Redactioneel
Agorisme is buiten libertaire kringen nauwelijks bekend. Het staat voor het niet-politieke libertarisme, gebaseerd op een vreedzame en ordelijke samenleving, volgens het Non-Agressie-Principe (NAP). Omdat het volgens agoristen vooral bestuurlijke machtsstructuren van de overheid zijn die het NAP vaak met voeten treden, richt zich het agorisme vooral tegen de verplichting om aan de agenda’s van de overheid mee te doen via dwang, zoals bijvoorbeeld belastingen, boetes, regulering en dienstplicht. Het streeft een vreedzame, geleidelijk verlopende verandering na, door niet aan de zelfbehoudende en zelfvergrotende mechanismes van de overheid bij te dragen. Agorisme staat voor dat deel van de economie waarin de overheid geen controlerende en regulerende rol heeft en dus ook geen belasting kan ontvangen. Een goede inleiding op agorisme vind je in deze video.

Het begrip Agorisme werd in de zeventiger jaren van de vorige eeuw in de USA geïntroduceerd door Samuel Edward Konkin III (bekend als “SEK3” oftewel 3 Zweedse Kronen) in zijn verhandeling “the new libertarian manifesto“* (35 paginas, Engels). In zijn  afwijzing van politieke middelen om maatschappelijke veranderingen af te dwingen raadde hij mensen aan om de overheid niet langer te ondersteunen door hun economische activiteiten zoveel mogelijk te beperken tot markten, die niet gereguleerd of belast zijn. Konkin noemde dit “counter-economics“. Vrijhandel vindt plaats op een vrije markt, in de antieke Griekse traditie was dit de “agora”, vandaar de term “agorisme” voor de maatschappij die hij wilde bereiken.

Het werk van SEK3 is tegen de achtergrond van de politieke situatie in de VS in de zestiger en zeventiger jaren te bezien, waarin de oorlog in Vietnam een grote rol speelde. Die oorlog werd zoals gewoonlijk met belastingen gefinancierd. Het besef dat elke belastingbetaler aan de brutaliteiten van de oorlog meewerkte was de libertairen een doorn in het oog. Sommige formuleringen in het manifest komen misschien voor ons radicaal over, maar we bevinden ons anno 2021 eveneens in een roerige, volatiele tijd en wie het hele manifest leest (uw redateur beveelt in het bijonder het derde hoofdstuk “our means” aan) herkent wel het een en ander.
 SEK3:
The basic organizational structure of society (above the family) is not the commune (or tribe or extended tribe or State) but the agora. No matter how many wish communism to work and devote themselves to it, it will fail. They can hold back agorism indefinitely by great effort, but when they let go, the “flow” or “Invisible Hand” or “tides of history” or “profit incentive” or “doing what comes naturally” or “spontaneity” will carry society inexorably closer to the pure agora” (uit “New Libertarian Manifesto”, derde hoofdstuk)
SEK3 werd geïnspireerd door de ideeën van Murray Rothbard*, een van de belangrijkste grondleggers van het Anarcho-Kapitalisme. Het idee dat je een oppressieve macht uit je leven (en uit de maatschappij) kunt verdrijven door haar niet meer te ondersteunen gaat terug naar de ideeën van Etienne de la Boëtie (1574 – discours de la servitude volontaire**: het besluit om niet meer dienstbaar te zijn.

SEK3 bekritiseerde libertarische politieke partijen – juist vanwege hun deelname aan de partijdemocratie – als ondersteuners van het etatistische systeem en hij stond daarom op gespannen voet met de toenmalige libertariërs. Je zou echter ook kunnen stellen dat beide activiteiten complementair zijn en dat de agoristen de niet-politieke tak van de libertarische beweging vormen. Een onderwerp van controverse is daarom ook het verschil tussen het Anarcho-Kapitalisme en het Minarchisme van de libertarische hoofdrichting. Ook deze controverse kan overbrugd worden door bijvoorbeeld naar het begrip “Heterarchie” uit de organisatieleer te kijken en te erkennen dat anarchisme (letterlijk “zonder leider“) absoluut niet betekent dat er chaos heerst maar een natuurlijke vorm van zelforganisatie impliceert.

