Deze uitgave van Libertair Perspectief is wat uitgebreider, daarom hier de inhoud:

– redactioneel: lessen uit Albanië, de zwakte van de parlementaire democratie.

– partijnieuws:

  • vacatures
  • verslag van het vervolg van het najaarscongres,
  • oprichting van de afdeling Zuid-Holland, 
  • introductie van Tom Vos, secretaris van de Jonge Libertariërs

– Liberty library

– Agenda

– Actualiteiten

– Oproepen en mededelingen

– Libertaire bronnen


Lessen uit Albanië: zwakte van een parlementaire democratie.

In Nederland ligt sinds 1814 de gehele staatsmacht in handen van de Staten-Generaal. Deze bestaat uit de twee kamers van het Parlement. Besluiten van het parlement gelden als uitdrukking van de collectieve wil van het volk. Het parlement heeft daarmee de macht om op z’n eentje “in naam van het volk” zelfbestemmingsrechten van het Nederlandse volk over te hevelen naar supranationale mogendheden zoals de NATO, de WHO of de Europese Unie. Met betrekking tot de EU is dat een proces dat zich geleidelijk maar onstuitbaar voltrekt en het is soms zeer de vraag in hoeverre dit in het (afgewogen) belang van het Nederlandse volk geschiedt. De uitkomst van het raadgevend referendum over de Uniegrondwet in 2005 en de daaropvolgende ontgoochelende afschaffing van datzelfde raadgevend referendum tonen aan hoezeer onze volksvertegenwoordigers van buitenaf onder druk staan om het belang van de Unie vóór te laten gaan boven de wil van de bevolking van Nederland.

Wat heeft Albanië hiermee te maken?
Albanië verloor in 1939 in slechts één week tijd haar soevereiniteit aan Italië. Dit werd gelegaliseerd door het Albaanse parlement, en ook zonder dat aan “het volk” iets gevraagd werd. Er zijn parallellen te zien met betrekking tot de muntunie, het opheffen van handelsbelemmeringen en de privileges van grote bedrijven die handjeklap doen met overheden. Ook is het een goede illustratie voor de belangrijke rol van een parlement, waarvan de leden zodanig onder externe druk staan dat ze gemakkelijk meegaan met de wil van de grootste macht. Het systeem van representatieve parlementaire democratie blijkt gevaarlijk voor een land dat geen tegenkracht (meer) heeft die direct vanuit de bevolking kan ingrijpen.

De overname van Albanië
Albanië, het land van de Skipetaren, lag in de provincie (vilayet) Rumeli (Roemelië) in het Ottomaanse (Turkse) rijk. Het toenmalige Italiaanse Koninkrijk beschouwde vooral de haven van Vlorë (Valona) en het eiland Sazan (Saseno) al lang als strategisch voor de controle over de Adriatische Zee. 

Al vóór de Eerste Wereldoorlog ondersteunden Italië en het toenmalige Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk het streven naar een “onafhankelijk” Albanië. Uiteindelijk riep Albanië in 1912, tijdens de eerste Balkanoorlog, zelf de onafhankelijkheid uit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bezette Italië de zuidelijke helft van Albanië. In een geheim verdrag van Londen uit 1915 hadden de tegenstanders van de Asmogendheden namelijk aan Italië o.a. het protectoraat over Albanië beloofd als Italië aan hun kant zou meevechten. De Italiaanse bezetting van Albanië duurde niet lang, want het Albaanse verzet én problemen in eigen land dwongen de Italianen ertoe om in 1920 uit Albanië te vertrekken. In 1925 werd Albanië een constitutionele monarchie met één volksvertegenwoordigende parlementskamer.

Voor Mussolini was het verlies een sterke motivatie om opnieuw een claim op Albanië te leggen. Toen Hitler in 1939 Sudetenland (deel van Tsjechië) binnenviel, besloot Mussolini om op zijn beurt Albanië te annexeren. 
Hoe ging dat in z’n werk? Rome stuurde op 25 maart 1939 een ultimatum naar Tirana, de albaanse hoofdstad, waarin Italië eiste om Albanië in te lijven. Dit ultimatum werd door de regering van Albanië stilgehouden: Radio Tirana deed alsof er niets aan de hand was. Het gerucht verspreidde zich echter als een strovuur via onofficiële kanalen. 

