Jaargang 2022 / Nummer 24 / 27.11.2022

In dit nummer van Libertair Perspectief beginnen we een serie over de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en het World Economic Forum. Verder vind je (libertair) nieuws en links naar achtergronden. Samengevat:

 • * Armoede – een libertair perspectief op SDG 1 (ga er even voor zitten)
 • * Standpunt van de Libertaire Partij over raketten op een Pools grensdorp
 • * Recht van eerste koop: je overheid, de nieuwe Maffia
 • * De selectieve verontwaardiging van Sylvana Simons
 • * Extreem anti-overheidsterrorisme
 • * Waarom Rutte IV zich niks aantrekt van democratie

SDG 1: No Poverty

“end poverty in all its forms everywhere”

Door red/ED. 

We beginnen hier een serie over de 17 “Sustainable Development Goals” van de Verenigde Naties en het World Economic Forum. We becommentariëren ze vanuit libertair perspectief. Waar we dat nodig vinden, formuleren we alternatieven. We beginnen bij SDG nummer 1: bestrijding van armoede.

Over de spectaculaire verbetering van de armoede in de wereld sinds 1990 als gevolg van vrije marktwerking, nam Libertair Perspectief al een jaar geleden een hoofdartikel op (Paus Franciscus over Armoede en Honger, 19 november 2021):
(https://stemlp.nl/blog/2021/11/19/jonge-libertariers-en-paus-franciscus-over-armoede-en-honger/).
We publiceerden in  dat artikel het klassiek-liberale perspectief, onder woorden gebracht door James Garagnon in Mises Wire van 11.3. 2021:
(https://mises.org/wire/pope-francis-blames-capitalism-world-hunger-yet-again). 

Als je dat artikel er nog eens op naleest dan zou je kunnen denken dat de Verenigde Naties met haar SDG nummer 1 proberen nog eens over te doen wat de vrije markt allang voor 90% heeft klaargespeeld. Om de resten van het armoedeprobleem nog op te lossen zou vanuit libertair perspectief vooral een radicale afschaffing van belemmerende overheidstaken en -bemoeienis nodig zijn.
De VN, de vereniging van overheden, werken vanuit libertair en klassiek-liberaal perspectief vaak juist belemmerend op de ontplooiing van globale welvaart. Het valt echter van overheden niet te verwachten dat ze zichzelf beknotten of zouden afschaffen. Ook in aanverwante en verbonden organisaties, zoals het WEF, de Wereldbank of het IMF vind je “recepten” die, naar nu blijkt, armoede meer bevorderen dan bestrijden (zie bijvoorbeeld het boek “

De Fiatstandaard” van Saifedean Ammous). Het Libertarisme stelt dat meer economische vrijheid het geneesmiddel is tegen armoede  Zie voor de onderbouwing van deze stelling de bronnen** aan het eind van dit artikel

De website van GlobalGoals gaat in de onderbouwing van de goals niet verder als “We all know that we face big challenges in today’s world: poverty, hunger, inequality and climate change are just some of the issues we need to address urgently“. “We all know …”. We zien daarentegen wél professioneel een in elkaar gezette propaganda-campagne die uitblinkt in simplificatie en window-dressing en gericht is op de welvarende populaties van het Westen.

SDG numero 1: Geen armoede

SDG 1 heeft van alles in zich. Het is een doel (“goal)” met 7 subdoelen (“targets”). Laten we eens kijken wat er eigenlijk aan substantieels in zit en deze geconcretiseerde subdoelen nader bekijken. We geven op elk van deze commentaar vanuit ons perspectief, en we sluiten af met een libertair alternatief.

1.1  ERADICATE EXTREME POVERTY

By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day.

Vrij vertaald:
Tot 2030, uitroeiing van extreme armoede voor alle mensen, overal, op dit moment gemeten als mensen die moeten leven van minder dan $1.25 per dag.

Commentaar: 
Dit subdoel is totaal arbitrair. Met 365 miljard dollar per jaar zou je – bij de aanname dat het 10% van de wereldbevolking betreft – alle extreme armoede in de wereld kunnen verhelpen. Dat is 21’500 dollar per inwoner in Nederland, De Nederlandse overheid verbrandt per jaar en per inwoner een groter bedrag!
(zie https://stemlp.nl/blog/2022/10/01/de-minarchistische-miljoenennota/)
Aan het eind van dit artikel leggen we uit waarom er in Nederland veel extreme armoede bestaat, altruïstisch toerisme kun je in Nederland beoefenen. Je hoeft niet naar India te gaan om arme mensen te gaan bekijken.
 

1.2  REDUCE POVERTY BY AT LEAST 50% 

By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions.

Vrij vertaald:
Tot 2030, verklein, tenminste met de helft, het aandeel van mannen, vrouwen en kinderen in alle leeftijden die volgens nationale definities in armoede leven.

Commentaar:
Er ontbreekt in de wereldorde van de VN een definitie van wat niet-extreme armoede is. De armoede moet volgens nationale definities worden gehalveerd … Volgens ons is dit subdoel niet meetbaar en een papieren tijger.

1.3  IMPLEMENT SOCIAL PROTECTION SYSTEMS

Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable.

Vrij vertaald:
Implementeer nationaal passende stelsels van sociale zekerheid en maatregelen voor iedereen, inclusief (gedefinieerde) minima, en bereik tegen 2030 een substantiële zekerheid voor armen en kwetsbaren.

Commentaar:
Systems“. Hier laat de VN zich waarschijnlijk inspireren door de westerse sociaal-democratische stelsels van sociale zekerheid. Het blijken echter juist deze verplichte en bureaucratische stelsels, die in toenemende mate de huishouding van het welvarendste deel van de wereldbevolking onder druk zetten. De LP pleit ervoor om bescherming te zoeken via vrijwillige en onderlinge verzekeringen.
 

1.4  EQUAL RIGHTS TO OWNERSHIP, BASIC SERVICES, TECHNOLOGY AND ECONOMIC RESOURCES

By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance.

