Franse overheid wil browsers via blocklist dwingen om websites te blokkeren

De Franse overheid wil de mogelijkheid hebben om browsers via een blocklist te dwingen om bepaalde websites voor gebruikers te blokkeren. Firefox-ontwikkelaar Mozilla slaat alarm en stelt dat dit voor zelfs de meest repressieve regimes ter wereld onontgonnen gebied is. Het wetsvoorstel om de “digitale ruimte te beveiligen en reguleren” zou browserleveranciers dwingen om websites te blokkeren die op een door de overheid verstrekte lijst staan. Ook zijn er geen verwijzingen of maatregelen opgenomen die misbruik van de implementatie moeten voorkomen. “De beslissing om websites direct binnen de browser te blokkeren zou desastreus voor het open internet zijn en disproportioneel voor het doel van het voorstel, namelijk het bestrijden van fraude”, zegt Mozillas Udbhav Tiwari. “Het schept ook een zorgwekkend precedent en creëert technische mogelijkheden die andere regimes voor veel meer malafide doeleinden zullen inzetten.” Volgens Tiwari is het zelfs voor de meest repressieve regimes ter wereld onontgonnen gebied om websites binnen de browser of het besturingssysteem te blokkeren, aangezien dergelijke regimes op dit moment de voorkeur geven aan een blokkade hoger in netwerk, bijvoorbeeld op niveau van de internetprovider. Tiwari vreest dat als het Franse wetsvoorstel wordt aangenomen dit het veel lastiger voor browserontwikkelaars maakt om soortgelijke verzoeken van andere overheden te weigeren.

https://www.security.nl/posting/801526

Regering hield tijdens coronacrisis optie open om Telegram te verbieden

De regering heeft tijdens de coronacrisis de optie opengehouden om chatapp Telegram te verbieden. Ook werd er contact met de Verenigde Arabische Emiraten gezocht om content op het platform aan te pakken, zo meldt BNR op basis van documenten die het via een beroep op de Wet Open Overheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontving. Begin 2022 werd in Duitsland gesproken over het blokkeren van Telegram. Volgens de Duitse autoriteiten maakten tegenstanders van de coronamaatregelen en rechtsextremisten gebruik van het platform om demonstraties en acties te organiseren. Binnen de Duitse overheid werd daarom gekeken naar wet- en regelgeving en een Europees uniform juridisch framework om Telegram aan banden te leggen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken vond dat Apple en Google Telegram uit hun appstores moesten verwijderen. Zorgen over Telegram speelden ook bij de Nederlandse regering. Het ging dan met name om gebruik van het platform door rechtsextremisten vermengd met coronademonstranten. De autoriteiten stellen in de openbaar gemaakte documenten dat het lastig is om content op Telegram aan te pakken, omdat het geen hoofdkantoor of aanspreekpunt in de EU heeft. Het hoofdkantoor staat in de Verenigde Arabische Emiraten. De regering zocht dan ook via de Nederlandse ambassadeur in Abu Dhabi de hulp van de Emiraten. Dat leverde echter niets op. Toenmalig minister Grapperhaus van Justitie hield eind 2021 ook de mogelijkheid van een verbod open. “Het is zeer wenselijk dat bedrijven die hun diensten aanbieden binnen de EU ook een zetel hebben in tenminste één van de EU-landen. Op den duur kan de minister ook niet uitsluiten dat bedrijven die hier niet aan voldoen geen toegang meer krijgen tot het web in de EU.” Een verbod van Telegram was voor minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid “in ieder geval op dit moment” een stap te ver, zo liet ze vorig jaar februari weten.

https://www.security.nl/posting/800448

Voormalig AIVD-directeur Bertholee in adviesraad Autoriteit Persoonsgegevens

Oud-directeur van de AIVD Rob Bertholee is benoemd als lid van de adviesraad van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hij is door minister Weerwind voor Rechtsbescherming benoemd voor een periode van vier jaar en volgt daarmee Jeanine Peek op. Haar termijn eindigde eerder dit jaar. “Met de komst van Rob Bertholee wordt de kennis en ervaring op het gebied van rechtshandhaving en nationale veiligheid binnen de raad versterkt”, aldus de AP. Bertholee had een lange carrière in de krijgsmacht en was van 2011 tot en met 2018 hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Bij zijn afscheid liet Bertholee weten dat hij veiligheid belangrijker dan privacy vindt. “Ik snap dat de Nederlandse burger hecht aan zijn privacy. Daar hecht ik zelf ook aan. Volgens mij kun je daar ook niet omheen. De tegenstelling wordt heel vaak gemaakt tussen veiligheid en privacy. Je zou hem zo kunnen noemen, maar ik zou hem toch iets anders stellen. Uiteindelijk gaat het om het belang van de Nederlandse gemeenschap in zijn geheel versus het belang van de individuele burger en daar moet je afwegingen in maken”, aldus Bertholee destijds.

