Naamgeving
Een oude grap verhaalt hoe een man naar de afdeling burgerlijke stand van zijn gemeente gaat om zijn naam te veranderen. De ambtenaar vraagt hem hoe hij heet.
   “Adolf Slijmspuger” zegt de man
   “Ok”, zegt de ambtenaar, “dat begrijp ik, hoe zou u graag heten?
   “Peter Slijmspuger”, antwoordt de man.

Tot aan de invoering van de burgerlijke stand door Napoleon in 1811 was de officiële registratie van een familienaam de zaak van adellijke families en van kerkgenootschappen, die doop- en huwelijksregisters bijhielden.
De term “register” gaat terug op het Latijn. De verbinding met de term “Regis”, de genitief van “Rex”, met de betekenis “van de koning” wordt vaak aangehaald door de autonomiebeweging, om erop te wijzen dat iets dat “geregistreerd” is, in het bezit van de koning overgaat. Het lijkt wat ver gezocht, omdat de afkomst van het woord “registreren” al in de Romeinse tijd gewoon betekende “een lijst opstellen”. De verbinding met het koningschap lijkt dus heel ver terug te liggen.

Maar toch, steeds weer duikt het aspect van inlijving, van dit “eigendom van iets hogers” op. In de kerkelijke doopregisters stonden de mensen vermeld die werden geacht tot het “koninkrijk van God” te behoren.
En bij dit “toebehoren aan”, kwam de plicht om aan dat koninkrijk bij te dragen. Bij de registratie van alle inwoners van het oude Israël ging het de Romeinen erom een hoofdelijke belasting in te voeren. Bij de persoonsregistratie in en na de Napoleontische tijd ging het erom dienstplichtigen te kunnen oproepen en om efficiënter belastingen te kunnen heffen.

Registratie bij de geboorte is sinds Napoleon verplicht gesteld. De aangifte van geboorte is verbonden aan het scheppen van een “natuurlijk persoon”: een papieren, virtuele staatsburger, die volgens de wet eigendom is van de overheid..Binnen de jurisdictie van een staat, in ons geval het Koninkrijk der Nederlanden, heeft deze natuurlijke persoon dor de wet gedefinieerde rechten en plichten. De identificatie gebeurt, net als bij de christelijke doop, door het geven of het aannemen van een (staatsburgerlijke) naam. Dat daarmee verdubbelingen kunnen ontstaan – er zijn vele Jan Janssens en Klazen de Vries, wordt “opgelost” door aan natuurlijke personen ook een geboorteplaats en een geboortedatum te geven, en bovendien de namen van de vader en de moeder op te nemen in de “Basisregistratie Persoonsgegevens”, het BRP.

Ruinerwolde
Opname in de BRP heeft nogal wat consequenties waar je misschien niet zo snel aan denkt. Een aspect ervan kwam naar boven in de zaak-Ruinerwolde. Een gezin had de geboorte van enkele kinderen niet bij de burgerlijke stand aangegeven. Deze kinderen “bestonden” niet voor de overheid en werden vervolgens ook niet opgeroepen om aan het verplichte schoolsysteem deel te nemen. Dit bleek geheel in overeenstemming met de bedoeling van de vader. Deze gaf naar eigen inzicht zelf onderwijs aan zijn kinderen. Toen de zaak uitkwam werd de vader enkele maanden van overheidswege opgesloten – op verdenking van vrijheidsberoving en (onbewezen) seksueel misbruik. De vertegenwoordigers van de overheid waren not amused, en de publieke mening vond de man gewoon een gek. De kinderen werden alsnog geregistreerd.