We zien dat een flink deel van de huidige LP-aanhang met anarcho-kapitalisme en met agorisme verbonden is. De politieke activiteit van de LP wordt gezien als het uitdragen van het gedachtegoed op het openbare politieke toneel, niet om de macht over te nemen, maar om te overtuigen dat macht gedecentraliseerd en gedeeld moet zijn.
Vanwege de praktische en direct implementeerbare aard van agorisme kan de maatschappelijke impact ervan vele malen groter zijn dan de betekenis van de politieke “tak”. Immers, door ontwijken van belastingen en regels wordt minder bijgedragen aan de huidige eigendynamiek van “the greater good“. Wanneer dit op grote schaal gebeurt, zal dit de invloed van de overheid doorgaans beperken. Libertarische agoristen zijn geenszins gekant tegen het bijdragen aan gemeenschappelijke diensten waarvan zij zelf gebruik maken; zij willen immers geen profiteurs van andermans werk zijn zonder daarvoor tegenwaarde te leveren. Maar doordat zij gemeenschappelijke diensten graag kleinschaliger organiseren en de prijs ervan op een vrije markt – in concurrentie – willen bepalen en desnoods die diensten in eigen hand nemen, willen agoristen zich steeds verder bevrijden van een te dure en zich inmengende overheid.

Agorisme in de praktijk
Spreekt dit concept je aan, dan is er eigenlijk heel erg veel dat je zelf kunt doen: acties die niet verboden zij en waarvan er veel ook niet verboden kúnnen worden. Interessant is dat agorisme bijna vanzelf aan een aantal onderwerpen raakt die je ook in grassroots-bewegingen terugvindt. Van het verkleinen van je (fiscale) “footprint” tot het actief ontwikkelen van je eigen “zelfredzaamheid”. Wanneer je op die manier de overheid minder invloed op jouw persoonlijk leven geeft dan mag je in alle redelijkheid ook verlangen dat je minder aan de overheid afdraagt.
Rik Kleinsmit (Lid van het bestuur van de LP):
ik beoefen agorisme elke dag, bijvoorbeeld door mijn eigen energie op te wekken, mijn eigen voedsel te verbouwen, met mijn buren ons afvalwater lokaal te zuiveren, onze eigen weg, bermen en buurtgebouw te beheren via onze VvE, door gemoedsbezwaarde te zijn en door verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen gezondheid.
De werkgroep “Agorisme” van de LP stelt momenteel een handboek samen van praktische voorbeelden van Agorisme. Een aantal deelnemers aan die werkgroep schrijven aan hoofdstukken over bijvoorbeeld mobiliteit, wonen, zelfbescherming, handel, voedsel, reparaties, ruilmiddelen, digitale privacy, zorg en welzijn en procederen zonder overheid. Het is een samenwerkingsproject dat voor leden van de LP toegankelijk is. De bedoeling is dat het een open “klapper” is waaraan iedere libertariër die dat wil mee kan schrijven en zo praktische ervaringen met gelijkgezinden kan delen.
Douwe Kunst (trekker van de think factory “Agorisme”):
“Regel- en belastingdruk is het probleem en agorisme is het antwoord. Omzeil regels en belasting door slimme truukjes of gewoon boerenverstand. Iedere dag een stapje dichterbij een vrije parallelle samenleving. Geweldloos en onzichtbaar. Onze werkgroep wil het landschap van mogelijkheden verkennen en in de praktijk brengen. Denk aan belastingconstructies, tips voor zelfvoorziening, alternatieve valuta’s en ruilkringen. We zoeken de grens op van wat mag en dan blijkt er meer te kunnen dan je denkt. Al deze kennis bundelen we tot een praktische gids. Ter inspiratie lezen en bespreken we gezamenlijk boeken over agorisme, oa van Samuel Konkin.”
Het borrelt. Wereldwijd ontstaan er initiatieven om libertaire (stad)staten en dorpen te stichten. Een interessant aspect van al deze initiatieven is dat er voor die plekken libertaire sociale contracten en libertaire constituties worden geformuleerd en met elkaar gedeeld. Deze initiatieven hebben de wind mee omdat er steeds meer mensen zijn die de “société administrée”: de overgereguleerde maatschappij willen ontvluchten en er iets beters voor in de plaats stellen. In onze dagen dreigt de dystopie van een alziende en almachtige overheidsdictatuur waartegen bijna geen kruid gewassen is. Deze initiatieven willen open structuren van vrije uitwisseling opbouwen, die, afhankelijk van hun succes, model staan voor betere toekomstige samenlevingen. SEK3 voorzag dat dit zou gaan gebeuren.
Overigens staan deze initiatieven niet op zich. Er zijn allerlei bewegingen die “eigen” dorpjes hebben. Denk bijvoorbeeld aan “ecovillages”, de nederzettingen van protestantse gemeenschappen als de Amish, de Mennonieten of de Quakers, aan Baudet’s “Forumland”, de ca. 20 Neonazi nederzettingen in Duitsland of het dorpje Loppiano in Italië van de Rooms-Katholieke Focolarebeweging. Een bont gezelschap van gezonde, groene en rode appeltjes en ertussenin enkele verrotte bruine appeltjes.
Mensen hebben altijd al aan hun eigen samenlevingen gebouwd en voortdurend verder eraan “beschaafd”. “Kolonisatie” is echt niet het alleenrecht van een opgefokte leidersklasse van natie-staten die hun eigen kastelen willen bouwen. De “Great Reset” van het WEF lijkt weliswaar een machtige “backing” te hebben, maar er bestaat nu al een veel breder spectrum van “build back better” visies, die allemaal met elkaar in concurrentie staan. Mensen en volkeren laten zich niet in één keurslijf dwingen. De integratie van alternatieve structuren in de bestaande globale ordening van natie-staten is de toetssteen voor hun basiswaarden. En de principes van het libertarisch agorisme: zelfbestemming en non-agressie zijn zeker niet vreemd aan Homo Sapiens, ze zijn door de eeuwen heen toch succesvoller en duurzamer gebleken dan de dwingelandij van het rode, groene en bruine collectivisme.

