Is er weer eens maatschappelijke opwinding, dan is het soms interessanter te onderzoeken wat je erover niet in de media hoort, dan je aandacht te schenken aan al het geschreeuw en getouwtrek, dat via de sensatiezoekende betaalde pers aan de oppervlakte komt. Net als in de voormalige Sowjet-Unie leren we door al het gekrakeel tussen de regels te lezen, vermoeden we dat er nog een andere werkelijkheid bestaat en speculeren we af en toe – bij gebrek aan “wetenschappelijk bewijs”.

In het stikstofdebat speelt er ook zoiets. Het lijkt een onderwerp waar grof geld mee gemoeid is en dus is “stikstof” (N= 78% van lucht, NH3 NOx, N2O, …) voor Libertair Perspectief niet te vies om er eens de schijnwerper op te zetten. Dan ontwaar je toch een een diffuus gevecht achter vele nevelen. Vergeet even het absurde gesteggel over de stikstofdepositie die bij de grens met Duitsland ineens lijken op te houden. Vergeet even al die micro- en kilogrammen, al die cijfermatige modellen met hun afwegingen van rijke en arme voedingsgronden, van uitstoot en opname van voedingsstoffen voor planten. Vergeet ook maar even voor het gemak de absurditeit van de argumenten, waarmee de overheid hier haar “beleid” wil doordrijven. Vergeet vooral de gevreesde woekerende inheemse brandnetels en bramen. Daar gaat het bij de grote spelers helemaal niet om. 
Het is volkomen logisch dat absurditeit, dubbelzinnigheid en schimmigheid de wildste speculaties losmaken. Ja, vergeet toch ook maar het vermoeden dat de overheid bewust een voedselcrisis zou willen veroorzaken om van de burger een willig speelballetje te maken. Misschien heeft dit ook niet veel te maken met de “Great Reset” van het WEF. De schepping van het stikstofprobleem lijkt toch meer op een zuiver Nederlandse aangelegenheid.

Onze stelling is dat er iets veel banalers aan de hand is.

Om het “stikstofprobleem” te doorzien is een geheel andere kaart van belang dan de stikstof-depositiekaart. De kaart van de grondprijzen. Het gaat uiteindelijk om woekerwinsten op grondhandel.
De prijs van landbouwgrond ligt in Nederland zo om en nabij de 70’000 Euro. Per hectare wel te verstaan, per tienduizend vierkante meter dus. 7 Euro per vierkante meter, per centiare (ca) in notaristermen. Een ander idee van “de prijs van grond” vind je in het kaartje hierboven uit 2011. Dat kaartje staat in een artikel dat ten behoeve van gemeentebestuurders werd geschreven. We zien een prijsspanne variërend tussen de 0 en 3500 Euro. 7 Euro staat dicht bij de nul. Deze prijzen worden niet voor een hectare betaald, maar voor een vierkante meter. Per hectare – om de “grondprijs” even te vergelijken met landbouwgrond – praten we dan over een orde van grootte van 0 tot 35 miljoen Euro. Het gaat hier om gemiddelden, en in de bebouwde kom zien we al gauw prijzen tussen 250 en 1000 Euro per vierkante meter. Voor bouwgrond. Maak je van landbouwgrond bouwgrond, dan zitten er per hectare miljoenenmarges in. Welke boer zou niet subiet en zonder protest zijn grond verkopen als hij dat soort winsten op zijn grond kon maken?

De uiteindelijke prijs van bouwgrond is een “politicum” van de eerste orde, en dat varieert, afhankelijk ervan wie het “mag” kopen, en van wie er het meest voor kan betalen. Een stikstofprobleem is nuttig als voorwendsel om landbouwgrond te gaan onteigenen en de woningnood komt als geroepen als voorwendsel om daar dan bouwgrond van te maken. En als “de bouw” vanwege “stikstof” wordt stilgezet, dan speel je de bouwbranche tegen de boerenbranche uit. Als er te weinig woningen zijn is de schuldige snel gevonden: immigranten, vluchtelingen, asielzoekenden. Waarom blijft de overheid eigenlijk buiten schot?

