Jaargang 2023 / Nummer 3 – 5 februari 2023

Beste vrienden en vriendinnen van de Libertaire Partij

Libertair Perspectief laat de SDG’s de revue passeren. We formuleren libertaire alternatieven waarbij de zelfbestemming van elk individu centraal staat. Libertair Perspectief heeft vandaag een artikel over het vijfde “Sustainable Development Goal” (duurzaam ontwikkelingsdoel) van de Verenigde Naties.
Over Natuurrechten gaat het tweede artikel en we hebben commentaar op de oorlog in Oekraïne. Let even op de nieuwe cursus van Liberty International “How to share the Libertarian message with just about anyone”.

Overigens: stukken gepubliceerd in Libertair Perspectief zijn opiniërend. Ze hoeven niet altijd het standpunt van het bestuur van de Libertaire Partij te dekken. De redactie is vrij om een platform aan een breed scala aan libertarische meningen te bieden.


SDG 5: “Gender Equality”

“Achieve gender equality and empower all women and girls”

Door red/ED. SDG 5 is het dynamiet in de agenda 2030 van de Verenigde Naties. Het is de oorlogsverklaring van de VN aan alle “traditionele” samenlevingen. De splijtzwam tussen Oost en West, tussen Noord en Zuid, tussen conservatief en progressief. Tussen regeerders en geregeerden. 
SDG 5 geeft tegelijk ook het meest overtuigende argument voor het Libertarisme: het maken van individueel onderscheid, het bestaan van diversiteit en de idiotie van de collectivistische gelijkheidsmakerij. Hoe komen we daarbij? Welnu, het gaat in essentie daarbij om de seksuele reproductie. Spannend!
Het feit dat reproductie tot stand komt via de seksuele interactie van twee van elkaar verschillende seksen, mannelijk en vrouwelijk, is de reden waarom mensen geen klonen van elkaar zijn. Door de vermenging van genetische informatie bestaat er een enorme diversiteit. Het is de reden waarom elk mens biologisch uniek is. 
Voor het behoud en de ontwikkeling van de soort is het cruciaal dat die twee genders elkaar kunnen vinden en gemotiveerd zijn om tot actie overgaan. Die motivatie is de bron van allerlei uitingen: kunstzinnige, culinaire, muzikale, etc. Het is de bron van het bouwen van menselijke “nesten”, samenwerking en van menselijke samenlevingen. De pluriformiteit laat elk mens beseffen dat hij/zij uniek is en de samenleving het liefst naar eigen inzicht wil vormgeven. De eigen wil, de eigen voorkeuren uiten zich in het maken van onderscheid.
Geslachtelijke voortplanting heeft vanuit de biologie gezien als voordeel dat de verspreiding van genetische fouten laag blijft en een soort zich vrij snel kan aanpassen aan zijn omgeving. 
De onvoorspelbaarheid van de genetische mix die ontstaat uit geslachtelijke voortplanting tot steeds nieuwe individuen, die met elkaar kunnen en moeten communiceren, juist omdat ze van elkaar verschillen. Zelforganiserende samenlevingen van vrije individuen kun je daarom vergelijken met neuronale netwerken en wetboeken kun je vergelijken met “starre” algoritmes.
Gelijkheid? Wat bedoelen ze daarmee, gelijkwaardigheid? Dat wordt in het midden gelaten. Niemand wil gelijk aan de ander zijn. Libertarisme wil maximale vrijheid voor elk individu om zichzelf te zijn, voor mannen en voor vrouwen. Zodat een man zijn mannelijkheid kan uitleven en een vrouw haar vrouwelijkheid. En dat zonder elkaar pijn te gaan doen. Want het recht op zelfbeschikking heeft een natuurlijke grens bij datzelfde recht van de ander. Dat is het libertaire non-agressieprincipe.

Waar het de schrijvers van de Verenigde Naties om gaat is om uitbuitende ongelijkheden tussen mannen en vrouwen die in verschillende culturen bestaan aan de kaak te stellen. En waar dat soort “ongelijkheid” neerkomt op overheersing en agressiviteit hebben ze wat het libertarisme betreft gelijk.

