Met een goed gevoel kijkt de LP terug op het voorjaarscongres van zaterdag 12 mei jongstleden: twee boeiende lezingen en de zaal vol aandachtige luisteraars die de middag compleet maakten.
Bart Brands nam de aanwezigen eerst mee in zijn presentatie ”Bitcoin, blockchain en de overheid”, met Bitcoin als bekendste toepassing van de blockchain. Andere toekomstige vormen zoals een Blockchain-Kadaster kwamen ook aan bod.
Maarten Berg, auteur van het tweedelige werk ‘Een studie over de slechtheid van de staat‘ en tweede spreker op het congres, ging in zijn presentatie ”Vrijheid of gelijkheid” in op de rol van de overheid. Hij presenteerde daarbij een eerder geluksonderzoek van eigen hand. Later dit jaar verschijnt het tweede deel van zijn imposante studie, deel I is nog verkrijgbaar.
Notulen 12 mei 2018
De vastgestelde agenda van de algemene ledenvergadering bestond uit de volgende onderwerpen.

 1. Opening
 2. Presentatie agenda
 3. Goedkeuring notulen vorige ALV
 4. Mededelingen bestuur
 5. Beleidsplan 2018 – 2021
 6. Stemmingsronde
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
 • 1. Vergadering geopend met een inleiding door dagvoorzitter Robert Valentine. Geen ingezonden stukken. Verder vallen hier geen bijzonderheden te melden.
 • 2. Agenda gepresenteerd en overgenomen.
 • 3. Stemming Notulen 7 oktober 2017 verdaagd naar het najaarscongres van 2018 vanwege het te laat verzenden van de notulen naar de aanwezigen.
 • 4a. Mededelingen bestuur
  – Het bestuur draagt twee nieuwe aspirant bestuursleden aan: Dennis Heins en Jeroen Weber van respectievelijk de LP Stichtse Vecht en LP Rijswijk. Zij hebben beiden geweldige resultaten geboekt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dit succes kunnen zij vanuit het bestuur landelijk uitbouwen en zij kunnen de lokale beleidslijn voor het behalen van succes landelijk borgen.
  – De secretaris is helaas afwezig door ziekte.
  – Op het vorige congres is de belofte gedaan om de aanwezigen tijdens de ALV in kennis te stellen over het ledenaantal.
  Dit aantal is gepresenteerd, met daarbij de kaart van Nederland. Zo was de verspreiding van de leden door het land, verdeeld in kiesringen, zichtbaar. Te zien was dat de Randstad sterk staat, evenals Gelderland.
  – Een aandachtspunt voor het bestuur is zorgen voor meer leden door gelijkmatige groei.
  Vraag en opmerking. Amsterdam, Utrecht en Den Haag zijn sterk vertegenwoordigd. Het kan wenselijk zijn Zeeland en het noorden links te laten liggen, want het lukt gevestigde partijen ook niet om zich daar te vestigen. Commentaar bestuur: het bestuur wil het succes van de partij versterken in geheel Nederland. Daarbij zullen we aan minder succesvolle of minder bevolkte gebieden, zoals Zeeland, geen extra aandacht besteden. Toch willen we deze gebieden niet geheel links laten liggen. 
  – De LP heeft te kampen gehad met een systeemfout. Deze is opgelost, waardoor de ledenadministratie weer op orde/geheel actueel is.
  Vraag: Is er nog een optie voor lidmaatschap zonder stemrecht?
  Antwoord bestuur: Nee, we behouden een betaling per jaar. De prijs hiervoor ligt al redelijk laag.
  Vraag: waarom is ervoor gekozen om niet langer te werken met automatische incasso?
  Antwoord bestuur: de partij staat momenteel aan de vooravond van bankwissel en stapt over van ING naar Bunq Bank of the Free. Het automatisch incasso komt er wel weer aan, maar is vanwege de wissel dit jaar afwezig.
  Vraag: betreft de automatische incasso het gehele bedrag of (zoals vroeger) een kwartaal?
  Antwoord: iedereen krijgt per jaar een uitnodiging, de betaling van de bijdrage vindt in één keer plaats. Geen verplichting.
