassen, niet grijpt. Interessant is dat Polleit de grens voor hyperinflatie bij 3% per maand legt. Zover is het nog niet, maar de escalatie van de inflatiecijfers is zorgelijk.

Hier volgt een verhelderende uitleg van een hooggeleerd lid van onze redactieraad:
Volgens het CBS staat de index van de consumentenprijzen (prijsindex 2015 = 100) voor september 2022 op 127,63. In september 2021 stond de index op 108,94 en dat levert een jaarmutatie op van 127,63/108,94 = 1,171562. Dezelfde index laat van augustus 2021 tot en met augustus 2022 een jaarmutatie zien van 14,3, en voor juli 12,4. Als we de inflatie per maand willen weten dan zou dat bij een jaarpercentage van 17,2 neerkomen op 1,331 procent (1,01331^12 = 1,172). Een inflatie van 3% per maand komt neer op 1,03^12 = 42,6 procent per jaar.De geschiedenis leert dat inflatie vaak gepaard gaat met belangrijke maatschappelijke transities. Zo steeg de inflatie in de derde Poolse republiek tussen 1985 en 1994 zodanig, dat per 1 januari 1995 de nieuwe Poolse Zloty voor 10’000 oude Zloty ingewisseld werd. In 1986 begon de jaarlijkse inflatie nog met 16,5%. Het waardeverval escaleerde en was niet te stoppen totdat de inflatie in 1990 tot 568% was gestegen en het communistische systeem definitief voorbij was. Dat betekende echter nog niet dat de geldontwaarding ook meteen voorbij was. Het jaar daarop was de inflatie teruggebracht tot 77%, het jaar daarna tot 46%, en daarna ging dit cijfer ook gestaag omlaag, totdat de nieuwe munt werd ingevoerd. Blijkbaar was de “nabrandtijd” nodig om de nodige maatschappelijke hervormingen door te voeren.

De geschiedenis leert ook dat veel super- en hyperinflaties opzettelijk werden veroorzaakt, dan wel “op de koop toe” genomen werden om bepaalde doelen te verwezenlijken. Zo kwam de hyperinflatie in Hongarije in 1946 niet uit de lucht vallen: iedereen moest gelijk, straatarm, worden, op dergelijke omgespitte aarde zou het communisme kunnen bloeien. De hyperinflatie in Duitsland in 1923 zorgde uiteindelijk ervoor, dat er een hervorming van de herstelbetalingen kwam.

Inflatie leidt tot vermogensoverdracht. De hoeveelheid Euro’s wordt al jaren enorm uitgebreid. Er worden vooral slechte investeringen en gulzige staatsapparaten mee gefinancierd. Dit moest dwingend ooit tot inflatie leiden. Dr. Markus Krall, een Duitse bankeconoom en vooraanstaand Libertariër schildert al jaren het op handen zijnde inflatiescenario. Hij werd drie jaar geleden als onheilsprofeet in de mediale hoek gezet. Nu krijgt hij zijn gelijk. Voor wie hem nog niet kent: zijn goede raad kun je op YouTube vinden.

Een hoger doel?
Is de huidige monetaire instabiliteit deel van de “Great Reset”? Zijn de 17 “sustainable development goals” (“SDG’s”) van de VN en het WEF belangrijk genoeg om de ontwrichting van de huidige welvaartsmaatschappij te rechtvaardigen? Is de inflatie “gewild” en “gepland”? Regeringen schijnen over de SDG’s een soort consensus te hebben bereikt, en instabiliteit werd zelfs door het WEF voorspeld en regeringen zouden zich moeten voorbereiden op verzet vanuit de bevolking. 
Het is echter maar zeer de vraag of alles wat er nu gebeurt door “elites” van tevoren gepland is. Inderdaad kondigt zich meer en meer verzet aan tegen dogmatisch top-down beleidsdenken. Het lijkt er ook op dat de al of niet “wetenschappelijke” onderbouwing van deze doelen door delen van de wetenschappelijke wereld en door grote delen van de bevolking niet wordt meegedragen.
Het zou ook kunnen gebeuren dat het dwingend willen doordrijven van “SDG’s” in een veel te kort tijdsbestek buiten controle raakt, en dan zou het hele verhaal – net als veel ideologisch bepaalde “oplossingen” – als een zeepbel uiteen kunnen spatten.
We zullen de komende tijd elk van die SDG’s, die “duurzame ontwikkelingsdoelen” vanuit een libertair standpunt wat nauwkeuriger onderzoeken. 