Kapitalistische commune
Onder deze provocerende titel zijn enkele leden van de Nederlandse LP samen met libertairen uit Spanje, Portugal, Zwitserland en Panama bezig een verlaten dorp in Europa te zoeken waar de omzetting van agorisme door een kleine gemeenschap van individuele eigenaren kan worden getoetst. Onder de titel “Libertarische communities” vind je hiernavolgend enkele bronnen. De redactie kan je in contact brengen met de voornoemde libertarische “colonistas”.
 
 
Literatuurtips:
 
* Rothbard, Murray N. “For a New Liberty: The Libertairan Manifesto“, 1973, PDF Download, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, 432 paginas.
 
** Vertoog over de Vrijwillige Slavernij“, oorspronkelijke publicatie in 1574, PDF Download, Nederlandse vertaling van 2007 met nawoord van Frank van Dun : “, 96 pagina’s.

Oproepen, nieuws en mededelingen


Gezocht: jonge libertariër met ICT-vaardigheid

De Jonge Libertariërs zoeken een jonge libertariër (= 14 t/m 27 jaar) met ICT-vaardigheid, die in de komende weken een tijdelijke WordPress-website wil bouwen en deze later in Drupal wil uitbouwen. Desgewenst is er begeleiding beschikbaar. Jouw reactie kan naar [email protected] of 06-52276927.

Oproep voor libertairen in levensbeschouwelijke organisaties

De redactie is op zoek naar libertairen die actief zijn in levensbeschouwelijke organisaties, zoals kerken en moskeeën. Word je als libertair geaccepteerd in zo’n gemeenschap, of vindt men daar libertair synoniem met asociaal en egoïstisch? Krijg je mogelijk van religieuze leiders allerhande opinies over klimaat en “rechtvaardigheid” in de maag gesplitst die haaks staan op jouw politieke opvattingen? Laat het ons weten! Alvast dank voor reacties!