 • 4b. Financiële verslaggeving
  Opmerking: de oplopende Rekening van de Courant is op tijd gesignaleerd door het vorige bestuur; dit is tegenwoordig overgeheveld naar de spaarrekening. Paypal is niet meer nodig en afgestoten. Bitcoin is voor het eerst aangeschaft in 2015, door toename hierin zijn de kosten van de campagne van 2017 in goed gemaakt. Lijn in euro’s groeit. Bezit van Bitcoin is gevolg van schenking, door betaling van contributies en donaties, waardoor deze flink is gegroeid. Verlies 2017 is hier minder negatief door afgelopen.
  Vraag: zijn er plannen om de Bitcoin in te wisselen?
  Antwoord: we zullen de Bitcoin voorlopig vasthouden; er zijn geen gronden om deze in te wisselen voor iets anders.
  Bestuur opmerking: Verslagen 2015, 2016 en 2017 & begroting 2018 geactualiseerd met de Bitcoin en opnieuw ter stemming voorgelegd aan leden.
  Bestuur opmerking: Vooruit ontvangen contributie voor 2018 in het boekjaar 2017 à 1.752 EUR wordt gecorrigeerd. Bitcoin met sluitkoersen per kwartaal opgenomen.
 • 5a. Beleidsplan 2018 – 2021
  Vooral richten op leden en fondsenwerving richting Tweede Kamerverkiezingen.Resultaten vorige beleidsplan (2015-2017). Interne organisatie: Slack, Mailchimp, SkillSource E-boekhouden, Eventbrite.
  – Communicatie gaan voornamelijk via Slack, alle werkgroepen zitten hierin.
  – E-bookhouden goede basis voor administratief inzicht. Voor vandaag voor het eerst gewerkt met Eventbrite voor kaartverkoop en peilen van enthousiasme voor evenementen.
  – Veel gaat via Google: documenten staan in Google Drive, geschiedenis is gemakkelijk te benaderen, makkelijk over te dragen bij bestuurswisseling.
  – Scholing: vorig jaar naar Nederlandse Debat instituut gegaan, leren overtuigen. Training helpt om de tools te krijgen om mensen te overtuigen.
  -Doelen komende 3 jaar:
 • Ontwikkelen en uitbouwen tot een sterke politieke organisatie
 • Focus op overtuiging en framing
 • 1.000 leden in 2021
 • Campagnekas met EUR 300.000,–
 • 10.000 mensen bereiken op events

Vraag: we hebben gezien dat er in de percentages een licht stijgende lijn te zien sinds 2012 zowel regionaal als provinciaal, als je de landelijke verkiezingen van vorig jaar weglaat, dan zie je een stijgende lijn. Terwijl deze landelijke verkiezingen dramatisch waren qua uitslag.
Opmerking bestuur →
groot verloop in het ledenbestand, partij opnieuw opbouwen, weinig mensen actief tijdens Tweede Kamerverkiezingen. Nieuwe koers opgezet met een nieuw verkiezingsprogramma, meer nagedacht over vorm en communicatie, minder doen wat door mensen als radicaal kan gezien worden, meer pragmatisch, niet te ver af staan van belevingswereld van mensen.
Vraag: Nacht van de vluchteling. → Georganiseerd, niet door de LP maar door een derde partij. Doel deelname: Werkvergunningsgedachte breed uitmeten.
Fondsenwerving: zetel kost veel geld. Eigen leden, eigen donateurs, grote Nederlandse donateurs, grote Amerikaanse donateurs, LP US donateurs benaderen. Eerste contacten zijn in Praag gelegd met betrekking op de mensen achter de fondsenwerving van de LP US of A.
Vraag: Zijn er al medestanders voor fondsenwerving? →  Antwoord: Alle hulp is welkom.
Verkiezingen: wie de vorm beheerst, is de inhoud meester.
Middelen om te overtuigen: Logos, pathos, ethos en aptum. Mensen sluiten aan op pathos. De inhoud is er maar de vorm moet nog een stuk beter: bv framing (beïnvloedingstechniek). Profileren en daardoor unieke plek in het politieke spectrum innemen.