Vrij vertaald:
Tegen 2030 ervoor zorgen dat alle mannen en vrouwen, met name de armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische hulpbronnen, toegang hebben tot basisdiensten, eigendom van en controle over land en andere vormen van eigendom, erfenis, natuurlijke hulpbronnen, passende nieuwe technologie en financiële diensten, waaronder microfinanciering.Commentaar:
Oei oei oei. “Equal rights”-stellingen leiden – in het bijzonder als je er overheden voor nodig hebt om ze te gaan garanderen – naar roofsocialisme. In onze westerse democraturen eigent de overheid zich, samen met haar public-private-partnerships het recht op andermans eigendom toe. Veel Libertariërs denken juist met sympathie aan het herverdelende werk van Ragnar Dänneskjöld, die het door overheden geroofde bezit weer teruggeeft aan de mensen waarvan het was afgenomen en die er productiever mee kunnen omgaan. Haar eigen bestuursrecht stelt de overheid boven alle burgers. “Equal rights” bestaan niet, de overheid heeft altijd meer rechten. De afschaffing van deze rechtsongelijkheid is een voorwaarde om de overheid van haar onrechtmatig verkregen “publieke eigendommen” te kunnen strippen.

1.5  BUILD RESILIENCE TO ENVIRONMENTAL, ECONOMIC AND SOCIAL DISASTERS

By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters.

Vrij vertaald:
Tegen 2030, realiseer veerkracht van armen en mensen in kwetsbare situaties en verklein hun blootstelling aan – en kwetsbaarheid voor – klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen.

Commentaar:
Ons antwoord: Preppen! Neem verantwoordelijkheid. Ga niet op een vulkaan wonen. Kies geen socialisten om je te vertegenwoordigen. Doe je dat toch, dan kun je wat ons betreft niet rekenen op begrip. 

1.6  MOBILIZE RESOURCES TO IMPLEMENT POLICIES TO END POVERTY

Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions.

Vrij vertaald: 
Mobiliseer middelen uit verschillende bronnen, onder meer door versterkte ontwikkelingssamenwerking, om met name de minst ontwikkelde landen, adequate en voorspelbare middelen te verschaffen om programma’s en beleidsmaatregelen uit te voeren om een einde te maken aan armoede in al haar dimensies.

Commentaar:
Mobilisatie, bevolen door overheden betekent vorderen en beslaglegging op middelen, tijd en kennis van haar produktieve burgers. “Enhanced development cooperation” suggereert in deze context een gedwongen samenwerking van arme-landen-regimes met de implementeerders van de regels van systemen uit het Westen die, naar het nu lijkt, hun beste tijd gehad hebben. De indruk bestaat, dat het onbegrip van stadsbewoners voor de perceptie van provincialen zich op wereldwijde schaal herhaalt. “Policies”, “beleid”, is per definitie van boven naar beneden georchestreerd, en dat is meestal strijdig met de elementaire vrijheid om zichzelf te kunnen besturen.
 

1.7  CREATE PRO-POOR AND GENDER-SENSITIVE POLICY FRAMEWORKS

Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions.

Vrij vertaald: 
Creëer soliede beleidskaders op nationaal, regionaal en internationaal niveau, gebaseerd op pro-poor en gender-sensitieve ontwikkelingsstrategieën, om versnelde investeringen in acties voor armoedebestrijding te ondersteunen.

Commentaar: 
Het Libertarisme kent geen negatieve en geen positieve discriminatie. Het vermogen om onderscheid te maken is een natuurlijk gegeven, dat belangrijk is voor het overleven van het individu, van groepen en van de soort. De vrijheid te kiezen met wie je samenwerkt of samenleeft en met wie niet is hiervan afgeleid. Positieve discriminatie van benadeelden is een morele keuze die niet zomaar gedelegeerd kan worden. Normaal gesproken verwacht je er dankbaarheid en vriendschap voor terug, en zeker geen vijandschap. Je maakt een bewuste keuze wie je helpt; daar is niks mis mee. Niemand hoeft een allemansvriend te zijn. In dit verband is de waarschuwing van Thomas Sowell terecht: ”When people get used to preferential treatment, equal treatment seems like discrimination.”
 

Libertair Perspectief

Al deze subdoelen gaan ervan uit dat er een Acteur is, die voor het bereiken ervan gaat zorgen. Hier worden vooral nationale staten met hun regeringen aangesproken. En met name die, welke “welvarend” zijn. Zij zouden deze morele taak moeten uitvoeren.
Echter, nu zijn de “westerse” samenlevingen zo gestructureerd, dat wanneer een “land” moreel wordt aangesproken, daarmee het gehele collectief van hun belastingbetalers worden aangetapt. Hoe groter de belastingopbrengst in een land, des te lucratiever is het om de morele kaart te spelen. Het hele verhaal over armoede kun je samenvatten als: “jij bent uit morele overwegingen verplicht om iets aan de (extreme) armoede in de wereld te doen, en dat delegeer je dan aan de nationale overheid, die dit dan weer doordelegeert naar de VN en haar NGO’s, die dan jouw geld voor hun geformuleerde doelen gaan gebruiken.” 

Voor dit soort oproepen tot “effective altruism” (EA), een term die door het stuitende voorbeeld van Sam Bankman Fried (FTX-débâcle) algemene bekendheid heeft gekregen, zou het Libertarisme een filosofische tegenbeweging kunnen vormen. Immers staat het Libertarisme toe dat je je niet met mensen bezighoudt die geen bedreiging voor je vormen en met wie je je niet vrijwillig zou verenigen. Altruïsme is een zaak van eigen vrije keuze. Dit mag van ons dus nooit “van boven” opgelegd worden. 
Nederland maakt deel uit van de “eerste wereld”, de geïndustrialiseerde landen die een hoog welvaartspeil hebben bereikt en de belastingopbrengsten hoog zijn. Dat wil nog niet zeggen dat er in Nederland geen armoede meer zou bestaan. In discussies met sociaal-liberalen, christendemocraten, sociaaldemocraten en socialisten krijg je vaak te maken met termen als “roofkapitalisme” en “egoïsme” om je te dwingen in hun collectivistische narratieven mee te gaan. Het komt er bijna altijd op neer dat er een grote taak voor de overheid is weggelegd om als een soort rechtvaardige vader de welvaart eerlijk te verdelen. Daar mag je je dan niet tegen verzetten want dan zou je een slecht mens zijn. Welnu, in dat soort doorzichtige narratieven geloven Libertariërs evenmin in als in Sinterklaas. De vraag is dan, met welke argumenten kun je – in de Nederlandse context – dit soort exploiterend altruïsme tegemoet treden? Wat is het libertaire antwoord op SDG1 – “no poverty”? Hoe kun je er op een positieve manier op ingaan? Nu dan. Een libertair SDG 1 zou bijvoorbeeld kunnen luiden:

Create Wealth!