Op 6 April ontstonden er in verschillende Albaanse steden anti-Italiaanse demonstraties en rellen. Even later wierpen Italiaanse vliegtuigen over de hoofdstad en over andere grote steden pamfletten af, waarin de bevolking werd opgeroepen om de unie met Italië te ondersteunen.
Daarop vluchtten de minister van Binnenlandse Zaken en enkele hoge officieren en ambtenaren naar Joegoslavië. Op 7 april vielen Mussolini’s troepen alle Albaanse havens aan en landden Italiaanse troepen. De Italiaanse macht bestond uit 100’000 man en 6’000 vliegtuigen. Het Albaanse leger bestond uit 15’000 slecht uitgeruste soldaten. 

Rol van het parlement
Diezelfde dag nog vluchtte de Albaanse koning Zogu met zijn vrouw Geraldine en pasgeboren zoon Leka via avontuurlijke omwegen naar Griekenland. Ze namen een deel van ‘s lands goudreserves mee. Toen dit bekend werd, plunderden boze massa’s het koninklijk paleis en bestormden de gevangenissen.Op 8 april 1939 bereikten Italiaanse troepen de hoofdstad Tirana en bezetten regeringsgebouwen. 
Op 12 april was het hele land onder controle en stemde het Albaanse parlement ervoor om koning Zogu af te zetten en de Albaanse kroon aan de koning van Italië aan te bieden. Omgedoopt tot constitutionele raad stemde het ervoor om het land een Unie met Italië aan te laten gaan. Daarmee was de annexatie “officieel” gemaakt, gelegaliseerd. Hetzelfde parlement koos de grootste landeigenaar van Albanië als Premier. Op dezelfde dag verkondigde Mussolini de stichting van het Italiaanse Keizerrijk, met de 69-jarige Victor Emmanuel III als keizer.

Desastreuze gevolgen.
De Albaanse strijdkrachten kwamen onder Italiaans bevel te staan. De economiën van beide landen werden via een douane-unie met elkaar verbonden, zodat de meeste handelsbeperkingen binnen de unie kwamen te vervallen. Het unitaire (Italiaanse systeem van invoerrechten werd ingevoerd. De daardoor ontstane verliezen voor Albanië werden door een jaarlijkse betaling door Italië gecompenseerd. Slechts Italië kon met andere landen handelsovereenkomsten sluiten. Unitair kapitaal (de Italiaanse Lire) beheerste de Albaanse economie. Als gevolg daarvan kregen Italiaanse ondernemingen monopolies voor de exploitatie van Albaanse grondstoffen. Alle oliereserves werden bijvoorbeeld door AGIP, het unitaire (Italiaanse) staatsbedrijf, geëxploiteerd.

In 1940 fungeerde Albanië als basis voor Italië om in 1941 Griekenland binnen te vallen maar in 1943 capituleerde het fascistische Italië en verliet Italië de Asmogendheden. Albanië werd daarop onmiddellijk door Duitsland bezet.Tijdens de bezetting vocht Enver Hoxha, de latere communistische dictator, als partizaan voor de bevrijding van Albanië. Hij stierf in 1985. In 1991 werd de huidige parlementaire republiek gesticht met als hoogste orgaan het democratisch gekozen parlement. Albanië is geen lid van de Europese Unie.

Het voormalige parlementsgebouw dient tegenwoordig als huisvesting van het nationale poppentheater.

Kunnen we Albanië niet vergelijken met Nederland?

Libertair Perspectief
De libertarische politiek streeft naar een maatschappij waarin de macht heel fijn verdeeld is, doordat die van onderop is georganiseerd. Net zoals in Zwitserland nu al het geval is, is de individuele burger de hoogste autoriteit, de “soeverein”. En die moet ook tussen de parlementsverkiezingen door kunnen spreken. De gecoördineerde manier waarop in Nederland door regering en parlementariërs de roep naar het recht op referenda op grove manier wordt tegengewerkt werpt een grote schaduw op de voorwaarde dat parlementariërs “vrij van last” moeten zijn. Een directe democratie, die met referenda werkt om aan het standpunt van de bevolking recht te doen is een betere manier om een land tegen geleidelijke overnamepogingen door grotere machten te beschermen.