https://www.security.nl/posting/800960/Voormalig+AIVD-directeur+Bertholee+in+adviesraad+Autoriteit+Persoonsgegevens

Kuipers: niet gelukt EU te overtuigen van opt-in voor delen medische data

De Tweede Kamer gaf minister Kuipers vorig jaar de opdracht om ervoor te zorgen dat gezondheidsgegevens van Nederlanders alleen via een opt-in binnen de Europese Unie mogen worden gedeeld, maar het is niet gelukt de andere lidstaten te overtuigen, zo laat de bewindsman weten. Wat de gevolgen hiervan zijn voor privacy, medisch beroepsgeheim en toegang tot de zorg en hoe hiermee moet worden omgegaan wordt nog onderzocht. De Europese Commissie kwam vorig jaar met het plan voor de invoering van de European Health Data Space (EHDS), een digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten is te gebruiken. Daarnaast zorgt de EHDS ervoor dat gezondheidsgegevens van Europese burgers beschikbaar komen voor onderzoek, innovatie en beleidsvorming. Afgelopen september kwam PVV-Kamerlid Agema met een motie waarin de regering werd opgeroepen om een opt-in voor de EHDS te waarborgen. Medische gegevens van Nederlanders zouden alleen na een uitdrukkelijke toestemming mogen worden gedeeld. De motie werd met 104 stemmen voor en 46 stemmen tegen aangenomen. D66, PvdA, GroenLinks, Volt, BIJ1, Fractie Den Haan en Gündogan stemden tegen. “Zoals reeds aan uw Kamer is medegedeeld, is gebleken dat er bij andere lidstaten geen draagvlak is voor een volledige opt-in binnen de EHDS voor het grensoverschrijdend uitwisselen van elektronische gezondheidsgegevens”, zegt Kuipers nu.

https://www.security.nl/posting/800625

Kabinet weigert aangenomen motie over client-side scanning uit te voeren

Het kabinet gaat een motie die door een meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen en oproept tot het tegengaan van client-side scanning, waarbij alle chatberichten van burgers worden gecontroleerd, niet uitvoeren. Volgens minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid is de inbreuk op grondrechten die hierbij plaatsvindt proportioneel en gerechtvaardigd. Door de Tweede Kamer aangenomen moties hoeft het kabinet niet uit te voeren, maar dit is uitzonderlijk, aldus het kabinet zelf in een reactie over het niet uitvoeren van een motie over de Europese digitale identiteit. Vorig jaar mei kwam de Europese Commissie met een voorstel dat chatdiensten en andere techbedrijven verplicht om alle berichten en andere content van gebruikers te controleren op kindermisbruik en grooming. Volgens critici wordt hiermee end-to-end encryptie en de vertrouwelijkheid van communicatie op het internet ondermijnd. In april van dit jaar kwam D66-Kamerlid Van Ginneken met een motie waarin het kabinet wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat het scanplan van de Europese Commissie geen “encryptiebedreigende chatcontrol” bevat, zoals client-side scanning, en anders de verordening van Brussel niet goed te keuren. Het kabinet gaat de motie echter niet uitvoeren. Minister Yesilgöz claimt dat dit negatieve gevolgen voor de aanpak van online kindermisbruik heeft en de onderhandelingspositie van Nederland in Brussel beperkt. Het kabinet is ook voorstander van het scanplan. De inbreuk die hierbij op de grondrechten van burgers wordt gemaakt is volgens Yesilgöz proportioneel en gerechtvaardigd. “Met het negeren van de motie negeert de minister de wens van de volksvertegenwoordiging in Nederland. Dat past niet in een democratische rechtsstaat. En nog minder in een klimaat waarin het vertrouwen van burgers in de overheid toch al onder druk staat”, laat Rejo Zenger van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom via Twitter weten. “Daarom moet de Tweede Kamer nu snel een motie aannemen die het kabinet opdraagt in de Europese onderhandelingen nergens mee in te stemmen, zonder vooraf de Tweede Kamer gevraagd te hebben.”

https://www.security.nl/posting/801335

UWV wil dat instanties eenvoudiger gegevens van burgers kunnen delen

Het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) willen dat overheidsinstanties eenvoudiger gegevens van burgers met elkaar kunnen delen. Op dit moment mogen gegevens alleen worden gedeeld als daar een wettelijke grondslag voor is binnen de grenzen van de privacyregels. “Dat beschermt burgers tegen ongewenst gebruik van die gegevens”, aldus de SVB. De Verzekeringsbank stelt dat het ook van “groot belang” is dat gegevens eenvoudiger mogen worden gedeeld om “proactieve dienstverlening” mogelijk te maken. Nu is proactief gegevens delen nog lang niet altijd mogelijk omdat daarvoor vaak een wettelijke grondslag ontbreekt. De huidige grondslagen zijn namelijk beperkt tot alleen de uitvoering van regelingen. “Door meer gebruik te maken van bij de overheid beschikbare gegevens, hoeven burgers minder gegevens zelf aan te leveren”, aldus de SVB. “Binnen de sociale zekerheidsketen gebeurt al veel om informatiedeling mogelijk te maken om zo de burger een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Er is echter nog meer nodig om gegevensdeling te verbeteren en het mogelijk te maken om burgers proactief en gericht te kunnen benaderen.” De Verzekeringsbank vraagt in een “knelpuntenbrief” om een bredere taakopdracht die dit mogelijk moet maken.