Generate prosperity in all its forms everywhere

Libertarisme heeft haar focus op wat je kan maken, niet op wat je moet bestrijden. In de kern scheiden onze wegen van het socialisme op de vraag of je van strijd leeft of van vriendschap. 

Ter herinnering: de Libertaire Partij heeft drie standpunten geformuleerd, die ingaan op de vergroting van welvaart in Nederland:

1. Koopkracht
De LP wil de koopkracht bevorderen door:

 • verlagen van de belastingen met 20%
 • een kleine en slagvaardige overheid
 • minder bureaucratie en onnodige regelgeving

Zie: https://stemlp.nl/blog/standpunten/koopkracht/

2. Sociale zekerheid
De LP wil de sociale zekerheid bevorderen door:

 • Afschaffen van het toeslagencircus
 • Invoeren van vlaktaks met hoge belastingvrije voet op basis van de ‘negatieve inkomstenbelasting’
 • Een afbetaald eigen huis mogelijk maken

Zie: https://stemlp.nl/blog/standpunten/sociale-zekerheid/

3. Negatieve Inkomstenbelasting
De LP wil het bestaansminimum garanderen door:

 • één toeslag voor iedereen onder het bestaansminimum
 • vereenvoudiging van lokale en rijksregelingen
 • vrijheid om je inkomen naar eigen inzicht te besteden

Zie: https://stemlp.nl/blog/standpunten/negatieve-inkomstenbelasting/

Nota bene: dit laatste standpunt is een zogenaamd “transitiestandpunt”, met het uiteindelijke doel om dit niet uit afgedwongen belastingen, maar uit een vrijwillig verzekeringsmodel te financieren

Een Anarcho-Kapitalistisch perspectief: leven van $0.00 per dag.

Er zijn groepen van mensen die geen dollars nodig hebben om te kunnen leven. Onder de definitie van armoede vallen ook de gemeenschappen die volledig zelfvoorzienend zijn. De Anarcho-Kapitalisten onder de lezers zullen dit het best begrijpen, immers streeft het AK naar de uitwisseling op de agora, de vrije marktplaats. Zonder inmenging van regulerende en belemmerende overheden. Beschermd tegen afperser-bendes, zonder cleptocraten, bureaucraten of lokale heersers wiens macht is gebaseerd op geweld en misschien ook op de macht die Petro-Dollars geven. Anarcho-Kapitalisten streven naar een samenleving zonder dwang en gebruiken de ruilmiddelen die ze onderling overeenkomen, “wettig” of niet. Armen en gebrekkigen worden misschien door hen vrijwillig geholpen omdat daar een tegenwaarde tegenover staat. Dat kunnen ook morele overwegingen zijn. Een AK zal niet ongevraagd in de buidel van zijn naaste tasten om een derde daarmee te helpen. De helper kan ook uit rationele investeringsoverwegingen besluiten om armen helpen. Immers, je zou daardoor een kring van vrienden kunnen scheppen die jou of je dierbaren dan weer in allerlei toekomstige scenario’s kunnen helpen. Dit is het principe van de “onderlinge” verzekering.

Extreme armoede in Nederland
Nederland kent een groot aantal mensen die in extreme armoede leven. Om dat te ontdekken moeten we realiseren dat in het criterium “minder dan 1,25$ per dag” ook de mensen inbegrepen zijn die een negatief inkomen hebben. Ook het interen op gespaard ouderdomsvermogen door inflatie is een negatief inkomen, immers het verkort je levenstijd waarin je voor jezelf kunt opkomen.  Het gaat nog verder: schulden kunnen ertoe voeren dat mensen in onhoudbare situaties terecht komen. En daar zie je dan ineens een zeer groot aantal Nederlanders opduiken die, op z’n Limburgs gezegd, “geen nagel meer hebben om aan hun vot te krabben“. In deze extreemste der extreme categorieën tref je de zich suïciderende boeren aan, “toeslagouders” en ondernemers die hun rekeningen niet kunnen betalen. Mensen die in de schuldenval zitten. Afgestudeerden met torenhoge studieschulden, hypotheekbetalers die de regelmatige betalingen voor rente en aflossingen niet meer kunnen opbrengen en hun huis moeten opgeven. Vervolgens komt de staat met de dreiging om hun kinderen af te nemen. Vergeleken met hen zijn mensen in “arme landen”, die nog net wel één dollar per dag te besteden hebben rijkaards. Vanuit hún perspectief gezien is de simplificerende campagne van de VN, van het WEF en alle aangesloten grote concerns één grote en tergende brutaliteit. 
Neen, de aanhangers van de “no poverty“-doctrine hebben ongelijk. Het wordt tijd om onze oren en ogen te sluiten voor hun propaganda en dat hun adepten uit leidende posities verdwijnen.

* Bronvermelding.

Het (grafisch) materiaal over de SDG’s is afkomstig van de website globalgoals.org. De site is eigendom van Project Everyone, een “UK, not-for-profit (sic!) company, working in partnership with the UN to create and promote the Global Goals campaign“. Hun “Asset License” stipuleert, dat het campagnemateriaal valt onder de Creative Commons licentie “Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)“. Deze licentie vereist de bronvermelding

Verdere bronnen **:
The Foundational Elements of Prosperity, met commentaar op de SDG’s (klassiek-liberaal, inclusief “law-and-order” gedachtegoed):
https://www.prosperity.com/feed/foundational-elements-prosperity

Index of economic freedom:
https://www.heritage.org/search?contains=Index%20of%20Economic%20Freedom


Raketten op Przewodów 

16 november 2022.

