Veel Nederlanders nemen deel aan pensioenregelingen. De LP ziet graag dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen wat betreft hun oudedagsvoorziening en deze niet op anderen afwentelen. De Pensioenwet uit 2007 biedt al een opt-out mogelijkheid. Pensioendeelname is niet verplicht. Deze keuzevrijheid is positief en is een voorbeeld voor veel andere regelingen.

De pensioenregelingen zijn in de afgelopen decennia versoberd. Van eindloon naar middelloon, naar een decennium zonder indexatie, of sterk achterblijvende indexatie. De staat heeft tussen 1982 en 1994 tientallen miljarden guldens aan het ABP onthouden. De pensioenleeftijd wordt verhoogd. Allemaal negatieve ontwikkelingen waar de overheid bij betrokken is. De spelregels worden veranderd tijdens het spel. Zekerheid wordt niet geboden, terwijl dit juist bij pensioenen gewenst is. Je betaalt vaak je hele leven en weet niet wat je uiteindelijk krijgt. De enige zekerheid is dat je minder krijgt dan voorgespiegeld.

Oudedagsvoorzieningen

De LP beschouwt het ingrijpen van de overheid in de oudedagsvoorzieningen als negatief. Een pensioen is een individuele keuze. De LP ziet voorschriften m.b.t. het beheer van ingelegde gelden als achterhaald. Deelnemers hebben een risicoprofiel. Sommigen zijn bereid om meer risico te lopen en daarmee kans te hebben op een hoger pensioen. Anderen willen vooral zekerheid. Eisen aan het portfoliobeheer mogen niet langer gesteld worden. Daarnaast moet er de vrijheid zijn om een eindloonpensioen af te sluiten, of een veel lager pensioen. Of op een lagere of hogere leeftijd dan nu de norm is.

De AOW is een dwangmatig pensioen verschaft door de staat en als zodanig immoreel. Dit is een regeling die niet zomaar stopgezet kan worden. De LP wil deze op termijn afschaffen, wat betekent dat de burger daar bij de pensioenopbouw rekening mee moet houden. Als de AOW onbetaalbaar dreigt te worden kan deze worden gekort, of er worden vermogensgrenzen ingevoerd. Net zoals bij de pensioenen zal de AOW uitgehold gaan worden.

AOW

Bij de invoering van de AOW is gekozen voor een omslagstelsel. Dit bracht freeriders met zich mee: mensen die nooit premie hadden betaald kregen meteen AOW. Pas na 45 jaar waren er mensen die hun hele werkende leven hadden meebetaald aan de AOW. Freeriders bestaan nog steeds: je moet in Nederland gewoond hebben, maar premieafdracht is geen grondslag om AOW te ontvangen. Als de AOW wordt afgebouwd dan zullen er mensen zijn die tientallen jaren hebben bijgedragen, maar geen uitkering krijgen. De LP streeft ernaar de meest kwetsbaren, zoals AOW’ers en WAO’ers, zo veel mogelijk te compenseren.

Het omslagstelsel is terug te zien bij andere vormen van volksverzekeringen, denk aan de WAO. Het is een immorele regeling want het is dwang. Hier zal een vrijwillige solidariteitsheffing in de toekomst wellicht uitkomst bieden.

Aan door de staat gewekte verwachtingen of gedane beloftes kunnen geen rechten worden ontleend. De keten van onrecht moet ooit doorbroken worden.

Pensioenfondsen moeten niet langer gedwongen worden om pensioenvoorzieningen in te zetten voor politiek gewenste investeringen zoals het redden van de euro of financiering van de energietransitie. Ook het monetaire beleid van de ECB heeft de pensioenen uitgehold.