De LP deelt in aanloop naar de ALV van 18 mei 2019 belangrijke stukken met binnen- en buitenwereld over haar werkzaamheden. Voor een deel kijken wij naar 2018, een verkiezingsjaar dat achter ons ligt én vooral ook vooruit.

De balans aan het einde van 2018 toont – te midden van de contributieheffing – een wezenlijk ander beeld dan eind 2017. De cryptocurrencies presteerden niet goed. Hier staat tegenover dat de verhouding cryptocurrencies tegenover euro’s minder uit het lood geslagen is.

De balans laat zien dat de partij in staat is gebleken om financiële middelen te verwerven voor toekomstige doelen zoals evenementen waar de partij haar ontstaansrecht ontleent, namelijk verkiezingen enerzijds en ledenactiviteiten anderzijds.

2018 was een verkiezingsjaar met historische resultaten voor de LP, in de winst- en verliesrekening is dit terug te zien. De mutatie van de reserven worden voor een groot deel bepaald door het verlies op cryptocurrencies en geven een wat vertekend beeld.

De partij heeft zich over 2018 financieel kunnen handhaven en geld onttrokken voor een van haar belangrijkste bestaansredenen, de verkiezingen.