Nadat twee raketten in een Pools grensdorp insloegen besloot het bestuur om een reactie namens de Libertaire Partij op te stellen. Het incident had het potentieel om de Oekraïene-oorlog te laten escaleren. Hier volgt de tekst, die te vinden is op de website van de LP.
 

De nevelen van een oorlog

Het eerste slachtoffer in een oorlog is de waarheid. Toen dinsdag in de Poolse grensplaats Przewodów twee burgerdoden vielen door raketinslagen, beschuldigde de Poolse overheid meteen Rusland. Een dag later constateerden Amerikaanse inlichtingendiensten dat de S300 raketten waarvan de overblijfselen gevonden waren geen aanvalswapens waren, maar juist luchtverdedigingswapens.

Met andere woorden: Oekraïne verdedigde zich tegen de agressie van Russische raketaanvallen, deze verdedigingswapens functioneerden niet naar behoren en zorgden voor de twee Poolse doden. Deze ontspoorde maar gerechtvaardigde defensieve actie eiste de eerste burgerslachtoffers in de EU in het conflict om Oekraïne.

De nevelen lijken te zijn opgeklaard en deze twee doden worden een voetnoot in de geschiedenis. Zoals ontelbaar vele doden voorheen.
 

De hoop van de LP
De LP spreekt haar hoop uit dat de dood van deze twee Polen niet tevergeefs is. En dat hun dood mag zorgen voor een vreedzamere wereld. De LP roept daarom op tot bezinning; tot een staakt het vuren. En tot een moratorium op wapenleveranties naar de strijdende partijen.

De tienduizenden Russische en Oekraïense doden en de vele honderdduizenden gewonden van deze oorlog stellen de wereld voor een keuze. Zoals bij ontelbare oorlogen voorheen accepteren van een diplomatieke oplossing of doorvechten tot het einde. De inschatting van de LP is dat Rusland Oekraïne niet kan verslaan en omgekeerd. En dat er vroeger of later een diplomatieke oplossing komt.

Hoe vroeger het besef van een diplomatieke oplossing wortel schiet hoe beter. En hoe minder zinloze doden en gewonden. De LP spreekt haar hoop uit dat dit een moment is waarop de strijdende partijen en de EU alsmede de VS deze waarheid accepteren.
 

Doos van Pandora
De hele wereld kan opgelucht ademhalen als er een ontspanning plaatsvindt. Rusland krijgt de mogelijkheid zielig in een hoekje de wonden te gaan likken van het totale verlies aan geloofwaardigheid in haar militaire capaciteit. De ingezetenen van Oekraïne krijgen vrede. De ingezetenen van de EU kunnen hun energierekening weer betalen. De Doos van Pandora – de dreiging van een stijging op de nucleaire escalatieladder – kan voor enige tijd worden gesloten.
 

Noodzaak van onderhandelingen
Hoe eerder het besef van de noodzakelijkheid van onderhandelingen doorbreekt hoe beter. De LP constateert dat het Oekraïense leger dapper heeft gevochten. Maar zet vraagtekens bij het nut en de noodzaak gebieden te heroveren die vooral door etnische Russen worden bewoond.

De LP is voor het recht op afscheiding. Dit geldt voor Nederlandse provincies als Groningen en Friesland, maar ook voor andere gebieden, zoals Catalonië en de Krim. Gebeurt dit niet, dan wordt daarmee de democratie ontkend; de wens van de ingezetenen hoort te prevaleren.


Actuele cijfers

Bitcoin: 15’910,00 (25.11.2022) / 16’137,52 (12.11.2022) / 20’723.72 (28.10.2022)
CHF: 1.0165 (25.11.2022) /1.0261 (12.11.2022) 1.0065 (28.10.2022)
Goud: 1’687,00 (25.11.2022) / 1’711.00 (12.11.2022) 1’651.00 (28.10.2022) 
Alle noteringen zijn in Euro

Inflatie:
De geharmoniseerde prijsindex volgens methode EU (HCIP) is voor october: 16.8%. (in september 2022: 17.1% in augustus 13,6%, in juli 11.6%, injuni: 9.9%).
Deze index werd vastgesteld op 100 in 2015 – het basisjaar waar vanuit gemeten wordt, in oktober 2022 staat de HCIP op 131.88. Dit komt dan uit op gemiddeld zo’n 4% inflatie per jaar. Het bruto binnenlandse product steeg in dezelfde periode (tot en met het tweede kwartaal 2022) met 16.5%, oftewel ongeveer 2% per jaar.


Agenda

Zaterdag, 25 Februari 2023, Tampa, Florida (VS), Mises Meetup. The Centre Club, 123 S. West Shore Blvd. 8th Floor. Deelname 50$ incl. lunch. Klik hier voor de registratie:

Zaterdag, 13 mei 2023: Voorjaarscongres Libertaire Partij – save the date! (en zet het in je (papieren) agenda)

16 – 19 augustus 2023: Madrid, Spanje. “How to live long, free and prosper“, Liberty International 37th World Conference. 