Libertarische communities / libertarisch dorp in Zuid-Europa

Agorisme leven. Er zijn meer en meer mensen die op zoek zijn naar alternatieven voor de hedendaagse samenlevingsvorm waarin de overheid de overhand heeft gekregen. Na een artikel over libertarische nederzettingen op Vrijspreker (19 september) en kwamen er zoveel reacties dat er een groep libertariërs nu concreet bezig is om ergens op een aangename plaats in Zuid-Europa een heel (verlaten) dorp te verwerven waarin het mogelijk is om op den duur met 50 tot 100 huishoudens te wonen, te werken, je eigen aardappels, olijven en citroenen te verbouwen en te handelen op basis van een libertair sociaal contract* (NAP, het respecteren van elkaars eigendom en samenwerken in vrije associatie) en daarbij zoveel mogelijk overheidsdiensten in eigen hand te nemen. Inmiddels zijn op Vrijspreker  over dit project twee updates (deel 1deel 2) verschenen onder de titel “naar een vrije kapitalistische commune“. Op de website van het initiatief kun je deelnemen aan de blog. Heb je kolonistenbloed, ken je andere, soortgelijke initiatieven of heb je de wens om hieraan meet te doen, dan meld je alsjeblieft bij de redactie.
* zie het grondwetproject

Bitcoin Citadel in Het Gooi

Bitcoin als verzekering voor een onzekere toekomst.
Wij zullen het concept Bitcoin Citadel of ‘meshtadel’ onderzoeken:
Hoe investeer je in Bitcoin voor de lange termijn.
Hoe maak je je levenssituatie veilig voor je dierbaren en ook solidair met je omgeving en netwerk.
Welke stappen kun je ondernemen om je digitale aanwezigheid autonoom en privé te maken.
Ook een “Oostenrijkse” (libertaire) economische blik op Bitcoin, het belang van cryptographie en Blockchain voor de nabije toekomst, hoe Bitcoin een monetaire revolutie op gang zet, en meer.
Eerste half uur van de meetup korte presentatie over één van deze onderwerpen voor beginnelingen, anderen mogen ook later komen.

Ingezonden: aanzet tot gesprek over veganisme

(Noot van de redactie: Dit stukje kwam gisteren, net voor “redactiesluiting” binnen. We publiceren het hier met de verwijzing dat het de mening van een individueel LP-lid weerspiegelt.)

“1 November – Wereld Veganisme Dag

Beste allemaal, dit is mijn eerste artikel voor de LP mail dus laat ik met mijn opening maar gelijk goed in huis vallen.
*Onpopulaire mening: Belasting is niet altijd diefstal*
Belasting is niet altijd diefstal, want bij diefstal wordt beslag gelegd op mensen zonder hun toestemming. Belastingheffing is ook niet altijd roof, wat inhoudt dat iemand weet dat je steelt onder dreiging van schade, en onbewust stelen achter iemands rug om is het ook niet. Belastingheffing is echter altijd uitbuiting, het misbruiken van iemand of een groep mensen om van hen te profiteren en dus zichzelf te bevoordelen. Verplichte belastingheffing is hoe dan ook een vorm van agressie.
Libertariers, ookwel fervente aanhangers van dit non-agressie principe, weten uit ervaring dat populaire dingen vaak niet de meest logisch samenhangende zijn, en vinden zich dan ook niet vaak op één lijn zittende met de mening van de meerderheid. Individualiteit wordt daarom gezien als een groot goed.
Bij individualiteit komen natuurlijk de keuzes van iemands levensstijl kijken. Leven betekent lichaam d.w.z. waarin je leeft, zonder lichaam heb je geen leven. Zonder lichaam kun je niet leven. Stijl betekent wat je doet. Levensstijl betekent dus wat je met je lichaam doet.
Met je lichaam kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om te proberen dieren te doden of je kunt ervoor kiezen om dit te proberen niet te doen. Veganisme is een levensstijl en ethisch standpunt, ethiek betekenende “jezelf plaatsen met de persoonlijke aard van iemands karakter”, welke als uitgangspunt heeft het hanteren van het non-agressie principe waarbij geprobeerd wordt om dieren niet te doden.
Ik vond het leuk om een tekst te schrijven over hetgeen veganisme betekent want ik kon het nergens echt duidelijk vinden en was benieuwd of jullie het hiermee eens zijn, en dus of jullie je hierin kunnen vinden. In dit document wijd ik uit waarom iemand een veganistische levensstijl zou kunnen willen overwegen.
Dit is puur mijn mening die ik hier heb opgesteld, dus ik zou het zeer op prijs stellen als jullie erop zouden schieten, wat tot enige verbetering zou kunnen leiden, bijvoorbeeld als je het er niet mee eens bent, er iets ontbreekt of als u het anders zouden verwoorden.
Ik heb nooit begrepen waarom niet alle libertairen veganistisch zijn. Naar mijn mening zijn libertariërs de meest redelijke mensen ter wereld en daarom zou ik graag willen dat u het document dat ik heb geschreven als gespreksaanzet beschouwt.
Het hele artikel is mogelijk wat langer, maar hopelijk wel redelijk makkelijk weg te lezen is op de website.
*link naar de website*

