De lezing van Libertarisch coryfee Toine Manders op 22 september in Markelo was met 50 bezoekers – sommigen toekomstige leden van de Libertaire Partij – een groot succes. Zie hier de video-opname van het grootste deel van Toine’s presentie over de fundamenten van het Libertarisme.


De Minarchistische Miljoenennota : met de LP bespaar je €20.502 per jaar!

Red/JvL

De LP werkt aan een minarchistisch partijprogramma. Het minarchisme is één van de libertaire stromingen. Het minarchisme beschouwt het leger, de politie en het gerechtelijk apparaat als de enige legitieme overheidsinstellingen. De staat is er alleen om individuen te beschermen tegen agressie, diefstal en fraude en houdt zich bezig met het beschermen van gevaar van buitenaf.

91.87% besparing!

Vertalen we het minarchisme naar de meest recente overheidsbegroting dan zien we een gigantische kostenbesparing per inwoner. De belastingdruk gaat met maar liefst 91.87 % omlaag! Er zijn uiteraard wat kanttekeningen te plaatsen bij de tabel boven dit artikel, maar deze simpele rekensom geeft wel in grote lijnen aan dat de belasting-en premiedruk een heel stuk lager kan.

Ook als een overheid geen zaken als zorg of onderwijs regelt nemen mensen nog wel graag die diensten af (geheel vrijwillig en op maat). De €20.502 per persoon, (dus ook per kind!) zal door veel mensen dan ook deels besteed worden aan dit soort zaken. Echter omdat zorg en onderwijs binnen het minarchisme daadwerkelijk in een compleet vrije markt opereren, gaan de kosten omlaag en de efficiëntie omhoog. Mede door concurrentie toe te staan zullen aanbieders wel goede en betaalbare diensten moeten leveren, willen zij klanten werven. En iedereen kan zijn of haar eigen geld besteden aan wat ze maar willen. De keuzes zullen ook veel meer overwogen en efficiënt gemaakt worden door de consumenten want het gaat daadwerkelijk om hun eigen geld. Als je toch al wordt verplicht of gedwongen om belasting te betalen, dan wordt van de ‘gratis’ diensten die de overheid aanbiedt ook gelijk gebruik gemaakt, ook al is dat niet persé noodzakelijk. Je hebt er toch al voor betaald en het is ‘gratis’, nietwaar?

Op weg naar vrijwillige belastingen!

In een vrije economie zonder marktverstorende overheidsbemoeienis groeit de economie hard. De €32.1 miljard die nodig is om Justitie & Veiligheid en Defensie te bekostigen zullen dan een minder zware wissel trekken op individuen en de economie. Die €1.841 per persoon is dan veel makkelijker op te hoesten omdat in een groeiende economie de inkomsten ook omhoog gaan. Met maar €1.841 aan belasting per inwoner worden vrijwillige belastingen en donaties ook een stuk haalbaarder.

Minarchisme, een haalbaar alternatief

Het minarchisme en de Oostenrijkse School (een economische stroming) beschrijven verder dat een minarchistische samenleving een zeer realistisch en haalbaar scenario is. Aanhangers van de Oostenrijkse School zien ondernemerschap als een uiterst belangrijke kracht in de economische ontwikkeling, privaat eigendom als essentieel voor een effectief gebruik van bronnen en interventie van de overheid in het marktproces altijd en overal als destructief.

Voetnoten
https://mises.nl/waarom-de-oostenrijkse-economie-er-toe-doet/


Commentaar

Libertair perspectief op beschouwing Miljoenennota van Geert Wilders:

‘’Het Kabinet handelt in strijd met artikel 20 van de grondwet: Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.’’

Red/JvL

Tijdens de politieke clown-show (de Algemene Beschouwingen) kwam Geert Wilders (PVV) aanzetten met artikel 20 van de grondwet. Hij stelde dat het kabinet niks doet om de bestaanszekerheid te waarborgen. De PVV ziet reden om een aanklacht in te dienen op grond van artikel 355 van het wetboek van strafrecht. Daarin staat dat ministers zich schuldig maken aan een ambtsmisdrijf als zij beleid voeren waarvan zij weten dat het strijdig is met de Grondwet. Handelt de LP/ het Libertarisme ook in strijd met de grondwet?

Wat staat er in artikel 20 van de grondwet?

  1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
  2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
  3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

(Libertaire) toelichting op onderdelen

Lid 1   ‘Bestaanszekerheid’

Bestaanszekerheid is een vaag begrip. Op een Kamervraag naar de betekenis ervan reageerde het Kabinet-Den Uyl destijds met: ‘Wij hebben alleen een zekere notie dat er een grens is waar beneden men niet meer van bestaanszekerheid kan spreken: de armoedegrens, het bestaansminimum.’