Actueel

Maffieuze regering wil recht van eerste koop

Red./ED
Op 25 november 2022 meldde de NOS een -alweer – geplande desastreuze maatregel van “het Kabinet” onder het kopje: “Kabinet wil recht van eerste koop op stikstofruimte“: Zie:
https://nos.nl/artikel/2453811-kabinet-wil-recht-van-eerste-koop-op-stikstofruimte.
Als je de kamerbrief erop naleest zie je dat de mogelijkheid daarvoor nog “verkend” wordt:
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos).
Letterlijk lees je: “Daarnaast verkent het kabinet de wettelijke mogelijkheden om een voorkeursrecht te kunnen leggen op grond met een agrarische functie.”
De samenvatting van de NOS is ietsje simplistischer en is duidelijk bedoeld om reacties uit te lokken. Welnu dan, die kunnen ze van ons krijgen.
Vanuit libertair perspectief kan een recht van eerste koop slechts door de eigenaar van een goed worden verleend. Een overheid mag zich zulk een recht niet per gelegenheidswetje toe-eigenen (er staat letterlijk: “een voorkeursrecht te leggen op …). Doet een overheid dat toch, dan schendt zij het eigendomsrecht en daarmee het zelfbestemmingsrecht van burgers. Zou zij dit doorzetten, dan is er sprake van agressie, waartegen je jezelf volgens het libertarische NAP beschermen mag, met alle middelen die tot je beschikking staan, inclusief geweld tegen geweld. Je hoeft je zeggenschap over je eigendom niet zomaar af te staan. En niet alleen vanuit libertair perspectief is het helemaal fout wat “het kabinet” hier wil doen. Het Mozaïsche Tiende Gebod: luidt: “begeer niet wat van je naaste is“. Dat is duidelijk. Het is voor Joden, Christenen en Islamieten nog steeds de basis van ieders recht op eigendom en het wordt door hen opgevat als basis voor een duurzaam vreedzame samenleving. Een principeloze overheid die daaraan tornt is uit op gewelddadige opstand en burgeroorlog. Vergelijk het hiermee: wil een malafide projectontwikkelaar een stuk vastgoed voor een zachte prijs tot zijn bezit maken, dan probeert hij de eigenaar eerst met bedreigingen en frustrerende acties het leven zo zuur te maken dat deze wel verkopen moét. Wij classificeren dit onder Maffiapraktijken. We kennen de Hollywoodfilms over dit thema, en weten ook dat het Happy End betekent dat de afpersers aan het eind moeten sterven om het recht te laten zegevieren.
Juist de overheid met haar ambtenaren en haar politie heeft de macht om het leven van ondernemende burgers zuur te maken. Mensen, die denken dat wanneer een parlementsmeerderheid het voornemen zou goedkeuren het ook legitiem zou zijn, begrijpen niet dat legaliteit berust op het overeind houden van de elementaire beginselen van recht en onrecht. Libertairen kunnen christelijke, joodse en islamitische politici aan het tiende Mozaïsche gebod herinneren. Er blijkt nu een volkomen foute, principeloze regering aan de macht, waarbij inbegrepen de ambtenaren die zulke voorstellen durven te formuleren. Corrigerend optreden van het parlement is nu nodig om te voorkomen dat deze regering met haar ambtenaren geweld over zich af gaan roepen.

Zie ook:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-wil-recht-op-eerste-koop-van-stikstofruimte~bbb15053/
https://www.ad.nl/politiek/kabinet-wil-bedrijven-desnoods-dwingen-te-sluiten-om-stikstofdoelen-te-halen~a918331c/


Anti-Overheidsextremisme en Libertarisme

Red./ED
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderscheidt drie soorten terroristische dreiging in Nederland. Dit staat in het rapport “Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57” (DTN57). De NCTV benoemt In het dreigingsbeeld de volgende stromingen:

1. Jihadistische beweging
2. Rechts-extremisme
3. Anti-overheidsextremisme

Bij de laatste categorie kun je je afvragen of het Libertarisme zich wellicht ook tot anti-overheidsextremisme mag rekenen. Uw redacteur laat zich niet ertoe verleiden om nu heel braaf te gaan zitten roepen dat dat Libertairen absoluut geen bedreiging vormen voor de overheid. Weliswaar zullen we vanwege ons Non-agressieprincipe niet gauw gewelddadig worden. Maar zo simpel is het niet. De overheid neigt ertoe om mensen die overheidskritische denkbeelden verspreiden wel degelijk als een bedreiging ervaren. Want mensen zouden zich kunnen laten inspireren tot opstand en revolutie. Deze gedachtegang komt in het rapport zeer duidelijk naar voren.
We willen het Libertarisme niet vanwege de politieke doelstelling om de overheid te reduceren als groepering van gevaarlijke extremisten laten bestempelen. Integendeel, we zien dat het juist de overheid is die extremer wordt en het geschetste dreigingsbeeld zelf oproept door allerlei maatregelen te nemen die de essentiële principes voor een vreedzame samenleving opzijzetten. De reactie van grote delen van de bevolking op die maatregelen leidt ertoe dat het juist de overheid is die daar complotten in gaat zien en op paranoïde wijze (aan vervolgingswaan lijdend) reageert. Waartoe de paranoia van overheden inmiddels al heeft geleid:

– De invoering van een nieuwe, geprivilegieerde strafrechtelijke positie van de opsporingsambtenaar en de mogelijkheid het leger (de marechaussee) in te zetten tegen bedreigingen vanuit de eigen bevolking per 1 juli 2022

– De extremer wordende wijze waarop vreedzame protestdemonstraties door de oproerpolitie uit elkaar worden geslagen,

– De aanval door de Belgische politie op Libertariër Yannick Verdyck in Merksem/Antwerpen met dodelijke afloop omdat de politie hem verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag.

Wat is anti-overheidsextremisme?
Laten we eerst eens kijken van de NCTV over de anti-overheidsbeweging schrijft:
In Nederland richt een groep anti-overheidsextremisten zich vanuit een fundamenteel wantrouwen, woede en onrechtvaardigheidsgevoel tegen de overheid en andere instituties. Deze groep ontstond als radicale onderstroom van het coronaprotest en richt zich steeds meer op andere onderwerpen, zoals het stikstofvraagstuk en het boerenprotest. Een deel van hen omarmt complottheorieën. Complottheorieën doen afbreuk aan het publieke vertrouwen in de instituties van de democratische rechtsorde. De verspreiding en normalisering van dergelijke theorieën kan aanleiding vormen voor het plegen van extremistische en zelfs terroristische handelingen.