Het Sustainable Development Goal “Gender Equality” van Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

De argumentatie van de VN voor dit SDG begint met de volgende stelling:

Gender bias is undermining our social fabric and devalues all of us. It is not just a human rights issue; it is a tremendous waste of the world’s human potential. By denying women equal rights, we deny half the population a chance to live life at its fullest. Political, economic and social equality for women will benefit all the world’s citizens. Together we can eradicate prejudice and work for equal rights and respect for all.”

Vervolgens worden 9 subdoelen geformuleerd, die zonder uitzondering handelen over de bestrijding van discriminatie van vrouwen en meisjes: tegen geweld, uitbuiting, gedwongen huwelijken, genitale verminking, het promoten van gedeelde taken in huishoudens, gelijke participatie in bestuur en beslissingsbevoegdheden, “universele” toegankelijkheid van seksuele en “voortplantingsgezondheid”, gelijke economische rechten, op eigendom en op financiële diensten, gelijkheid op het gebied van informatietechnologie en tot slot de omzetting in beleid en wetgeving.
We gaan ze niet stuk voor stuk bespreken. Je kunt die subdoelen hier een voor een nalezen: 
https://www.globalgoals.org/goals/5-gender-equality/

Libertair Perspectief
“Gender Equality” is geschreven vanuit een links-liberale politieke visie op de ideale samenleving. Er zit maakbaarheidsdenken in: “overheden” zouden het gedrag van mensen – uiteindelijk via wetten (dwang) – moeten verbeteren. 
In het libertaire beginsel van zelfbeschikkingsrecht, waarvan de natuurlijke grens ligt bij hetzelfde recht van elk ander, is al inbegrepen dat de seksen met respect voor elkaars grenzen omgaan. Die omgang is vrijwillig en ongedwongen. Voor libertairen is vrijheid van associatie en van secessie vanzelfsprekend.
Het libertaire non-agressieprincipe (NAP) wil dat je geen geweld tegen een ander initieert. Het is een ethisch uitgangspunt dat uitbuiting onder dwang en geweld tegen anderen verbiedt. Dus ook geweld van mannen tegen vrouwen of van vrouwen tegen mannen. 

Die twee beginselen zouden eigenlijk genoeg moeten zijn om de doelstellingen van de VN te vervangen. De uitkomst is echter niet hetzelfde. Er is genoeg bewijs dat er fundamentele verschillen tussen de seksen bestaan die bestaande ongelijkheden van de samenleving verklaren.
Een van de meest bekende stemmen in het debat over de emancipatie van vrouwen is op dit moment ongetwijfeld Jordan Peterson. Als klinisch psycholoog spreekt hij vanuit zijn schat aan kennis en ervaring en bestrijdt dat er bij gelijke kansen voor mannen en vrouwen ook gelijke uitkomsten zouden bestaan. Hij heeft zich met zijn stellingen tot de meest gehate tegenstander van de aanhangers van de gelijkheidsdoctrine gemaakt. 

Peterson beschouwt zichzelf als Libertariër. Dat horen zijn opponenten niet graag; ze zetten hem liever in de hoek met (aarts-)conservatieven, reactionairen, fascisten en antisemieten. De beschuldigingen zijn in toenemende mate hilarisch. Vanwege gebrek aan argumenten? Oordeel zelf, in dit videofragment gaat hij in op het gelijkheidsdenken tussen de seksen. Hij pleit voor gelijkheid van kansen maar legt duidelijk uit dat dit geen gelijkheid van uitkomst betekent:
https://www.youtube.com/watch?v=EvDrHUQH1UE&ab_channel=LibertyTorch
“when you maximize free choice you also maximize differences in choice between people.”

Iets uitgebreider:
https://www.youtube.com/watch?v=Iy4vq8RdPGU&ab_channel=JeremyVineon5-OfficialChannel

Hoe loffelijk het streven van de VN ook zijn mag om onrecht te willen bestrijden, maar de vereniging van overheden zou er goed aan doen wat nuancering aan te brengen in wat ze met “gender equality” bedoelt en wat minder te polemiseren. Anders drijft ze naties, culturen, samenlevingen en seksen meer uit elkaar dan dat ze die juist verenigen.

Woke
SDG5 is vóór de “woke”-discussie over “genders” ontstaan en spreekt niet over de positie van de aantrekkingskracht tussen dezelfde seksen. Deze discussie is intussen zodanig geïnstrumentaliseerd dat we er liever afstand van houden. Wie interesse heeft voor tegenstemmen, die vindt hier enkele nuchtere – en vrolijke – bronnen uit Vlaanderen:

Bronvermelding.