Libertair perspectief op Lid 1:

Economieën die (grotendeels) met rust worden gelaten door een overheid (zoals het Libertarisme betoogt) bieden individuen juist de kans op een bestaanszekerheid. Het Libertarisme betoogt juist dat niets of niemand in de weg mag staan van het opbouwen van een bestaan. Ook een overheid niet. En overheidsbemoeienis zorgt juist voor een minder grote kans op bestaanszekerheid. Denk bijvoorbeeld aan het niet mogen openen van een bankrekening vanwege onredelijke witwasregels vanuit de overheid. Autohandelaren en prostituees worden vaak geweerd bij de banken bijvoorbeeld. Zij worden bemoeilijkt in het opbouwen van hun eigen bestaan, door de overheid. Ook mensen die in Nederland zijn zonder werkvergunning worden direct door de overheid belemmerd om in hun eigen bestaanszekerheid te voorzien. Binnen het Libertarisme zou je geen vergunning nodig hebben om te mogen werken.
De Christelijk-Historische Unie (CHU) verwoordde het in 1908 al mooi in hun partijbeginselen:
 “De overheid is niet geroepen om aan een ieder een bestaan te verzekeren, maar wel het verkrijgen daarvan zoveel mogelijk te vergemakkelijken” 
Het Libertarisme/de LP handelt niet in strijd met lid 1. Integendeel zelfs. Het huidige kabinet handelt in strijd met lid 1 vanwege de genoemde voorbeelden.Lid 2   ‘Sociale zekerheid’
Wat ‘sociale zekerheid’ inhoudt, is nogal subjectief. Het hangt van de politieke kleur van een kabinet af in hoeverre mensen aanspraak kunnen maken op een uitkering.

Libertair perspectief op Lid 2:

Het Libertarisme gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en heeft veel vertrouwen in het individu, mits die door de overheid met rust wordt gelaten. Het Libertarisme stelt individuen zelf in staat om voor hun eigen sociale zekerheid te zorgen. Als mensen door welke omstandigheden dan ook niet voor zichzelf kunnen zorgen, zijn er genoeg anderen die deze mensen willen helpen. Het Libertarisme/de LP handelt niet in strijd met lid 2.Lid 3   ‘Recht op bijstand’

De formulering geeft in zekere zin een ondergrens aan. Niets doen en niets regelen is voor de overheid geen optie, volgens de auteur op Nederlandsegrondrechten.nl (zie voetnoten). Wel kon de grote versobering van ons sociaal stelsel sinds de jaren tachtig gewoon worden doorgevoerd. Artikel 20 van de grondwet biedt daar geen bescherming tegen.

Libertair perspectief op Lid 3:

Lid 2 en 3 zijn een verdere uitwerking van lid 1. Een verwijzing naar dat het Libertarisme juist mensen zelf in staat stelt om een bestaanszekerheid op te bouwen, zou voldoende kunnen zijn om aan lid 3 te voldoen. Een bijstand van overheidswege is helemaal niet nodig in een libertaire samenleving. Men wordt in staat gesteld om voor zichzelf én voor anderen te zorgen, zonder dat de overheid daar als tussenpersoon tussen zit.
Als lid 3 letterlijk wordt geïnterpreteerd zou je eigenlijk altijd een uitkering moeten geven als iemand onder een bepaalde grens komt. Echter is dat aan de wetgever dit recht nader te regelen. Hoe dit geregeld wordt is vrij. Er kan verwezen worden naar het feit dat het Libertarisme niets of niemand in de weg wilt staan om voor een ander te zorgen. Als je in het huidige politieke systeem je naasten/uitkeringsgerechtigden helpt door boodschappen voor diegene te doen en te betalen, wordt de uitkeringsgerechtigde keihard gekort. Ook aan mantelzorg voor naasten bijvoorbeeld zitten allerlei complexe regels en wetten verbonden.

In een libertaire samenleving is helemaal geen bijstand van overheidswege nodig. Het Libertarisme/de LP handelt niet in strijd met lid 3

Libertair perspectief op Wilders’ reactie op de Miljoenennota

De meme boven dit artikel is vooral van toepassing op Wilders. De PVV staat ideologisch ongeveer het verst van de LP af. De PVV lijkt niet voor economische vrijheid en niet voor persoonlijke vrijheid te staan. Bij de LP wordt gestreefd naar 100% economische vrijheid en 100% individuele vrijheid.
De PVV is voor allerlei herverdelingsmaatregelen en schroomt er niet voor om cadeautjes (lees: geld van iemand anders) uit te delen aan de achterban. Dit wil de PVV doen door allerlei koopkrachtmaatregelen, die door iemand anders betaald moeten worden. De PVV pleit regelmatig voor meer overheidssteun ten gunste van ‘de gewone man en vrouw in de straat’. Om over het beperken van de rechten van werkenden uit een ander EU-land (laat staan een land buiten de EU) nog maar te zwijgen. Die buitenlandse medewerkers worden, als het aan Wilders ligt, belemmerd om een bestaan op te bouwen en kunnen niet in hun bestaanszekerheid voorzien.
Dat de PVV graag veel overheidsingrijpen in de economie wilt bewijst onderstaande zinsnede uit het verkiezingsprogramma van de PVV:
‘Daarom verlagen wij de huren, verlagen wij de energierekening…’
Wie of wat dat gaat bekostigen wordt verder niet toegelicht.

Voetnoten
https://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten/201-artikel-20
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnbsso4uwn/artikel_20_bestaanszekerheid_welvaart?pc=1