Het klimaat op planeet aarde verandert voortdurend op een al of niet geleidelijke manier. De oorzaken daarvoor hangen onder meer samen met zonnewinden, vulkaanuitbarstingen, zoutconcentraties in oceanen, enzovoort. Sinds kort is de factor mens daar bijgekomen: een atoomoorlog zou een nucleaire winter kunnen veroorzaken, synthetische fluorkoolwaterstoffen zijn “broeikasgassen” die de ozonlaag aantasten en er loopt een verhitte discussie over de invloed op het klimaat van door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot. En minstens een deel van de toename wordt verklaard met de verbranding van in de aarde opgeslagen voorraden van fossiele koolstoffen, die zeer lang geleden als gevolg van hypervruchtbare perioden zijn ontstaan, toen er nog een veel hogere concentratie CO2 in de lucht was.
De mens versnelt daarmee de “natuurlijke” kringloop en dat zou de natuurlijke veranderingen in het klimaat kunnen versnellen. In een technocratische samenleving zal – in het bijzonder bij stedelingen – snel de indruk ontstaan dat de mens, die zelf geen deel (meer) is van de natuur, daarmee tot vijand van de natuur – en van zichzelf – wordt. Een vocaal sterke lobby geeft nu vooral het rijkere deel van de wereldbevolking de schuld voor allerlei ophanden zijnde klimaatrampen. Hierin komt de politieke dimensie naar voren, want dit lijkt verdacht veel op het oproepen van een nieuwe klassenstrijd. Degenen die zich in deze strijd in een leiderschapspositie wanen vinden in de “klimaatcatastrofe” een ideale uitdaging waarmee ze de noodzaak van hun leiderschap kunnen bevestigen.

Ze kunnen problemen “van de mensheid” nu eens echt op wereldwijde schaal aanpakken. Het is voor velen aantrekkelijk zich globaal te organiseren. Ze worden daarbij ondersteund door diegenen die wellicht het meest profijt zouden trekken uit de maatregelen die via overheden over de wereld afgeroepen worden. Dat kunnen bijvoorbeeld uitvinders van nieuwe – klimaatvriendelijke – producten en industrieën zijn. Global business is pas echt Big Business. Degenen die onder zulke maatregelen zouden gaan lijden, trekken echter aan het andere eind van het touw. En zo ontstaat polarisatie; niet nodig wanneer iedereen elkaar de vrijheid zou gunnen.

Libertaire positie
Je zult op de website van de Libertaire Partij geen duidelijke stellingname over “de klimaatcatastrofe” vinden of over ondersteuning van overheidsmaatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken. Dat betekent niet dat er geen discussie is over de intenties van hen die erover spreken. Misschien kunnen we enkele punten noemen die daarin een rol spelen:

  • Libertariërs staan in het algemeen sceptisch tegenover het probleemoplossend vermogen van overheden; we kiezen liever voor zelforganisatie, zelfverantwoording en zelfbestemming.
  • Libertariërs staan voor privé-eigendom. Het is geen libertarische gedachte om te investeren in iets waar je zelf niet bij betrokken bent en niet in kunt meesturen. Bovendien vereist een investeringsbeslissing transparantie van kosten en baten, en die wordt door allerlei subsidiestromen en heffingen vertroebeld.
  • Je zult binnen de libertaire gemeenschap zowel mensen vinden, die een verhoging van het CO2-gehalte in de lucht goed vinden voor de natuur, als mensen die de uitstoot van COwillen beperken omdat ze vinden dat klimaatverandering tot allerlei rampen leidt. Er zullen ook mensen zijn die daar helemaal geen mening over hebben omdat ze zich niet willen laten beïnvloeden door “klimaatalarmisten” noch door “klimaatontkenners”.
  • Schade toebrengen aan het milieu is een foute zaak, omdat water en lucht eigendomsgrenzen over stromen. Je brengt dan indirect schade toe aan andermans eigendom. Vanuit libertarisch standpunt moet die schade vergoed worden. Het is echter maar zeer de vraag of de negatieve effecten van meer atmosferisch COopwegen tegen de positieve effecten ervan (een groenere aarde).