Sans-Papiers
Het Financieel Dagblad kopte onlangs: “Achttien en afgeschreven: het lot van jongeren zonder papieren”. Er bestaan volgens schattingen tussen de 20’000 en de 60’000 volledig vernederlandste ongedocumenteerde jongeren van buitenlandse afkomst, zonder papieren. Ze hebben geen BSN, geen “Burger Servicenummer”. Dat betekent, dat deze jongeren niet aan de “erkende” arbeidsprocessen mogen deelnemen. Het betekent ook, dat mensen die zulke jongeren voor zich laten werken gecriminaliseerd worden en – wanneer het ontdekt (en bewezen) wordt – boetes moeten betalen. Volgens het artikel zijn er toch mensen, die “burgerlijke ongehoorzaamheid” beoefenen en zulke jongeren voor uitgevoerd werk betalen. Er blijken ook mensen te zijn, die menen dat je om voor geld te werken je een vergunning nodig hebt. Het Libertarisme vindt het voorzien in je eigen levensonderhoud een fundamenteel, individueel recht. Eenieder die dit tegenhoudt pleegt een misdaad tegen de menselijkheid.

We leven in een tijd waarin herhaaldelijk het falen van de door een overheid gestuurde maatschappij zichtbaar wordt. De identificatiewoede van bedrijven, banken en overheid neemt intussen absurde vormen aan, zoals we in de vorige uitgave van Libertair Perspectief hebben laten zien. Het lijkt erop, dat het financieel-economisch systeem waar we langzaam zijn ingerold nu naar een apotheose toe gaat. Het is niet voor niks dat er juist nu van alle kanten fundamentele vragen gesteld worden over de afsprakenmet de overheid met haar staat. Het is niet voor niks dat er bewegingen ontstaan die de afhankelijkheid van het overheidsapparaat willen verkleinen.

Autonomiebeweging
De autonomie- of soevereinenbeweging laat gelden, dat de mens van nature niet is ingelijfd in een (nationale) staat, maar allereerst een “mens van vlees en bloed” is, en van nature afkomstig is van een familie. Het is intussen praktijk geworden dat aanhangers van deze beweging een (voor)naam aannemen waarmee ze bij familie, vrienden en bekenden herkend worden en voegen aan hun voornaam de familienaam toe met het tussenvoegsel “vdf” (van de familie).
Hun burgerlijke naam beschouwen ze als de registratie van de aan hen toegewezen “stroman”. Het is de overheid die je laat geloven dat die jouw plaats inneemt en je met rechten en vooral ook plichten belast. Hierachter steekt de opvatting, dat de mens niet van nature kan zijn “uitgeleverd” aan een (nationale) staat voor het betalen van belastingen en voor de inzet achter een kanon.
De sociaalgeograaf, planoloog en Jungiaanse astrologe Karen Hamaker-Zondag (1952) heeft zich in deze materie wat meer dan gemiddeld verdiept. Zij legt in een opmerkelijk interview met De Andere Krant op Youtube uit (https://www.youtube.com/watch?v=2XIGyG5ZP6A&ab_channel=DeAndereKrant) waar het concept vandaan komt. Ze legt uit hoe het komt dat het verdienvermogen van mensen door (nationale) staten als onderpand voor staatsleningen wordt gebruikt. De geboorteakte, die als het ware op een mens een juridisch persoon (“stroman”) projecteert, is voor het legaliseren van deze fictie essentieel.

Omdat slechts de stroman onder de wet van een staat valt, maar niet de mens zelf (de mens van vlees en bloed), valt die onder “natural law” en moet de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen zelf dragen. Karen Hamaker-Zondag argumenteert dat het zich losmaken van het stroman-mechanisme enorm veel middelen kan vrijmaken voor de herschepping van een betere maatschappij. Het is na te lezen in een artikel in De Andere Krant: https://deanderekrant.nl/nieuws/hoe-kun-je-soeverein-worden-2022-07-04 en https://deanderekrant.nl/nieuws/kijk-van-buiten-systeem-naar-binnen-niet-andersom-2022-07-26

De autonomiebeweging geeft geen pasklaar antwoord op de vraag hoe die opnieuw gebouwde samenleving uit zou kunnen zien. Dat die samenleving beter zou kunnen zijn wordt als waarschijnlijk beoordeeld, echter, er zijn natuurlijk praktische problemen. Paspoort en rijbewijs zijn nog steeds verbonden met je stroman. Bankrekening, werk- en verblijfsvergunning ook. Snijd je de banden met je stroman door, dan zou dat wel eens nare consequenties voor je kunnen hebben. Karen Hamaker-Zondag heeft hierop een interessant antwoord: je moet je stroman laten bestaan; je moet het eigenaarschap van je stroman claimen je moet hem niet meer in handen laten van de overheid.
Enfin, ze biedt een cursus aan, voor het geval je er meer over wil weten: “Niets is wat het lijkt – in de matrix van je dubbelganger”.