De Nederlandse regering speelt hier een vies spel door hele branches tegen elkaar op te zetten en vervolgens rustig toe te kijken hoe mensen tot het uiterste gedreven worden. De regering, met haar extreemste exponent: de ondraaglijke Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, schuwt het niet om “populistisch rechts” tegen immigranten op te hitsen en de bouwwereld tegen boeren op te zetten met het schijnargument dat beiden elkaar hinderen. Een strategie, gericht op het verdelen van en heersen over de maatschappij. Ten koste van de vriendschappelijke samenhang in de maatschappij.

De overheid heeft via het vergunningstelsel alle sleutels in handen om van 70’000 Euro per hectare enkele, soms wel tientallen miljoenen Euros te maken. Als een boer “in het algemeen belang” onteigend wordt, wie krijgt dan de controle over die grond? Juist. De overheid. Jawel. En wat is de “schadeloosstelling” voor die boer? Jawel. Schamel.

De overheid gaat met de winst strijken. Om het gezicht te bewaren worden alle registers van de “Ruimtelijke Ordening” uit de kast getrokken. Ze hebben een instrumentarium van procedures, plannen en processen waar je “u” tegen zegt. Je moet volslagen planoloog en stedebouwkundige zijn om alle regels en procedures te doorgronden. Heb je eenmaal het begeerde diploma, dan vinden de nieuwe weledelgestrengen en weledelzeergeleerden interessante loopbanen bij de diverse geledingen van de overheid en bij de volledig van de overheid afhankelijke planologie- en ingenieurbureaus. Voor de dappersten onder hen bestaan er banen bij “het bedrijfsleven”: de commerciële aannemers van infrastructuur die de voormalige landbouwgronden “bouwrijp” maken. Met z’n allen doen ze dan hun uiterste best om de overheid weer een poot uit te trekken, zodat ze tenminste een deel van de belastingen die ze zelf betalen, weer van de overheid terugpakken. In dat spanningsveld van pakken en gepakt worden is het de taak van diezelfde overheid om de opgehaalde fondsen gereguleerd en gecontroleerd uit te geven. Dus worden er aanbestedingsregels opgesteld. De partners van de overheid en van de semi-overheden moeten daarbij vooral deugen. De prijs is slechts één van de selectiecriteria. Planologen, stedebouwkundigen, architecten en aannemers “zonder QR-code” komen er niet in, om de spelregels maar op een simpele wijze duidelijk te maken.

De overheid is in Nederland de belangrijkste speler in de grondhandel en ook de belangrijkste profijttrekker ervan. Dat profijt wordt toebedeeld aan de herverdelers en hun helpers. Niks aan de hand toch? Het is allemaal in het Algemeen Belang, toch?

De oorlog, die het kabinet Rutte IV tegen de boerenstand voert gaat om grof geld. Het gaat erom dat de overheid haar monopoliepositie misbruikt en daarbij schijnargumenten niet schuwt. Het gaat om de ondersteuning van de regenten- en bestuurderklasse van gemeenten en provincies die geldmiddelen binnenhalen, die hun begrotingen “rond” krijgen zodat de zittende CDA-, VVD-, D66 en PvdA-politici van het uur hun beloftes aan de kiezers kunnen waarmaken. Een fietspad hier, een natuurgebiedje daar, een speeltuin en een zwembad voor de allerarmsten. Types, die via hun machtspositie een financierende rol mogen spelen. Die met gezag de grote jongens mogen beleren, die de ontwikkelaars van infrastructuur hun projecten gunnen, die de grote bureaus van ingenieurs en stedebouwkundigen voor hun stokpaardjes gebruiken. Het zijn adviseurs die voor 100% van overheidsopdrachten leven, die weten “hoe haas hupt” en hun opdrachtgevers graag voorspiegelen hoe populair ze wel zijn. Ambtenaren die met de grote projectontwikkelaars en met de grote bouwaannemers contracten sluiten waarbij ze hun eigen voorwaarden kunnen dicteren. Beëdigde gemeente-, provincie- en ministeriële functionarissen die hun plaats mogen innemen aan de tafel van de kaste van hoogopgeleide, goedbetaalde experts.