Libertair Perspectief
De uitdaging voor de komende tijd is om rustig af te wachten hoe de huidige machtselite er niet in slaagt om de maatschappij naar een technocratisch collectivisme te leiden. De mantra “You will own nothing and be happy” wil niemand werkelijkheid zien worden. Een social credit systeem naar Chinees model wil niemand, behalve de Chinese Communistische Partij. Een “Central Bank Digital Currency” willen we ook niet. Anonyme cryptomunten misschien wel. Stoppen met vlees eten, beteugeling van mobiliteit, dat wil misschien een kleine midnerheid. Verantwoordelijk omgaan met onze natuurlijke bronnen, dat willen we misschien allemaal wel.

Verzet tegen deze ontwikkelingen maakt het voor de huidige machtselite moeilijker om ze op een vreedzame manier door te drijven. Maar het totalitaire gezicht van overheden is zó lelijk, dat het zichzelf ondraagbaar maakt, en dat is allesbehalve “sustainable”. 
Als het lukt om de bureaucratie uit haar machtsposities te verdrijven, is de komende monetaire crash een kans om na de ineenstorting van de huidige machtsverhoudingen een op libertarische beginselen gebouwde samenleving op te bouwen. Daarvoor is het nodig om consequent een duidelijk Libertair Perspectief uit te dragen. 
Er komen turbulente tijden aan. De beste investering is in vriendschap. Daarvoor moet je over de middelen beschikken om, als het erop aankomt, vriend te zijn. Om je vermogen enigzins over de crash heen te helpen is het verstandig om spaargeld in Euros voor een gedeelte om te zetten in andere “assets”. Vreemde valuta, bitcoins, goud, zilver, “brick and mortar”, grond, bos, kunst, zeldzame, klassieke postzegels maar ook voorraden van commodities zoals koffie, suiker, (diesel)olie, benzine, graan, de huisapotheek, stroomgeneratoren,en kleinschalige machines, vaardigheden, een moestuin, kippen en vee. Hoe diverser, hoe veiliger en hoe minder de Nederlandse overheid ermee te maken heeft, hoe beter.

* Noot van de Redactieraad:
Het is wellicht goed om te weten dat het begrip inflatie in de loop van de tijd een andere betekenis heeft gekregen. In ‘oude’ leerboeken wordt inflatie (Latijn: inflare – opblazen) gedefinieerd als een ‘opgeblazen’ geld hoeveelheid. Als het nieuw in omloop gebrachte geld daadwerkelijk wordt gebruikt om vraag uit te oefenen dan is het gevolg een prijsstijging. Simpel gezegd; te veel geld voor te weinig goederen. Door het compenseren van de gestegen prijzen wordt de zaak verergerd omdat dan nog meer vraag kan worden uitgeoefend met als gevolg nog hogere prijzen. Dit probleem is alleen via het vergroten van het aanbod op te lossen. Meer energie op de markt brengen, bijvoorbeeld. Later is de betekenis van inflatie verschoven naar prijsstijgingen in het algemeen. Alle prijsstijgingen worden dan met inflatie aangeduid; sommigen spreken zelfs over het betaan van een algemeen prijspeil. Het is duidelijk dat in de praktijk geen sprake kan zijn van een algemeen prijspeil. Inflatie heeft voor iedereen een eigen gevolg. Prijzen kunnen wel degelijk ook door andere oorzaken stijgen. In een wereld zonder geld is dat uiteraard ook mogelijk. Prijzen zijn immers niets anders dan ruilverhoudingen. Als pantoffels van vilt geruild worden voor 5 broden dan zou het in een zeer koude winter zo kunnen zijn: de pantoffelmaker heeft de potentiële vraag zodanig onderschat, dat dan 10 broden nodig zijn voor het verkrijgen van een paar pantoffels. Het niet op de markt brengen van aanwezige energiebronnen heeft hetzelfde effect. Het woord ‘cost-push’ moet je dus genuanceerd zien.


