Een libertair perspectief

Het libertarisme heeft geen pasklaar antwoord op abortus. Als abortus een vrije individuele keuze zou moeten zijn, maar als het ongeboren kind levensvatbaar is, is het dan een grove overschrijding van het non-agressieprincipe (NAP)? Daar kun je eindeloos over discussiëren. Een antwoord op die vraag is zeer persoonlijk. Dit artikel focust zich niet primair op de ethische aspecten van deze ingewikkelde discussie, maar beschouwt vooral de bemoeienis van de staat in deze delicate kwestie.
Binnen het libertarisme zijn er per stroming ook verschillende zienswijzen op abortus. Pro-life Minarchisten en Klassiek-Liberalen zullen abortus in de meeste gevallen beschouwen als ongeoorloofde levensbeëindiging van de allerkwetsbaarsten. Als er iets een grove schending van het NAP is, is dat het wel.
Een libertarisch/Anarchokapitalistisch pro-choice perspectief is dat het libertarisme uitgaat van non-interventie in andermans zaken en van bescherming van de soevereiniteit van het individu (de vrouw in dit geval).

Libertarische reactie op het terugdraaien van Roe vs Wade
Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft op 24 juni in een historische uitspraak het landelijk recht op abortus afgeschaft door een streep te zetten door de uitspraak van 1973 in de zaak die bekend staat als Roe vs. Wade. Op die uitspraak was de Amerikaanse regelgeving voor abortus gebaseerd. Uitgangspunt daarbij was dat vrouwen het recht hebben te beslissen over hun eigen lichaam. De afzonderlijke staten mochten sindsdien abortus niet verbieden, als die wordt uitgevoerd voordat het ongeboren kind levensvatbaar is. Daarbij werd in het algemeen de grens van 22 tot 24 weken zwangerschap aangehouden. De uitspraak van 1973 werd nog eens door het hooggerechtshof bevestigd in 1992, in de zaak die bekend staat als Planned Parenthood v. Casey. Het hof heeft deze beide uitspraken nu verworpen.
De opperrechters hebben overigens niet gezegd dat abortus moord is, zoals de pro-lifebeweging graag wilde. Het hof heeft alleen bepaald dat er geen grondwettelijk recht op abortus bestaat. Afzonderlijke staten mogen beslissen of de ingreep wel of niet is toegestaan.
Strikt genomen is de uitspraak van de opperrechters gedaan op louter juridische gronden. De Amerikaanse grondwet biedt geen aanknopingspunten om er een recht op abortus in te lezen, is kort gezegd de redenering van de meerderheid van het hof. Maar met deze uitspraak zeggen de rechters niets over de vraag of het überhaupt geoorloofd is een zwangerschap om elke gewenste reden te beëindigen. Veelzeggend is dan ook de zinsnede in de uitspraak dat het tijd is om de grondwet in acht te nemen en de kwestie van abortus te verwijzen naar de gekozen volksvertegenwoordigers. Daarmee leggen de rechters de verdere vaststelling van de regels rond abortus terug bij de politiek. En dan vooral op het niveau van de staten, waar afzonderlijk wetgeving over dit onderwerp kan worden aangenomen.
De Libertarian Party in de VS kwam met een verhelderende reactie op deze uitspraak. Hun reactie is:

“Erkennend dat abortus een gevoelige kwestie is en dat alle mensen, voor of tegen, te goeder trouw zijn, zijn wij van mening dat de overheid buiten de zaak moet worden gehouden en de vraag aan iedereen persoonlijk moet worden overgelaten. Eenieder maakt een eigen gewetensvolle afweging.
Wij zijn van mening dat de meest effectieve manier om abortus te voorkomen, is door de vrije markt betere, niet door de overheid gecontroleerde alternatieven te laten creëren. We veroordelen door de staat gefinancierde en door de staat opgelegde abortussen. Het is bijzonder cru om iemand die gelooft dat abortus moord is, te dwingen de abortus van een ander te betalen.”

