Dit artikel gaat over de bescherming van onze eigen, zelfgekozen manier van leven. Bestaande systemen en organisaties ter bescherming van burgers lijken steeds minder in staat om hun taak in het belang van de burgers naar verwachting te vervullen.
Buiten getrainde medewerkers van de politie en het militaire apparaat om zijn er weinig mensen in staat om adequaat te reageren op medemensen die met messen staan te zwaaien of erger. Politie, ook al zet je de straten er vol mee, kan niet overal en altijd present zijn om direct in te grijpen. Om een drenkeling te redden wachten we niet op de brandweer, maar degenen die kunnen zwemmen springen zelf het water in. Misschien.
Dit zijn voorbeelden van fysieke bedreigingen. Hoe zit het met al die andere bedreigingen? Wie beschermt me tegen opdringerige verkoopmethoden, tegen leugens op de NPO, op ON of tegen onwaarheden van meneer Rutte? Wie beschermt mijn PC of mijn smartphone tegen phishing, hacken en dataspionage? En wie kan me beschermen tegen afpersing, door de overheid, zodra die het op me gemunt heeft? Of, voor degenen die de overheid nog in bescherming willen houden: wie beschermt me tegen afpersing door onsamenhangend pratend straattuig? Wie beschermt kinderen tegen kinderlokkers, wie grijpt er in tegen pesten en indoctrinatie op school? Wie beschermt me tegen Covid 19; en wie beschermt me tegen de belangen van de zorgindustrie?

In het themanummer “Kwetsbaarheid” heeft Libertair Perspectief al eerder aangestipt hoe zeer mensen op allerlei terreinen kwetsbaarder zijn geworden. Behalve de traditionele criminaliteit, waartegen we ons altijd al door de politie beschermd wisten, komt daar nu in toenemende mate een dwingende en heerserig doenende overheid bij, die niet schroomt om professionele meppers in te zetten tegen vreedzame demonstranten. Het soort politie dat recentelijk is ontstaan en op vreedzame mensen losgelaten wordt, discrimineert niet meer op leeftijd, gender of ras. We zien dat nu ook witte (!) mensen met grijs haar in elkaar gemept worden; we waren er getuige van hoe een jonge vrouw een schedelbreuk opliep omdat de waterkanonschutter geen onderscheid meer maakte tussen geweldloze vrouwen en mannen. BOA’s delen boetes uit, zelfs tegen gehandicapten voor het parkeren op een parkeerplaats voor gehandicapten [1]. Geen enkele discriminatie meer! Zonder onderscheid des persoons. Je bent allemaal vogelvrij. Of je nu lid bent van de LP of van Groen Links: je kunt sinds kort legaal gemept, beboet, achtervolgd en afgeperst worden. En ook al vind je vanuit jouw perspectief dat het nog meevalt, een zekere escalatie van geweld in de maatschappij voelen we toch allemaal wel.
In een geruchtmakend recent interview vertelt Shoreh Festhali – auteur van “gesluierde jaren” – hoe snel het proces van degeneratie van de vrije samenleving naar een totalitaire dwangmaatschappij kan gaan. Ze trekt de parallel met wat er zich nu in Nederland en de “vrije” Westerse landen afspeelt. Zij komt tot de conclusie, dat totalitarisme alleen kan bestaan vanwege het gebruik van geweld. Grof, fysiek geweld.

Libertair Perspectief
Volgens de libertarische beginselen: individuele zelfbeschikking en non-agressieprincipe, is zelfverdediging de enige rechtvaardiging voor het gebruik van geweld. Of dit nu door ongeschoren jonge mannen in spijkerbroek of door geüniformeerden in staatsdienst wordt uitgeoefend: we mogen ons tegen elke agressie verdedigen. Als het moet, ook met geweld. Het doel van gebruik van geweld is om agressie te stoppen. Je probeert daarbij te vermijden om zelf agressief te worden. 
Omdat de overheid in onze staatsordening het monopolie over het gebruik van geweld heeft staat ze niet te trappelen om haar burgers in zelfverdediging te trainen. Je zult dat dus zelf moeten doen, en daarbij goed beseffen dat je de huidige vorm van overheid daarmee concurrentie aandoet. En zeker word je met argusogen bekeken als je zelfverdediging niet individueel, maar groepsgewijs gaat trainen. Veel mensen zien in dat soort clubjes al gauw het ontstaan van paramilitaire organisaties, die het op machtsovername voorzien hebben. 
Uit libertair perspectief wil je niet met zulke groepen geassocieerd worden. Als je toch weerbaarder wilt worden, dan zul je dat het best individueel kunnen aanpakken.