Democraten zouden kunnen concluderen dat het Nederlandse “nee” in het referendum over de Europese Grondwet in 2005 betekent dat de hierna tot stand gekomen Europese wetgeving in Nederland niet zonder meer gelegaliseerd is. Ofschoon het opheffen van handelsbelemmeringen in zichzelf een goede zaak is, zien we ook dat wanneer er tegelijk een grote politieke machtsconcentratie tot stand komt, grote ondernemingen die hecht met de “unie” samenwerken veel te grote privileges kunnen krijgen. De uitkomst is in feite niet anders dan die van de fascistische strategie. Daartegenover staat de libertarische strategie die politieke macht fijn verdeelt over veel verschillende autonome politieke eenheden. Samenwerkende kleine, decentrale en autonome eenheden zijn uiteindelijk veel weerbaarder.

Machtsconcentraties hebben grote nadelen, zijn gemakkelijk door weinigen te manipuleren en belemmeren uiteindelijk de vrije markt. Daarom is de LP kritisch ten opzichte van de huidige ontwikkeling van de EU.

Ons standpunt over Europese samenwerking is:

“De LP ziet voordelen in de Europese Unie, maar de afgelopen jaren zijn er ook grote nadelen aan het licht gekomen. De integratie verloopt niet zoals de politiek had gehoopt. Lidstaten zijn te verschillend voor een eenheidsmunt en om samen een volledige economische en politieke eenheid te vormen.

Waar de vrijhandel van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) ons welvaart bracht, brengt de politieke ambitie van de EU ons voornamelijk problemen. De Nederlandse handel wordt geremd door EU-regels. De macht van de EU wordt vergroot ten koste van de lidstaten. Daardoor heb jij steeds minder invloed op je eigen leven. De LP wil graag dat jij zelf kunt bepalen hoe jouw leven eruit ziet.

Wij willen een nieuw samenwerkingsverband tussen de EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. We willen de bestaande Europese Economische Ruimte uitbreiden. De EU moet worden omgevormd tot de kernwaarden van de EEG: vrijhandel en vrij verkeer van personen, geld en goederen, maar zonder politiek bestuur. Nederland bestuurt zichzelf!

Dit doet de LP door:

  • Omvormen EU naar EEG
  • Vrijhandelsverdragen sluiten met de Aziatische en Afrikaanse Unie
  • Beslissingsbevoegdheid terug naar Nederland”

Vervolg van het najaarscongres 

 Zaterdag 22 januari vond het vervolg op de najaarscongres plaats met de agendapunten die vanwege tijdgebrek eind vorig jaar niet meer behandeld konden worden.

We spreken als wens uit dat dit de laatste online ledenvergadering ooit was. Niet omdat we een hekel hebben aan vergaderen, maar we missen jullie en zien jullie graag in levende lijve.

De stemmingen over de bestuurders kwamen aan bod. Ook het huishoudelijk reglement dat aan een flink opknapbeurtje toe was én er waren ledenmoties. Hoe liep dit af?

Met Noord-Koreaanse cijfers zijn Tom Wentzel (opnieuw) en Rik Kleinsmit het bestuur ingeslagen. Het bestuur heeft naar aanleiding daarvan Rik Kleinsmit benoemd tot secretaris en Tom Wentzel vervolgt zijn libertaire loopbaan als penningmeester.

De leden spraken uit dat zij externe zichtbaarheid belangrijk vinden. Tevens is afgesproken dat er een basisdiscussie komt over substromingen binnen het libertarisme. Ook gaat er een congresgriffier gezocht worden die indieners gaat helpen bij het helder formuleren van moties, zodat de kostbare tijd van de ledenvergadering daar aan niet verloren hoeft te gaan.

Het ”HR” kon logischer en eenvoudiger. Wat opvalt is de scheiding tussen partijvoorzitter en beoogd lijsttrekker. Hier is gekozen voor meer consistentie met andere politieke partijen in Nederland. Daarnaast is de basis gelegd voor de uitbouw tot ledenpartij door de rode loper uit te rollen voor kwalitatief hoogwaardige ledencommissies en lokale afdelingen.