Wat je hieruit kunt opmaken is dat libertariërs zelf willen beslissen aan welke oplossingen zij (mee)werken en aan welke niet. “Groene libertariërs” – en dat zijn we wellicht allemaal – zijn mensen die hun leven in overeenstemming met hun eigen groene agenda (willen) leven. Geen volgers, geen “second-handers”, maar makers, doeners en uitvinders. Welke libertariër is er niet gecharmeerd van het verhaal van Giorgio Rosa, die met een zelfgebouwde – betere – auto de straat op wilde, en na de confiscatie ervan in 1967 zijn eigen (ei)land bouwde, zijn eigen constitutie schreef en zijn soevereiniteit uitriep? Toegegeven, individueel handelen van een enkel persoon zal niet veel effect op het globaal-atmosferische klimaat hebben, maar de redding van de wereld aan een klein groepje beleidsmakers en politici over te laten die vervolgens anderen gaan dwingen, kan voor libertariërs zeker niet de oplossing zijn.

De European Green Deal.
De Europese Unie heeft kennelijk een “European Green Deal” gesloten. We weten niet met wie hier gedeald werd, maar het is duidelijk dat er veel mensen en partijen buiten de totstandkoming van deze deal gehouden werden, maar wel de gevolgen ervan dragen.
De Libertaire Partij is voor de vrije markt, waar faire deals tussen de betrokken partijen afgesloten worden. Dat heet in Nederland een overeenkomst. In overeenkomsten is er altijd ook een clausule die het mogelijk maakt een gemaakte overeenkomst te ontbinden. Je kunt je ook beroepen op nietigheid van de overeenkomst als blijkt dat de andere partij je om de tuin probeerde te leiden.
Bestuurlijke besluitvorming gaat echter geheel anders. Fairness en “opt-out” maken geen deel uit van de spelregels. Nietigheid evenmin. “Deals” van overheden worden voor alle staatsburgers van de betrokken landen verbindend verklaard. Wanneer je wilt meepraten over de “deal” zul je tot een van de invloedrijke partij-, pers-, bank- en industriemanagers moeten horen, die de sleutels tot de al of niet democratische besluitvorming in handen hebben. De “leiders” dus.

En dat is bij uitstek niet-libertair.

De LP gaat niet over klimaatverandering argumenteren, niet alarmistisch en ook niet ontkennend. Als politieke beginselpartij bevechten we juist de partijen die anderen tegen hun overtuiging in tot “deals” willen verplichten. Zulke “deals” noem je geen overeenkomst maar een dictaat.
We denken dat in vrije samenlevingen waarin de overheid geen dominante rol speelt de betere oplossingen de beste kansen hebben. Overheden zijn een one-stop-shop voor aanbieders van oplossingen. In onderhandelingen hoeven ze met veel minder “stakeholders” rekening te houden.
De door overheden ondersteunde “oplossingen” voor klimaatproblemen zijn echter vaak eenzijdig en niet goed doordacht. Ze hebben ook lang niet altijd het gewenste effect. Er zijn gelukkig klokkenluiders die dat aan de kaak stellen. Patrick Moore, co-founder van Greenpeace, is een van de meest geloofwaardige experts die al jarenlang waarschuwt tegen klimaatalarmisme. In Nederland timmert filmmaker Marijn Poels behoorlijk aan de weg: hij legt meesterlijk bloot waar er in de omgang met de natuur oneerlijke concurrentie tussen belanghebbenden bestaat. Hij stelt vragen vanuit de positie dat hij zelf een natuurmens is. En slechts het stellen van kritische vragen alleen roept ial een overreactie van gevestigde politieke partijen en media op. Dat suggereert dat er al lang afspraken gemaakt zijn waar niemand twijfel over mag zaaien. Poels’ documentaires worden door de publieke omroep niet uitgezonden. Diezelfde publiek betaalde omroep zou een voorbeeld van persvrijheid moeten zijn, maar bedrijft hier zelf “cancel-culture”. Zo zeer hebben ze zich vastgebeten in één enkele politiek gestuurde strategie, die verwoordt wordt in de “European Green Deal”.
De cancel culture is reden genoeg om zijn serie van 5 documentaires onder de aandacht van onze gewaardeerde lezers te brengen. Waarom stelt Marijn Poels vragen over zaken die ons allemaal aangaan?