In Nederland wordt de behandeling via de zorgverzekering vergoed als de abortusbehandeling in een ziekenhuis wordt uitgevoerd. Als een vrouw ervoor kiest om een behandeling in een gespecialiseerde abortuskliniek te laten uitvoeren, dan wordt de behandeling volledig vergoed uit een subsidiepot (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)). Zo’n 90% van de abortussen wordt in klinieken uitgevoerd en dus met belastinggeld betaald. Mensen die principieel tegen abortus zijn, betalen dus altijd mee aan een abortusbehandeling in Nederland. Hetzij via belastingen of via de zorgverzekering. Klanten van een verzekeringsmaatschappij die tegen abortus zijn, betalen in hun ogen mee aan moord. De overheid verplicht iedereen om belasting te betalen en verplicht iedereen om een zorgverzekering te nemen.
Sinds 2006 is het wel mogelijk dat zorgverzekeraars een aantal zaken niet hoeven te vergoeden als ze dat niet willen. Dit is wettelijk geregeld. Bij de komst van de basisverzekering is er een voorstel (amendement) goedgekeurd dat is ingediend door de SGP en ChristenUnie. Er is één zorgverzekering (Pro Life Zorgverzekeringen) die abortus en ook euthanasie niet vergoed. De overgrote meerderheid van de zorgverzekeringen vergoedt dat wel. Probleem met deze uitzondering en de overheidsbemoeienis met de zorg is dat deze uitzondering te allen tijde aangepast kan worden naar de heersende denkbeelden van het huidige moment.
In Nederland bepaalt de overheid uit welke verzekeraars we mogen kiezen, welke medicatie wordt vergoed (op de uitzondering na), hoe hoog het eigen risico is, etc. . De LP is dan ook voor een vrijere keuze in zorgverzekeraars en medicatie. En wil de gigantische regeldruk in de zorg afschaffen.

Gevaar van overheidsbemoeienis bij medische ingrepen
Ook de collectivisering van de zorg is een probleem. Er is niet één antwoord op ieders persoonlijke situatie en overtuigingen. Een verbod op abortus, regulering of legaal: het blijft overheidsbemoeienis bij zeer persoonlijke keuzes. Bij alle drie die opties komt er wetgeving. Die moet dan ook weer gehandhaafd worden. En kan te allen tijde aangepast worden naar de heersende denkbeelden in de politiek op enig moment. Door het in wetgeving te gieten wordt er bevestigd dat de Staat er überhaupt iets over te zeggen heeft. Abortus, maar ook andere (medische) ingrepen, zijn een delicate en persoonlijke kwestie. Er is geen standaardoplossing  die voor iedereen passend is. Daarom zou ook niet alles in een wet gegoten moeten worden, zeker niet op medisch gebied. De medische wereld is sterk gereguleerd. Daarnaast leggen artsen een eed af (weliswaar met weinig juridische status). Moreel of immoreel handelen hoeft niet altijd in een wet gegoten te worden. Daarnaast heeft ook een arts het recht op zelfbeschikking. De overheid zou een arts er nooit toe mogen dwingen iets wel of niet te doen dat hij of zij niet met zijn of haar geweten kan verenigen. In de tijd dat kerken nog grote autoriteit hadden, wilden de mensen die autoriteit graag naar de “neutrale” overheid overhevelen. Dit heeft uiteindelijk geen oplossing gebracht, integendeel. Het libertarisme streeft ernaar de verantwoordelijkheid niet meer te delegeren en bij het individu te leggen.
Een algeheel verbod is in ieder geval nooit de oplossing. Zoals bij meer zaken (bijv. drugs, alcohol, tabak) levert iets de illegaliteit in drijven alleen maar onveiligere situaties op.