De wijzigingen beogen de verschuiving van de macht van het bestuur naar de geledingen. Niet geheel onbelangrijk is dat het partijbestuur haar besluitenlijsten gaat delen met de leden in het kader van transparantie.

Het voorjaarscongres vindt plaats op 18 juni om 13.00 uur. Noteer dit in je agenda.


Jonge Libertariërs

Halfjaar secretaris van de Jonge Libertariërs
 Hallo allemaal,
Een enkeling zal mij al kennen, maar om mij toch even voor te stellen; Ik ben Tom Vos, over een paar dagen 27 jaren jong, secretaris van de Jonge Libertariërs (JL), en een jaar lid van de LP.

Ik wil jullie graag vertellen over mijn eerste jaar bij de LP en de JL, want wat was het een leuk jaar! Ik kom van origine uit een boerendorp met minder dan 1800 inwoners. Wat ik daar veelal zag, is dat die mensen allemaal ongeveer hetzelfde denken over de meeste zaken, waaronder de politiek. Na een aantal jaren op mezelf te hebben gewoond in verschillende steden, merkte ik dat er veel meer opties waren dan dat er in mijn dorpje überhaupt bedacht konden worden. Meestal spraken deze ideeën mij niet enorm veel aan, totdat ik het “absurde” idee hoorde van geen of weinig belasting betalen. Nadat ik mij daarin had verdiept en mij erin kon vinden, vond ik vóór de verkiezingen van 2021 de LP.

In de eerste maand kreeg ik niet veel contact binnen de LP, logisch ook, want het was campagnetijd. Maar snel na de verkiezingen kwam ik in contact met Roos, de voorzitster van de JL, die had opgevangen dat het mij leuk leek meer mensen te ontmoeten binnen de LP, met name van mijn eigen leeftijdsgroep. De groepsapp van de JL kreeg zo een nieuw lid, en ik was benieuwd hoe het verder zou verlopen.

Een paar weken later was de eerste JL-meeting voor mij, in Scheveningen. Een kleine, bescheiden meeting, maar met volop discussie en gezelligheid. Een tijdje later volgde mijn tweede JL-meeting, in Utrecht. Hier hoorde ik van Martijn, de penningmeester van JL, dat ze nog een secretaris zochten. Nadat ik had verteld dat ik de secretaris ben geweest van mijn studievereniging, vroegen ze of het niets voor mij zou zijn. Ik ging erover nadenken, net als Roos en Martijn.

Vervolgens net vóór mijn derde meeting, in ’s-Hertogenbosch, werd ik de kandidaat-secretaris van de JL. Na deze borrel werd er een verkiezingsavond georganiseerd, waarop wij als bestuur verkozen werden door de leden. We gingen erg snel aan de slag met het opzetten van een volgende borrel, te Eindhoven, en hadden binnen no-time een activiteitencommissie. Voordat kerst weer om de hoek kwam kijken, hadden we contact opgenomen met de notaris over de oprichting, want officieel bestaan is wel handig als politieke jongerenorganisatie.

Nu zijn we een maand verder, de oprichting is bijna rond, we hebben we een activiteitencommissie die op volle toeren draait, en we hebben als bestuur alweer de volgende taken klaarliggen. Het lijkt erop dat het de komende tijd zeker druk gaat worden voor het bestuur van JL, maar dat vind ik niet erg. Met name omdat ik zoveel fijne mensen heb leren kennen, zowel bij de JL als de LP. Als ik zie en hoor hoe ontevreden de jonge mensen zijn over de huidige politiek, weet ik waarom ik die stapel taken op zal pakken, want in het libertaire gedachtegoed voelen steeds meer jongeren zich thuis. Daarnaast zijn er voor de libertaire jongeren haast geen andere platformen naast de JL waar ze zich vrij kunnen uiten.