Agenda

30 Oktober 2022: Openbare lezing: Marie-Therèse Ter Haar spreekt over de Oekraïnecrisis. Locatie: Markelo, Holterweg 20, 13:00 – 17:00

5 November 2022: Najaarscongres LP Nederland in het Rembrandt Theater te Arnhem (alleen voor leden van de LP)


Actueel

“De overheid is niet geroepen een ieder een bestaan te verzekeren, maar wel het verkrijgen daarvan zoveel mogelijk te vergemakkelijken”

(Program van Beginselen CHU, 1908)

Overheid stuurt deurwaarder naar ondernemingen

Op 27 september ontvingen we dit persbericht van de “Rijksdienst voor Ondernemend Nederland”.

“Als ondernemers niet reageren draagt RVO TVL-vorderingen over aan het CJIB”

“Als ondernemers niet reageren op herhaaldelijke terugbetaalverzoeken voor teveel betaalde voorschotten, draagt RVO de vorderingen over aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). RVO benadert elke ondernemer minimaal zes keer. Het gaat om ondernemers die op basis van hun werkelijke omzetverlies een deel, of het gehele voorschot Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) moeten terug betalen. 
RVO begrijpt dat in deze tijd van hoge inflatie, stijgende energieprijzen en lagere koopkracht het terugbetalen van TVL erg lastig kan zijn. Daarom heeft RVO  ruime betalingsregelingen en is zelfs uitstel van betaling of extra maatwerk mogelijk. Hiervoor is echter wel contact met de ondernemer nodig. De ondernemers waarvan de vorderingen worden overgedragen reageerden niet op minimaal twee directe e-mails, twee brieven en twee pogingen tot telefonisch contact. RVO ziet na deze zes  pogingen om in contact te komen, dan ook geen andere mogelijkheid om deze TVL vorderingen over te dragen aan het CJIB. Het gaat om ongeveer 2000 vorderingen die nog dit jaar worden overgedragen.
 
Het CJIB hanteert een termijn van twee weken waarin de ondernemer kan betalen of alsnog een betalingsregeling via het CJIB, met RVO kan afspreken. Als de ondernemer ook in deze periode nog steeds niets van zich laat horen, dan wordt de vordering overgedragen aan de deurwaarder. “

(…)

Zo’n 420.000 ondernemers hebben een voorschot TVL ontvangen. Na de definitieve vaststellingen moeten ongeveer 55.000 ondernemers (een deel van) dit voorschot terugbetalen. De meeste ondernemers betalen dit te veel ontvangen voorschot in een keer terug of spreken een betalingsregeling af.  Op dit moment staan nog  31.387 terug betaalverzoeken open voor een bedrag van €407,9 miljoen.  Er zijn 15.700 betalingsregelingen afgesloten voor een bedrag van €180 miljoen. Op dit moment zijn er al 3.500 betalingsregelingen voor een totaal bedrag van € 70 miljoen voldaan.
 
Het is nog onduidelijk hoeveel vorderingen in het nieuwe jaar moeten worden overgedragen aan het CJIB. RVO blijft inzetten om de ondernemers te bereiken om een gepaste betalingsregeling af te spreken.”

De redactie onthoudt zich van commentaar.


Pleidooi voor fossiele brandstoffen

Antidote tegen de stroom van Mainstream propaganda:
Alex Epstein, “Fossil Future – why Global Human Florishing Requires More Oil, Coal, and Natural Gas – Not Less.”
Zie:
https://www.bol.com/nl/nl/p/fossil-future/9300000043894864/ en:
https://www.youtube.com/watch?v=s6b7K1hjZk4&ab_channel=TalksatGoogle

Commentaar van Mises:
https://mises.org/library/debunking-fossil-fuel-hysteria-interview-alex-epstein
https://mises.org/library/false-thought-patterns-catastrophists


Libertarian Lives Matter, too. De voortijdige dood van Yannick Verdijck.

Vrijspreker besteedt uitvoerig aandacht aan de recente executie – door de Belgische politie – van Yannick Verdijck, juwelier, voorzitter van een schietvereniging, prepper en libertariër. In een poging om dit soort dodelijk politieoptreden te rechtvaardigen lijkt de Belgische pers een framingcampagne gestart te hebben over het staatsvijandelijke karakter van mensen die het Libertarisme aanhangen. Libertarisme wordt in één adem met “extreemrechts” genoemd. Het is maar dat je het weet.

