ELKE

INWONER

TELT

‘Begin 2017 werd de lokale afdeling van de LP (Libertarische Partij) in Stichtse Vecht opgericht, onder andere om de invloed van inwoners en ondernemers op de raad te vergroten. We hebben een mooie lijst met jonge kandidaat-raadsleden die zich graag willen inzetten voor het algemeen belang. We gaan de aankomende verkiezingen in om een mooi resultaat te behalen en met uw hulp gaat dat zeker lukken. Teveel groepen in onze gemeente worden onvoldoende gehoord en hier moet snel verandering in komen.’

Onnodige bureaucratie maakt plaats voor individuele vrijheden!

Meer invloed van onderaf!

Meer vrijheid in het ondernemerschap!

Meer kansen voor inwoners op de woningmarkt! 

Deel jij onze wensen?

Kom dan naar de stembus op 21 maart en stem LP!

_MG_7828
Dennis Heins, lijsttrekker namens de LP in gemeente Stichtse Vecht.

LP staat voor vrijheid en wil daarom actief aan de slag met de wensen van de inwoners en ondernemers. Om ervoor te zorgen dat de inwoners van onze gemeente kunnen meebeslissen over het beleid, willen we jaarlijks een volksraadpleging organiseren waarbij over meerdere onderwerpen kan worden beslist. De inwoners en ondernemers kunnen zelf onderwerpen aandragen. De 5 meest ingezonden onderwerpen komen dan vervolgens aan bod. Deze raadpleging is niet-bindend, maar vormt wel een belangrijke stem vanuit de gemeenschap. Het uitgangspunt is dat de uitslag ervan wordt opgevolgd. Wanneer dit niet het geval is, dan is het college verplicht om te beargumenteren waarom de stem vanuit de gemeenschap niet tot uitvoering gebracht kan worden.

Binnen gemeente Stichtse Vecht is er een tekort aan (betaalbare) woningen.  De gunstige ligging, tussen Utrecht en Amsterdam, maakt de gemeente een aantrekkelijke woonplaats. Dit woningtekort heeft tot gevolg dat de prijzen van koop- en huurwoningen sterk zijn gestegen.

 • Meer ruimte voor projectontwikkelaars
  • Herindelen van kantoorpanden naar woonfunctie.
  • Mogelijkheden creëren voor o.a. starters om leegstaande panden en recreatiewoningen te bewonen.
  • Soepelere vergunning uitgifte voor bouwprojecten.
 • Nieuwe prioritering woonruimteverdeling
  • Inwoners van Stichtse Vecht krijgen voorrang op een woning.
  • Rechtmatige urgenties moeten gratis worden verstrekt.
 • Vluchtelingen
  • We willen géén massale huisvesting. We willen dat vluchtelingen gespreid wonen, ter bevordering van leefbaarheid en integratie.
  • Wij zijn voorstander van gebruik van alternatieve woonruimten voor deze doelgroep, zodat de wachtlijsten voor inwoners korter worden.

Meer vrijheid in het ondernemerschap ondersteunen we. De gemeente heeft nu zéér beperkende limieten gesteld op het aantal zon- en feestdagen dat een ondernemer zijn winkel mag openen, evenals de openingstijden. Het stimuleren van ondernemerschap is een taak van de gemeente en wij vinden dan ook dat hier actie moet worden ondernomen. Wij willen af van achterhaalde, ouderwetse regelgeving op het gebied van winkeltijden; meer ondernemersvrijheid!

 • Een ondernemer gaat open wanneer zijn klanten komen
  • Het recht zelf te bepalen op welke tijd je winkel opent en sluit.
  • Het recht zelf te bepalen op welke dagen je winkel opent.
  • Omwonenden betrekken bij besluiten, in geval van (geluids-)hinder.
 • Ondernemen moet niet beperkt worden
  • Ondernemers bepalen zelf waar ze zich willen vestigen, hierbij willen wij niet teveel vasthouden aan huidig beleid (centralisatie).
  • Onnodige belastingen terugdringen, denk aan precariobelasting.
  • Soepelere omgang bij verstrekken van (tijdelijke) vergunningen.
  • Minder bemoeienis met reclamevoering op eigen gevel.

Inkomsten van de gemeente komen grotendeels via het gemeentefonds van de Rijksoverheid binnen. Een deel van deze financiering is vrij besteedbaar. Momenteel heeft de gemeente een aantal langlopende leningen openstaan, waarover jaarlijks een fors bedrag aan rente gerekend wordt. Hier willen wij graag zo snel mogelijk vanaf. Het aflossen hiervan heeft daarom een hoge prioriteit, mede door het feit dat wij een nieuwe gemeentelijke fusie willen voorkomen.