Hellend vlak
Het terugdraaien van Roe vs Wade is gedaan door het hoogste gerechtshof in de VS (Supreme Court). De uitspraak vernietigt het algehele recht op abortus. Staten mogen nu zelf de wetgeving bepalen. En handhaving gebeurt op een decentraler niveau.  Vanuit libertarisch perspectief lijkt dit op het eerste oog pure winst. Het subsidiariteitsbeginsel (één van de grondbeginselen van het libertarisme) zegt: lokale autonomie boven federale bevoegdheid.
Toch is het de vraag of deze uitspraak van het Hof alleen maar positief te waarderen valt: de Supreme Court is immers een hevig gepolitiseerd orgaan. Overheden zullen altijd een manier vinden om persoonlijke kwesties als abortus, homohuwelijk of drugs, te misbruiken voor eigen gewin. Deze kwesties kunnen het beste uit handen van een overheid worden geslagen.
De vraag is of dit soort persoonlijke zaken door een overheid moeten worden beslist. Gaat er straks ook worden gesleuteld aan andere persoonlijke zaken, waar aantoonbaar geen schade aan een ander wordt berokkend, zoals het homohuwelijk of zelfs seks tussen mensen van hetzelfde geslacht?
In reactie op de uitspraak schreef Clarence Thomas, al drie decennia veruit het meest conservatieve lid van de Supreme Court, dat hij behalve Roe v. Wade nog meer baanbrekende arresten wil terugdraaien, zoals Griswold v. Connecticut (1965), Lawrence v. Texas (2003) en Obergefell v. Hodges (2015). Die legaliseerden respectievelijk het gebruik van anticonceptiemiddelen, het geslachtsverkeer tussen instemmende volwassenen van dezelfde sekse en het homohuwelijk.

Niet naar de politiek kijken voor antwoorden
De foto bovenaan dit artikel laat zien dat politici altijd dit soort kwesties misbruiken voor politiek gewin. De hypocrisie druipt van de tweet af. Canada toonde zich tijdens COVID, onder leiding van Trudeau, als een autoritair land. Een land dat geweld, dwang en drang toepaste op de eigen bevolking. Tot op de dag van vandaag gelden er stengere regels voor mensen die er niet voor kiezen zich te laten vaccineren (o.a. een quarantaine van 14 dagen (!) bij terugkomst uit het buitenland). Het gaat hier niet om het verschil tussen de impact van de medische ingreep/maatregel (prik, mondkap versus abortus). Wel is duidelijk dat enige vorm van dwang, drang of het de illegaliteit in drijven, een hellend vlak is.
Het is selectieve verontwaardiging dat bepaalde personen en politici die voor verplichte vaccinaties zijn en ongevaccineerden het leven zuur maken, nu wel in koor roepen dat ‘vrouwen baas over hun eigen lijf zijn en dat geen overheid zich daar mee mag bemoeien.’ Andersom geldt het ook. Voornamelijk ‘rechts’, conservatief en/of Republikeinen die roepen ‘mijn lichaam, mijn keuze!’ als het over vaccinaties, mondkapjes en COVID-overheidsmaatregelen gaat, maar nu wel willen voorschrijven dat vrouwen niet over hun eigen lichaam mogen beslissen door wel of geen abortus te plegen. Dit laat zien dat een overheid het probleem is, en niet de oplossing. Vrije individuele afwegingen lijkt een betere oplossing bij dit soort morele kwesties. Niet een politieke stroming die voorschrijft wat anderen wel en niet mogen doen. Dat geldt zowel voor ‘links’ als ‘rechts’.
Op nationaal of regionaal niveau zaken als abortus van bovenaf regelen zorgt voor een onnodige tweedeling. En bedenk, voer je decentralisatie ver door, dan kom je uiteindelijk bij de moeder terecht.

Conclusie

Dit artikel gaat niet heel diep in op de moraliteit van wel of geen abortus. Het punt is dat niets of niemand een individu die moraliteit mag voorschrijven. Geen politieke partij, geen kerk, geen overheid!
Een concrete denkrichting kan zijn om helemaal geen regulering en/of wetgeving rond abortus te hebben. Als iets niet in wet-en-regelgeving wordt vastgelegd is het niet per se illegaal of legaal.
Het libertarisme hoeft geen pasklaar antwoord te hebben op de kwestie “abortus”., al is het uitgangspunt om morele keuzes niet van overheidswege op te leggen beslist libertarisch. En tegenstanders niet dwingen mee te betalen aan abortus, via de verzekering of belasting, aan wat in hun ogen moord is.
Anderen een morele wil opleggen door een delicate medische ingreep te verbieden kan gezien worden als een vrijheidsbeperking. De morele keuze wordt dan voor ieder individu gemaakt door de overheid. De ‘reguliere’ politieke stromingen bieden geen uitkomst.  Misschien zijn we het vergeten de laatste tijd, met vrijheidsbeperkingen van ‘links’ (lockdowns, mondkap, dwang en drang bij vaccinatie, klimaatalarmisme).  Maar rechts/conservatief is er ook op uit om vrijheden te beperken. De uitspraken van de conservatieve hoogste rechter Clarence Thomas (Supreme Court) om nu ook te kijken of seks tussen hetzelfde geslacht, anticonceptiemiddelen of het homohuwelijk te verbieden/geen recht meer te laten zijn, zijn daar een bewijs van.
In Nederland is geen grote discussie over abortusregels gaande. Onlangs is wel de bedenktijd van vijf dagen bij abortus afgeschaft. De situatie in de VS krijgt wel aandacht.

