Jaargang 2023 / Nummer 4 – 19 februari 2023

Beste vrienden en vriendinnen van de Libertaire Partij

Rik’s bijdrage in onze vorige uitgave over Natuurrechten maakte in libertaire kringen heel wat discussie los. En niet alleen op Vrijspreker. In deze uitgave vind je de repliek van filosoof Hugo Vaassen en onze oud-voorzitter Paul Schreurs. De discussie is vooral voor het uitleggen van het libertarisme belangrijk: welke woorden gebruik je? Als je natuurrecht beschouwt als het recht van de sterkste, dan kun je zelfs zoiets als democratie ermee rechtvaardgen. 
Ook vragen we aandacht voor de geplande anti-overheidsbeleid-demonstratie op 11 maart – 4 dagen voor de verkiezingen voor de ProvincialeStaten. 
In deze uitgave vind je episode 6 van onze VN-SDG serie, over schoon water en sanitair. Nou, wat valt daarover vanuit ons perspectief te zeggen?

Overigens: stukken gepubliceerd in Libertair Perspectief zijn opiniërend. Ze hoeven niet altijd het standpunt van het bestuur van de Libertaire Partij te dekken. De redactie is vrij om een platform aan een breed scala aan libertarische meningen te bieden. 

Laat je libertaire stem horen

Door red/JvL.  Op zaterdag 11 maart, een paar dagen voor de provinciale verkiezingen, heeft Farmers Defence Force (FDF) een grote demonstratie in Den Haag gepland. De demonstratie is breder dan alleen voor boeren. Iedereen krijgt een stem, van de gascrisis tot de toeslagenaffaire; tegen alles kan gedemonstreerd worden die dag. Ook Extinction Rebellion is die dag aanwezig als tegendemonstratie.

Laat je libertaire stem horen!

De LP heeft onder andere als doel om meer naar buiten te treden en haar libertaire stem te laten horen. Dit is een mooie gelegenheid om in ieder geval een keer zichtbaar te zijn op een demonstratie. Wil je als partij in de spotlights komen dan zijn dit dé momenten om je te laten zien en horen. Geert Wilders (PVV), Van Haga (BVNL) en Eva Vlaardingerbroek (JA21) laten zich in ieder geval uitgebreid horen en zien.

Demonstreer tegen een te grote overheid
De demonstraties gaan over meer dan alleen het stikstofbeleid. De bemoeizucht en onkunde van de overheid zijn een algemene deler tijdens deze demonstratie. De LP streeft naar een zo groot mogelijke economische vrijheid en een zo groot mogelijk persoonlijke/individuele vrijheid. Daar hoort een kleine overheid bij en hele lage (vrijwillige?) belastingen. Deze demonstratie is op het lijf van libertairen geschreven!

Libertair perspectief op demonstreren – geen geweld!
Farmers Defence Force en Extinction Rebellion willen op 11 maart in Den Haag gaan demonstreren. Libertairen hopen op een geweldloos verloop! Geen politiegeweld én geen geweld tussen de demonstranten. Iedereen is vrij om te demonstreren en mag daar door niets of niemand in de weg worden gezeten!
Bij alle demonstraties wordt er vanuit de overheid bepaald waar mensen mogen demonstreren. Burgemeesters kunnen ook demonstraties verbieden als hen dat uitkomt. De burgemeester mag zich ‘’officieel’’ niet bemoeien met de inhoud. Sterker nog, als de (controversiële) inhoud van een demonstratie aanleiding geeft tot vijandige reacties en tegendemonstraties, is de burgemeester verplicht om zich in te spannen om de demonstratie toch door te kunnen laten gaan. Als zelfs een substantiële politie-inzet wanordelijkheden niet kan voorkomen, pas dan kan de burgemeester overgaan tot een demonstratieverbod.
In de praktijk zien we echter dat burgemeesters vooral de demonstranten van tevoren inperken. Door ‘free speech-zones’ aan te wijzen. Ook de politieke kleur van burgemeesters kan wel eens meespelen. Pro-coronamaatregelen partij Groen Links levert de burgemeester van Amsterdam en tijdens anti-coronamaatregelen demonstraties werd er daar steevast politiegeweld ingezet. De burgemeester van Staphorst (geen lid van een landelijke partij) heeft de Kick-Out Zwarte Piet-demonstratie bijvoorbeeld ook verboden uiteindelijk. Dit alles past niet in het libertarisme. Je mening kunnen geven is onvoorwaardelijk.
Ook het niet ingrijpen van de politie als er wél geweld wordt toegepast door tegendemonstranten past niet in het libertarisme. Ten eerste wordt op dit moment jezelf verdedigen door de overheid ontmoedigd. Wapenbezit is bijvoorbeeld ten strengste verboden. Bij wapens denkt men over het algemeen gelijk aan geweren, maar er zijn ook andere lichtere wapens waarmee je je proportioneel kunt, en volgens het libertarisme mag, verdedigen. Binnen het libertarisme heb je altijd recht op zelfverdediging, zonder consequenties (mits proportioneel). Daarnaast streeft het minarchisme (de libertaire hoofdstroming) naar een staat die enkel bestaat om zijn burgers te beschermen tegen agressie, diefstal, contractbreuk en fraude. Demonstranten moeten beschermd worden tegen geweld.