Return to Eden – Marijn Poels – première 17.09.2020
In “Return to Eden” bezoekt de onafhankelijke filmer wereldwijd inspirerende mensen die zich aanpassen aan het veranderende klimaat i.p.v. reguleren. Hij legt hierin tevens de flinterdunne lijn tussen zorg, controleren en manipuleren bloot.

Paradogma – Marijn Poels – première 11.06.2020
De documentaitre “Paradogma” thematiseert de polarisering in onze westerse maatschappij en de demonisering van het andere geluid. Poels gaat op zoek naar antwoorden achter dit fenomeen dat het debat lijkt te verstikken en het volk te verdelen in links, rechts, goed of slecht.

The uncertainty has settled – Marijn Poels – première 28.05.2020
Poels produceerde drie jaar geleden zijn klimaatfilm “The Uncertainty Has Settled” waarin hij een verbinding legt tussen veelal Duitse boeren en het groene energiebeleid waarin steeds meer boeren energieleveranciers worden. Hij bezoekt hiervoor diverse zogenaamde klimaatsceptici en wetenschappers. De documentaire stuitte landelijk op veel controverse en discussie maar werd nooit uitgezonden door de NPO.

Het goede Doel heiligt de middelen – Marijn Poels – première 15.04.2021
Documentairemaker Marijn Poels gaat op zoek naar de verwevenheid tussen goede doelen, media en overheid. Landbouw, klimaat en energie zijn thema’s die op de politieke agenda zijn komen te staan.

Headwind 21, Première op 23 september 2021, documentaire van Marijn Poels over de moderne windmolenindustrie.


Breaking: Omtzigt’s aanklacht tegen de belastingdienst

Politicus Pieter Omtzigt, ex-CDA, is een man van het politieke midden. Hij gelooft in het ideaal van een overheid die de burger dient. De titel van zijn boek “Een nieuw sociaal contract” heeft het concept van Jean-Jacques Rouseau, dat er een impliciet sociaal contract tussen de burger en de overheid zou bestaan, tot thema gemaakt. Dat dit “sociaal contract” een vrijbrief is geworden voor het legaliseren van een allesbeheersende overheid komt nu langzaam aan de oppervlakte. Omtzigt ergert zich daar aan en bijt zich in thema’s vast. Soms komt het voor dat hij meer wil weten dan wat het daglicht verdraagt.

Opmerkelijk was dus de korte speech van Pieter Omtzigt van 9 december, waarin hij van leer trok tegen de belastingdienst, die volgens hem een staat in de staat geworden is en volgens hem ontmanteld moet worden. We bevelen het bekijken van die speech aan onze lezers warm aan.
We zijn er gelukkig over dat ook een man als Omtzigt begrijpt dat de institutionele wijzigingen die hij zelf heeft voorgesteld zeer machtige tegenstanders heeft.
Het is niet voor niets dat de Libertaire Partij aan een Libertair Sociaal Contract werkt. Een korte en expliciete overeenkomst om vreedzaam samen te leven. Daar is niet echt een sociaal contract met de overheid voor nodig.


Agenda
 

22 januari 2022: Vervolg van het najaarscongres 2021. Leden van de LP, die de uitnodiging eventueel niet gekregen hebben (verstuurd op 6 december) kunnen zich bij de redactie melden.

5 februari 2022: Algemene Ledenvergadering van de Libertaire Partij


Oproepen, nieuws en mededelingen

Libertarische communities / libertarisch dorp in Zuid-Europa

Agorisme vormgeven. De groep libertairen die zich interesseert om met elkaar een libertarische nederzetting op een aangename plaats in Zuid-Europa op te zetten is nu tot rond de 50 mensen aangegroeid, Deze groep bestaat voor 90% uit Nederlandstaligen. Je kunt meer lezen op de website “freecommune.org” van het initiatief. 
Heb je de wens om meer te weten of misschien hierin te participeren, dan meld je alsjeblieft bij de redactie.

Een libertarisch dorp in Nederland!