Voetnoten:
Pro Life heeft een onderscheidende zorgverzekering – Pro Life
Zorg voor Zorg – StemLP
Tot hoeveel weken kan ik een abortus laten uitvoeren? | Rijksoverheid.nl
Conservatieve agenda stopt voor Clarence Thomas niet bij abortusban | De Tijd
Nederlandse artseneed (inclusief Eed van Hippocrates / Verklaring van Genève) (lumc.nl)
The Right to Abortion: A Libertarian Defense | Facebook
Libertarians for Life Homepage (archive.org)


Economie en belastingen

Cash only is per 1 juli 2022 verboden in België

Handelaren in België moeten per 1 juli zeker één vorm van elektronisch betalen aanbieden. Dit kan zijn in de vorm van een betaalterminal die bankkaarten accepteert, maar ook nieuwere betaalmogelijkheden. De maatregel is genomen om het zwartgeldcircuit te bestrijden.
Cash wordt niet verbannen, maar mag niet de enige mogelijkheid zijn om een transactie te doen. Er zijn veel zaken in België die alleen cash accepteren, maar exacte getallen zijn daar niet over, aldus minister Van Pethegem. Zes jaar geleden zijn elektronische betalingen zelfs al verplicht geworden in de hotelbranche. De belastinginkomsten/buit uit die branche zijn aanzienlijk verhoogd sindsdien.

Libertair perspectief op cash only
Witwassen wordt vaak als reden opgevoerd om cash betalingen te ontmoedigen. Waar ministers en overheden (ook in Nederland) dat op baseren is totaal niet duidelijk. Witwassen en zwarte betalingen worden altijd als excuus gebruikt om vrijheden op het gebied van betalen in te perken.
Ook in Nederland worden cashbetalingen vaak al bij voorbaat als verdacht gezien. Cash zou niet per definitie verdacht moeten zijn. Onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Het is wel begrijpelijk dat een overheid cash wilt ontmoedigen want cash is anoniem. Zij willen tot op de cent nauwkeurig traceren hoeveel en waar geld wordt uitgegeven, want zo kunnen ze meer belastinggeld innen/stelen.  
Een alternatief om zowel digitaal als anoniem te betalen is bitcoin. Bitcoin werkt als digitaal cash. Zonder tussenpartij.
Witwasssen en zwartgeldcircuits zijn vanuit libertair perspectief geen probleem. Ieder individu heeft het recht op de vruchten van de eigen arbeid.

Voetnoten
All retailers must allow electronic payments by 1 July (brusselstimes.com)
Nederland opent aanval op cash in strijd tegen witwassen | Geld | AD.nl


Agenda

26 juli 2022: Publicatie “Het Libertarische Sociaal Contract“. 

11 – 15 augustus 2022: Liberty International, World Conference, Tblisi, Georgië

26 en 27 augustus: Mises Zomerschool, (inschrijving). De locatie is StayOkay Soest aan de Bosstraat 16

2-5 september 2022: Freedom not Fear: Conferentie over privacy en digitale rechten in Brussel.

5 november 2022: Najaarscongres LP Nederland (save the date!)


LP Noord-Holland

De LP Noord-Holland organiseert verder iedere laatste donderdag van de maand een borrel. We borrelen tussen 17:00 en 22:00 bij:
https://www.dimitris.amsterdam/ (naast station Amsterdam Muiderpoort). De eerstvolgende borrel is op 28 juli. Het is niet nodig om je aan te melden, je kunt gewoon langskomen. Ook als je nog geen lid bent van de LP of niet in Noord-Holland woont ben je welkom.

