Het profiel voor een libertair Tweede Kamerlid:

 • Vrijheid is jouw grote drijfveer, je brengt de libertaire filosofie naar voren in theorie & praktijk
 • Je bent op de hoogte van onze standpunten waarmee we de verkiezingen in gaan
 • Je bent in staat in een team te werken, goed te kunnen luisteren en je bent bereid om aan campagne-activiteiten deel te nemen
 • Je bent in staat om breder te kijken dan eigen interesses, bij een kleine tot middelgrote fractie kan gevraagd worden om dossiers van een collega-kamerlid over te nemen inclusief voorbereidingstijd
 • Je bent vasthoudend, stressbestendig, gepassioneerd en krijgt energie van het politieke spel
 • Je bent bereid fulltime actief te zijn voor een periode van vier jaar in en rondom de Tweede Kamer. Dit impliceert het overwegen van verhuizing naar de omgeving Den Haag en mogelijk opschorting van huidige werkzaamheden
 • Je bent minimaal 18 jaar op de dag van de verkiezingen en jouw actieve en passieve kiesrecht is niet opgeschort
 • Je bent niet cameraschuw of bereid hieraan te werken
 • Je bent integer en vervult hierin een voorbeeldrol (Je meldt tijdig en volledig eventuele strijdige belangen en/of complicerende factoren; verantwoord zich over zijn daden; is bereid indien gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek en eventueel een gedragscode hiertoe te tekenen
 • rapporteert aan en ontvangt coaching/sturing van de fractievoorzitter, interne en externe training.

Taken van een kamerlid

 • Controleren van de regering en het overheidsbeleid, inclusief de uitvoering ervan.
 • Vervullen van de rol van medewetgever, waaronder het met eigen initiatieven tot wetgeving komen: toetst wetten aan de Grondwet, op consistentie, uitvoerbaarheid, draagvlak in de samenleving, de libertaire beginselen en het partijprogramma.
 • Uitdragen van de idealen en ideeën van de partij op basis van het verkiezingsprogramma, de beginselen en de discussies die binnen de partij worden gevoerd.
 • Omzetten van de idealen en ideeën van de partij in voorstellen die in de Tweede Kamer hun weg vinden en gerealiseerd kunnen gaan worden.
 • Zichtbaar zijn in de media om de standpunten van de partij te verwoorden en aan een breed publiek van kiezers kenbaar te maken.
 • Bijwonen van de algemene ledenvergadering van de partij en het daar afleggen van verantwoording. 
 • Onderhouden van contacten met specifieke groepen binnen en buiten de partij.
 • Representeren van de partij in de ‘publieke arena’ en het vertalen van maatschappelijke geluiden in een politiek debat.
 • Onderhouden van een regionaal netwerk in de partij. Kamerleden zijn aanwezig en herkenbaar in de regio en afdeling, geven uitleg over de besluiten en de dilemma’s, leggen werkbezoeken af en voeren campagne in de regio en in de afdelingen.
 • Onderhouden van een inhoudelijk netwerk op zijn/haar portefeuille en zich laten voeden door (ervarings)deskundigen en de achterban.
 • Aangaan van maatschappelijke allianties om plannen te (kunnen) realiseren en de dienstverlening aan de burger te verbeteren.
 • Informatie uitwisseling en afstemming van standpunten met de eventuele eurodelegatie.