Het (grafisch) materiaal over de SDG’s is afkomstig van de website globalgoals.org. De site is eigendom van Project Everyone, een “UK, not-for-profit (sic!) company, working in partnership with the UN to create and promote the Global Goals campaign“. Hun “Asset License” stipuleert, dat het campagnemateriaal valt onder de Creative Commons licentie “Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)“. Deze licentie vereist de bronvermelding


Ik, libertariër zonder natuurrechten

Door Rik Kleinsmit  
Als je libertariërs vraagt naar de argumentatie voor hun overtuigingen, verwijzen ze vaak naar natuurrechten. Zo ook op 23 januari, tijdens de eerste module van de opleidingscommissie van de LP: “Grondbeginselen van het libertarisme”. Hieronder leg ik uit waarom deze argumentatie in mijn beleving onjuist is en hoe het kan dat ik mezelf dan toch libertariër noem. Ik verheug mij op de ongetwijfeld verhitte reacties, die in mijn beleving mijn argumentatie bekrachtigen. Laten we vooral blijven voelen.
In eerste instantie dacht ik: “Ik zoek gewoon een bestaand artikel dat uitlegt waarom het helemaal niet nodig is om je als libertariër op natuurrechten te beroepen.” Ik heb er helaas geen kunnen vinden. Alleen inconsistente stukken die zich beroepen op een andere moraal die wat mij betreft evenzeer uit de lucht gegrepen is.
Voor de goede orde: ik baseer mij in mijn argumentatie op empirisch onderzoek. Dit in tegenstelling tot mensen die in natuurrechten geloven, die zich in mijn beleving baseren op diepgewortelde persoonlijke overtuigingen.
Natuurrechten zijn rechten die van nature zijn gegeven en die voor iedereen gelden, ongeacht je culturele achtergrond of nationaliteit. Een recht is iets dat je kunt claimen. De problemen die ik heb met de natuurrechten die libertariërs vaak aanhalen (bijvoorbeeld het recht op soevereiniteit) zit hem niet in het feit dat ik het oneens ben met de wenselijkheid van de beoogde ideale situatie. Ik ben ook voorstander van een situatie waarin ieder mens zelf bepaalt wat hij met zijn lichaam en eigendom doet. Het zit hem erin dat:

  1. Rechten niet van nature gegeven zijn, maar bedacht door mensen. Dit blijkt uit het feit dat er ontzettend veel mensen zijn die de sociale grondrechten zoals die in de Nederlandse Grondwet staan (recht op onderwijs, recht op huisvesting, etc.) ook zien als fundamentele rechten. Rechten die wat hen betreft gelijk staan aan eigendomsrecht en ertegen afgewogen moeten worden.
  2. Een recht impliceert dat je het kunt claimen. Het blijkt uit de praktijk dat dat lang niet altijd het geval is. Het is in mijn beleving accurater om te zeggen dat je vindt dat je iets mag. Zo vinden sommige mensen dat je het recht hebt om wie dan ook te weigeren in een gebouw dat jouw eigendom is, waar anderen vinden dat je dat recht niet hebt, omdat dat discriminatie is. Kennelijk zijn natuurrechten dus niet vanzelfsprekend, zoals Thomas Jefferson beweerde. Als iets vanzelfsprekend is, zoals dat je doodgaat als je geen vocht binnenkrijgt, dan kun je daar niet omheen. Om natuurrechten kun je overduidelijk wel heen.

Nu terug naar de belofte dat ik mijn argumentatie baseer op empirisch onderzoek. Ik beschouw neurowetenschappelijk en biopsychologisch onderzoek als empirisch onderzoek. Wat zeggen de neurowetenschappen over feiten versus waarden in het recht?