Er zijn een paar LP-ers opgestaan die in Nederland een woon-werkgemeenschap willen beginnen, gebaseerd op het Non-Agressie Principe. We denken dat leven en werken met gelijkgestemden een goede remedie is tegen de steeds toenemende regel- en belastingdruk. We willen daarom (deels) zelfvoorzienend zijn, een lokale economie beginnen om eigen producten en diensten uit te wisselen en verder activiteiten opzetten die onze gemeenschap en het libertarisme in Nederland verder versterken. We laten ons inspireren door Erfdelen, een concept dat al meerdere keren met succes is toegepast. We kopen een boerderij en delen deze op in separate kavels. We zoeken deelnemers die serieuze interesse hebben om met gelijkgestemden zo’n gemeenschap te beginnen. Je moet in staat zijn om in je eigen levensonderhoud te voorzien, willen helpen in de organisatie van dit project en uiteraard het NAP onderschrijven.

Interesse of vragen? Neem contact met ons op via [email protected]


Werkgroep Agorisme

Aan de samenstelling en uitbreiding van het tax-free handboek van de werkgroep Agorisme wordt voortaan op de Wikisite van Stemlp.nl gewerkt. Hiermee wordt het toegankelijk gemaakt voor leden van de LP. Hierover binnenkort meer. Geïnteresserden kunnen contact opnemen met Douwe Kunst

Agorisme-leeskring

Twee enthousiaste LP-ers gaan een leeskring starten waarin we ons samen verdiepen in het praktisch toepassen van het libertarisme in het dagelijks leven. Dit heet “agorisme” en er zijn verschillende inspirerende boeken over geschreven. We beginnen met “How to Opt-Out of the Technocratic State” van Derrick Broze. Hierin komen verschillende aspecten van het agorisme aan bod: privacy, zelfvoorziening, parallelle economie ed. Iedere maand komen we bij elkaar en bespreken een thema. We delen onze ideeën en je krijgt een kleine opdracht mee voor de volgende keer. Iedere deelnemer wordt gevraagd om één avond mee te helpen met voorbereiden. Locaties zijn in overleg, afwisselend bij de deelnemers thuis.
Interesse of vragen? Neem contact met ons op via [email protected]

Werkgroep Libertair sociaal contract en nieuwe Nederlandse Grondwet

Essentiële libertaire clausules zijn geïnventariseerd en een eerste deelontwerp wordt binnenkort ter discussie onder de leden van de werkgroep verspreid. Doel is om het document op 26 Juli 2022 te publiceren.


Petitie

Petitie “Verhoor het RIVM en alle betrokkenen onder ede” Handtekeningen voor deze petitie kunnen tot 20.3.2022 worden gezet. De petitie stelt:

  • Het RIVM heeft gemorreld aan gegevens rondom coronaverspreiding in relatie tot ventilatie
  • onafhankelijk onderzoeker Maurice de Hond eist dat de Tweede Kamer actie onderneemt.
  • Betrokkenen moeten onder ede gehoord worden in de Tweede Kamer, vindt hij. Ook moet beslag worden gelegd op hun e-mails.

Weigering mondkapjes op school – voorbeeldbrief.

Ouders met schoolgaande kinderen zijn bijzonder intensief geconfronteerd met de enorme invloed van de overheid op hun leven. Als je het niet ermee eens bent met de laatste “maatregel” dat je kind nu ineens op school een mondkapje zou moeten dragen, dan spreek je actief ertegen uit. Je statement maakt aan de vertegenwoordigers van de overheid duidelijk dat je zelf de verantwoordelijkheid voor je kinderen draagt en je de overheid het recht ontneemt om jouw kinderen zo te behandelen. Op de website van Vrouwen voor Vrijheid vind je een voorbeeldbrief. Via deze site kun je ook verbinding met andere ouders maken, zodat je je niet alleen voelt. 

Libertarische beginselen

Libertarian International is begonnen met de publicatie van een reeks video’s over libertarische beginselen. Deze zijn te volgen op de website van de Vrijspreker onder de titel “Libertarische Antwoorden”. Voor mensen voor wie het libertarisch gedachtengoed nog relatief nieuw is is dit een goede inleiding. 
Episode 1: The solution to poverty
Episode 2: How do licensing laws stop wealth creation?
 