En die hoogopgeleide bevolkingsgroep wil nu graag gaan spelen met de weilanden, de stallen en de akkers van boerenfamilies, die hun grond soms al eeuwenlang in bezit hebben. Sommige van die boeren zouden hun land best wel voor een faire prijs willen verkopen, maar niet voor 70’000 Euros per hectare … Ze zouden erg graag de beslissing zelf kunnen nemen of ze een aanbod aannemen of afslaan.

Overigens bestaat een nulwaarde van grond ook. Dat is vaak de aankoopprijs van grond waar de overheid haar eigen gebouwen en infrastructuur neerzet. En vooral de prijs van de grond voor zogenaamde “maatschappelijke” gebouwen. Gebouwen van overheden en semi-overheden, waar soms meer waarde wordt vernietigd dan toegevoegd. Zulke grond heeft in feite een negatieve waarde. Die grond is dan inderdaad nog minder waard dan weilanden waarop boeren hun koeien laten grazen..

Beste lezers: libertariërs en vrienden van het libertarisme. Laten we grondhandel alsjeblieft overlaten aan de vrije markt en laten we alsjeblieft de overheid – stap voor stap – zoveel mogelijk uit die markt verwijderen. 
Sturen we al die “möchtegerne” ontwikkelambtenaren de boeren-, burger- en bedrijfswereld in. Een betere illustratie voor de verstorende invloed van overheidsbemoeienis dan in de grondhandel is er bijna niet te vinden. Lezers die terugtrekking van de overheid uit grondhandel onrealistisch vinden zouden best een kijkje kunnen gaan nemen in Zwitserland. Daar behoren veel ex-boeren tot de meest welgestelde burgers. EIgendom is daar nog eigendom en wat gemeentes en kantons doen wordt door burgers nauwlettend gecontroleerd.

Maar toch, een simpel rekensommetje maakt de vraagtekens rondom de actuele discussie alleen maar groter. In een dorpsetting kun je 25 tot 35 woningen per hectare bouwen. In steden kan dit tot wel 100 woningen per hectare oplopen. De regering spreekt over 1 miljoen woningen. Daar zouden dan zo’n 10’000 tot 40’000 hectaren land voor nodig zijn. Gaan we uit van een lage woningdichtheid, en zoek je 40’000 hectaren land, dan is dit ongeveer 2% van de actuele landbouwgrond in Nederland (2,2 miljoen ha). Dat rechtvaardigt niet dat de veestapel gehalveerd zou moeten worden. Zou je voor de nodige grondaankoop 25 miljard Euro willen reserveren, dan kom je op een gemiddelde “vergoeding” van 625’000 Euro per hectare. Daar zouden veel boeren best wel mee accoord gaan. We vermoeden dus dat er heel wat andere zaken aan de hand zijn. De vraag is waaraan de overheid dan al dat onder dwang afgeperste geld wil uitgeven? 

Mogen we de conclusie trekken dat de overheid veel teveel geld ophaalt en allerlei obscure wegen zoekt om dit geld uit te geven?

Vanuit libertair perspectief moeten we wat betreft een dreigende onteigening achter de boeren staan. Niet om het emotionele feit dat ze zielig zouden zijn, maar omdat voor libertariërs het eigendomsrecht deel is van de individuele zelfbestemming. Ondanks het feit dat veel boeren wel alijd de landbouwsubsidies graag ontvingen. De boeren in Nederland die door de overheid nu bedreigd worden met onteigening hebben het goed recht zich tegen deze agressie te verdedigen. 
En zelfs wanneer het lijkt dat het belang van een grote groep groter is dan het belang van enkelen, dan nog zul je moeten onderhandelen als gelijken. De dictatuur van de meerderheid mag de belangen van een minderheid of enkeling niet onder de voet lopen.

En dat is precies waarom het nodig is om de Libertaire Partij te ondersteunen. 