Het laatste artikel zit achter een betaalwand, de redactie kan je op aanvraag een exemplaar toesturen

Er is door de Belgische politie geen bewijs geleverd voor de beschuldiging dat Yannick met enkele anderen een aanslag aan het voorbereiden waren.
Het is triest dat de Mainstream Media geen aandacht besteden aan de betekenis van het Libertarische Non-Agressieprincipe. Er is niks extreem-rechts aan de stelling dat je jezelf tegen agressie mag verdedigen. Het is een herinnering eraan, dat overheden bang moeten zijn voor hun burgers en dat dit nooit andersom mag zijn. Deze moord lijkt een overreactie van het geweldsapparaat. Geen worder dat een groeiend aantal mensen geen enkel vertrouwen meer heeft in de overheid en haar de rug toekeert. Voor de mensen die zouden beweren dat zoiets niet in Nederland kan voorkomen: twee maanden geleden was er op een haar na een jonge boer doodgeschoten door een overreagerende agent. Twee jaar geleden liep een jonge vrouw een schedelfractuur op door een agent die met een waterkanon aan het “spelen” was. 


Cybernieuws

EU verplicht USB-C opladers

Een libertair perspectief

Door Joep v L
De EU-raad en het Europarlement heeft besloten dat alle apparaten zoals telefoons, gadgets en tablets, die geen USB-C aansluiting hebben, per 1 januari 2024 VERBODEN worden. De (drog)reden is dat dit afval verminderd en het makkelijk is voor de consumenten.

Libertair perspectief op verbod
Dit soort overheidsbemoeienis en ‘overreach’ is dodelijk voor alle ontwikkelingen en innovatie. In dit geval op het gebied van opladers, maar dit geldt ook voor allerlei andere zaken. Regelgeving, subsidies en wetten verstoren de stimulans om te innoveren. En verstoren het zeer delicate spel van vraag en aanbod. Als de EU dit soort wetten 10 jaar geleden had ingevoerd, dan hadden we niet eens USB-C aansluitingen gehad omdat de stimulans om vanuit de industrie met oplossingen te komen verdwijnt. De EU zegt wel dat het openstaat voor het verplichten van een andere standaard las er een beter alternatief komt. Maar dit is pure bureaucratie en de EU en de overheid zouden niet dit soort zaken tot op detailniveau moeten bepalen.
Het punt is dat de consument toch wel voor het superieure product kiest!  Ook zonder gedwongen te worden om een USB-C oplader te gebruiken. Eén van de drogredenen is dat dit makkelijk voor de consument is, maar dat kan de consument zelf het beste bepalen, wat bij zijn of haar situatie past. En ja, dan kan er uitkomen dat alle consumenten voor één soort oplader kiezen, maar de weg naar innovatie voor betere alternatieven blijft dan wel open en wordt niet verstoord door dit soort overheidsbemoeienis.
Ook het afval argument is niet goed doordacht. Ten eerste omdat goed verwerkt afval helemaal niet schadelijk is. En het juist zeer waardevol kan zijn, om grondstoffen uit afval te halen. Maar helaas, ook op de afvalmarkt verstoort de overheid alles. Denk maar aan uw gemeentelijke afval’bedrijf’. En je blijft met een fysieke (USB-C) oplader zitten. Maar de gemiddelde consument heeft waarschijnlijk niet heel veel verschillende soorten opladers. Je hebt een Appel of een Samsung telefoon en (zeer waarschijnlijk) niet allebei. Dus je totaal staat dan nog steeds op 1 oplader. Voor andere apparaten geldt dat er al, zonder EU bemoeienis, naar een standaardisatie is toegewerkt. Omdat het voor zowel consumenten als bedrijven voordelen kan hebben. Maar deze maatregel is dodelijk voor toekomstige innovaties.
Dit soort verboden passen niet in wat de Oostenrijkse school betoogt. De Oostenrijkse School ziet economie als een instrument om te begrijpen hoe mensen zowel samenwerken als concurreren in het proces van behoeften op elkaar afstemmen, middelen toekennen, en manieren ontdekken om te bouwen aan een welvarende sociale orde. Oostenrijkers zien ondernemerschap als een uiterst belangrijke kracht in de economische ontwikkeling, privaat eigendom als essentieel voor een effectief gebruik van bronnen, en interventie van de overheid in het markt proces altijd en overal als destructief.

Voetnoten:
Waarom de Oostenrijkse School er toe doet. – Mises Instituut Nederland
https://www.ct.nl/nieuws/usb-c-verplicht-eu-usb-lader-apple/


(van onze r