In het komende jaar is mijn doel dat we als bestuur alle officiële documenten klaar hebben, dat we alles rond hebben omtrent de achterliggende structuur, en dat we veel acties en activiteiten organiseren en bijwonen. En met de leden van de JL moet dit zeker lukken, want ze zijn actief en willen graag helpen met het verspreiden van het Libertaire gedachtegoed.
Groetjes,

Tom Vos

Contactgegevens Jonge Libertariërs
Algemeen bestuur – [email protected]
Voorzitter, Roos Schoenmakers – [email protected]
Secretaris, Tom Vos – [email protected]
Penningmeester, Martijn Noortman – [email protected]


Afdeling Zuid-Holland
 

Hallo allemaal,
Zuid-Holland krijgt de eerste …

… LP-afdeling. De afdeling gaat zich richten op onderlinge ontmoetingen, andere libertaire initiatieven (= agorisme) en deelname aan de statenverkiezingen. De aftrap is op 12 februari in Oegstgeest met Robert Valentine. Wil je meer weten of meedoen? Mail [email protected].

Brian, Melle en Stijn


Vacatures

VACATURES GRAFICUS, FOTOGRAAF, FOTOREDACTEUR EN CSS-SPECIALIST

Wil en kan jij de LP leuker en mooier maken?

GRAFICUS

De LP is op zoek naar een lid met gevoel voor schoonheid, bijvoorbeeld een graficus of kunstenaar, die mee de huisstijl en de grafische uitingen vormgeeft. Vermoedelijk gaat het om een beperkt aantal uren op zelf te kiezen momenten.

FOTOGRAAF

Wie vindt het leuk om (vaak last minute) foto’s voor artikelen in de nieuwsbrief en de website te maken?

FOTOREDACTEUR

En wie vindt het leuk om (vaak last minute) foto’s voor artikelen in de nieuwsbrief en de website uit openbare bronnen te selecteren en de auteursrechten te administreren? Je hebt zowel gevoel voor schoonheid als voor punctualiteit.

CSS-SPECIALIST

Wie kan en wil de huisstijl van stemlp.nl (en vier gerelateerde sites) vertalen naar CSS-code en omgekeerd de CSS-code vertalen naar huisstijl? Het is eenmalig een wat grotere klus. Het onderhoud zal waarschijnlijk weinig inspanning kosten.

De vacatures voor fotograaf en fotoredacteur zijn desgewenst te combineren.

De functies zullen later deze week nader omschreven worden op https://stemlp.nl/vacatures/.
Reacties zijn meer dan welkom op [email protected].


Agenda
 

14 februari 2022 tot 18 februari 2022: Anarchapulco. – unstoppable (Mexico)

26 mei 2022: Libertarian National Convention (Reno, Nevada, USA)

18 juni 2022: Voorjaarscongres LP Nederland (save the date!)

26 juli 2022: Publicatie Libertaire Grondwet

5 november 2022: Najaarscongres LP Nederland

Agenda Jonge Libertariërs

Woensdag 9 Februari – Rondleiding Oosterwolde – Van 17:00 tot 19:00 – Breng iets te eten mee – https://forms.gle/puW1TPyYCQsghnJ79

Woensdag 9 Februari – Gezamelijke LP en JL borrel – Na 19:00 – https://forms.gle/puW1TPyYCQsghnJ79


Actueel

Belastingen
Voorlopig geen belasting over je vermogen. De Hoge Raad oordeelt, artikel in wegwijs.nl, 25.1.2022

Bitcoin koers: 34’329.06 EUR (31 januari 2022)
CHF-koers: 0,9606 EUR (31 januari 2022)
Goud: 1.601,14 EUR (31 januari 2022)

Het Oekraïne-conflict
De expansie van de NAVO, artikel op Vrijspreker door Ratio
The ususal suspects are pushing war with Russia. Mises Wire, 28.1.2022

De Truckersopstand in Canada
Tienduizenden Truckers op weg naar Ottawa, Canada, artikel op Vrijspreker door Seneca
Beelden van het Freedom Convoy (video)
Canadian Constitutional Crisis, podcast van Jordan Peterson
Beelden uit Ottawa, 30.1.2022

Corona-crisis
Einde pandemie? Podcast van Robert Valentine 27.1.2022
Omicron outcompetes omicron, official data, Dr. John
De Post-Coorna samenleving, Blckbxtv Prof. Dr. Cees Hamelink
Gele hesjes, video van RT over demonstratie Parijs 29.1.2022 


Oproepen en mededelingen

Een libertarisch dorp in Nederland!