Er zijn overigens meer aanbieders van deze dienst, zoals www.wordmens.nu  en  https://autonoomtotaal.nl

Libertair Perspectief
Wat moet je ermee? Zijn we er klaar voor? Een samenleving met een geïmplodeerde overheid, die we weer – in afgeslankte vorm – overeind moeten helpen? Of gaan we het nu al in een parallelle samenleving proberen? Gaan we onze eigen aardappelen verbouwen en verhandelen volgens libertarische principes? Je vraagt je misschien nog af of in de libertarische samenleving het verschijnsel “werkvergunning” überhaupt zou kunnen bestaan? Zouden we zulke “vergunningen” niet liever verbannen, verbieden, vernietigen?
Het Libertarisme bouwt geen Absurdistan. Het libertarisme timmert aan de weg naar meer vrijheid voor het individu en daarin past de losmaking, misschien stap-voor-stap, uit benauwende banden van totalitaire en collectivistische instellingen. Het Libertarische Sociaal Contract en de Libertarische Grondwet zijn practische uitwerkingen van het idee dat er voor mensen echt niet a priori een overheid nodig is om duurzaam vreedzaam samen te kunnen leven en te werken. Het zijn blauwdrukken voor complexe samenlevingen, waarin “publieke” diensten gewoon dienstverlenende organisaties zijn. Je vrienden en helpers zogezegd, waarvan je mede-eigenaar bent en die zich ervoor zullen hoeden om je boetes op te leggen of te bedreigen. Het zijn dan niet meer niet de eigenaren van jouw lijf en goe, die daarmee kunnen doen en laten wat de leiders van gemanipuleerde “democratische meerderheden” willen.

OZO – Ondernemen Zonder Overheid
Vanuit het standpunt, dat vrijwillige samenwerking niet a priori een derde toeziende partij behoeft, is er een groepje Libertariërs, dat zich gaat bezighouden met het ontwikkelen van ondernemingsvormen die volledig los staan van bestaande fiscale en sociaalrechtelijke kaders. Agorisme puur.
Het inschrijven van een onderneming doe je bij de Kamer van Koophandel. Zoek je op hun website of je je wel of niet moet inschrijven, dan wordt onmiddellijk zonneklaar dat de Kamer van Koophandel een fiscale opdracht heeft. De politiek-correcte rhetoriek druipt ervan af. 
Hoe kun je ondernemen, zonder dat je meteen aan de bureaucratie vasthangt? Hoe maken bijvoorbeeld multinationale ondernemingen gebruik van constructies, die hen een concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van lokale, kleinere bedrijven? Hoe kun je zelf gebruik van zulke constructies maken? Hoe kun je zelfstandig en legaal in je levensonderhoud voorzien, zonder meteen op de radar van een of andere profiteur op te lichten? Hoe blijf je uit het sleepnet van de sociale verzekeringsindustrie? Hoe kun je, in plaats van inkomen uit arbeid, alternatieve soorten van inkomen verwerven? Hoe kan het bijdragen in een onderneming: hetzij door inbreng van productiemiddelen, hetzij door het verrichten van arbeid direct worden omgezet in het opbouwen van vermogen via een dynamisch systeem van share transfers? 

Het gaat dus niet om mazen in de wet te gaan ontdekken. Het gaat erom volledig buiten het werkingsgebied van wetten ondernemingsstructuren op te zetten, met veilige en legale interfaces met de verschillende gereguleerde markten.

In een werkgroep willen enkele Libertariërs daarvoor een ondernemingsvormen ontwikkelen. De bedoeling is om zulke modellen in de praktijk uit te proberen. waar nodig in een “laboratorium”, afgeschermd van de radar.

Onlangs kwam Nederland in het nieuws (bron) nadat een programmeur opgepakt werd van Tornado cash. Deze dienst maakt het mogelijk om de herkomst van Ethereum cryptomunt te verbergen. Zoals gebruikelijk in onze rechtstaat zit de man in voorarrest zonder enige aanklacht. 