Vraag: hoe gaan jullie verder met de implementatie van het woord rechts? → associatie is niet positief, je spreekt niet iedereen aan, maar je neemt wel een unieke positie in door rechts. Hef in eigen hand nemen door progressief rechts te profileren om mensen voor te zijn. Willen ons plaatsen in iets wat mensen kennen.

 • 5b. Huisstijl LP
  Op de vorige ledenvergadering is de huisstijl aan bod gekomen. Aantal regels ten behoeve van eensgezindheid. Logo blijft ongewijzigd, consequente toepassing. Sjablonen zijn beschikbaar. Basale informatie beschikbaar op de website van de LP onder Partijdocumenten.
  5c. Presentaties GR2018 door Dennis Heins (Stichtse Vecht, 1.5% van de stemmen) en Jeroen Weber (Rijswijk, 1.6% van de stemmen).Stichtse Vecht campagneverslag: zelf in netwerk gaan kijken wie zich wil aansluiten om dit van de grond te krijgen. Jongerenuitstraling in combinatie met klassiek liberalisme als onderscheiding. Vooral via Sociale Media, lokale kranten met minder succes, veel met mensen in gesprek, mond tot mond reclame naar aanleiding van verkiezingsmarkt, eigen netwerk aanspreken. Ideologie haalbaar presenteren, alles ineens afschaffen lijkt veel mensen onhaalbaar. Conclusie: flyers versturen, aantal kandidaten, campagnevideo’s, reclame in lokale kranten, reclame online nieuwswebsites, zichtbaarheid. Rijswijk: onderscheidende factor, libertarische standpunten: dereguleren, kleinere gemeente, minder belastingen. Mening van inwoners vragen door Facebook Polls, andere partijen ‘stelen’ dit. Vriendjes worden met lokale journalisten, iedereen betrekken, soms ook nee moeten verkopen. Spreken als brugman om mensen op de lijst te krijgen, balanceren.
 • 6. Stemmingsronden
 • Ingekomen stukken vooraf verspreid (Moties en amendementen): → niet van toepassing.
 • Financiële verslaggeving:  Betreffende de jaarverslagen 2015, 2016, 2017 en de begroting voor 2018 per acclamatie aangenomen.
  Opmerking: Posities cryptocurrency’s en contributies voor 2018 in jaarverslag 2017 spoedig aanduiden als overlopende middelen.
  Begroting 2018: per acclamatie aangenomen.
  Opmerking: Bestuur zal zorg dragen voor tijdige verspreiding komkommerupdate (1 juli 2018) en stukken voor najaarseditie van het LaaglandenCongres.
 • Kascommissie: aandragen lid Thijs als lid voor de kascommissie per acclamatie aangenomen.
 • Ethische commissie: er wordt gevraagd naar voorzitter en leden. Leden Carl, Arne en Nick dienen zich aan  per acclamatie aangenomen.
 • Moties vreemd aan de orde: geen bezwaar.  per acclamatie aangenomen. Het Huishoudelijk Regelement wordt (en is inmiddels) aangepast.
  – Motie vreemd aan de orde met betrekking tot gegevensverwerkers LP als genoemd in het HR. Aandacht besteden aan gevoelige gegevens.
  – Mededeling bestuur: Geldt ook voor foto’s en andere audiovisuele media. Terughoudend. Leden stemmen met aanpassing HR in. Administratieve en financiële administratie kunnen ook na 25 mei 2018 gecontinueerd worden.
  Opmerking: Leden hebben recht op inzage, correctierecht en recht om vergeten te worden na uitschrijving en inzicht in al wat de partij heeft vastgelegd met betrekking tot gegevens van een individueel lid.
  Per acclamatie aangenomen na geen bezwaar van leden. Mededeling: HR is aangepast inmiddels.
 • 7. Rondvraag: Levert geen vragen wat verder ter tafel komt op. Wel de opmerking graag ver van te voren als mogelijk de stukken te ontvangen.
 • 8. Sluiting

Einde aan besloten deel van de ledenvergadering om circa 17:00.
Utrecht, 12 mei 2018