“Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.”

… teacher, leave them kids alone !!

44 Jaar na “The brick in the wall”

Door red/ED. Voor mensen die de zeventiger jaren bewust hebben meegemaakt is het absurd dat na de release van Pink Floyd’s album “the wall” nog steeds klassikaal onderwijs bestaat. Afgezien van de lijfstraffen is er niet veel veranderd, die worden voortaan door kinderen onderling uitgedeeld.
In de politiek correcte kritieken op “the brick in the wall“, vind je dat het lied een aanklacht was tegen lijfstraffen. Voor libertariërs een goedkope uitvlucht. “The wall” heeft een veel verder gaande boodschap, en wie die niet begrijpen wil is een staatstrol – om het maar eens zo te zeggen.
De tweede zin maakt dit duidelijk: 

… We don’t need no thought control.

Het onderwijs is een geschiedenis die van “educatie” naar gedachtenbeïnvloeding gaat. Thuisonderwijs is sinds 1969 in principe verboden. De beïnvloeding gebeurt in Nederland via de schoolplicht en de in de wet vastgelegde “Kerndoelen” van het onderwijs. De kerndoelen die geassocieerd kunnen worden met indoctrinatie zijn:


PO Kerndoel 36 – De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en hun rol als burger.
PO Kerndoel 37 – De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
PO Kerndoel 38 – De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
Kerndoelen

Over “algemeen aanvaarde waarden en normen” bestaat nogal eens verschil van mening, en het is precies daar waar verschillende politieke stromingen zich van elkaar onderscheiden, en elkaar hartstochtelijk bestrijden. Het idee dat er “algemeen aanvaarde waarden en normen” zouden moeten bestaan is wellicht nobel – we willen immers de vrede bewaren – maar het is niet waar. Het is een containerbegrip voor ongeschreven, cultureel bepaalde omgangsvormen (zie “Het Libertarische Sociaal Contract“). Libertairen beroepen zich enkel op zelfbestemming en het non-agressieprincipe. Die twee beginselen maken dat samenlevingen in staat zijn om diversiteit op een vreedzame manier te ontwikkelen. Maar juist de individuele zelfbestemming wordt door de “normstellende overheid” actief tegengewerkt. Daardoor maakt diezelfde overheid zich tot agressor. De wettelijke schoolplicht wordt als het ware het voelbare begin van de machtsgreep van de overheid over elk mens. 

“Let our pupil be taught that he does not belong to himself, but that he is public property.”

(citaat van Benjamin Rush (1745 – 1813), een voorstander van door de overheid gereguleerde scholen, te lezen in:
https://www.libertarianism.org/essays/libertarian-vision-for-education)

Libertair Perspectief
Laten we onze weerzin tegen de schoolplicht niet verwarren met een weerzin tegen leren. Elk mens, elk kind, wil graag leren. Het aandragen van kennis en een leerrijke omgeving is iets goeds wat je je kind kunt meegeven. We hebben sympathie voor alle goede wil om kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen, en kunnen meegaan in discussies erover dat kinderen een moreel “recht op educatie” hebben.
Echter, met de institutionalisering van het gedwongen “leren” hebben veel libertairen een fundamenteel probleem. Libertair Perspectief schreef hierover al eerder en we hebben we in navolging van filosoof Ivan Illich voor de “ontscholing” van de samenleving gepleit.
(https://stemlp.nl/blog/2022/05/16/wat-is-libertair-onderwijs/)

De standpunten van de LP over onderwijs weerspiegelen deze richting. De Libertaire Partij is tegen gedwongen conditionering van kinderen. In de discussie binnen de partij over de herformulering van het standpunt over onderwijs (LP-leden kunnen aan de programmacommissie deelnemen) wordt er zelfs gesproken over de afschaffing van de “schoolverblijfsplicht“.

Vergelijk ook eens het standpunt van de Libertarian Party in de VS:

“Libertarians advocate free-market education where parents, teachers, and students, not the government, should make their own choices on education.

One-size-fits-all education, as mandated by the Department of Education, is holding America’s children back.