Het bestuur van de LP hecht er daarom aan te vermelden dat initiatief volledig los staat van de Libertaire Partij Nederland.

Heb je desondanks interesse? Schrijf een e-mail aan i[email protected]


Economie en belastingen

Kabinet trekt 16 miljard euro uit om koopkracht te behouden en inflatie te bestrijden

Om de koopkracht op peil te houden en te compenseren voor de hoge inflatie, heeft het kabinet besloten een pakket aan maatregelen te treffen ter waarde van bijna 16 miljard Euro. Hieronder de maatregelen op een rijtje:

– Vanaf april van dit jaar betaal je al 17 cent minder voor een liter benzine en 11 cent minder voor een liter diesel. De korting op de accijns blijft ook in 2023 bestaan, voor een half jaar. De maatregel loopt af op 1 juli 2023.

– De inkomstenbelasting in de eerste schijf wordt verlaagd. Daarnaast gaat de arbeidskorting, een belastingkorting voor werkenden, omhoog met 500 miljoen euro. Op die manier profiteren mensen met een baan, zodat werken aantrekkelijker wordt. (Ter relativering: dit is tussen schamele 50 en 100 Euro per jaar per baan, red.)

– Het minimumloon gaat per 1 januari met 10 procent omhoog. Dat betekent dat ook uitkeringen, zoals de AOW en de bijstand, met 10 procent worden verhoogd.

– Lagere inkomens krijgen dit jaar een energietoeslag van 1300 euro. Het geld wordt uitbetaald via de gemeenten. Die maatregel wordt verlengd en geldt dus ook volgend jaar.

– Zowel de huurtoeslag als de zorgtoeslag gaat omhoog. De zorgtoeslag gaat volgend jaar met 412 euro omhoog, ongeveer 35 euro per maand. Het kindgebonden budget gaat ook omhoog, om gezinnen te helpen. Voor de verhoging van het kindgebonden budget wordt 750 miljoen euro uitgetrokken.

– Om studenten specifiek tegemoet te komen, wordt de uitwonendenbeurs voor studenten verhoogd. Dat geldt voor een jaar. Het kabinet trekt er 250 miljoen euro voor uit.

– De mijnbouwheffing wordt fors verhoogd. Dat is een belasting op de winning van olie en gas en dus specifiek gericht op energiebedrijven. Volgend jaar moet deze belastingverhoging 2 miljard euro extra opleveren. Zo worden energiebedrijven, die nu forse winsten maken, zwaarder belast door het kabinet.  

– De zelfstandigenaftrek, een belastingvoordeel voor zzp’ers, wordt versneld afgebouwd. Volgend jaar levert dat voor de schatkist 170 miljoen euro op 

– De vennootschapsbelasting, een belasting voor bedrijven, gaat omhoog. Het lage tarief stijgt: van 15 procent naar 19 procent. Dat levert de schatkist in totaal 1,5 miljard euro op.

– De belasting op vermogen wordt verhoogd. Het tarief in box 3 zal stijgen. Dat levert volgend jaar 100 miljoen euro op en stijgt de komende jaren naar 300 miljoen euro structureel.

– De overdrachtsbelasting op de verkoop van gebouwen gaat omhoog. Dat geldt niet voor woningen, maar bijvoorbeeld voor bedrijfspanden. Dat levert 130 miljoen euro op. Ook verhuurders van vastgoed moeten meer belasting gaan betalen. De aanpak van vastgoedconstructies en verschillende fiscale regelingen levert over een aantal jaren 500 miljoen euro op. 

– Ook zogenoemde dga’s, directeuren-grootaandeelhouders, gaan meer belasting betalen. Het kabinet gaat een plan van PvdA en GroenLinks invoeren om de doelmatigheidsmarge af te schaffen. Dat is een regeling waardoor dga’s minder belasting betalen over hun inkomen dan werknemers met een vergelijkbaar loon. Dat levert 540 miljoen euro op. 