Lokhorst zegt hierover het volgende:
De wetenschap (inclusief de volkspsychologie) beschrijft, verklaart en voorspelt; ze houdt zich bezig met de feiten en mogelijke feiten; maar het recht beoordeelt en veroordeelt. Het recht is een weerslag van onze normen en waarden; het berust in laatste instantie op onze morele en ethische oordelen. Die oordelen hebben betrekking op feiten en daden maar kunnen daar niet uit afgeleid worden omdat ze een belichaming zijn van onze opvattingen en wensen, die niet door de feiten behoeven te worden ingegeven. Ook al doet iedereen aan slavernij, we kunnen de slavernij toch veroordelen. Ook al leven we temidden van moordenaars, we kunnen toch zeggen: ‘gij zult niet doden’. Deze kloof tussen descriptief en normatief taalgebruik heet in de filosofie de ‘is-ought gap’ en wordt al eeuwenlang als onoverbrugbaar gezien.”[1]

Nu zou je kunnen zeggen dat Lokhorst het hier over positief recht heeft. Oftewel: het recht zoals neergelegd in wetten door mensen. En waarschijnlijk bedoelt hij dat ook. Maar als libertariërs het hebben over natuurrechten benoemen ze vrijwel zonder uitzondering dat die natuurrechten de waarden zijn waarop ze hun handelen baseren. En waarden zijn niet hetzelfde als feiten. Waarden kun je niet aanwijzen. Ze bestaan niet in fysieke zin, anders dan als een onderdeel van de biochemische configuratie van een individu.
Als je van die biochemische definitie van waarden uitgaat, dan is één ding overduidelijk: die biochemische configuratie verschilt van persoon tot persoon. De aanleg is aangeboren en bepaalt grotendeels de mogelijkheden van de hersenen. Binnen die mogelijkheden bepaalt wat je aanleert hoe je hersenen zich binnen die configuratie verder ontwikkelen, mede onder invloed van omgevingsfactoren.

Tot zover mijn kritiek op de vanzelfsprekendheid van universele natuurrechten. Ik zou nog een hele reeks andere onderzoeken kunnen aanhalen. Wie daar benieuwd naar is: ga vooral eens op zoek op Google Scholar. Blijft de vraag staan hoe ik dan toch libertariër kan zijn, als ik niet geloof in natuurrechten. Die redenering gaat als volgt.
Ik stel persoonlijk sterk prijs op het veilige gevoel dat ik krijg van de gedachte dat niemand mij fysiek geweld wil aandoen en dat iedereen mijn eigendommen met rust laat. Ik geloof dat ik dat veilige gevoel alleen kan krijgen als ik mij ervoor inzet om mensen die van plan zijn om mij of mijn eigendommen fysiek geweld aan te doen op andere gedachten te brengen. En ik vind dat ik het recht heb om mijzelf te verdedigen als iemand mij of mijn eigendom fysiek geweld aan wil doen.

Dat heeft met rechten helemaal niets te maken. Ik deel het ideaalbeeld van een libertarische samenleving met de mensen die geloven in natuurrechten (u leest het goed, ik zie dat als een geloof. Sterker nog: als een geloof in iets metafysisch.) Maar voor mij komt dat ideaalbeeld voort uit een persoonlijke voorkeur. Ik word er blij van als ik mij een libertarische samenleving voorstel.
En daar komen we wat mij betreft bij een belangrijk manco van veel libertariërs: de meesten gaan uit van de zuivere rede. Oftewel: gevoel zou er niet toe doen in het recht. Terwijl ik zou willen zeggen: de mens is een rationaliserend wezen. Je neemt waar, die waarneming roept een gevoel op. Daarna ga je pas rationaliseren. Je probeert je gevoel te plaatsen.
Als wat je waarneemt niet overeenkomt met het beeld dat je hersenen hebben van hoe de wereld zou moeten zijn, ontstaat er cognitieve dissonantie. De natuurlijke neiging van je hersenen is om die op te lossen. Daarvoor zijn er grofweg 2 opties:

  1. Je stelt je beeld van de werkelijkheid bij aan de hand van wat je waarneemt
  2. Je stelt je herinnering aan je waarneming dusdanig bij, dat hij overeenkomt met jouw beeld van de werkelijkheid

Interessant genoeg denken de meeste mensen dat optie 1 vrijwel altijd het geval is, terwijl optie 2 ook veel voorkomt. Optie 2 kost over het algemeen namelijk minder energie dan optie 1. En als mensen de kans krijgen, dan kiezen ze er vrijwel altijd voor om de strategie te kiezen die de minste energie kost.[2]
Mensen die in natuurrechten geloven zijn in mijn beleving halsstarrig bezig om feiten bij elkaar te zoeken die hun overtuigingen bevestigen. In de psychologie staat dat bekend als de ‘confirmation bias”: je wilt bevestigd zien waar je in gelooft en daarom negeer je bewijzen van het tegendeel.
Mijn conclusie is dat je probleemloos vanuit je gevoel tot het libertarisme kunt komen en dat de rede daar helemaal niet voor nodig is. Mijn libertarische waarden zijn aangeleerd. Niet aangeboren.