Selectieve verontwaardiging van andere politieke partijen bij politiegeweld
Er is naast de LP geen enkele partij die al het overheidsgeweld verwerpt en het non-agressieprincipe aanhangt. Sylvana Simons bijvoorbeeld stelt alleen vragen als demonstranten die toevallig haar standpunt uitdragen in elkaar worden geslagen door de overheid en/of door tegendemonstranten waar ze niet tegen beschermd worden. Waar was zij toen coronademonstranten in elkaar werden geslagen? En waar was het FVD bij geweld tegen Kick-Out Zwarte Piet-demonstranten, terwijl ze wel vooraan stonden toen er overheidsgeweld werd toegepast op coronademonstranten?

Doe mee met de demonstratie en organiseer
U kunt de LP op diverse manieren bereiken. Word lid, kom in de Signalgroepen, mail ons op [email protected] of via andere LP-mailadressen of kom in contact via de sociale mediakanalen van de LP. Tot 11 maart!

Voetnoten:
https://wnl.tv/2023/02/08/fdf-voorzitter-grootste-demo-ooit-op-11-maart-in-den-haag/
https://www.youtube.com/watch?v=142jD8p6SqU&ab_channel=FarmersDefenceForce
 


Is natuurrecht maar een mening?

Door: Hugo Vaassen en Paul Schreurs
In de vorige nieuwsbrief stond het artikel ‘Ik, libertariër zonder natuurrechten’ van Rik Kleinsmit, die hierna als ‘de auteur’ zal worden aangeduid. In het artikel poogt hij het fundament onder het natuurrecht weg te trekken. Daarbij presenteert hij een opstapeling van misverstanden en drogredenen, die smeken om rechtzetting. Hieronder wordt eerst het natuurrecht beschreven (en afgezet tegen het positief recht), daarna worden de stellingen uit het eerdere artikel weerlegd en tenslotte wordt gewezen op het belang van helder redeneren.

Natuurrecht: vrijheidsbegrip en waarheidsbegrip
Ik ben zowel mijn gedachten als mijn lichaam. Het subject ´ik´ valt samen met het object ´lichaam´. Dat geldt ook voor u en uw lichaam. Mijn lichaam is niet uw lichaam. Ik ben eigenaar van mijn lichaam en daarmee van de arbeid van mijn lichaam en de vruchten van de arbeid van mijn lichaam. Deze redenatie wordt uitgedrukt in het begrip natuurrecht. De concrete vertaling van natuurrecht is individueel eigendomsrecht, waarbij een individueel mens zeggenschap heeft over zijn eigendom. Natuurrecht wordt door het gebruik van de rede als natuurwet ontdekt. Natuurrecht is als natuurwet universeel geldig en onvervreemdbaar. Het positief recht daarentegen stelt dat een mens rechten toegekend krijgt door een autoriteit. Dus positief recht is bedacht en ontworpen. De ethiek die natuurrecht aanbiedt is negatief geformuleerd, waarbij privaat eigendom fungeert als een demarcatiecriterium. Natuurrecht zegt niet hoe je moet handelen, maar binnen welke grenzen je mag handelen. Deze begrenzing behoedt mensen voor ambiguïteit over conflicten. Het gevolg hiervan is dat het non-agressieprincipe strikt gehandhaafd kan worden, omdat het initiëren van dwang en geweld duidelijk aantoonbaar wordt.  