Wie zijn de anti-overheidsextremisten?
Dit radicale deel is geen homogene groep, maar bestaat uit drie subgroepen, namelijk: een kleine twintig (online) agitatoren, tien- tot vijftigduizend mensen die hen (online) als aanhangers volgen en content verspreiden, en ongeveer honderdduizend ad hoc aanhangers.
Er zijn een twintigtal mensen (agitatoren) die de overheid op de korrel heeft. De NCTV noemt de mensen niet bij naam, maar het is vrij duidelijk wie gemeend worden. Tot de “extremisten” behoren met zekerheid Willem Engel en Jeroen Pols. Max von Kreyfelt (Café Weltschmerz), Mordechai Krispijn, Jorn Luka en Isa Kriens maken het ook hoog op die lijst. Het is best mogelijk dat onze eigen Robert Valentine en Boris van de Ven (V for Valentine) ook tot die selecte groep van “online agitatoren” behoren. En wat te denken over de positie van mensen als Karel van Wolfferen (Gezond Verstand Krant), Karel Beckman (De Andere Krant), Flavio Pasquino (Blckbx.tv), Tom Zwitser (De Blauwe Tijger) en Sietske Bergsma? Of de FvD-prominenten Gideon van Meijeren, Thierry Baudet en Pepijn van Houwelingen? Dat zijn er al zestien van de twintig. Stuk voor stuk mensen die opkomen voor fundamentele vrijheden. Stuk voor stuk mensen die het aandurven om hun kritiek op de ideeën van deze regering te uiten.
Uw redacteur zal het misschien net niet in de top twintig van mensen maken die de NCTV in de gaten houdt, want niet in Nederland … 

Complottheorieën
Het radicale deel geeft via complottheorieën uiting aan grieven en wantrouwen. Complottheorieën kunnen zingeving en houvast bieden in een complexe wereld, maar kunnen ook leiden tot een vurig verzet tegen de gevestigde orde. De misleidende verhalen over het World Economic Forum en de in Nederland minder wijdverspreide QAnon complottheorie zijn daar voorbeelden van. Er tekent zich een beweging af die wordt gekenmerkt door diepe vijandigheid, fanatisme en fantasieën van gewelddadige eigenrichting. Aanhangers verspreiden een zogeheten ‘elite-narratief’, het idee dat er in Nederland een elite aan de macht is die een onderdrukkende agenda doorvoert, waarmee men in oorlog is en waartegen Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57 34 verzet nodig is. Deze elite zou zich uiteindelijk moeten verantwoorden voor tribunalen.

Herkenbaar? Heb je ook zulke grieven? Dan ben je volgens de NCTV potentieel een extremistische anti-overheidsterrorist. Zo snel ging dat. Gaan we nu bang weglopen?
Zullen we in plaats daarvan een “Dreigingsbeeld Overheidsterrorisme” opstellen, met een top-twintig van geradicaliseerde overheidsextremisten? Zullen we de verdachten benoemen? HdJ, MR, SwS, SK, HB, MvON, CvdW, …?
Tekenend is dat Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum, zelf voorzag dat bij de uitvoering van zijn Great Reset op tegenstand vanuit de bevolking gerekend moest worden. Zijn toehoorders – het grootste deel ervan inderdaad geen “elite”, geen “gekozenen”, zouden zich daarop moeten voorbereiden. Mensen die zich voorbereiden op tegenstand tegen hun eigen plannen, wie zijn dat? Juist: veroveraars.
Een recent artikel in Mises Wire (https://mises.org/wire/economic-calculation-and-great-reset) gaat wat dieper in op de rol en de plannen van het World Economic Forum. Het bevestigt wat de alternatieve media berichten over het WEF geen complottheoriën zijn. Het is overduidelijk een complot. En de NCTV maakt er deel van uit.
Voor de Harry Potter fans: Voldemort is terug, Niemand wil het weten, het is een gevaarlijke complottheorie van enkele gekken. Mark Rutte heeft de rol van Fudge en Kaag heeft de rol van Umbridge. Of ze ook Animagi zijn is niet bekend, we willen hier niet over reptielen gaan speculeren. Protego!

Het volledige rapport “Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57” (pdf, 39 bladzijden) vind je hier:
https://open.overheid.nl/repository/ronl-9cb4c972e9a4af41d4cf249c2c26ac7fc7133885/1/pdf/Open%20versie%20DTN%2057%20definitief.pdf


Libertariër van de week: Sylvana Simons (BIJ1)?

Over misbruik van het geweldsmonopolie van de overheid

Red./JvL
Afgelopen week stelde Sylvana Simons (BIJ1) kritische vragen over het politiegeweld dat is ingezet tegen Kick-Out Zwarte Piet demonstranten en het feit dat deze niet beschermd werden door de politie tegen tegendemonstranten. Dit gebeurde bij de Sinterklaasintocht in Staphorst. Het is niet de eerste keer dat er (politie)geweld is gebruikt bij Kick-Out Zwarte Piet demonstraties. De (libertarische) vraag rijst ook, waar was Simons toen onschuldige coronademonstranten in elkaar werden geslagen? Waar is het FvD nu, terwijl zij wel vooraan stonden bij geweld tegen coronademonstranten?

Wat is er gebeurd?
Kick-Out Zwarte Piet demonstranten werden, nadat ze de afrit van de A28 hadden genomen, geblokkeerd door tientallen tegendemonstranten. Daar werden zij belaagd en werd er schade toegebracht aan onder andere hun auto’s. De politie greep niet in. De afspraak was dat de politie Kick-Out Zwarte Piet demonstranten zou begeleiden naar het centrum, waar ze wilden demonstreren.