Every child is different. Every community is different.

Education should be chosen to fit the needs of each child and situation and teachers, parents, and students should be able to make their own choices. They are far better able to assess the needs of a particular child than an agency far off in Washington.”
Het Sustainable Development Goal over onderwijs van Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

Uit het WEF programma, sessie van woensdag 18 januari 2023, 11:30 – 12:15h:

More than 65% of countries have cut education budgets in the wake of competing priorities from the health, economic and energy crises, undermining prospects for growth and dimming the chances of reaching the Sustainable Development Goal for education by 2030.

Deze uitspraak zet de toon voor een paneldiscussie over de globale ontwikkeling in “het onderwijs”. Hoe zinvol het is om met een multinationaal panel van politici en zetbazen over gemeenschappelijke doelen te praten kun je betwijfelen, maar je kunt ze ook het voordeel van de twijfel geven.
Een van de educatieve doelen in de agenda 2030 van de VN of het WEF is om de “Global Citizen” te vormen. Positief geformuleerd: om jonge mensen voor te bereiden op globalisering. Professor Bob de Wit gebruikt in dit verband in zijn visie beschreven in “Society 4.0” liever de uitdrukking “Glocal Citizen“, daarmee drukt hij uit dat het opbouwen van een pluriform bestand aan lokale samenlevingen minstens zo belangrijk is als het tot stand brengen van structuren voor een “globale samenleving”
De SDG’s schrijven vanuit het perspectief dat overheden de instrumenten zijn waarmee de doelen verwerkelijkt worden. Vanuit dat perspectief komt de verantwoordelijkheid van elk mens, van ouders en van de kinderen zelf niet tot zijn recht. Het wekt de indruk dat “maatschappijen” kneedbare massa’s zouden zijn.


4.1  FREE PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION

By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes.

Commentaar: 
Met “free” wordt hier helaas niet “vrij” bedoeld, maar “gratis“. Maar gratis onderwijs bestaat niet. Gratis onderwijs betekent, dat het kind het product is waarmee de kosten van het onderwijs terugbetaald worden. Het kind krijgt een educatie, waarmee “de samenleving” hoopt, dat het zijn “schuld” kan terugbetalen. Kinderen worden zodanig opgeleid, dat ze een optimale “bijdrage aan de samenleving” kunnen brengen. Deze opvatting ligt echter zeer dicht bij het begrip “indentured servitude” (contractuele dienstbaarheid) en kan jonge mensen opzadelen met een (morele) schuld die ze niet bewust zijn aangegaan.
 

Als het onderwijs niets kost dan is het kind het product

Hoe anders is het privéonderwijs dat aan kinderen van de noblesse wordt gegeven: het leren omgaan met de bezittingen van de familie, het runnen van een “estate“, van het eigen handelshuis, de fabriek of de eigen bank. Of de leertrajecten in de middenstand van handwerkers: het aanleren van het beroep van vader en grootvader. “Vrij” staatsonderwijs betekent daarentegen dat er van jonge mensen verwacht wordt dat ze met het aangeleerde de staat gaan dienen. 
Dát is de werkelijke transitie die sinds meer dan 100 jaar plaatsvindt, en die volgens de VN het aangewezen model is voor het onderwijs in “minder ontwikkelde” gebieden. is dat wat de mensen in die gebieden voor hun kinderen willen?
Het Libertarisme staat voor een onderwijsmodel waarbij ouders wel degelijk betalen voor de opleiding van hun kinderen. We zijn er in principe op tegen dat de staat het voogdijschap over kinderen op zich neemt. Dat hierdoor “sociale ongelijkheid” zou kunnen ontstaan is helemaal juist, Extreme gevallen van ongelijkheid roepen dan reacties op van mensen die daaraan iets gaan doen. Het is pas echt prachtig wanneer deze goedwillende mensen op eigen rekening kunnen helpen. Ongelijkheid is niet tegen de natuur en zelden schrijnend. Het heeft te maken met individuele verschillen in het aangrijpen van kansen. Elk mens heeft unieke eigenschappen en achtergronden. Ongelijkheid als uitdrukking van pluriformiteit is prima. 
Privéscholen zijn voor anarchisten en minarchisten de norm, geen voorrecht voor een elite. Tegelijk is het libertarisme tegen het verbieden van het doorgeven van kennis, het achterhouden, vertragen, censureren en verbergen van waardevolle kennis, zodat leergierige kinderen eerlijke kansen hebben om kennis op te pikken. 
Dit gaat in tegen veel gangbare opvattingen, maar we roepen de lezer op hierover na te denken, en niet te vervallen in goedkope dooddoeners van “sociale rechtvaardigheid” of een tegennatuurlijk “gelijkheidsbeginsel“. 