Natuurrecht is een mening
De auteur doet allerlei warrige pogingen het solide natuurrechtelijke fundament van het libertarisme te vervangen door de subjectieve mening “libertarisme is goed, want het voelt goed”. Echter, dit is een drogreden (subjectivisme). De auteur betoogt dat natuurrecht maar een mening is. Mijn vrijheid wordt daardoor een mening waar iemand met een andere mening het mee oneens kan zijn. Dat maakt mijn vrijheid discutabel, want mijn vrijheid wordt dan gerelativeerd tot een meningsverschil.
Daarnaast stelt de auteur: “Rechten zijn door mensen bedacht.” Echter, deze stelling gaat alleen op voor positief recht. De stelling betrekken op natuurrecht is een categoriefout. Positief recht is bedacht, maar natuurrecht wordt ontdekt. Hij stelt eigenlijk: “Rechten zijn afdwingbaar, maar natuurrecht niet. Dus bestaat natuurrecht niet.” Dit is de drogreden ‘bevestiging door het gevolg’. Echter, een recht wordt niet ongeldig door het schenden ervan. Samengevat stelt hij ook: “Libertariërs zien natuurrechten als waarden. Waarden zijn geen feiten. Dus natuurrechten bestaan niet.” Echter, natuurrecht is geen waarde, maar een ontdekte natuurwet oftewel een feit. Daarmee vervalt zijn “bewijs”.

Libertarisch fundament: fijn gevoel tegenover helder redeneren
Samengevat stelt de auteur: “Gevoel fundeert het libertarisme voldoende en dus is de rede niet noodzakelijk.” Hij fundeert het libertarisme en daarmee het begrip ‘vrijheid’ in een subjectieve gevoelservaring, waarop hij vervolgens zijn subjectieve mening baseert. Echter, deze drogreden ‘beroep op emotie (argumentum ad passiones)’ ontwijkt het redelijk logisch argumenteren en dat leidt tot onwaarheden. De auteur degradeert vrijheid, libertarisme en natuurrecht tot subjectieve meningen, die voor discussie vatbaar zijn en waaruit ieder diens eigen waarheid mag afleiden. De verschillende meningen lijken gelijkwaardig, maar in de praktijk zal de meest gewelddadige tiran zijn mening als “recht” aan anderen opleggen. Oftewel, subjectivisme leidt tot relativisme, dat leidt tot onware gedachten, die leiden tot onvrijheid.

De auteur denkt dat hij een agressor ¨op andere gedachten kan brengen¨ als de agressor hem en zijn eigendommen fysiek geweld wil aandoen. Alsof een agressor voor rede vatbaar zou zijn en om uw gevoel zou geven! Hij krijgt daar een ´veilig gevoel´ van en vindt dat hij het ´recht´ heeft om zichzelf te verdedigen. Echter, volgens zijn eigen redenatie heeft hij helemaal geen ´recht´ om zichzelf te verdedigen, want hij kan dat recht niet legitimeren. De auteur is niet in staat om een agressor op andere gedachten te brengen, want hij gelooft niet in de logica van de rede. Het gevoel van de auteur staat immers tegenover het gevoel van de agressor, waardoor het non-agressieprincipe zinloos wordt. Door vrijheid te relativeren tot een gevoelszaak wordt het libertarische gedachtegoed schade aangedaan. De denkwijze van de auteur staat haaks op de liberale en libertarische traditie, maar past naadloos in de conservatieve, confessionele en socialistische tradities. Wie de denkwijze van de auteur volgt zal uiteindelijk uitkomen bij onvrijheid, onderdrukking en slavernij. Het tegengif hiertegen bestaat uit het via logisch redeneren (her)ontdekken van het van nature gegeven natuurrecht. Alsmede van de plicht geen agressie te initiëren. En van het recht zich (proportioneel) tegen rechtsschendingen te mogen verdedigen. Logisch redeneren leidt tot (meer) vrijheid. Het artikel toont het belang van een gedegen filosofische scholing voor libertariërs, zodat wij de grenzen van ons natuurrecht herkennen en onze gerechtvaardigde vrijheid kunnen opeisen.