Libertair Perspectief op de demonstratie en het geweld
Er waren afspraken gemaakt over waar, hoe en wanneer de demonstranten zich mochten manifesteren. Bij alle demonstraties wordt er vanuit de overheid bepaald waar mensen mogen demonstreren. Burgemeesters kunnen ook demonstraties verbieden als hen dat uitkomt. De burgemeester mag zich officieel niet bemoeien met de inhoud. Sterker nog, als de (controversiële) inhoud van een demonstratie aanleiding geeft tot vijandige reacties en tegendemonstraties, is de burgemeester verplicht om zich in te spannen om de demonstratie toch door te kunnen laten gaan. Als zelfs een zodanige politie-inzet wanordelijkheden niet kan voorkomen, pas dan kan de burgemeester overgaan tot een demonstratieverbod.
In de praktijk zien we echter dat burgemeesters vooral de demonstranten van te voren inperken door ‘free speech zones’ aan te wijzen. Ook de politieke kleur van burgemeesters kan wel eens meespelen. Pro-coronamaatregelen partij GroenLinks levert de burgemeester van Amsterdam en tijdens de anti-coronamaatregelendemonstraties in Amsterdam werd er steevast (grof) politiegeweld ingezet. De burgemeester van Staphorst (geen lid van een landelijke partij) heeft de Kick-Out Zwarte Piet-demonstratie uiteindelijk ook verboden. Dit alles past niet in het libertarisme. Je mening mogen uiten is onvoorwaardelijk.
Ook het niet-ingrijpen van de politie als er wél geweld wordt toegepast door tegendemonstranten (zoals afgelopen week gebeurde) past niet in het libertarisme. Ten eerste wordt in onze tijd jezelf verdedigen ontmoedigd door de overheid. Wapenbezit is bijvoorbeeld ten strengste verboden. Bij wapens denkt men over het algemeen gelijk aan geweren, maar er zijn ook andere lichtere wapens waarmee je je proportioneel kunt, en volgens het libertarisme mag, verdedigen. Binnen het Libertarisme heb je altijd recht op proportionele vormen van zelfverdediging, zonder consequenties. Daarnaast streeft het Minarchisme (een libertiare stroming) naar een staat die enkel bestaat om zijn burgers te beschermen tegen agressie, diefstal, contractbreuk en fraude. De KOZP-demonstranten waren hier aantoonbaar niet beschermd tegen geweld.

Selectieve verontwaardiging van politieke partijen
Er is naast de LP geen enkele partij die al het overheidsgeweld verwerpt en het non-agressieprincipe aanhangt. Sylvana Simons stelt alleen vragen als demonstranten die toevallig haar standpunt uitdragen in elkaar worden geslagen (door de overheid en/of  door tegendemonstranten). Waar was haar stem toen coronademonstranten in elkaar werden geslagen? En waar is het FvD nu, terwijl ze wel vooraan stonden toen er overheidsgeweld werd toegepast op coronademonstranten?

Voetnoten
Mag je áltijd demonstreren als je het ergens niet mee eens bent? | Projecten | Rijksuniversiteit Groningen (rug.nl)
Burgemeester Staphorst: ‘Wat er rond het Sinterklaasfeest bij de A28 gebeurde, kan echt niet’ (volkskrant.nl)


Waarom Rutte IV zich niks van democratie aantrekt

Red./ED
Een video op Youtube, met een interview uit oktober 2018 met Graeme Maxton (tot 2018 secretaris van de Club van Rome), is verhelderend. De documentaire (in het Duits) in de serie “Sternstunden der Philosophie” op de Zwitsers-Duitse publieke omroep SRF begint met een alarmistisch pleidooi voor “netto-null” klimaatopwarming. Maxton spreekt van een onuitwijkbare globale “Kollaps” en de noodzaak van radicale ingrepen – door overheden – in de maatschappij. Hij komt tot de conclusie dat democratie en de vrije markt in de weg staat om urgente veranderingen te bewerkstelligen. Zijn toverspreuk is regulering door overheden. Gedwongen terug naar de levensstandaard van 1960. “Must do”. “Emergency”, “Notstand”.
Als je ervan uitgaat dat dit radicale gedachtegoed intussen door mensen als Mark Rutte en Sigrid Kaag wordt gedeeld en door het World Economic Forum wereldwijd wordt verspreid, dan werpt dit een licht op het politieke handelen en op het “nieuwe leiderschap” van regeringen in de hogebelastinglanden..
https://www.youtube.com/watch?v=c9EK9X597KM&ab_channel=SRFKulturSternstunden
Maxton gaat zover om een relatie tussen klimaatopwarming en armoede te leggen. Je zou hem daarom tot klimaatcommunist kunnen bestempelen. In de documentaire van de SRF vind je – en dat is opmerkelijk – de tegenstem van Samuel Rutz (vertegenwoordiger van de liberale denktank Avenir Suisse), die enkele stellingen van Maxton over armoede en “klimaatredding” met feiten weerlegt. 

Intussen maakt een steeds groter deel van de bevolking kennis met de gevolgen van het nieuwe beleid van regeringen en grote banken en bedrijven. De weerstand daartegen neemt toe. In de peilingen brokkelt de aanhang van de coalitiepartijen sterk af. Op de reservebank zitten echter nog PvdA, GroenLinks en de Partij van de Dieren klaar om het huidige beleid te stutten. Het verhaal van Graeme Maxton mag zich in Nederland nog steeds over een zekere aanhang verheugen. Daarom is het belangrijk dat het zich manifesteert voor wat het is: de wederopstanding van het communisme.
Het wordt tijd dat de aanhang van de VVD onder ogen ziet dat hun voorman Mark Rutte geen liberale maar communistische denkbeelden aan het verwerkelijken is. Vanwege de eerlijkheid.
 


Cybernieuws

Kabinet wil dat politie geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens kan opvragen – internetconsultatie

Een citaat uit het artikel* uit Privacynews van 16 november: 
Het kabinet wil dat de politie, Belastingdienst en andere overheidsinstanties op geautomatiseerde wijze de saldo- en transactiegegevens van Nederlandse bankklanten kunnen opvragen. Daarnaast moeten banken bij het verstrekken van identificerende gegevens ook het e-mailadres, mobiele telefoonnummer en IMEI-nummer van hun klanten gaan doorgeven. Een wijzigingsbesluit dat dit mogelijk moet maken is vandaag ter consultatie aangeboden.”

*https://www.privacynieuws.nl/binnenlands-nieuws/politiek-en-overheid/kabinet-wil-dat-politie-geautomatiseerd-saldo-en-transactiegegevens-kan-opvragen.html

Tot 28 december 2022 is er een openbare internetconsultatie waar iedereen commentaar kan geven op het voorstel.
Er is onder de (bij redactiesluiting) 211 reageerders geen enkele positieve reactie. Een van hen brengt het zo onder woorden:
“Het beschikbaar maken van deze gegevens brengt ook risico’s met zich mee; waaronder: het lekken van privégegevens door een malafide medewerker. (dit hebben we ook al eerder gezien bij de belastingdienst)

We roepen je op om je mening via de internetconsultatie te laten horen. We beseffen heel goed dat de overheid niet naar de mening van “haar” burgers zal luisteren, maar het biedt een bescheiden mogelijkheid een stem van verzet te laten horen. Er zullen enkele ambtenaren zijn die het allemaal moeten doorlezen. En in de tijd dat ze daarmee bezig gehouden worden kunnen ze geen verder onheil aanrichten. Geef het door!