Verdediging tegen fysiek geweld:Krav Maga
Er zijn situaties waarin je er niet omheen komt je af te vragen wat je beste antwoord is op fysiek geweld. Als kind leerde je misschien dat terugslaan soms helpt, en dat hard weglopen de betere bescherming is als je tegenover een overmacht staat. Zelfverdediging staat jammer genoeg niet in de kerndoelen voor het bewegingsonderwijs. 
Zelfverdediging wordt vaak gezien als iets waarin je je als particulier moet bekwamen. Een nog onverdachte optie daarvoor is Krav Maga.
“Krav Maga” is hebreeuws (קרב מגע), en het betekent “contactgevecht”. Het is een verdedigingskunst, opgezet door de Hongaar Imi Lichtenfeld. Het heeft zich in Israël ontwikkeld tot een techniek die uitsluitend op zelfverdediging is gericht. Het is zeker geen sport. De International Krav Maga Federation (IKMF) is in Nederland vertegenwoordigd en biedt cursussen “voor burgers” aan. 

Wapenbezit
Degenen die plezier in vechten en schieten hebben, kunnen dat het best doen in sportclubverband. Het typisch libertarische uitgangspunt, dat het hebben van wapens ter zelfverdediging niet verboden mag worden, heeft helemaal niets te maken met het plezier om er maar op los te schieten, maar alles met het uitgangspunt dat je het instandhouden van je eigen leven niet zomaar kunt delegeren aan anderen. De geschiedenis van de mensheid laat zien, dat mensen en bevolkingen die zich niet zelf kunnen weren, meer risico lopen om slachtoffer van misbruik, exploitatie en genocide te worden. Het zijn misdaden, die vaak door tirannieke overheden tegen de eigen bevolking worden gepleegd. Het is overduidelijk dat overheden wereldwijd duizenden malen meer onschuldige slachtoffers hebben gemaakt dan criminele elementen in de samenleving. De vraag is dus helemaal niet zo vreemd of het wel zo verstandig is om overheden een geweldmonopolie toe te staan.
Wij vertrouwen in Nederland heel erg op de “goede” overheid. “Waffenkunde“, dat hadden ze vroeger in de DDR als schoolvak. In Nederland haalden we onze neus daarvoor op. We leefden immers in ons vrije Westen en wij hadden geen zorgen om onze veiligheid, we hadden immers de NAVO met onze eigen Josef Luns aan het hoofd. Met zorg beseffen we echter nu, anno 2022, dat diezelfde “goede” overheid meer en meer dwang op haar bevolking uitoefent en niet schuwt om haar geweldsmonopolie tegen geweldloze eigen burgers in te zetten. Die ontwikkeling is zó zorgelijk, dat het verstandig lijkt om over verdediging tegen overheidsgeweld te gaan spreken.