Actuele cijfers

Bitcoin: 22’929,06 (18.2.2023) / 21’614.03(4.2.2023) 21’358.25 (21.01.2023) / 15’896.00 (04.01.2023) / 15’596.70 (22.12.2022) / 16’262.57 (10.12.2022) / 15’910,00 (25.11.2022) / 16’137,52 (12.11.2022)
CHF: 1.0113 (18.2.2023) 1.0001(4.2.2023) / 1.0010 (21.01.2023) / 1.0154 (04.01.2023) / 1.0151 (22.12.2022) / 1.0159 (10.12.2022) / 1.0261 (12.11.2022) 1.0065 (28.10.2022)
Goud: 1’718,20 (18.2.2023) / 1’728.00(4.2.2023) / 1774.85 (21.01.2023) / 1’751,20 (04.01.2023) / 1’710.40(22.12.2022) / 1’706,00 (10.12.2022) / 1’711.00 (12.11.2022) 1’651.00 (28.10.2022) 

Alle noteringen zijn in Euro

Inflatie:
De geharmoniseerde prijsindex volgens methode EU (jaarmutatie HCIP) is voor januari 2023 8.4%, (in  december 11.0%, in november: 11.3%,in oktober 2022: 16.8%, in september 2022: 17.1% in augustus 13,6%, in juli 11.6%, injuni: 9.9%). 
De gemiddelde jaarinflatie over 2022 werd vastgesteld op 11,6%.
De index werd vastgesteld op 100 in 2015 – het basisjaar waar vanuit gemeten wordt, in januari 2023  staat de HCIP op 124.24. 


Agenda

Donderdag 23 februari 2023: Lezing “Bitcoin en vrijheid”  in Den Haag door LP lid Rutger Weemhoff. Inloop: vanaf 19:00. Aanvang: 19:30 uur. Locatie: Deutsche Evangelische Gemeinde, Bleijenburg 3b, 2511 VC Den Haag Entree: EUR 10,– i.v.m. kosten zaalhuur (betaling bij locatie, excl. consumpties) Aanmelding: [email protected]

Zaterdag, 25 februari 2023, Tampa, Florida (VS), Mises Meetup. The Centre Club, 123 S. West Shore Blvd. 8th Floor. Deelname 50$ incl. lunch. Klik hier voor de registratie.

Zaterdag, 11 maart 2023: Grote demonstratie tegen het regeringsbeleid, Den Haag. Organisatie: Farmers Defence Force e.v.a. 

Zondag 19 maart 2023: Lezing “Bitcoin en vrijheid”  in Hengelo door LP lid Rutger Weemhof
Inloop: vanaf 13:00.  Aanvang: 13:30
Locatie: Denksportcentrum Hengelo, Cesar Franckstraat 36 D
Entree: EUR 10,– i.v.m. kosten zaalhuur (betaling bij locatie, excl. consumpties)
Aanmelding: [email protected]

22 – 23 April 2023LibertyCon 2023, Convento do Beato Alameda do Beato 40, Lissabon, Portugal. “LibertyCon is the largest pro-liberty event in Europe with the goal of gathering and educating the liberty movement on the most important issues threatening liberty” Tickets van 9,99 Euro tot 149,99 Euro (VIP).

Zaterdag, 13 mei 2023: Voorjaarscongres Libertaire Partij – save the date! (en zet het in je (papieren) agenda)

16 – 19 augustus 2023: Madrid, Spanje. “How to live long, free and prosper“, Liberty International 37th World Conference. 

September 2023: Europese Libertaire Conferentie, nabij Brussel. In planning, details volgen


Cybernieuws

Red/ED.
Kamerleden verbijsterd: tegen hun zin in akkoord voor Europese digitale identiteit.