Tot de volgende.

Rody Mens E-Mail

Meldpunt uitsluiting ongevaccineerden

Het platform Vrouwen voor Vrijheid heeft een meldpunt opgezet waar mensen hun verhaal kwijt kunnen over hun ervaringen met maatschappelijke uitsluiting. De bedoeling is om de verhalen tzt te bundelen en eventueel actie te gaan ondernemen tegen deze nieuwe (?) vorm van door de overheid veroorzaakte vorm van discriminatie.

Onversneden libertair geluid over Corona

De nieuwste publicatie van libertair rechtsfilosoof Prof. Dr. Frank van Dun.
Free download: Corona in context, het WWTT-tijdperk: Waanzin, Willekeur, Terreur en Tirannie.

Petitie “Stop coronadiscriminatie” BVNL/Van Haga

Op deze website van BVNL kun je de voornoemde petitie ondertekenen (1 november: meer dan 200’000 handtekeningen!). De redactie van Libertair Perspectief steunt dit initiatief.
De libertaire positie over Corona is dat iedereen vrij een eigen keuze kan maken met betrekking tot de manier waarop hij/zij zichzef beschermt tegen virussen. De overheid mag erover informeren maar andere meningen niet censureren. Door te censureren breekt de overheid het recht op vrije meningsuiting en de vrije pers. Door censuur in de hand te werken, bijvoorbeeld door aan media “aanbevelingen” te geven of om aan media te vragen andersluidend nieuws niet te verspreiden, maakt de overheid zichzelf ongeloofwaardig. Ook moet de overheid zich afzijdig houden in de handel met mondkapjes, vaccins, medicijnen en vitaminen. De vrije markt is het beste instrument deze middelen snel, effectief en aangepast aan de vraag te verspreiden.
In een samenleving, gebaseerd op libertarisme, bestaat er geen dwingende overheid en organiseren individuen en bevolkingen zichzelf om zich tegen de verspreiding van ziektes te beschermen. Dat gaat veel vlugger en effectiever dan de papieren tijgers die de overheid nu op de mensen loslaat om maar de indruk te wekken dat er iets aan gedaan wordt. 

Petitie “Verhoor het RIVM en alle betrokkenen onder ede”

Deze petitie (1 november: 41’000 handtekeningen) stelt:

  • Het RIVM heeft gemorreld aan gegevens rondom coronaverspreiding in relatie tot ventilatie
  • onafhankelijk onderzoeker Maurice de Hond eist dat de Tweede Kamer actie onderneemt.
  • Betrokkenen moeten onder ede gehoord worden in de Tweede Kamer, vindt hij. Ook moet beslag worden gelegd op hun e-mails.

Agenda

Woensdag 3 tot vrijdag 5 november 2021:  10th Austrian Conference “The Austrian School of Economics in the 21st Century“, Plaats: Oesterreichische Nationalbank, Wenen, Oostenrijk.