 • Financiële stabiliteit
  • Drastisch verminderen van het aantal ambtenaren op het kantoor. Dit bedrag wordt onder andere besteed aan lastenverlichting en investeringen in de gemeenschap (denk aan jeugd- en ouderenzorg).
  • Invoeren prestatieverplichting voor behoud van bijstand.

Jij hebt recht op de vruchten van je arbeid. Gemeentelijke belastingen zorgen voor extra druk op ieders inkomen en dit wijzen wij dan ook af. Iedere stijging in bestaande gemeentelijke belasting wijzen wij af, eveneens het invoeren van nieuwe gemeentelijke belastingen.

 • Sterk terugdringen van gemeentelijke belastingen
  • Zover mogelijk terugdringen van de gemeentelijke belastingen.
  • Geen stijging in belasting, maar stijging in koopkracht.
  • Afschaffen van bouwleges.
 • Stoppen met Belastingsamenwerking SWW
  • Inefficiënte samenwerking zorgt voor extra kosten.
  • Belastingen in eigen beheer is beter controleerbaar. Bovendien zorgt het voor stabiliteit en kortere communicatielijnen.

We streven er naar om de gemeente aantrekkelijker te maken voor starters en studenten. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende scholen zijn en deze kwalitatief goed onderwijs leveren. Daarnaast streven we er naar een goede verbinding te realiseren tussen de scholen en het bedrijfsleven.

 • Leren om te werken en werken om te leren
  • Zorgen voor kwalitatief beter onderwijs in onze gemeente.
  • Zorgen voor een breder onderwijsaanbod in Stichtse Vecht, denk hierbij aan praktijkscholen, mbo- en hbo-onderwijs.
  • De samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven versterken, dit zorgt voor meer stageplaatsen en leer-werkplekken.
  • Lerend werken, werkend leren: lokale ondernemers stimuleren om mogelijkheden te creëren voor scholieren om de praktijk te ervaren.

Zorg is voor velen een gevoelig onderwerp, waar verbetering nodig is. De mogelijkheid creëren om zorgverleners en zorgontvangers actief te betrekken bij de verbetering van de nieuwe gemeentelijke uitdagingen op het gebied van zorg.

 • Zorg op maat
  • Zorg op maat wordt bereikt wanneer er voldoende aandacht is voor de patiënt en wanneer zorgverleners dit kunnen bieden.
  • Inloopavonden organiseren voor zorgverleners en zorgontvangers (jong en oud), waarbij zij hun mening met de politiek kunnen delen. Hier hebben ze de mogelijkheid om de knelpunten te bespreken en hun stem te laten horen.
  • Klankbordgroepen creëren van zorgverleners om mee te beslissen over het beleid van de gemeente m.b.t. zorgverlening.
 • Gemeenschap betrekken bij de zorg
  • Vrijwilligerswerk en mantelzorgers maximaal ondersteunen in de zorg.
  • Studenten en afgestudeerde scholieren met een opleiding in de richting zorg en werkloos zijn en/of geen huis hebben, helpen om aan deze behoeften invulling te geven. Hierbij kun je denken aan ouderen die hulpbehoevend zijn en MBO-studenten die geen baan en/of huis hebben aan elkaar koppelen.
  • Recreatiemogelijkheden organiseren voor eenzame ouderen en kinderen uit gezinnen met lager inkomen.

Initiatieven en uitvoering moeten van onderaf komen en niet van landelijk beleid. Wanneer er sprake is van een gezamenlijk belang, moet het beslisproces zo lokaal mogelijk worden georganiseerd. Straat- en buurtbewoners moeten over hun eigen leefomgeving kunnen beslissen.

 • Onze gemeente schoon en veilig
  • Veiligheidsdiensten zijn cruciaal voor de veiligheid in Stichtse Vecht, hierop mag en kan niet verder worden bezuinigd.
  • Onderhoud van speelplaatsen moet op orde zijn, voor de veiligheid van onze kinderen.
 • Groenonderhoud
  • Voldoende vakmensen en specialisten aan het werk.
  • Groenonderhoud behoort tot één van de kerntaken van de gemeente en hier moet dan ook voldoende aandacht aan worden besteed.
 • Verkeer
  • Doorstroming verkeer verbeteren en knelpunten oplossen.
  • Investeringen in de wegen moeten solide zijn en gericht zijn op de lange termijn, wij pleiten voor zo min mogelijk tijdelijke oplossingen.

Stuur een e-mail