Naast onze maandelijkse borrels in Amsterdam reizen we ook graag door de rest van onze prachtige provincie. Lijkt het je leuk om samen met ons een borrel of andere activiteit in jouw woonplaats te organiseren? Dan kun je mailen naar [email protected].

Tot slot kan je je via hetzelfde mailadres aanmelden voor onze werkgroep voor de Provinciale Staten. Laten we samen bedenken hoe we de provincie libertair kunnen maken!


LP Zeeland

Uitnodiging zomer BBQ LP Zeeland

Graag nodigen we jou uit voor de zomer barbecue van de LP Zeeland!

Wanneer: zaterdag 30 juli vanaf 15:00 uur
Waar: Singel 14-16, 4382 LA Vlissingen
Wie: LP leden en introducés
Wat: American barbecue; iedereen neemt wat lekkers mee!

Bij veel aanmeldingen wijken we uit naar het Veerse Meer of het strand. Er zijn eventueel slaapplekken beschikbaar voor mensen die van buiten Zeeland komen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 26 juli via [email protected]. Graag vermelden of je introducés meeneemt en of je gebruik wilt maken van een slaapplek. Je aanmelding is pas definitief zodra deze bevestigd wordt via mail.


LP Gelderland

We heten je van harte welkom in Ulft voor de Gelderse barbecue op 19 augustus, van 18:00 tot 22:00u. Aanmelden en informatie via [email protected]


LP-Werkgroep Grondwet

Het boek “Het Libertarische Sociaal Contract” ligt in de drukpers! Het telt zo’n 250 bladzijden. Het begint met een beschrijving van libertarische uitgangspunten en bevat het op twee libertarische beginselen gebaseerde “Libertarische Sociaal Contract”. Dit is geschreven in de vorm van een verklaring. Verder bevat het boek een voorstel voor een Libertarische “Grondwet” met commentaren en toelichtingen.
Het werk bevat een beschrijving van de verschillende libertarische en al of niet aanverwante stromingen en een 30-tal artikelen over libertarische filosofie, politiek en antwoorden op de globale agenda. Deze artikelen vormen een bloemlezing van de discussies en inzichten die de kern van dit boek ondersteunen. Het geheel is een ontwerp voor een ongedwongen samenleving. We zien dit als een natuurlijke vervanging van huidige politieke stelsels, die uitgaan van onderwerping van het individu aan de collectiviteit. Het is bedoeld om mensen een weg te wijzen om het Libertarisme om te zetten.
Op 26 Juli 2022 gaan we het Contract lanceren met een event. Daarover later meer.

Voor het boek kun je intekenen via [email protected]. De prijs wordt 0,6mBTC / 60’000 SATS, of 15 Euro, excl. verzendkosten (geschat op luttele 20’000 SATS/4,20 Euro).

Mocht je meer willen weten over dit project, dan meld je bij de redactie.


Actueel

LP-lid Roman van Ree maakt samen met Robert Valentine, onder de brandReferend.App, een podcast, waarin “met het hart op de tong” vooral actuele bureaucratische papieren zaken van de overheid worden besproken/bekritiseerd. 
Referend.app is een nieuwe dienst/app waarin je mee kan stemmen over wetsvoorstellen en een bijbehorende beschrijvende podcast.
Zie: https://www.youtube.com/channel/UCiPiYExffn2-92J0D_l_fbg

Mises-Instituut

Op de Website van het Mises Instituut vind je de zuiivere, onvervalste stem van de economie van het klassiek-liberalisme. Een oase te midden van de dagelijkse keynesiaanse onzin die de Nederlandseregering en de EU uitbraakt, en waarmee onze economie naar de gallemiezen wordt geholpen. Even bijkomen? Dan dus gauw naar https://mises.nl/

Zomercursus
Je kunt je hier inschrijven voor de zomercursus van het Mises Instituut: 
https://mises.nl/inschrijving-mises-zomerschool-geopend/

De cursus is open voor iedereen die economie willen begrijpen

Covid, centralisatie en inflatie. Alles lijkt met elkaar verbonden. Waarom eigenlijk? Waarom is de tendens de mens meer te beperken in zijn vrijheid? Wat is de rol van economische theorie hierin? Waarom lijkt het nooit de andere kant op te gaan?