Bron: www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5330205/koopkracht-kabinet-prinsjesdag-alle-maatregelen-16-miljard

Libertair perspectief op de koopkracht-en inflatie maatregelen
De herverdelingsmachine draait op volle toeren. De lijst met maatregelen begint hoopvol met allerlei belastingverlagingen en lagere accijnzen, maar hoe dat allemaal bekostigd gaat worden is zeer verwerpelijk. Alle individuele punten passen niet in een libertaire samenleving. Ze zijn stuk voor stuk schadelijk overheidsingrijpen in de economie en wordt bekostigd door het geld van anderen af te pakken, onder de dreiging van geweld. Alle punten zijn een grove schending van het Non-agressieprincipe (NAP). Voor zowel de werkgever, spaarder, bedrijven, zzp’er, vermogende, aandeelhouder en zelfs voor de automobilist omdat er nog steeds accijnzen en belastingen op brandstof zit.

Deze maatregelen lijken ‘slechts’ op een herverdeling, die geen positieve invloed gaat hebben op de inflatie. En dus ook niet de koopkrachtdaling gaat oplossen op termijn. Integendeel zelfs. Hoe meer geld er in omloop is en gecreëerd wordt, hoe meer (kunstmatige) vraag er is. Dat drijft de prijzen op. Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoofdoorzaak van het inflatieprobleem en de koopkrachtdaling. De ECB ‘drukt’ teveel geld om overheidsuitgaven te financieren (opkopen staatsobligaties). Het beleid van de ECB past niet in een libertaire samenleving. Het kabinet doet aan symboolpolitiek als ze nooit kritiek heeft op de ECB. Zoals de meme boven het artikel al vertelt, gaan deze maatregelen slechts zeer tijdelijk of geen positief effect hebben. En binnen een korte tijd moet de overheid weer meer geld stelen om allerlei verkeerde koopkrachtmaatregelen te compenseren. Zeker de tijdelijke maatregelen zijn zeer dubieus. Inkomstenbelasting en paspoorten werden ook ooit aangekondigd als tijdelijke maatregelen…
Hard werken wordt met deze maatregelen keihard bestraft. Van in het verleden opgebouwd vermogen en kapitaal wordt nog meer gestolen door de overheid. Het rare is dat de overheid/het kabinet denkt dat ze met deze maatregelen het grootkapitaal aanpakken door vermogen te belasten en zzp’ers het leven zuur te maken. Maar zzp’ers zijn niet per definitie grootverdieners, maar worden wel gepakt. Mensen met vermogen zijn ook niet per definitie zeer kapitaalkrachtig. Boven de 50.000 euro voor alleenstaande en 101.300 euro met een fiscaal partner ben je al belasting schuldig over je vermogen. Dat kan als een hoog bedrag klinken, maar het is niet ongebruikelijk dat dit kapitaal is verkregen door een eenmalige deal of gebeurtenis. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van een huis door samenwonen of een kleine erfenis. En je zit al aan die bedragen.
Deze eenmalige maatregelen worden als een cadeautje gezien. Net een half jaar voor de provinciale verkiezingen. Plaats je het in perspectief, dan is het slechts een druppel op een gloeiende plaat. De afbeelding hieronder laat zien dat over een relatief korte periode van 10 jaar, je geld al 18%(!) minder waard is geworden. Let wel, in dit inflatiecijfer van 18% zitten niet de kosten van wonen, zorg en onderwijs. Toch wel essentiële diensten/dingen die iedereen nodig heeft.


Actuele cijfers


Bitcoin: 20’070.00 (2.9.2022) / 21’714.87 (19.08.2022) /22’366,90 (04.08.2022) / 21’952.00 (21.07.2022)
CHF: 1.0228 (2.9.2022) / 1.0345 (19.08.2022)/ 1.0233 (04.08.2022) / 1.0115 (21.07.2022)
Goud: 1’720.00 (2.9.2022) / 1’738.40 (19.08.2022) /1’751.50 (04.08.2022) /1’676.50 (21.07.2022) 
Alle noteringen zijn in Euro

De geharmoniseerde prijsindex volgens methode EU (HCIP) is voor augustus 13,6% (in juli 11.6%, injuni: 9.9%).