4.2  EQUAL ACCESS TO QUALITY PRE-PRIMARY EDUCATION

By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and pre-primary education so that they are ready for primary education.

Commentaar:
Kernwoord hier is “access” (toegang). Zoals hierboven al opgemerkt is het libertarisme tegen het opsluiten van kennis. En dit is een van de gevaren wanneer de overheid het monopolie heeft over onderwijs. “Equal” access mag nooit betekenen dat er gelijke beperkingen zijn.  
Er wordt impliciet van uitgegaan dat ongelijkheid komt door “sociale” factoren. Ongelijkheid op grond van natuurlijke verschillen in aanleg blijft teveel buiten beeld. 


4.3 EQUAL ACCESS TO AFFORDABLE TECHNICAL, VOCATIONAL AND HIGHER EDUCATION

By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university.

Commentaar:
Letterlijk genomen is dit doel onzin. Er bestaan gelukkig zo veel verschillen in aanleg, “talent”, interesses, leervermogen, lichamelijke en geestelijke gesteldheid dat je beter kunt spreken over “geschiktheid” dan over toegankelijkheid. In een samenleving waarin voor educatie wordt betaald zal het weggegooid geld zijn om van een dikkertje een atleet te willen maken. Je zou eerder tippen op chef-kok voor een blozende carrière.
De VN weet dit ook, ze doelt met “equal access” eerder erop dat het zonde is om talent verloren te laten gaan vanwege het onvermogen om voor een goede opleiding te kunnen betalen. Daar zijn we het natuurlijk over eens. Tegelijk vindt het Libertarisme dat subsidiëring met gedwongen afgenomen geld niet te rechtvaardigen is. In het  minarchisme, de hoofdstroming van het libertarisme, is onderwijs geen taak van de overheid, terwijl in het klassiek-liberalisme de overheid een taak heeft om onderwijs te organiseren voor diegenen die dat niet zelf kunnen betalen.


4.4 INCREASE THE NUMBER OF PEOPLE WITH RELEVANT SKILLS FOR FINANCIAL SUCCESS

By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship.

Commentaar:
In een klassiek-liberale, libertarische vrije markt zal het aantal (jonge) mensen dat emplooi vindt in productieve sectoren primair bepaald worden door de vraag ernaar vanuit die sectoren. Het is niet automatisch zo dat het aanbod de vraag bepaalt. Wel kan een nieuw, creatief aanbod een vraag genereren. Libertairen zullen dan ook graag hun kinderen bijbrengen hoe ze ondernemend en zelfstandig samenwerkend op de markt van vraag en aanbod van (nieuwe) producten en diensten hun eigen broek en rok op kunnen houden.


4.5  ELIMINATE ALL DISCRIMINATION IN EDUCATION

By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations.

Commentaar:
In het Libertarisme wordt geschiktheid voor bepaald onderwijs niet bepaald door je beperkingen maar door je mogelijkheden. Anderen mogen je geen beperkingen opleggen, slechts de natuur legt je beperkingen op en je mag best proberen jouw natuurlijke grenzen te verleggen. Je mag dus verwachten dat niemand je daarbij een strobreed in de weg legt, echter je mag ook niet eisen van anderen (of van de overheid) dat ze je daarmee helpen. Echte hulp is altijd vrijwillig. Nooit afgedwongen.


4.6 UNIVERSAL LITERACY AND NUMERACY


By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy.