Economen en filosofen van de Oostenrijkse School zijn bij uitstek in staat deze vragen te beantwoorden. In twee dagen tijd krijg je een cursus die je een nieuwe basis meegeeft. Deze basis geeft je een praktisch handvat om cultuur, filosofie en economie vanuit een nieuw perspectief te bekijken.


Cybernieuws

Black box in auto.

Nieuwe auto’s moeten volgens de EU vanaf 1 Juli 2022 zijn voorzien van een black box. Ook Zwitserland sluit zich hierbij aan (zucht) en dat geeft de Zwitserse Weltwocheaanleiding om een vernietigend artikel te publiceren.
Das EU-Recht beschert uns einen Spion als Beifahrer. Ab 1. Juli gilt im eigenen Fahrzeug die staatliche Total-Überwachung“.
We nemen aan dat je hiervoor geen vertaling nodig hebt! Ook onze eigen Toine Manders postte een artikel op Facebook dat zegt dat het niet meer interessant is om een nieuwe auto te kopen.


Internationaal

USA – LP News

Het magazine van de Libertarian Party in de Verenigde Staten heet “LP News“. De Spring Edition staat online met enkele interessante artikelen:
– The Great Right of Locomotion
– Why Libertarians should care about the War on Sex


Agorisme

Peaceful Revolution
“Resist Totalitarianism through Parallel Societies, Agorism & Counter-Economics.” Video op Rumble, publ. 4 april 2022

Tax-free handboek
Agorisme staat in brede zin ervoor om voor al je handelingen wegen te zoeken waar je de overheid helemaal niet tegenkomt. In de werkgroep Agorisme worden hierover ideeën uitgewisseld en initiatieven genomen. Deze worden samengevat in het “tax-free” handboek. Geïnteresserden en ervaringsdeskundigen kunnen contact opnemen met Douwe Kunst

Agorisme in India
De video: “Divya Tate: Homeschooling, Urban Farming & Off-Grid Living | The Labyrinth #59“laat je beseffen dat agorisme een wereldwijde beweging is. Pratham Padav interviewt Divya Tate over haar agoristische ideeën. Veel plezier met alweer een stukje in het Engels met een schitterende Indiase “touch”.

Free Commune Settlements
Actuele informatie over de Colonistas die naar Galicië willen gaan en over het initiatief voor een “Hanzedorp” in Nederland kun je bij de redactie aanvragen

Prepping
“De economie, de financiële wereld en de politiek staan aan de vooravond van grote veranderingen. De maatschappij is onrustig. Je kan daar angstig van worden, maar je kunt je er ook op voorbereiden.” Preppers.nl kan je daarbij misschien helpen. 


Zakelijk netwerk Keuzevrijbijmij

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform met hoog libertarisch gehalte is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het bevat 6’504 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.” 


Bronnen

V for Valentine:
Hieronder vind je de meest recente afleveringen:

V for Valentine Specials:


Libertarisch allerlei

Liberty International World Conference 2022 in Tblisi, Georgië (11 – 15 augustus)
Internationale cursus “Libertarian Solutions, how to find freedom in an unfree world“: de inschrijving is open voor de Winter Course 2022
 De LP beveelt de volgende organisaties aan:


Liberty Library

Mises Webwinkel

Neem eens een kijkje op de Mises Webwinkel, waar je interessante Nederlandse libertarische publicaties vind. 
Klassieke Vrijbrieven

Naar aanleiding van onze melding over een website met gescande klassieke vrijbrieven hebben we tips ontvangen waar je ze allemaal kunt vinden. Enkele libertariërs van het eerste uur hebben in noeste arbeid (bijna) alle papieren exemplaren ingescand, en je kunt ze allemaal vinden, van 1976 tot en met 2000, op de website van Libertarian.nl.

De Vrijbrief is inmiddels geëvolueerd tot Internet-magazine en is op vrijspreker.nl
actief.

Een overzicht van de boeken op Liiberty Library vind je hier: https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Liberty Library
Een overzicht van de boeken op Liiberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee
Je vindt er nu 284 titels !

Boekenaanbod

We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? Contacteer Imre Wessels ([email protected])
: We hebben nieuwe boeken toegevoegd in onze lijst! Ditmaal als standplaats in Friesland (Akkrum). Nieuws
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 
en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Verwachtingen

Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.