[1] Zie Lokhorst, G. J. C. (2008). Hersenen en recht. Geen koninklijke weg. Justitiële Verkenningen34(1), 72-3.

[2] Zie bijvoorbeeld Steeghs, G. H. G. (2017). De overtuigingskracht van een regulatory fit en de samenhang tussen cognitieve dissonantie en weerstand (thesis).


Oorlog

Door Red./ED
Dat de VS “iets te maken heeft met” de Oekraïne-oorlog is geen nieuwtje. Uw redacteur heeft met eigen ogen al eind 2013 twee militaire transportvliegtuigen van de Verenigde Staten op het vliegveld van Odessa gespot.
Onlangs vroeg een lezer van Libertair Perspectief naar het standpunt van de LP over de proxy-oorlog tussen Rusland en de Verenigde Staten in Oekraïene. HIj verwees naar de serie van 9 video’s van het libertarische Mises-Instituut “America: From Republic to Empire” (https://mises.org/america-republic-empire). Het geheel verwijst naar de rol van Amerika in hedendaagse conflicten en legt in korte tijd de historische achtergrond uit. De serie is educatief en we kunnen ze van harte aanbevelen.

Duitse Leopard-tanks voor Oekraïne
Deutschlands Panzer rollen wieder gegen Russland“, dat is de titel van Roger Köppel’s Podcast van 25 januari 2023. Roger Köppel is uitgever van “Die Weltwoche” en parlementslid voor de SVP in Zwitserland. Hij staat bekend als rechts-liberaal en hartstochtelijk verdediger van de Zwitserse DIrekte Democratie en neutraliteit. Omdat hij zich eloquent uitdrukt geniet hij het respect van veel Zwitserse politici. Hij staat bekend als de ergste nachtmerrie van de “Linke und Grüne”, die in hun gelederen geen gelijkwaardig talent kunnen vinden.
In de symfonie van mainstream-propagandamedia heeft de Weltwoche de rol van stoorzender. En het is krek de “rechtse” Roger Köppel, die in de podcast wereldkundig maakt dat dat de duitse Marxist Heiner Bücker zonet in Berlijn tot een boete van 2000 Euro werd veroordeeld omdat hij in een openbare herdenkingsrede gevraagd had voor meer begrip voor het militaire ingrijpen van Rusland in Oekraïne. Hij noemt het Oekraïens regime fascistisch, dat bewust en in toenemende mate sinds 2014 anti-Russische sentimenten aanjaagt. De alternative pers in Duitsland spreekt over een “Maulkorb-Urteil“, op Nachdenkseiten.de vind je een artikel over het “Skandal-Urteil” met de video van de gewraakte rede.
Roger Köppel waarschuwt dat Duitsland geen democratisch land meer is. Dit soort politiek gemotiveerde oordelen zijn een zeer slecht teken.
O ja, Nederland doet ook mee. “We” zouden zelfs voorop lopen. Krijgen we ook een harde censuur? Heeft het libertaire tijdschrift “eigentümlich frei” gelijk om zijn servers naar Zwitserland te verleggen en er de site FreiheitsFunke.info te beginnen? Hoe zal die oorlog de geschiedenisboeken ingaan? De geschiedenis zal het leren. Maar wij leven nu. En aan die oorlog hebben “wij” absoluut niets. Die oorlog daar, dat is niet “onze” oorlog.