Commentaar:
We zijn akkoord met de stelling dat vooruitgang begint bij educatie en dat geletterdheid en “gecijferdheid” een basis voor vooruitgang vormen. De VN wil bereiken dat het garanderen(“ensure“) een collectief streven is, met bijbehorende collectieve “inspanning”. We zijn helemaal niet akkoord dat dit streven door overheden gegarandeerd zou moeten worden, we zien de bevordering van geletterdheid als een nuttig streven voor alle groeperingen in de samenleving, zeker niet iets dat je verplicht zou moeten delegeren aan een of andere overheid.


4.7 EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GLOBAL CITIZENSHIP

By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development

Commentaar: 
Hier vind je de actuele politieke agenda terug. In een libertaire samenleving zou je deze doelstellingen allemaal gaan testen op het criterium “wat koop ik ervoor?“. Vervolgens beslis je wat je hiervan aan je kinderen wilt doorgeven. Het Libertarisme zal niet gauw à priori iets dat zinnig zou kunnen zijn afwijzen, maar een libertariër zal graag zelf willen wegen en wikken, de mogelijkheid hebben van een voorgegeven richting af te wijken. Alle ouders willen hun eigen kinderen naar het eigen waardestelsel opvoeden. En wie zijn de VN om dat met een westers georiënteerde politieke agenda te willen overrulen? Is dit geen paternalisme? Geen neokolonialisme?
Helemaal bedenkelijk worden politieke agenda’s wanneer ze in leerplannen, kerndoelen en wetten verplicht worden gemaakt. Onacceptabel.


4.8 BUILD AND UPGRADE INCLUSIVE AND SAFE SCHOOLS


Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environments for all.

Commentaar: 
Het hebben van een veilige omgeving is voor een opgroeiend kind ontzettend belangrijk. Een school(gebouw) kan dat zijn. Onveiligheid zal het eerste criterium zijn om je kind van school te halen. Kinderen die voor andere kinderen een gevaar zijn moeten van school gestuurd kunnen worden. Ook daarom is een schoolplicht onacceptabel. 


4.9 EXPAND HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIPS FOR DEVELOPING COUNTRIES

By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to developing countries, in particular least developed countries, small island developing States and African countries, for enrolment in higher education, including vocational training and information and communications technology, technical, engineering and scientific programmes, in developed countries and other developing countries.

Commentaar: 
Dit doel wil meer talent uit ontwikkelingslanden laten opleiden in rijke landen. Het Libertarisme is hier helemaal vóór, zij het dat dit op basis van particulier initiatief zou moeten plaatsvinden. We zijn ervan overtuigd dat dit goed van de grond zou komen, mits de overheden van de “rijke landen” de financiële middelen hiervoor in handen van de bevolking laat. Tegen goeddoenerij in naam van “het volk” hebben we bezwaar. Als mensen anoniem willen blijven kunnen ze stichtingen, verenigingen of kerken opzetten. Goeddoenerij met gestolen geld maakt van dieven heiligen, en die truc gaat er bij ons niet in.


4.A INCREASE THE SUPPLY OF QUALIFIED TEACHERS IN DEVELOPING COUNTRIES

By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including through international cooperation for teacher training in developing countries, especially least developed countries and small island developing States.

Commentaar: 
Trekken we – uiterlijk tot 2030 een paar blikken “gekwalificeerde” leraren open?

Libertair Perspectief

SDG 4 van de Verenigde Naties valt een beetje tegen. Het doel komt erop neer dat het onderwijs in ontwikkelingslanden” zou moeten verbeteren, dat een model wordt gepropageerd met een westerse politieke agenda en de wens om van iedereen globale burgers te maken. Een visie op de toekomstige samenleving ontbreekt.

Het libertaire antwoord hierop kan zijn: beperk niemand in mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Dwing niet, laissez-faire. De toekomst van kinderen is van henzelf, niet van overheden. Als je wilt, help getalenteerde (jonge) mensen op basis van vriendschap en wederkerigheid. Enne … haal alsjeblieft de overheid uit de vergelijking.