Er zijn een paar LP-ers opgestaan die in Nederland een woon-werkgemeenschap willen beginnen, gebaseerd op het Non-Agressie Principe. We denken dat leven en werken met gelijkgestemden een goede remedie is tegen de steeds toenemende regel- en belastingdruk. We willen daarom (deels) zelfvoorzienend zijn, een lokale economie beginnen om eigen producten en diensten uit te wisselen en verder activiteiten opzetten die onze gemeenschap en het libertarisme in Nederland verder versterken. We laten ons inspireren door Erfdelen, een concept dat al meerdere keren met succes is toegepast. We kopen een boerderij en delen deze op in separate kavels. We zoeken deelnemers die serieuze interesse hebben om met gelijkgestemden zo’n gemeenschap te beginnen. Je moet in staat zijn om in je eigen levensonderhoud te voorzien, willen helpen in de organisatie van dit project en uiteraard het NAP onderschrijven.

Interesse of vragen? Neem contact met ons op via [email protected]

Libertarisch dorp in Zuid-Europa

Agorisme vormgeven. De groep libertairen die zich interesseert om met elkaar een libertarische nederzetting op een aangename plaats in Zuid-Europa op te zetten is nu tot rond de 50 mensen aangegroeid, Deze groep bestaat voor 90% uit Nederlandstaligen. Je kunt meer lezen op de website “freecommune.org” van het initiatief. Bij het verschijnen van deze uitgave van Libertair Perspectief is een eerste groep net terug van een verkenning in Galicië.
Heb je de wens om meer te weten of misschien hierin te participeren, dan meld je alsjeblieft bij de redactie


Werkgroep Agorisme

Aan de samenstelling en uitbreiding van het tax-free handboek van de werkgroep Agorisme wordt voortaan op de Wikisite van Stemlp.nl gewerkt. Hiermee wordt het toegankelijk gemaakt voor leden van de LP. Hierover binnenkort meer. Geïnteresserden kunnen intussen contact opnemen met Douwe Kunst

Werkgroep Libertarisch Sociaal Contract en nieuwe Nederlandse Grondwet

Het ontwerp voor het Libertariche Sociaal Contract, de Libertarische Grondwet en de Libertarische Beginselen is op 31 januari 2022 aan de kring van 50 deelnemers aan dit project ter discussie verzonden. Met de totstandkoming van het eerste ontwerp is de tweede mijlpaal van dit project gezet. Het ontwerp is een blauwdruk om op een vreedzame manier naar een libertarische samenleving zonder overheidsdominantie te komen, 

Doel is om de becommentrieerde definitieve versie op 26 Juli 2022 te publiceren.

Mocht je nog willen deelnemen aan dit project, dan meld je bij de redactie.


Petitie

Petitie “Verhoor het RIVM en alle betrokkenen onder ede” Handtekeningen voor deze petitie kunnen tot 20.3.2022 worden gezet. De petitie heeft rreds meer dan 44’000 ondertekeningne en stelt:

  • Het RIVM heeft gemorreld aan gegevens rondom coronaverspreiding in relatie tot ventilatie
  • onafhankelijk onderzoeker Maurice de Hond eist dat de Tweede Kamer actie onderneemt.
  • Betrokkenen moeten onder ede gehoord worden in de Tweede Kamer, vindt hij. Ook moet beslag worden gelegd op hun e-mails.

Libertarische beginselen

Liberty International is begonnen met de publicatie van een reeks video’s over libertarische beginselen. Deze zijn te volgen op de website van de Vrijspreker onder de titel “Libertarische Antwoorden”. Voor mensen voor wie het libertarisch gedachtengoed nog relatief nieuw is is dit een goede inleiding. 
Episode 1: The solution to poverty
Episode 2: How do licensing laws stop wealth creation?
Nieuw:
Episode 3: How wealthy countries keep third world nations poor?

HOW TO FIND FREEDOM IN AN UNFREE WORLD is de titel van een online-cursus met een rijk curriculum, bestaande uit 4 zuilen met elk 4 colleges, georganiseerd door Liberty International
Kosten: 129 USD. Ofschoon al enkele van de colleges reeds gegeven werden, krijgen late inschrijvers toegang tot de opnames van de livestreams en mis je dus niks. De deelnemers zijn zeer internationaal en komen uit Azië, Afrika, Europa en de Amerikas.
 