“Ik, de burger”
… verbied de regering om Nederland in een oorlog te betrekken
Onder deze tekst loopt een initiatief van juriste Caroline Vonhoff – met hoog libertarisch gehalte – om iets te doen tegen de oorlog propagerende regeerders van Nederland. Ze gaat ervan uit dat de burger de autoriteit is in Nederland en de macht heeft om de regering iets te gebieden of te verbieden. Op de vraag (https://ikdeburger.nl/veel-gestelde-vragen/) waar de burger die bevoegdheid vandaan zou halen schrijft ze: “De bandbreedte van de ”staatsmacht’ kan niet verder reiken dan de macht van de individuele burger“. Op de site vind je 4 acties, waarvan de laatste is “Ik verbied de Regering en het parlement Nederland en Nederlanders in een oorlog te betrekken.” Je kunt dat verbod ondertekenen en dan automatisch een mail met jouw verbod naar alle volksvertegenwoordigers in Eerste en Tweede Kamer versturen. Inmiddels hebben meer dan 4’000 mensen dit al gedaan. Sommige Volksvertegenwoordigers vinden dat niet fijn. Caroline schrijft daarover:

“Wij kregen van een aantal leden van de Tweede Kamer het bericht dat emailbombardementen averechts werken en tot irritatie leiden.

Kan je nagaan wat echte bombardementen doen.

Daar in #Oekraine nu met Nederlandse steun en wapens.”We zijn toch niet echt bang om averechts te werken, nietwaar?

https://ikdeburger.nl/project/ik-verbied-de-regering-en-het-parlement-nederland-en-nederlanders-in-een-oorlog-te-betrekken/


Actuele cijfers

Bitcoin: 21’614.03 (4.2.2023) 21’358.25 (21.01.2023) / 15’896.00 (04.01.2023) / 15’596.70 (22.12.2022) / 16’262.57 (10.12.2022) / 15’910,00 (25.11.2022) / 16’137,52 (12.11.2022)
CHF: 1.0001 (4.2.2023) / 1.0010 (21.01.2023) / 1.0154 (04.01.2023) / 1.0151 (22.12.2022) / 1.0159 (10.12.2022) / 1.0261 (12.11.2022) 1.0065 (28.10.2022)
Goud: 1728.00 (4.2.2023) / 1774.85 (21.01.2023) / 1’751,20 (04.01.2023) / 1’710.40(22.12.2022) / 1’706,00 (10.12.2022) / 1’711.00 (12.11.2022) 1’651.00 (28.10.2022) 

Alle noteringen zijn in Euro

Inflatie:
De geharmoniseerde prijsindex volgens methode EU (jaarmutatie HCIP) is voor januari 2023 8.4%, (in  december 11.0%, in november: 11.3%,in oktober 2022: 16.8%, in september 2022: 17.1% in augustus 13,6%, in juli 11.6%, injuni: 9.9%). 
De gemiddelde jaarinflatie over 2022 werd vastgesteld op 11,6%.
De index werd vastgesteld op 100 in 2015 – het basisjaar waar vanuit gemeten wordt, in december 2022 staat de HCIP op 126.64 (november 125.81).  De percentages zijn de jaarmutaties ten opzichte van 2015.


Agenda

Vandaag, 5.2.2023, 12:30h op de Dam te Amsterdam:Demonstratie ‘Geen CBDC, geen programmeerbaar geld’. Zie: 
https://www.blckbx.tv/livestreams/demonstratie-geen-cbdc-geen-programmeerbaar-geld-zondag-5-februari-2023

6 – 10 Februari 2023Anarchapulco, Playa Bonfil, Acapulco. Motto: “The Great Resist“.

Donderdag 23 februari 2023: Lezing “Bitcoin en vrijheid”  in Den Haag door LP lid Rutger Weemhoff. Inloop: vanaf 19:00. Aanvang: 19:30 uur. Locatie: Deutsche Evangelische Gemeinde, Bleijenburg 3b, 2511 VC Den Haag Entree: EUR 10,– i.v.m. kosten zaalhuur (betaling bij locatie, excl. consumpties) Aanmelding: [email protected]

Zaterdag, 25 Februari 2023, Tampa, Florida (VS), Mises Meetup. The Centre Club, 123 S. West Shore Blvd. 8th Floor. Deelname 50$ incl. lunch. Klik hier voor de registratie.