Voor je reactie op dit artikel kun je schrijven naar de redactie: [email protected]

Aanbevolen artikelen en podcasts over stikstof en boerenbedrijf:


Nederland op 8ste plek van vrijste economieën

Ieder jaar brengt The Heritage Foundation een lijst van vrijste economieën uit. De Index of Economic Freedom. Bij ieder land wordt ook een rapport geschreven. De score komt voort uit een aantal vaste gegevens. Er wordt een score van 0 tot 100 gegeven. Op nummer 1 staat Singapore met een score van 84.4.

Nederland staat in 2022, ondanks alles, op een 8ste plek. Met een score van 79,5. Dat is 2.7 punten hoger dan vorig jaar. Nederland scoort volgens de index ongelooflijk hoog op eigendomsrechten, overheidsintegriteit en juridische zekerheid/effectiviteit. Wel geeft het rapport aan dat Nederland ontzettend slecht scoort op het punt van belastingdruk en op overheidsuitgaven (veel overheidsbemoeienis in de economie).

De top-3 (respectievelijk Singapore, Zwitserland en Ierland) hebben allemaal één ding gemeen. Ze scoren vele malen beter dan Nederland op het punt van belastingdruk en minder overheidsuitgaven. De LP staat voor zowel minder overheidsuitgaven en minder overheidsbemoeienis én voor een lagere belastingdruk. Dus voor een vrijere economie.
De lijst en index is hier te vinden: Country Rankings: World & Global Economy Rankings on Economic Freedom (heritage.org)LP Noord-Holland 

De LP Noord-Holland organiseert verder iedere laatste donderdag van de maand een borrel. We borrelen tussen 17:00 en 22:00 bij https://www.dimitris.amsterdam/ (naast station Amsterdam Muiderpoort). De eerstvolgende borrel is op 28 juli. Het is niet nodig om je aan te melden, je kunt gewoon langskomen. Ook als je nog geen lid bent van de LP of niet in Noord-Holland woont ben je welkom.

Naast onze maandelijkse borrels in Amsterdam reizen we ook graag door de rest van onze prachtige provincie. Lijkt het je leuk om samen met ons een borrel of andere activiteit in jouw woonplaats te organiseren? Dan kun je mailen naar [email protected].

Tot slot kan je je via hetzelfde mailadres aanmelden voor onze werkgroep voor de Provinciale Staten. Laten we samen bedenken hoe we de provincie libertair kunnen maken!


Jonge Libertariërs

Ben jij lid van de LP en tussen de 14 en 30 jaar, wil jij graag bij volgende activiteiten van de JL aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar [email protected]. Heb je vragen over de JL-activiteiten? Die kan je sturen naar:
 [email protected]


LP Vrouwen

Libertaire Vrouwenlunch

Libertaire vrouwenlunch za. 16 juli in Utrecht van 14:00 – 17:00, nadere details volgen, zie de website van de Libertaire Partij of contacteer: Simone Pailer 0618052217


LP-Werkgroep Grondwet

Het boek “Het Libertarische Sociaal Contract” is bijna klaar voor druk! Het telt zo’n 250 bladzijden. Het begint met een beschrijving van libertarische uitgangspunten en bevat het op twee libertarische beginselen gebaseerde “Libertarische Sociaal Contract”. Dit is geschreven in de vorm van een verklaring. Verder bevat het boek een voorstel voor een Libertarische “Grondwet” met commentaren en toelichtingen.
Het werk bevat een beschrijving van de verschillende libertarische en al of niet aanverwante stromingen en een 30-tal artikelen over libertarische filosofie, politiek en antwoorden op de globale agenda. Deze artikelen vormen een bloemlezing van de discussies en inzichten die de kern van dit boek ondersteunen. Het geheel is een ontwerp voor een ongedwongen samenleving. We zien dit als een natuurlijke vervanging van huidige politieke stelsels, die uitgaan van onderwerping van het individu aan de collectiviteit. Het is bedoeld om mensen een weg te wijzen om het Libertarisme om te zetten.
Op 26 Juli 2022 gaan we het Contract lanceren met een event. Daarover later meer.

Voor het boek kun je intekenen via [email protected]. De prijs wordt 0,6mBTC / 60’000 SATS, of 15 Euro, excl. verzendkosten (geschat op luttele 15’000 SATS/4,20 Euro).