Een typisch libertair SDG 4 is:

Schaf de schoolplicht af

Zodat er met meer plezier geleerd en ontdekt kan worden

Bronvermelding.

Het (grafisch) materiaal over de SDG’s is afkomstig van de website globalgoals.org. De site is eigendom van Project Everyone, een “UK, not-for-profit (sic!) company, working in partnership with the UN to create and promote the Global Goals campaign“. Hun “Asset License” stipuleert, dat het campagnemateriaal valt onder de Creative Commons licentie “Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)“. Deze licentie vereist bronvermelding


Overheid wil bedrijven verplichten om ‘solidair’ te zijn

“Nieuwe initiatiefwet “verantwoord en duurzaam ondernemen’’

Door Joep v L  Diverse (linkse) partijen willen ‘ethisch verantwoord ondernemen’ verplicht stellen. Er ligt een initiatiefwet ‘verantwoord en duurzaam ondernemen klaar die op 26 januari in de Tweede Kamer besproken gaat worden. De initiatiefwet wordt ingediend door S. van der Graaf (CU), Jasper van DIjk (SP), Thijssen (PvdA), Van der Lee (GL), Koekkoek (Volt) en Hammelburg (D66). De wet regelt zaken die eigenlijk al in andere wetten geregeld zijn, maar ze gaat nog een stap verder, zonder concreet te worden. De wet zou “regels voor gepaste zorgvuldigheid in waardeketens om schending van mensenrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel” tot wet maken.

Het libertarisme verwerpt gedwongen ‘’solidariteit’’ en toenemende regeldruk. Misstanden die deze wet wil aanpakken kunnen het beste via het libertarisme en economische vrijheid worden aangepakt. Het libertarisme heeft als hoofpijler voor ethish handelen het non-agressieprincipe (NAP). De LP hanteert het NAP als haar basisbeginsel. Volgens dit principe is het initiëren van of het dreigen met agressie of bewust schade berokkenen tegen een persoon of diens eigendom verwerpelijk.

Bedrijven moeten volgens de initiatiefwet ook al hun toeleveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers – nota bene in het buitenland (!) – volledig laten toetsen. 
Vooral de linkse partijen willen nog meer staatstoezicht op bedrijven. Als de initiatiefwet wordt aangenomen kunnen bedrijven en ondernemers voor de (bestuurs)rechter worden gedaagd als zij iets doen wat de politiek of andere overheidsgezinden niet zint. In de initiatiefwet wordt heel vaag en breed omschreven wat dan niet meer zou mogen. Daarmee geef je de overheid en hun rechters een lange stok achter de deur om mee te kunnen slaan. Nederlandse ondernemingen zouden verantwoordelijk gehouden worden voor wat zich ergens anders in de wereld afspeelt. De handelsvrijheid zou daarmee worden beperkt, en dat is een grondrecht.

De initiatiefwet heeft het woord ‘ondernemen’ wel in de naam staan, maar is bedoeld om bedrijven een verlengstuk van de politiek te laten zijn.

De initiatiefwet spreekt over het schenden van ‘mensenrechten’ zonder een definitie van dat woord te geven, zonder culturele achtergronden in andere landen in acht te nemen, zonder te weten of andere landen waar die rechten worden geschonden erop zitten te wachten, zonder de arbeiders te spreken en zonder economische negatieve gevolgen in acht te nemen. Met onvrijheden gaan negatieve economische gevolgen gepaard waardoor de (mensenrechten)situaties vaak alleen maar verergeren omdat er een exgtra barrière is om samen te werken; de afhankelijkheid van de interpretatie van wetten door de overheid groeit.