Zondag 19 maart 2023: Lezing “Bitcoin en vrijheid”  in Hengelo door LP lid Rutger Weemhof
Inloop: vanaf 13:00.  Aanvang: 13:30
Locatie: Denksportcentrum Hengelo, Cesar Franckstraat 36 D
Entree: EUR 10,– i.v.m. kosten zaalhuur (betaling bij locatie, excl. consumpties)
Aanmelding: [email protected]

22 – 23 April 2023LibertyCon 2023, Convento do Beato Alameda do Beato 40, Lissabon, Portugal. “LibertyCon is the largest pro-liberty event in Europe with the goal of gathering and educating the liberty movement on the most important issues threatening liberty” Tickets van 9,99 Euro tot 149,99 Euro (VIP).

Zaterdag, 13 mei 2023: Voorjaarscongres Libertaire Partij – save the date! (en zet het in je (papieren) agenda)

16 – 19 augustus 2023: Madrid, Spanje. “How to live long, free and prosper“, Liberty International 37th World Conference. 

September 2023: Europese Libertaire Conferentie, nabij Brussel. In planning, details volgen


Cybernieuws

Landmacht verzamelde tijdens coronacrisis maandenlang informatie zonder juridische basis (privacynieuws.nl):
https://www.privacynieuws.nl/internet-en-telecom/afluisteren/landmacht-verzamelde-tijdens-coronacrisis-maandenlang-informatie-zonder-juridische-basis.html
Dit artikel verwijst naar een rapport van de Onderzoekscommissie Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). Dat rapport (pdf) kun je hier vinden:
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2023D00617

Slimme energiemeters zijn niet altijd slim
Blijkbaar komt het voor dat “slimme” energiemeters fouten maken in het voordeel van de leverancier. Hoe je dit soort fouten kunt opspoen en corrigeren vertelt dit artikel:
https://www.privacynieuws.nl/binnenlands-nieuws/slimme-meters.html

Autoriteit Persoonsgegevens: antiwitwaswet leidt tot massasurveillance
De fixatie van de regering op elke 100 Euro die van eigenaar wisselt getuigt van paranoia. “Witwassen” doe je blijkbaar met zwart geld. Of liever gezegd, geld van kleur? De Nederlandse AP waarschuwt dat het wetsvoorstel van de regering R. “kan leiden tot” een nog nooit geziene massasurveillance.
Verder lezen op: https://www.privacynieuws.nl/binnenlands-nieuws/politiek-en-overheid.html
Liberatir Perspectief: Tja, dat krijg je ervan als je een overheid tolereert. Wil je de democratische surveillance-overheid actief tegenwerken? Enkele adherenti van de LP zijn pro-actief bezig om zwartwas-circuits op te zetten. Black Companies Matter. Volkomen legaal want buiten alle jurisdicties. Dikke middelvinger. Zie de agorismerubriek. OZO!


Internationaal

UK Libertarian Party

De Nieuwssite van de UK Libertarian Party bevat een schat aan libertarische commentaren op actuele ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en elders. Enkele van de laatste titels:
– Leave Health to the Professionals.
– Free at last!
– Libertarian Party Defence Policy Explained (over de militaire voordelen van een militie-leger naar Zwitsers model) – aanbevolen!


Liberty International

Libertarian Solutions 3.0 is de internationale libertarische leergang, bestaande uit 12 online cursussen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan het thema van dit jaar: How to Share the Libertarian Message with Just About Anyone. 
Er komen thema’s aan bod zoals migratie, chistendom en islam, “klimaat”, bekijk het even op de website.
Het mooie van deze cursus is dat je live verbonden bent met tientallen deelnemers uit letterlijk alle windstreken van de hele wereld. Je kunt vragen stellen en je hebt motiverende discussies onder de deelnemers en de presentatoren. 
Kosten: 99 USD, agenda: vanaf 15 februari tot 1 april 2023. Aanmelding via: https://liberty-intl.org/ls3/
Sterk aanbevolen en graag tot ziens tijdens de zittingen.


Agorisme

OZO – Ondernemen Zonder Overheid
Contactpersoon: Edwin Delsing.

Free Commune Settlements

Liberty in your lifetime, Parallel Structures for Progress, verslag van de oktober 2022 conferentie in Praag, georganiseerd door de Free Cities Foundation:  https://youtu.be/KQuaLV1ZlDE

Op de website freecommune.org vind je het laatste nieuws over de groep “colonistas” die in een verlaten dorp in Galicië de agora doen herleven.