Zakelijk netwerk Keuzevrijbijmij

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform met hoog libertarisch gehalte is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het bevat nu zo’n 5.600 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.” 

Libertaire bronnen:

De LP beveelt de volgende organisaties aan:

Libertarisch Centrum (de Vrijspreker)
Elke dag verschijnen er nieuwe artikelen op Vrijspreker die je kunt becommentariëren en bediscussiëren. Vrijspreker laat praktisch ongecensureerd een breed spectrum van libertarische stemmen aan het woord, ook uit randgebieden. Door de commentaarfunctie kun je jezelf een beeld vormen van de verscheidenheid aan meningen en kun je zelf je oordeelsvermogen trainen. Nieuw op Vrijspreker:

En nog veel meer …

Nederlands Instituut voor Praxeologie
Praxeologie is de wetenschapsopvatting van de Oostenrijkse School binnen de economische wetenschappen. Bijdragen aan de website beogen het creëren van een leefomgeving die is gestoeld op menselijk handelen en creativiteit, die innovatie en ondernemerschap stimuleert. Het instituut is sterk verbonden met het objectivisme en werkt samen met het Ayn Rand Instituut.

The Friendly Society
Thefriendlysociety.nl is de website, gemodereerd door Libertariër en journalist Karel Beckman, bekend van zijn boeken “de democratie voorbij” (samen met Frank Karsten), “De staat voorbij” en zijn nieuwste boek “Freedom of government – the new human right“. Op de site vind je verder een reeks van artikelen die fundamentele waarden van een vrije samenleving behandelen.

Mises Instituut Nederland
Het Ludwig von Mises-Instituut is de Nederlandse afdeling van een globaal samenwerkingsverband dat het werk van Ludwig von Mises en zijn opvolgers uitdraagt. Mises’ werk bestaat ruwweg uit twee onderdelen. Ten eerste heeft hij verduidelijkt wat economische wetenschap is. Ten tweede heeft hij nieuwe inzichten over de inhoud van economische wetenschap beschreven; vooral over geld, conjunctuur en de gevolgen van socialisme/overheidsingrijpen. De ethische stroming die het meest gebruik maakt van bovengenoemde economische theorie is het libertarisme.
Het Mises-instituut organiseert verschillende cursussen economie, lezingen en vertalingen van libertarische werken. 

Stichting Meervrijheid
MeerVrijheid is in 2001 opgericht door Frank Karsten. Karsten is tevens co-auteur van het boek De Democratie Voorbij, dat inmiddels in 20 talen beschikbaar is. In 2013 richtte hij samen met Jeroen de Witte het Mises Instituut Nederland op. De stichting MeerVrijheid heeft als doel het vergroten van de individuele en economische vrijheid in Nederland en Vlaanderen en is van mening dat belastingen en wetten sterk moeten worden verminderd.
 

Documentaires:

Tegenwind,  Serie van 6 interviews met Nederlandse en Vlaamse experts die zich in het Coronadebat kritisch hebben opgesteld tegenover hun regeringen. De zevende aflevering is een ronde-tafelgesprek met alle zes deelnemers. De interviews zijn gehouden tegen de magnifieke achtergrond van het Andalusisch landschap in Zuid-Spanje. De ontspannen sfeer geeft ruimte aan filosofische bespiegelingen. Een prachtige serie; een genot om te bekijken op blckbx.tv. En natuurlijk niet op de mainstream media.

Podcasts:

V for Valentine:
Hieronder de meest recente afleveringen:

Yernaz online Podcast

Vrijheidsdomein Podcast

Vrijheidradio Podcast


Disclaimer:
Libertair Perspectief is het orgaan van de Libertaire Partij Nederland, Het heeft een libertaire signatuur, waarbij alle stromingen in het libertarisme aan bod komen. De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad. Bijdragen, inclusief redactionele stukken, gaan op persoonlijke titel. Ze hoeven niet de mening van het bestuur van de LP of van haar leden weer te geven. Wil je commentaar geven op de inhoud van een artikel dan kun je de redactie schrijven op [email protected].