Zaterdag 6 november 2021: Algemene Ledenvergadering Libertaire Partij. Vanaf 13:00 uur, digitaal. Leden van de LP worden direct door het bestuur nader geïnformeerd.

Zondag 7 november 2021: Den Haag, 12:00 – 16:00 uur, overheidskritische demonstratie georganiseerd door “Samen voor Nederland“, een samenwerkingsverband van meer dan 80 groeperingen.

Woensdag 10 november 2021: Flevoland – LP Borrel. Café le Baron, Almere. 19:00-22:00h. Zie ook op onze website.


LP Think Factory: nieuwe Nederlandse Grondwet

Het project “Libertair sociaal contract / nieuwe Nederlandse Grondwet” heeft een website waarop je kunt deelnemen aan fora en discussies, zie: https://www.grondwet.nu/
Er staat nu een voorstel ter discussie voor een libertair sociaal contract op de website www.grondwet.nu. Feedback en aanmelding voor deelname aan de werkgroep, die momenteel uit ongeveer 50 leden bestaat, graag via een mailaan de redactie.
 

LP Think Factory: Agorisme

De werkgroep is begonnen met een tax-free gids met per levensdomein tips en praktijken hoe zonder of met minder overheid geleefd en gewerkt kan worden. Wil je meewerken aan de gids, meld je dan bij de redactie van Libertair Perspectief
 

Zakelijk netwerk

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het is sinds kort geheel operationeel en bevat reeds 5’000 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. Zie hier het interview met initiatiefnemer Olaf Weller op BLCKBX TV. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.”  

Libertaire bronnen:

De LP beveelt de volgende organisaties aan:

Libertarisch Centrum (de Vrijspreker)
Nederlands Instituut voor Praxeologie
The Friendly Society
Mises Instituut Nederland
Stichting Meervrijheid

Documentaires:

Headwind 21, Première op 23 september 2021, documentaire van Marijn Poels over de moderne windmolenindustrie.

World War C, première 20.8.2021. Producent Jean-Jacques van Bemmel (Docsfair) en regisseuse Belgin Inal. Documentaire over de economische context van de overheidsmaatregelen tegen de COVID-pandemie.
Het goede Doel heiligt de middelen – Marijn Poels – première 15.04.2021
Documentairemaker Marijn Poels gaat op zoek naar de verwevenheid tussen goede doelen, media en overheid. Landbouw, klimaat en energie zijn thema’s die op de politieke agenda zijn komen te staan.

The uncertainty has settled – Marijn Poels – première 28.05.2020
Poels produceerde drie jaar geleden zijn klimaatfilm The Uncertainty Has Settled waarin hij een verbinding legt tussen veelal Duitse boeren en het groene energiebeleid waarin steeds meer boeren energieleveranciers worden. Hij bezoekt hiervoor diverse klimaat sceptici en wetenschappers. De documentaire stuitte landelijk op veel controverse en discussie maar werd nooit uitgezonden door de NPO.

Paradogma – Marijn Poels – première 11.06.2020
Paradogma thematiseert de polarisering in onze westerse maatschappij en de demonisering van het andere geluid. Poels gaat op zoek naar antwoorden achter dit fenomeen dat het debat lijkt te verstikken en het volk te verdelen in links, rechts, goed of slecht.

Return to Eden – Marijn Poels – première 17.09.2020
In RETURN TO EDEN bezoekt de onafhankelijke filmer wereldwijd inspirerende mensen die zich aanpassen aan het veranderende klimaat i.p.v. reguleren. Hij legt hierin tevens de flinterdunne lijn tussen zorg, controleren en manipuleren bloot.


Podcasts:

V for Valentine:
Beste mensen, Robert Valentine is de lijsttrekker van de Libertaire Partij. In aflevering 28 legt hij nog eens aan het grote publiek – en aan Boris van de Ven – uit wat het libertarische idee is. Deze podcasts zijn stuk voor stuk libertaire pareltjes. Sterk aanbevolen!

Yernaz online Podcast

Vrijheidsdomein Podcast

Vrijheidradio Podcast