Internationaal

UK Libertarian Party

De Nieuwssite van de UK Libertarian Party bevat een schat aan libertarische commentaren op actuele ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en elders. Enkele van de laatste titels:
– Misandry again
– Migrants
– We are paying an enormous price for the bad science behind Covid lockdowns.”
– BBC – Your time is up!
– CO2

Liberty International

De nieuwsbrief van Liberty International vind je hier: 
https://mailchi.mp/liberty-intl.org/latest-li-news-s0rddnh9wu

 

International Liberty Forum

Het ILF (https://thelibertyforum.org/) is een nieuwe organisatie die zich ten doel stelt een wereldwijde tegenbeweging te formeren tegen aanvallen op de vrijheid, met name: digitale ID’s, CBCD’s, social credit scores, ESG (Environmental Social Governance), massasurveillance, censuur, medische dwang en de propaganda voor het eten van insecten. 
Initiatefnemer is Matt Gubba. Hij is CEO & Founder van financieel intermediair BizBritain.
Hun  USP is: “Defending liberty, resisting globalism, opposing the Great Reset. Freedom Comes First.
Een van hun acties is het bijhouden van een boycotlijst van ondernemingen, met vermelding van de reden waarom ze op deze lijst staan. Bijvoorbeeld Heineken: “Adverts promoting multigender transhumanism”. Amazon: “WEF partner. Destroys small businesses by leaching commissions“.


Agorisme

OZO – Ondernemen Zonder Overheid
Contactpersoon: Edwin Delsing.

Free Commune Settlements

Op de website freecommune.org vind je het laatste nieuws over de groep “colonistas” die in een verlaten dorp in Galicië de agora doen herleven.

Nieuwe Wereld Ondernemers

Gelanceerd door de initiatiefnemers van Keuzevrijbijmij is Nieuwe Wereld Ondernemers “hét nieuwe ondernemersnetwerk voor verbinding, inspiratie en co-creatie.” Maandelijkse bijeenkomsten, special events en een communicatienetwerk. 


Bronnen

V for Valentine:

Hieronder vind je de meest recente afleveringen:

Volg Robert via: https://twitter.com/ValentineRW

De LP beveelt de volgende organisaties aan:


Boeken

“Het Libertarische Sociaal Contract”

Het eerste exemplaar van “Het Libertarische Sociaal Contract” werd op 26 Juli 2022 in Zwolle aan erelid Otto Vrijhof overhandigd. Klik hier voor een boekbespreking.

Het boek kun je bestellen via [email protected]. Omvang: 248 blz, full color. De prijs is 0,8mBTC / 80’000 SATS, of 19.99 Euro, incl. verzendkosten. Als je geluk hebt bemachtig je een exemplaar nog vóórdat het wordt verboden!
Te bestellen via stemlp.nl/sociaalcontract. Als je liever met mBTC/Satoshis wilt betalen, schrijf dan een berichtje naar: [email protected], dan sturen we je een betaaladres.
Je vindt dit boek niet in de Koninklijke Bibliotheek. Een exemplaar is gedeponeerd bij de Schweizeriche Nationalbibliothek. 
Mises Webwinkel

Neem eens een kijkje op de Mises Webwinkel, waar je interessante Nederlandse libertarische publicaties vind. 
Klassieke Vrijbrieven

Naar aanleiding van onze melding over een website met gescande klassieke vrijbrieven hebben we tips ontvangen waar je ze allemaal kunt vinden. Enkele libertariërs van het eerste uur hebben in noeste arbeid (bijna) alle papieren exemplaren ingescand, en je kunt ze allemaal vinden, van 1976 tot en met 2000, op de website van Libertarian.nl.

De Vrijbrief is inmiddels geëvolueerd tot Internet-magazine en is op vrijspreker.nl
actief.

Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Liberty Library
Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee
Je vindt er nu meer dan 300 titels !

Boekenaanbod
We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? 
Contacteer Imre Wessels ([email protected]) en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 

Verwachtingen
Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.


Welkom bij de LP! 

De LP (de Libertaire Partij) is gestoeld op de twee basisprincipes van de libertaire filosofie: het zelfeigendom: jouw recht op zelfbeschikking, binnen de grenzen die het libertaire non-agressieprincipe stelt: jouw vrijheid wordt door het zelfbeschikkingsrecht van de ander begrensd.
Libertairen willen daarom zo overzichtelijk en efficiënt mogelijke uitvoerende overheden, waarbij de vrijheid van mensen er invloed op uit te oefenen zo groot mogelijk is. De kerntaak van overheden is het beschermen van ieders zelf-eigendom en het voorkomen van aggressie in de samenleving.

De LP wil daarom overheidstaken inperken, waar dat kan concurrentie toelaten en zoveel mogelijk decentraal organiseren. Minder belasting, betere dienstverlening, minder regels, minder bureaucratie en meer vrijheid in het maken van eigen keuzes voor het eigen welzijn.

Stuur onze nieuwsbrief door aan je vriendinnen en je vrienden, retweet op je Twitter-account

Donaties en contributie aan de LP zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De LP accepteert Bitcoin.

Disclaimer:

Libertair Perspectief is het orgaan van de Libertaire Partij Nederland, Het heeft een libertaire signatuur, waarbij alle stromingen in het libertarisme aan bod komen. De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad. Bijdragen, inclusief redactionele stukken, gaan op persoonlijke titel. Ze hoeven niet de mening van het bestuur van de LP of van haar leden weer te geven. Wil je commentaar geven op de inhoud van een artikel dan kun je de redactie schrijven op [email protected].