Bedrijfssluitingen

Het aantal uitgesproken faillissementen kun je volgen via de geactualiseerde cijfers van het CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen valt in juli 2022 hoger uit als in juli 2021: 161 tegenover 143. Cijfers van Augustus zijn nog niet gepubliceerd.
Het aantal (vrijwillige) bedrijfssluitingen is echter vele, vele malen hoger. In de eerste zes maanden van dit jaar stopte een record aantal van ruim 76’000 bedrijven, aldus een  artikel van 12 juni jl. in het dagblad Trouw.  


Agenda


2-5 september 2022: Freedom not Fear: Conferentie over privacy en digitale rechten in Brussel.

17 september, 12:00 uur. Den Haag, de exacte locatie volgt nog: gezellige borrel georganiseerd door de Jonge Libertariërs tijdens de Prinsjesweek. We gaan hier heen om onze logo’s te laten zien, niet om te demonstreren, discussie op te zoeken, of gekke stunts uit te halen. Dit met de gedachte dat mensen eerst moeten weten dat wij bestaan, voordat men geïnteresseerd kan raken waarvoor de JL en LP staan. Iedereen is welkom. Voel je vrij om aan te sluiten!

5 november 2022: Najaarscongres LP Nederland in het Rembrandt Theater te Arnhem (alleen voor leden van de LP)


Cybernieuws


Politie spaart onnodig data van burgers op

Dagblad Trouw heeft haar hand gelegd op een intern memo van de politieorganisatie waarin vermeld wordt dat de politie gegevens van negen miljoen mensen automatisch uit de BRP betrekt, zonder dat het duidelijk is waar dat voor nodig zou zijn.


Veiligheid van dna-gegevens in overheidsdatabases

Volgens een artikel van 29 juli zijn er de Tweede Kamer door Pepijn van Houwelingen (FvD) vragen gesteld over de veiligheid van dna-gegevens in databases die door de overheid zijn aangelegd en of er genetisch materiaal van Nederlanders bewaard is gebleven bij de afname van coronatesten. Minister Kuipers heeft drie weken tijd – tot vrijdag 19 augustus dus – om met een reactie te komen.
Het verbaast de redactie niet echt, dat minister Kuipers de beantwoording van deze vragen op 16 augustus heeft verschoven met een lapidair briefje naar een onbestemd tijdstip. “Zo spoedig mogelijk”. In overheidsjargon kan ook “nooit” betekenen. 


Agorisme


OZO – Ondernemen Zonder Overheid
Zie hoofdartikel.

Parallelle Samenlevingen
Sluit je aan bij bestaande groepen die een paralelle samenleving willen. Bijv Vamilie.nl, Society4.0 (https://society4th.org/), Telegramkanalen van VerbindLokaal (https://t.me/VerbindLokaal)

Alternatieve communicatie
Verdiep je in alternatieve communicatie zonder censuur of traceerbaarheid, bijv beechat (https://beechat.network/)

Voedselautonomie
Een makkelijke manier om te beginnen met voedsel verbouwen is de Makkelijke Moestuin.
Ook staan er enkele interessante excrusies op stapel: Voedselveurmekaar op zaterdagmiddag 3 september en https://www.devoedselboss.nl/ (datum nog niet bekend)

Peaceful Revolution
“Resist Totalitarianism through Parallel Societies, Agorism & Counter-Economics.” Video op Rumble, publ. 4 april 2022

Agorisme in India
De video: “Divya Tate: Homeschooling, Urban Farming & Off-Grid Living | The Labyrinth #59“laat je beseffen dat agorisme een wereldwijde beweging is. Pratham Padav interviewt Divya Tate over haar agoristische ideeën. Veel plezier met alweer een stukje in het Engels met een schitterende Indiase “touch”.

Free Commune Settlements
Actuele informatie over de Colonistas die naar Galicië willen gaan en over het initiatief voor een “Hanzedorp” in Nederland kun je bij de redactie aanvragen


Keuzevrijbijmij, zakelijk Netwerk

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform met hoog libertarisch gehalte is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het bevat 6.561 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.” 


