Culturele identiteit is van belang, maar het definiëren van de Nederlandse cultuur is lastig. Zo is een katholieke dorpscultuur anders dan die van een nieuwbouwwijk in een grote stad.

Cultuur biedt houvast in een veranderende wereld, maar verandert zelf ook. Zo is de Nederlandse cultuur alweer anders dan een eeuw geleden, toen men verzuild, religieuzer en etnisch homogener was. Immigratie heeft hierop ingegrepen.

De culturele identiteit hoeft niet bijgestuurd te worden door een overheid (cultuurconservatisme). Iedere ingezetene is een onafhankelijk individu dat door zijn keuzes de totale cultuur in Nederland mede vormgeeft.

Geen inburgering

Inburgering kan worden afgeschaft. De LP ziet geen rol voor de overheid in het bevorderen van integratie (taal-, cultuur- en geschiedenisonderwijs), assimilatie (opgaan in de Nederlandse cultuur) of actieve segregatie.

De mate van integratie is aan ieder individu afzonderlijk. Inburgeringstrajecten zijn vrijwillig. Een migrant hoeft geen inspanningen te verrichten om zich de Nederlandse taal en cultuur eigen te maken (passieve segregatie).

Migratie

Zo min mogelijk belemmeringen en regels, ook voor internationale reizen. Dat is het devies van de LP. Vrije migratie is op dit moment niet haalbaar. Toeristen die over voldoende financiële middelen beschikken zijn tot negentig dagen welkom in Nederland. Wie langer wil blijven voor werk, studie of zaken moet zelf garant staan of over een sponsor beschikken. Bepaalde nationaliteiten (zoals die van de Schengenzone) kunnen worden vrijgesteld.

Uitkeringen bieden een aantrekkelijk vooruitzicht voor migranten. Deze zijn opgebouwd door premiebetalingen van de al in Nederland aanwezigen en staan niet ter beschikking van nieuwkomers. Grenscontroles zijn alleen nodig om te garanderen dat reizigers in hun onderhoud kunnen voorzien.

Nationaliteit na vijf jaar

Douanetaken zullen verdwijnen als controle en belasting vervallen. Particulieren en bedrijven beschikken over meer geld. Migranten krijgen geen recht op sociale zekerheid, totdat ze de Nederlandse nationaliteit verwerven na een periode van vijf jaar zonder crimineel gedrag (overtredingen toegestaan, misdrijven niet).

De asielstatus wordt afgeschaft en daarmee het onderscheid tussen immigranten en toeristen. De Centrale Opvang Asielzoekers (COA) zal verdwijnen en vervangen worden door particuliere en private opvang.