In het libertarisme, met economische vrijheid en het non-agressieprincipe zijn geen ‘verantwoord en duurzaam ondernemen’-wetten nodig
Zoals ook in het artikel in Libertair Perspectief over het WK in Qatar werd beschreven, maken arbeidsmigranten in de landen die worden genoemd in de discussie over deze initiatiefwet, doelbewust en vrijwillig de stap om elders te gaan werken OM HET BETER te krijgen. Economische activiteiten en vrijheden zorgen er juist voor dat de allerarmsten een kans krijgen om in hun bestaanszekerheid te voorzien. Iets waar in het Westen met een nutteloze morele zelfingenomenheid naar wordt gekeken, aldus VVD en CDA in een reactie op deze initiatiefwet. Iemand vrijlaten om in zijn of haar bestaanszekerheid te kunnen voorzien is iets wat het libertarisme altijd toejuicht en waar niets of niemand in de weg van mag staan, dus ook een overheid niet.

Onderstaande komt uit het partijbeginsel van de Libertaire Partij (LP) en biedt een vrijer alternatief dan de initiatiefwet om tot dezelfde oplossing te komen:
Vanuit deze overtuiging (het libertarisme) verdedigen wij het recht van alle mensen om alles met hun leven en eigendom te doen of te laten wat zij willen, zo lang zij geen inbreuk maken op het gelijke recht van ieder ander. Wij verwelkomen de verscheidenheid die deze vrijheid met zich meebrengt. De wereld die wij trachten op te bouwen is er een waarin individuen vrij zijn om hun eigen dromen op hun eigen wijze te verwezenlijken, zonder daarin wreed beperkt te worden door enige autoritaire macht. Dit betekent dat wij streven naar een situatie waarin de rechten van ieder individu beschermd worden. In een libertaire samenleving geniet eenieder het recht op lichamelijke zelfbeschikking, het recht op geestelijke zelfbeschikking, het eigendomsrecht, en het recht op vrijheid.

Binnen het libertarisme geldt het NAP voor iedereen, dus ook ondernemers en bedrijven. Maar het biedt eenieder de vrijheid om naar eigen inzicht te bepalen hoe verantwoord zij ondernemen, zonder een gedwongen “solidariteit” van bovenaf.

Nawoord
De politieke druk op ondernemingen neemt in “het vrije Westen” toe. De roep om ondernemingen in dienst te stellen van de “stakeholders”, en niet van “shareholders” is zeer luid geworden. We bespraken in 2020 het gevaar van de omduiding van bedrijfsdoelen naar “stakeholder capitalism“. Dat juist politiek links zich hierdoor laat inspireren is logisch; het is de nieuwe slangenhuid van het communisme.

In Zwitserland werd een dergelijke initiatiefwet, de zgn. Konzernverantwortungsinitiative, in 2015 in een referendum aan de bevolking voorgelegd. Een hele kleine meerderheid van 50,7% van de bevolking stemde ervóór, maar de meerderheid van de kantonrepresentaties was er tegen, zodat het wetsvoorstel uiteindelijk toch werd afgewezen. Het belangrijkste tegen-argument was om te voorkomen dat grote, internationale ondernemingen hun zetel vanuit Zwitserland naar jurisdicties zouden verleggen waar de wetgeving minder risico’s inhield.

In het linkse Nederlandse politieke landschap is te verwachten dat de initiatiefwet wordt aangenomen. Na het vertrek van Shell, Unilever en DSM zullen er dan meer bedrijven volgen. Ze zullen misschien enkele dozijnen ondernemingkjes achterlaten die net onder de maximale omzet (40 miljoen Euro) en de genoemde aantallen medewerkers (250) gaan zitten, waarbij die wet van toepassing wordt. Om het balanstotaal (max. 20 miljoen) te drukken zullen enkele grote vastgoedbedrijven toe kunnen slaan. Assets kun je ook huren. “You’ll own nothing and be happy …” Ook voor bedrijven. De economie is inderdaad, om het met de woorden van Klaus Schwab uit te drukken “in transitie”.