Mocht je meer willen weten over dit project, dan meld je bij de redactie.


Actueel

Mises-Instituut

Je kunt je hier inschrijven voor de zomercursus van het Mises Instituut: 
https://mises.nl/inschrijving-mises-zomerschool-geopend/

De cursus is open voor iedereen die economie willen begrijpen

Covid, centralisatie en inflatie. Alles lijkt met elkaar verbonden. Waarom eigenlijk? Waarom is de tendens de mens meer te beperken in zijn vrijheid? Wat is de rol van economische theorie hierin? Waarom lijkt het nooit de andere kant op te gaan?

Economen en filosofen van de Oostenrijkse School zijn bij uitstek in staat deze vragen te beantwoorden. In twee dagen tijd krijg je een cursus die je een nieuwe basis meegeeft. Deze basis geeft je een praktisch handvat om cultuur, filosofie en economie vanuit een nieuw perspectief te bekijken.


Cybernieuws

Het Europese Digitale Identiteitsbewijs, is dit een gemak voor de burger of een opstap naar de surveillance state?” Discussieavond georganiseerd door “De Vierde Golf”. “De Vierde Golf is een collectief van politiek ontheemden uit de linker hoek, zij streeft naar een crisisbestendige democratische rechtsstaat die de fundamentele rechten en vrijheden van burgers vooropstelt. Dat doen we door de democratie opnieuw te denken en te doen, in de vorm van dialoog en actie.
De discussieavond vindt plaats op dinsdag 5 juli, 20.00, Grote Zaal van Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam, toegang is gratis.
Freedom not Fear is een jaarlijkse conferentie over privacy en digitale rechten. Ga je mee op een politieke reis naar Brussel van 2 – 5 september 2022? privacynieuws.nl
(https://privacynieuws.nl/index.php/diverse/actie/24210-freedom-not-fear-bewaar-de-datum-ga-je-mee-op-een-politieke-reis-naar-brussel?lang=nl)

Hoera! We hebben gegevens van miljoenen mensen uit de klauwen van de geheime diensten bevrijd – Bits of Freedom
(https://www.bitsoffreedom.nl/2022/06/15/hoera-we-hebben-gegevens-van-miljoenen-mensen-uit-de-klauwen-van-de-geheime-diensten-bevrijd/)

Privacy First slaat nu ook alarm over plan voor centrale biometrische database (privacynieuws.nl)](https://privacynieuws.nl/index.php/binnenlands-nieuws/id-plicht-paspoort/24185-privacy-first-slaat-nu-ook-alarm-over-plan-voor-centrale-biometrische-database?lang=nl)

Zouden leden van de LP, die eventueel samen naar Brussel willen gaan of interesse hebben in een LP-denktank rondom politieke en technische ontwikkelingen op dit gebied, zich bij de redactie willen melden?


Geld / Economie

Het inflatiecijfer voor juni 2022 is nog niet bekend. Voor mei 2022 was, volgens het CPB, de geharmoniseerde prijsindex volgens methode EU 10,2% (april: 11,2%). Intussen zijn de olie- en gasprijzen op de wereldmarkt weer aan het dalen.

Bitcoin
Bitcoin krijgt in toenemende mate te maken met weerstand van Big Brother. De recente scherpe daling van de koerswaarde van Bitcoin resulteert op dit moment in hoge transactievolumes. Intussen waarschuwt de Chinese Communistische Partij dat de waarde van Bitcoin wel eens naar nul kan gaan. El Salvador, het land dat Bitcoin als legaal betalingsmiddel introduceerde, riep in maart van dit jaar de noodtoestand uit vanwege “bendegeweld”. Het land wordt nu overal in de westerse media veroordeeld voor het arresteren van tienduizenden demonstranten. Het is wat speculatief om een verband te zien, maar het zou de eerste keer niet zijn dat in een land dat de hegemonie van de US Dollar wilde doorbreken, een regime-change plaatsvond. We zullen het zien. Intussen houdt de Salvadoriaanse regering zich op de vlakte en hoopt dat er veel toeristen naar El Salvador komen om hun Bitcoins uit te geven. 