https://www.security.nl/posting/800476

Iers wetsvoorstel: verbied kritiek op privacytoezichthouder!

Privacyactivist Max Schrems maakt zich grote zorgen over een Iers wetsvoorstel, dat kritiek op de Ierse privacytoezichthouder DPC en Big Tech zou verbieden. Het gaat om een nieuwe sectie die de Ierse regering aan de privacywetgeving wil toevoegen. Volgens Schrems zal het van de meeste berichten over procedures of beslissingen van de DPC een misdrijf maken. De privacyactivist merkt op dat de DPC en bigtechbedrijven zoals Meta en Google al jaren proberen om AVG-procedures die tegen hen zijn gestart onder het tapijt te vegen door die als vertrouwelijk te bestempelen. Het nieuwe wetsvoorstel verbiedt de publicatie van vertrouwelijke informatie en laat de DPC elke informatie het label vertrouwelijk geven. Op het toch delen van informatie staan boetes van duizenden euro’s. Schrems en zijn privacyorganisatie noyb liggen al jaren met de Ierse privacytoezichthouder overhoop. Zo werd de DPC al meerdere keren door noyb voor de rechter gesleept om ingezonden privacyklachten te beoordelen. “Je kunt een toezichthouder of bigtechbedrijven niet bekritiseren als je niet mag zeggen wat er in een procedure plaatsvindt. Door elk beetje informatie ‘vertrouwelijk’ te verklaren proberen ze publiek debat en berichtgeving te hinderen”, stelt Schrems. “In plaats van het reageren op legitieme kritiek, proberen ze het nu te criminaliseren. Het wetsvoorstel in Ierland maakt het strafbaar om informatie over een procedure te delen. Dit laat zien dat ze het publiek en verslaggevers meer dan iets anders vrezen De wet zou de DPC echter toestaan om selectief informatie te delen wanneer het dit wil. Het is verbijsterend dat dit in een Europees land zou kunnen gebeuren”, gaat de privacyactivist verder. “Als anderen niet meer over hen mogen praten, blijft er alleen nog een ‘overheidswaarheid’ over. Dit is zeer problematisch in een democratische samenleving.”

https://www.security.nl/posting/800871

Van Huffelen tegen identificatieplicht voor social media: “anonimiteit groot goed”

Staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering is tegen een identificatieplicht voor accounts op social media. “Anonimiteit op het internet is een groot goed”, zo laat ze weten. D66 had de staatssecretaris gevraagd of ze zich in Brussel wilde inspannen voor een identificatieplicht zodat personen die opruiende berichten op social media plaatsen zijn te achterhalen. “Hoewel het doel begrijpelijk is en dit door mij wordt onderschreven lijkt dit niet direct een goed idee. Er zijn op dit moment al diverse mogelijkheden om personen die strafbare feiten plegen, zoals online opruiing, te herleiden”, reageert Van Huffelen. Ze voegt toe dat het belangrijk is dat online platformen niet meer gegevens verzamelen en verwerken dan strikt noodzakelijk is. Daarnaast is er volgens de staatssecretaris niet direct iets mis met online anonimiteit, zo laat ze verder weten. “Anonimiteit op het internet is een groot goed: dit behoort tot het recht op zelfbeschikking en privacy. Voorbeelden die dit onderstrepen zijn autoritaire regimes die uitingen van dissidenten monitoren en hen vervolgens opsporen en vastzetten.”

https://www.security.nl/posting/800281

Inlichtingendiensten VS kopen op grote schaal data over burgers

Een voormalig geheim rapport bevestigt dat Amerikaanse inlichtingendiensten grote hoeveelheden commerciële data aankopen om het leven van burgers in kaart te brengen. Die data is in theorie anoniem, maar in praktijk nauwelijks. Dat staat te lezen in een rapport van The Office of the Director of National Intelligence, kortweg ODNI. Dit meldt Dutch IT Channel in een artikel om wederom eens duidelijk te maken dat onze overheden de grootste schenders zijn van onze privacy.

Lees verder: https://www.dutchitchannel.nl/news/377059/inlichtingendiensten-vs-kopen-op-grote-schaal-data-over-burgers