Voetnoten:
www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/baggeraar-verzet-zich-tegen-regels-voor-verantwoord-ondernemen~b612aebe/

stemlp.nl/grondslagen/


Actuele cijfers

Bitcoin: 21’358.25 (21.01.2023) / 15’896.00 (04.01.2023) / 15’596.70 (22.12.2022) / 16’262.57 (10.12.2022) / 15’910,00 (25.11.2022) / 16’137,52 (12.11.2022)
CHF: 1.0010 (21.01.2023) / 1.0154 (04.01.2023) / 1.0151 (22.12.2022) / 1.0159 (10.12.2022) / 1.0261 (12.11.2022) 1.0065 (28.10.2022)
Goud: 1774.85 (21.01.2023) / 1’751,20 (04.01.2023) / 1’710.40(22.12.2022) / 1’706,00 (10.12.2022) / 1’711.00 (12.11.2022) 1’651.00 (28.10.2022) 

Alle noteringen zijn in Euro

Inflatie:
De geharmoniseerde prijsindex volgens methode EU (jaarmutatie HCIP) is voor december 11.0% (in november: 11.3%,in oktober 2022: 16.8%, in september 2022: 17.1% in augustus 13,6%, in juli 11.6%, injuni: 9.9%).
De index werd vastgesteld op 100 in 2015 – het basisjaar waar vanuit gemeten wordt, in december 2022 staat de HCIP op 126.64 (november 125.81).  De percentages zijn de jaarmutaties.


Agenda

6 – 10 Februari 2023Anarchapulco, Playa Bonfil, Acapulco. Motto: “The Great Resist“.

Donderdag 23 februari 2023: Lezing “Bitcoin en vrijheid”  in Den Haag door LP lid Rutger Weemhoff. Inloop: vanaf 19:00. Aanvang: 19:30 uur. Locatie: Deutsche Evangelische Gemeinde, Bleijenburg 3b, 2511 VC Den Haag Entree: EUR 10,– i.v.m. kosten zaalhuur (betaling bij locatie, excl. consumpties) Aanmelding: [email protected]

Zaterdag, 25 Februari 2023, Tampa, Florida (VS), Mises Meetup. The Centre Club, 123 S. West Shore Blvd. 8th Floor. Deelname 50$ incl. lunch. Klik hier voor de registratie.

Zondag 19 maart 2023: Lezing “Bitcoin en vrijheid”  in Hengelo door LP lid Rutger Weemhof
Inloop: vanaf 13:00.  Aanvang: 13:30
Locatie: Denksportcentrum Hengelo, Cesar Franckstraat 36 D
Entree: EUR 10,– i.v.m. kosten zaalhuur (betaling bij locatie, excl. consumpties)
Aanmelding: [email protected]

22 – 23 April 2023LibertyCon 2023, Convento do Beato Alameda do Beato 40, Lissabon, Portugal. “LibertyCon is the largest pro-liberty event in Europe with the goal of gathering and educating the liberty movement on the most important issues threatening liberty” Tickets van 9,99 Euro tot 149,99 Euro (VIP).

Zaterdag, 13 mei 2023: Voorjaarscongres Libertaire Partij – save the date! (en zet het in je (papieren) agenda)

16 – 19 augustus 2023: Madrid, Spanje. “How to live long, free and prosper“, Liberty International 37th World Conference. 

September 2023: Europese Libertaire Conferentie, nabij Brussel. In planning, details volgen


Cybernieuws

Hier vind je enkele actuele artikelen met als grootste gemene deler de duimschroeven van de overheid. 

https://www.privacynieuws.nl/buitenlands-nieuws/brussel/proton-ceo-zeer-bezorgd-over-scanplannen-europese-commissie.html

https://www.privacynieuws.nl/buitenlands-nieuws/verenigde-staten/amerikanen-moeten-rijbewijs-tonen-om-porno-te-kijken.html

https://www.privacynieuws.nl/buitenlands-nieuws/internationaal/belgi%C3%AB-bart-maddens-over-privacy-en-de-overheid-%E2%80%9Cmet-het-cst-werd-een-rode-lijn-overschreden%E2%80%9D.html


Internationaal

UK Libertarian Party

De Nieuwssite van de UK Libertarian Party bevat een schat aan libertarische commentaren op actuele ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en elders. Enkele van de laatste titels:
– Leave Health to the Professionals.
– Free at last!
– Libertarian Party Defence Policy Explained (over de militaire voordelen van een militie-leger naar Zwitsers model)