Er is (zelfs) in de Tweede Kamer commotie ontstaan over het antiparlementaire gedrag van staatssecretaris van Huffelen. Pieter Omtzigt en Renske Leijten zijn verbolgen. We nemen aan dat je het schandaal gevolgd hebt. Even afgezien van de ophef op de geformaliseerde politieke tribune: het gaat hier om de invoering van een Europees paspoort en een systeem van digitale identiteitsgegevens waarvan de grenzen niet duidelijk bepaald zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de koppeling van deze gegevens met elektronische gezichtsherkenning waardoor automatische checkpoints voor persoonsidentificatie kunnen worden gemaakt. Mobiliteitsbeperkingen (15-minuten steden) kunnen zo worden gehandhaafd. Het is ook voorspelbaar dat er een koppeling met je CBDC-wallet en het Europese asset register met jouw persoonlijke bezittingen komt. Cryptisch wordt over een “digitale portefeuille” gesproken, waarmee “dan zaken als een paspoort, rijbewijs, huwelijksakte of ander document veilig worden opgeslagen. Daarmee kun je dan overal in de EU een bankrekening openen, een hypotheek afsluiten of belasting betalen.”
… of belasting betalen. Dit is de natte droom van dictatoren. Human Farming puur. En het is blijkbaar een trein die onafhankelijk van parlementaire besluitvorming en grondrechten doordendert. Ziehier een artikel van slechts een half jaar geleden, van juni 2022, waarin mevrouw van Huffelen nog meldde dat ze bezorgd was. En nu … De manier waarop dit gebeurt is zeer arglistig, bedreigend en agressief. Luister en huiver. Huichel, huichel, huichel. De wal zal het schip moeten gaan keren. En uw redacteur bevindt zich op de verdedigende wal. Laten we hier allemaal NOOIT en te nimmer aan meedoen. Laten we er samen er een flop van maken!

DNB: Contant geld wordt te weing geaccepteerd
De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat in te veel winkels geen contant geld meer wordt aangenomen. Vooral in bioscopen, apotheken en bij parkeerautomaten kan vaak alleen gepind worden, zo blijkt uit een onderzoek
Voor Libertariërs is de geprefereerde vorm van elektronisch betalen de Bitcoin. Vraag daarom juist in die zaken die geen cash willen aannemen of je met Bitcoin kunt betalen. Heb je nog geen Bitcoin-wallet en heb je daar nog veel vragen over: dan ga naar de lezingen van Rutger Weemhof (zie agenda).
En als je geen andere betaalmogelijkheid wordt gelaten dan cash of Bitcoin, dan is dat jammer voor die zaak: dan komt er geen transactie tot stand.
De electronica van pin- en parkeerautomaten is overigens best wel gevoelig voor storingen …


Internationaal

UK Libertarian Party

De Nieuwssite van de UK Libertarian Party bevat alweer een schat aan libertarische commentaren op actuele ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en elders. Enkele van de laatste titels:

A Basic Need.
Dit gaat over huisvesting, over wonen. We kunnen lezen dat in het Verenigd Koninkrijk gelijkaardige problemen als in Nederland bestaan. Een zeer goed libertarisch commentaar.

The benefits of Brexit 
Met een heerlijke quote: This island is almost made of coal and surrounded by fish. Only an organizing genius could produce a shortage of coal and fish in Great Britain at the same time.

End of Equality?  
Dit artikel gaat in op komende wetgeving in het VK over het strafbaar stellen van “Mysogynie”. Je vindt hier aan de hand van een goed voorbeeld het libertarische standpunt uitgelegd waarom  elke vorm van discriminatie, ook het voortrekken van bevolkingsgroepen, verwerpelijk is.

15 minute dystopian nightmare.
Over de enkelband, die we als het aan het WEF ligt allemaal gaan krijgen.