Intussen blijft het naar onze opvatting zeer belangrijk voor het overleven van Bitcoin op de langere termijn, dat je er ook daadwerkelijk dingen mee kunt kopen.Het is duidelijk dat China Bitcoin nooit zal accepteren als ruilmiddel, dus een van de grootste aanbieders van industrieproducten valt al af. Tenminste zolang er in China geen regime-change plaatsvindt.

Bedrijfssluitingen

De reeds lang verwachtte faillissementenstroom als gevolg van de Covid-19-periode komt nu in België geleidelijk aan op gang. In Mei 2022 werden 988 faillissementen uitgesproken, dit is een stijging van 94% ten opzichte van 2021 en een drievoudiging van het aantal in 2020. Dit zegt een studie van Graydon
We zien het begin van de verwachte groei van het aantal faillissementen nu ook – iets vertraagd t.o.v. België, in Nederland. In mei 2022 was het aantal uitgesproken faillissementen 36% hoger dan in mei 2021. Zie de geactualiseerde cijfers van het CBS


Internationaal

Zwitserland – Libertäre ParteiIn Zwitserland is het normaal dat voordat een wetsvoorstel in het parlement wordt besproken, allerlei maatschappelijke groeperingen hun  zegje kunnen doen. Dit word “Vernehmlassung“, of, in het Frans “consultation“, genoemd. De uitkomsten van deze consultaties worden meegewogen in de uiteindelijke vorm van het wetsvoorstel. Op de Website van de Libertäre Partei van Zwitserland kun je hun antwoorden ten aanzien van zulke consultaties bekijken. Recent werd t.a.v. een aanpassing van het “Geldwäschereigesetz” de libertaire positie omtrent identificatieplicht voor Bitcoin-transacties nog door middel van een “Vernehmlassungsantwort” geformuleerd.


Agorisme

Tax-free handboek
Agorisme staat in brede zin ervoor om voor al je handelingen wegen te zoeken waar je de overheid helemaal niet tegenkomt. In de werkgroep Agorisme worden hierover ideeën uitgewisseld en initiatieven genomen. Deze worden samengevat in het “tax-free” handboek. Geïnteresserden en ervaringsdeskundigen kunnen contact opnemen met Douwe Kunst

Agorisme in India
Deze self-made video: “Agorism & Counter Economics: What? Why? And How?” laat je beseffen dat agorisme een wereldwijde beweging is. Pratham Padav laat zien hoe ook in India mensen het agorisme omarmen. Veel plezier met een stukje in het Engels met een schitterende Indiase “touch”.

Free Commune Settlements
Actuele informatie over de Colonistas die naar Galicië willen gaan en over het initiatief voor een “Hanzedorp” in Nederland kun je bij de redactie aanvragen

Prepping
“De economie, de financiële wereld en de politiek staan aan de vooravond van grote veranderingen. De maatschappij is onrustig. Je kan daar angstig van worden, maar je kunt je er ook op voorbereiden.” Preppers.nl kan je daarbij misschien helpen. 


Libertarisch allerlei

Liberty Workshop 2022 – Pokhara, Nepal REPORT van het LLI (Language of Liberty Institute)
Liberty International World Conference 2022 in Tblisi, Georgië (11 – 15 augustus)
Internationale cursus “Libertarian Solutions, how to find freedom in an unfree world“: de inschrijving is open voor de Winter Course 2022

Academy of Ideas – “free  minds for a free society
Als je de website van de Academy of Ideas gaat verkennen, ontdek je een schat aan video’s over filosofie, psychologie en vrijheid. Op 21 mei werd een korte video gepubliceerd die een visie geeft op wat “over-identificatie met collectieven” wordt genoemd: “Why are People so Divided and Hostile? | The Dangers of Racial, National, and Political Identities” Voor de hele video moet je helaas lid zijn, en dat kost 49 US-dollar per jaar. Je kunt ook met Bitcoin betalen.


Zakelijk netwerk Keuzevrijbijmij

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform met hoog libertarisch gehalte is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het bevat bijna 6’500 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.