Liberty International

Libertarian Solutions 3.0 is de internationale libertarische leergang, bestaande uit 12 online cursussen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan het thema van dit jaar: How to Share the Libertarian Message with Just About Anyone. 
Er komen thema’s aan bod zoals migratie, chistendom en islam, “klimaat”, bekijk het even op de website.
Het mooie van deze cursus is dat je live verbonden bent met tientallen deelnemers uit letterlijk alle windstreken van de hele wereld. Je kunt vragen stellen en je hebt motiverende discussies onder de deelnemers en de presentatoren. 
Kosten: 99 USD, agenda: vanaf 15 februari tot 1 april 2023. Aanmelding via: https://liberty-intl.org/ls3/
Sterk aanbevolen en graag tot ziens tijdens de zittingen.


Agorisme

OZO – Ondernemen Zonder Overheid
Contactpersoon: Edwin Delsing.

Free Commune Settlements

Liberty in your lifetime, Parallel Structures for Progress, verslag van de oktober 2022 conferentie in Praag, georganiseerd door de Free Cities Foundation:  https://youtu.be/KQuaLV1ZlDE

Op de website freecommune.org vind je het laatste nieuws over de groep “colonistas” die in een verlaten dorp in Galicië de agora doen herleven.

Het nieuwste filmpje kun je zien op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=MfVzmPsT9Y0&ab_channel=GaliciaUnzipped

De Groene Amsterdammer kwam onlangs met een reportage over het dorp in Portugal, waar Nadia Duinker, mede-oprichster van Moederhart en activiste voor Vrouwen voor Vrijheid, een uitwijkplaats maakt voor mensen die niks meer met de pandemieuitbaters van doen willen hebben. 
https://www.groene.nl/artikel/ik-denk-dat-ik-voor-veel-mensen-een-pionier-ben


Nieuwe Wereld Ondernemers

Gelanceerd door de initiatiefnemers van Keuzevrijbijmij is Nieuwe Wereld Ondernemers “hét nieuwe ondernemersnetwerk voor verbinding, inspiratie en co-creatie.” Maandelijkse bijeenkomsten, special events en een communicatienetwerk. 


Bronnen

V for Valentine:

Hieronder vind je de meest recente afleveringen:

Volg Robert via: https://twitter.com/ValentineRW

De LP beveelt de volgende organisaties aan:


Boeken

“Het Libertarische Sociaal Contract”

Het eerste exemplaar van “Het Libertarische Sociaal Contract” werd op 26 Juli 2022 in Zwolle aan erelid Otto Vrijhof overhandigd. Klik hier voor een boekbespreking.

Het boek kun je bestellen via [email protected]. Omvang: 248 blz, full color. De prijs is 0,8mBTC / 80’000 SATS, of 19.99 Euro, incl. verzendkosten. Als je geluk hebt bemachtig je een exemplaar nog vóórdat het wordt verboden!
Te bestellen via stemlp.nl/sociaalcontract. Als je liever met mBTC/Satoshis wilt betalen, schrijf dan een berichtje naar: [email protected], dan sturen we je een betaaladres.
Je vindt dit boek niet in de Koninklijke Bibliotheek. Het is heel bewust in Zwitserland uitgegeven. Een exemplaar is gedeponeerd bij de Schweizeriche Nationalbibliothek. 

Mises Webwinkel

Neem eens een kijkje op de Mises Webwinkel, waar je interessante Nederlandse libertarische publicaties vind. 

Klassieke Vrijbrieven

Enkele libertariërs van het eerste uur hebben in noeste arbeid (bijna) alle papieren exemplaren ingescand. Je kunt ze allemaal vinden, van 1976 tot en met 2000, op de website van Libertarian.nl.

De Vrijbrief is inmiddels geëvolueerd tot Internet-magazine en is op vrijspreker.nl
actief.

Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: 

https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Liberty Library
Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee
Je vindt er nu meer dan 300 titels !

Boekenaanbod
We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? 
Contacteer Imre Wessels ([email protected]) en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 

Verwachtingen
Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.