Liberty International

Libertarian Solutions 3.0 is de internationale libertarische leergang, bestaande uit 12 online cursussen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan het thema van dit jaar: How to Share the Libertarian Message with Just About Anyone. 
Er komen thema’s aan bod zoals migratie, chistendom en islam, “klimaat”, bekijk het op de website.
Het mooie van deze cursus is dat je live verbonden bent met een kleine honderd deelnemers uit letterlijk alle windstreken van de hele wereld. Je kunt vragen stellen en je hebt motiverende chats onder de deelnemers en de presentatoren. 
Kosten: 99 USD, agenda: vanaf 15 februari tot 1 april 2023. Twee cursussen zijn al geeest maar ook late deelnemers krijgen toegang tot de vieo’s ervan. Aanmelding via: https://liberty-intl.org/ls3/
Sterk aanbevolen!


Agorisme

OZO – Ondernemen Zonder Overheid
Contactpersoon: Edwin Delsing.

Free Commune Settlements

Op de website freecommune.org vind je het laatste nieuws over de groep “colonistas” die in een verlaten dorp in Galicië de agora doen herleven.

Het nieuwste filmpje kun je zien op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=MfVzmPsT9Y0&ab_channel=GaliciaUnzipped

Nieuwe Wereld Ondernemers

Gelanceerd door de initiatiefnemers van Keuzevrijbijmij is Nieuwe Wereld Ondernemers “hét nieuwe ondernemersnetwerk voor verbinding, inspiratie en co-creatie.” Maandelijkse bijeenkomsten, special events en een communicatienetwerk. 

Bronnen

V for Valentine:

Hieronder vind je de meest recente afleveringen:

Volg Robert via: https://twitter.com/ValentineRW

De LP beveelt de volgende organisaties aan:


Boeken

“Het Libertarische Sociaal Contract”

Het eerste exemplaar van “Het Libertarische Sociaal Contract” werd op 26 Juli 2022 in Zwolle aan erelid Otto Vrijhof overhandigd. Klik hier voor een boekbespreking.

Het boek kun je bestellen via de LP-website.Omvang: 248 blz, full color. De prijs is 0,8mBTC / 80’000 SATS, of 19.99 Euro, incl. verzendkosten. 
Als je met mBTC/Satoshis wilt betalen, schrijf dan een berichtje naar: [email protected], dan sturen we je een betaaladres.

Mises Webwinkel

Neem eens een kijkje op de Mises Webwinkel, waar je interessante Nederlandse libertarische publicaties vind. 

Klassieke Vrijbrieven

Enkele libertariërs van het eerste uur hebben in noeste arbeid (bijna) alle papieren exemplaren ingescand. Je kunt ze allemaal vinden, van 1976 tot en met 2000, op de website van Libertarian.nl.

De Vrijbrief is inmiddels geëvolueerd tot Internet-magazine en is op vrijspreker.nl
actief.

Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: 

https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Liberty Library
Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee
Je vindt er nu meer dan 300 titels !

Boekenaanbod
We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? 
Contacteer Imre Wessels ([email protected]) en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 

Verwachtingen
Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.


Welkom bij de LP! 

De LP (de Libertaire Partij) is gestoeld op de twee basisprincipes van de libertaire filosofie: het zelfeigendom: jouw recht op zelfbeschikking, binnen de grenzen die het libertaire non-agressieprincipe stelt: jouw vrijheid wordt door het zelfbeschikkingsrecht van de ander begrensd.
Libertairen willen daarom zo overzichtelijk en efficiënt mogelijke uitvoerende overheden, waarbij de vrijheid van mensen er invloed op uit te oefenen zo groot mogelijk is. De kerntaak van overheden is het beschermen van ieders zelf-eigendom en het voorkomen van aggressie in de samenleving.

De LP wil daarom overheidstaken inperken, waar dat kan concurrentie toelaten en zoveel mogelijk decentraal organiseren. Minder belasting, betere dienstverlening, minder regels, minder bureaucratie en meer vrijheid in het maken van eigen keuzes voor het eigen welzijn.


Disclaimer:

Libertair Perspectief is het orgaan van de Libertaire Partij Nederland, Het heeft een libertaire signatuur, waarbij alle stromingen in het libertarisme aan bod komen. De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad. Bijdragen, inclusief redactionele stukken, gaan op persoonlijke titel. Ze hoeven niet de mening van het bestuur van de LP of van haar leden weer te geven. Wil je commentaar geven op de inhoud van een artikel dan kun je de redactie schrijven op [email protected].