Werkvrijbijmij is het nieuwste initiatief van het collectief Keuzevrijbijmij rond Olaf Weller, dat werkt aan een alternatief voor mensen die om een of andere reden door overheidsmaatregelen tot outcasts worden gemaakt. De maatregelen zorgen ervoor dat heel veel mensen zich niet meer op hun gemak voelen op hun werk. Ze hebben angst zich te uit te spreken, voelen zich buitengesloten of worden gedwongen richtlijnen te volgen die tegen hun principes ingaan. Met een mogelijke, toekomstige verplichting van de QR-code op de werkvloer, dreigen honderdduizenden mensen bovendien hun baan te verliezen vanwege persoonlijke keuzes over lichaam en gezondheid.
Meer dan 100 vacatures.


Bronnen


V for Valentine:
Hieronder vind je de meest recente afleveringen:

De LP beveelt de volgende organisaties aan:


 Liberty LibraryBoekverschijning “Het Libertarische Sociaal Contract”

Het eerste exemplaar van “Het Libertarische Sociaal Contract” werd op 26 Juli 2022 in Zwolle aan erelid Otto Vrijhof overhandigd. De samenstellers waren aanwezig voor vraag- en antwoord. Klik hier voor een boekbespreking.

Het boek kun je bestellen via [email protected]. De prijs is 0,8mBTC / 80’000 SATS, of 19.99 Euro, incl. verzendkosten. Als je geluk hebt bemachtig je een exemplaar nog vóórdat het boek wordt verboden!

Omvang: 248 blz, Prijs 19,99 Euro incl. verzendkosten of 0,8 mBTC.
Te bestellen via stemlp.nl/sociaalcontract. Als je liever met mBTC/Satoshis wilt betalen, schrijf dan een berichtje naar: [email protected]

Mises Webwinkel

Neem eens een kijkje op de Mises Webwinkel, waar je interessante Nederlandse libertarische publicaties vind. 
Klassieke Vrijbrieven

Naar aanleiding van onze melding over een website met gescande klassieke vrijbrieven hebben we tips ontvangen waar je ze allemaal kunt vinden. Enkele libertariërs van het eerste uur hebben in noeste arbeid (bijna) alle papieren exemplaren ingescand, en je kunt ze allemaal vinden, van 1976 tot en met 2000, op de website van Libertarian.nl.

De Vrijbrief is inmiddels geëvolueerd tot Internet-magazine en is op vrijspreker.nl
actief.

Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Liberty Library
Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee
Je vindt er nu meer dan 300 titels !

Boekenaanbod
We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? 
Contacteer Imre Wessels ([email protected]) en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 

Verwachtingen
Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 


Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.


Welkom bij de LP! 

De LP (de Libertaire Partij) is gestoeld op de twee basisprincipes van de libertaire filosofie: het zelfeigendom: jouw recht op zelfbeschikking, binnen de grenzen die het libertaire non-agressieprincipe stelt: jouw vrijheid wordt door het zelfbeschikkingsrecht van de ander begrensd.
Libertairen willen daarom zo overzichtelijk en efficiënt mogelijke uitvoerende overheden, waarbij de vrijheid van mensen er invloed op uit te oefenen zo groot mogelijk is. De kerntaak van overheden is het beschermen van ieders zelf-eigendom en het voorkomen van aggressie in de samenleving.

De LP wil daarom overheidstaken inperken, waar dat kan concurrentie toelaten en zoveel mogelijk decentraal organiseren. Minder belasting, betere dienstverlening, minder regels, minder bureaucratie en meer vrijheid in het maken van eigen keuzes voor het eigen welzijn.


Stuur onze nieuwsbrief door aan je vriendinnen en je vrienden, retweet op je Twitter-account

Donaties en contributie aan de LP zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De LP accepteert Bitcoin.


Disclaimer:
Libertair Perspectief is het orgaan van de Libertaire Partij Nederland, Het heeft een libertaire signatuur, waarbij alle stromingen in het libertarisme aan bod komen. De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad. Bijdragen, inclusief redactionele stukken, gaan op persoonlijke titel. Ze hoeven niet de mening van het bestuur van de LP of van haar leden weer te geven. Wil je commentaar geven op de inhoud van een artikel dan kun je de redactie schrijven op [email protected].