Zakelijk netwerk Keuzevrijbijmij

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform met hoog libertarisch gehalte is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het bevat nu zo’n 6’000 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.” 

Tegen de opgekropte woede: burgerinitiatief “SAMEN vooruit!” 

SAMEN vooruit! is een groep mensen die vanuit de vrijheidsfilosofie ernaar streeft de in de laatste twee jaar opgekropte woede om te zetten in positieve energie. Kernpunten zijn om samen aan dé-polarisatie te werken door met elkaar te praten en allerlei initiatieven te ontplooien. Een leuk initiatief met hippie-gehalte. Wil je hier meer over weten, zie de website:
https://www.moveforwardtogether.eu/


Libertaire bronnen:

De LP beveelt de volgende organisaties aan:

Libertarisch Centrum (de Vrijspreker)
Elke dag verschijnen er nieuwe artikelen op Vrijspreker die je kunt becommentariëren en bediscussiëren. Vrijspreker laat praktisch ongecensureerd een breed spectrum van libertarische stemmen aan het woord, ook uit randgebieden. Door de commentaarfunctie kun je jezelf een beeld vormen van de verscheidenheid aan meningen en kun je zelf je oordeelsvermogen trainen.

Nederlands Instituut voor Praxeologie
Praxeologie is de wetenschapsopvatting van de Oostenrijkse School binnen de economische wetenschappen. Bijdragen aan de website beogen het creëren van een leefomgeving die is gestoeld op menselijk handelen en creativiteit, die innovatie en ondernemerschap stimuleert. Het instituut is sterk verbonden met het objectivisme en werkt samen met het Ayn Rand Instituut.

The Friendly Society
Thefriendlysociety.nl is de website, gemodereerd door Libertariër en journalist Karel Beckman, bekend van zijn boeken “de democratie voorbij” (samen met Frank Karsten), “De staat voorbij” en zijn nieuwste boek “Freedom of government – the new human right“. Op de site vind je verder een reeks van artikelen die fundamentele waarden van een vrije samenleving behandelen.

Mises Instituut Nederland
Het Ludwig von Mises-Instituut is de Nederlandse afdeling van een globaal samenwerkingsverband dat het werk van Ludwig von Mises en zijn opvolgers uitdraagt. Mises’ werk bestaat ruwweg uit twee onderdelen. Ten eerste heeft hij verduidelijkt wat economische wetenschap is. Ten tweede heeft hij nieuwe inzichten over de inhoud van economische wetenschap beschreven; vooral over geld, conjunctuur en de gevolgen van socialisme/overheidsingrijpen. De ethische stroming die het meest gebruik maakt van bovengenoemde economische theorie is het libertarisme.
Het Mises-instituut organiseert verschillende cursussen economie, lezingen en vertalingen van libertarische werken. 

Stichting Meervrijheid
MeerVrijheid is in 2001 opgericht door Frank Karsten. Karsten is tevens co-auteur van het boek De Democratie Voorbij, dat inmiddels in 20 talen beschikbaar is. In 2013 richtte hij samen met Jeroen de Witte het Mises Instituut Nederland op. De stichting MeerVrijheid heeft als doel het vergroten van de individuele en economische vrijheid in Nederland en Vlaanderen en is van mening dat belastingen en wetten sterk moeten worden verminderd.
 

Documentaires:

Tegenwind,  Serie van 6 interviews met Nederlandse en Vlaamse experts die zich in het Coronadebat kritisch hebben opgesteld tegenover hun regeringen. De zevende aflevering is een ronde-tafelgesprek met alle zes deelnemers. De interviews zijn gehouden tegen de magnifieke achtergrond van het Andalusisch landschap in Zuid-Spanje. De ontspannen sfeer geeft ruimte aan filosofische bespiegelingen. Een prachtige serie; een genot om te bekijken op blckbx.tv. En natuurlijk niet op de mainstream media.

Podcasts:

V for Valentine:
Hieronder de meest recente afleveringen:

Yernaz online Podcast. 

Vrijheidsdomein Podcast

Vrijheidradio Podcast