Het nieuwste filmpje kun je zien op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=MfVzmPsT9Y0&ab_channel=GaliciaUnzipped

De Groene Amsterdammer kwam onlangs met een reportage over het dorp in Portugal, waar Nadia Duinker, mede-oprichster van Moederhart en activiste voor Vrouwen voor Vrijheid, een uitwijkplaats maakt voor mensen die niks meer met pandemieuitbaters van doen willen hebben. 
https://www.groene.nl/artikel/ik-denk-dat-ik-voor-veel-mensen-een-pionier-ben

Nieuwe Wereld Ondernemers

Gelanceerd door de initiatiefnemers van Keuzevrijbijmij is Nieuwe Wereld Ondernemers “hét nieuwe ondernemersnetwerk voor verbinding, inspiratie en co-creatie.” Maandelijkse bijeenkomsten, special events en een communicatienetwerk. 


Bronnen

V for Valentine:

Hieronder vind je de meest recente afleveringen:

Volg Robert via: https://twitter.com/ValentineRW

De LP beveelt de volgende organisaties aan:


Boeken

“Het Libertarische Sociaal Contract”

Het eerste exemplaar van “Het Libertarische Sociaal Contract” werd op 26 Juli 2022 in Zwolle aan erelid Otto Vrijhof overhandigd. Klik hier voor een boekbespreking.

Het boek kun je bestellen via [email protected]. Omvang: 248 blz, full color. De prijs is 0,8mBTC / 80’000 SATS, of 19.99 Euro, incl. verzendkosten. Als je geluk hebt bemachtig je een exemplaar nog vóórdat het wordt verboden!
Te bestellen via stemlp.nl/sociaalcontract. Als je liever met mBTC/Satoshis wilt betalen, schrijf dan een berichtje naar: [email protected], dan sturen we je een betaaladres.
Je vindt dit boek niet in de Koninklijke Bibliotheek. Het is heel bewust in Zwitserland uitgegeven. Een exemplaar is gedeponeerd bij de Schweizeriche Nationalbibliothek. 

Mises Webwinkel

Neem eens een kijkje op de Mises Webwinkel, waar je interessante Nederlandse libertarische publicaties vind. 

Klassieke Vrijbrieven

Enkele libertariërs van het eerste uur hebben in noeste arbeid (bijna) alle papieren exemplaren ingescand. Je kunt ze allemaal vinden, van 1976 tot en met 2000, op de website van Libertarian.nl.

De Vrijbrief is inmiddels geëvolueerd tot Internet-magazine en is op vrijspreker.nl
actief.

Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: 

https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Liberty Library
Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee
Je vindt er nu meer dan 300 titels !

Boekenaanbod
We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? 
Contacteer Imre Wessels ([email protected]) en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 

Verwachtingen
Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.


Welkom bij de LP! 

De LP (de Libertaire Partij) is gestoeld op de twee basisprincipes van de libertaire filosofie: het zelfeigendom: jouw recht op zelfbeschikking, binnen de grenzen die het libertaire non-agressieprincipe stelt: jouw vrijheid wordt door het zelfbeschikkingsrecht van de ander begrensd.
Libertairen willen daarom zo overzichtelijk en efficiënt mogelijke uitvoerende overheden, waarbij de vrijheid van mensen er invloed op uit te oefenen zo groot mogelijk is. De kerntaak van overheden is het beschermen van ieders zelf-eigendom en het voorkomen van aggressie in de samenleving.

De LP wil daarom overheidstaken inperken, waar dat kan concurrentie toelaten en zoveel mogelijk decentraal organiseren. Minder belasting, betere dienstverlening, minder regels, minder bureaucratie en meer vrijheid in het maken van eigen keuzes voor het eigen welzijn.

Stuur onze nieuwsbrief door aan je vriendinnen en je vrienden, retweet op je Twitter-account

Donaties en contributie aan de LP zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De LP accepteert Bitcoin.


Disclaimer:

Libertair Perspectief is het orgaan van de Libertaire Partij Nederland, Het heeft een libertaire signatuur, waarbij alle stromingen in het libertarisme aan bod komen. De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad. Bijdragen, inclusief redactionele stukken, gaan op persoonlijke titel. Ze hoeven niet de mening van het bestuur van de LP of van haar leden weer te geven. Wil je commentaar geven op de inhoud van een artikel dan kun je de redactie schrijven op [email protected].