Het principe van zelfverdediging wordt in Zwitserland consequent doorgevoerd. Omdat in Zwitserland de burger soevereiniteit heeft is hij zelf het eerst verantwoordelijk om zichzelf te verdedigen tegen geweld. De samenwerking in milities is gebaseerd op de eed van wederzijdse bijstand van 1 augustus 1291, waardoor Zwitserland als land is ontstaan. De bewapening van iedere “weerbare man” is vanzelfsprekend, en er is een bijna-plicht om gedurende bepaalde periodes van je leven deel te nemen aan militaire trainingen en aan (jaarlijkse) schietoefeningen. 
Puur libertarisch is Zwitserland echter ook niet. In een libertarische samenleving zou er geen verplichting mogen zijn om aan gemeenschappelijke activiteiten mee te doen. Militaire trainingen zouden bijvoorbeeld op vrijwilligheid moeten baseren. “Weerbare” mensen die daar dan niet aan mee willen doen kunnen dan geen recht doen gelden op verdediging van hun lijf en goed. 
Wat wel libertarisch is in Zwitserland is de in de constitutie vastgelegde neutraliteit van het land: je mengt je niet in in de conflicten van anderen.
De zorg, dat er, in een land waar wapenbezit vrij is, gekke dingen kunnen gebeuren is natuurlijk niet weg te praten. Zelfs in Zwitserland, waar zeer weinig excessen voorkomen, werd in 2001 de halve parlementsbezetting van het Kanton Zug uitgemoord door een Zwitser, een man die als querulant werd bestempeld, een man die voortdurend zijn beklag deed bij autoriteiten, die daar blijkbaar niet naar zijn zin op reageerden. Tekenend is echter, dat de redenen voor dat beklag tot op de dag van vandaag niet publiek gemaakt zijn. De man kwam tot zijn terreurdaad, vlak nadat de officieer van justitie een klacht tegen hem had ingediend. Dit voorval heeft ervoor gezorgd, dat Zwitserse ambtenaren en autoriteiten iets meer gehoor geven aan “moeilijke” mensen.
Veel trieste incidenten waarbij misbruik van wapens wordt gemaakt zijn terug te voeren op diepe frustraties bij de daders over de onrealistische beloftes van de collectivistische maatschappij.

Defensie

Vrij wapenbezit is een heet hangijzer in de Libertaire Partij Nederland. In de praktsiche politiek zal vrij (vuur)wapenbezit in Nederland een aantal bruggen te ver zijn. Vanuit de beginselen (Zelfbeschikking en Non-Agressie Principe) is echter veel te zeggen voor de mogelijkheid jezelf effectief te kunnen beschermen tegen agressie.
De discussie over hoe we ons efficiënt tegen agressief overheidsgeweld te weer kunnen stellen, verdient, gezien de trend tot verruwing van het overheidsoptreden aandacht. De vraag is misschien heel actueel of er niet iets veel beters bestaat dan vuurwapens om je eigen of een vreemde overheid van je af te houden. Hoe krijg je een regering weg die niet meer de belangen van het volk dient, zonder geweld uit te oefenen? Is dit een goed antwoord: Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres [2]? Is het beoefenen van counter-economics (agorisme) een effectieve vorm van zelfverdediging?


De Libertaire Partij
Het verkiezingsstandpunt van de LP over defensie neemt wel al het neutraliteitsprincipe over:

“Voor Defensie ziet de LP een nieuwe kerntaak weggelegd. De afgelopen jaren heeft Nederland zich vaak gemengd in uiteenlopende conflicten in de wereld. Dit veroorzaakt veel leed, kost veel geld en leidt op termijn tot nieuwe, nog onvoorziene conflicten. De LP wil dit veranderen.

Nieuwe focus

Defensie betekent verdediging. Wij willen onze strijdkrachten niet offensief inzetten. We moeten stoppen met ons te mengen in andermans conflicten. De LP is tegenstander van buitenlandse interventies.

De LP wil dat Defensie een nieuwe focus krijgt die gericht is op het uitvoeren van een kerntaak: de verdediging van het eigen grondgebied.

Slagvaardige en betaalbare strijdkracht

We streven naar een neutrale rol op het wereldtoneel. Dit betekent een slagvaardige en betaalbare strijdkracht, bedoeld voor het verdedigen van Nederland. De LP steunt het onderhoud van een leger dat de Nederlandse belangen verdedigt tegen concrete dreigingen. Het leger mag nooit ingezet worden tegen landen die ons niet eerst hebben aangevallen.

Onder geen beding mogen hervormingen van het defensieapparaat leiden tot hogere belastingen of het aangaan van meer staatsschuld.

Dit doet de LP door:

 • Defensie een focus te geven
 • Defensie terug te laten gaan naar het uitvoeren van een kerntaak: het eigen grondgebied en dat van bondgenoten verdedigen;
 • Te stoppen met ons te mengen in andermans conflicten[1] Dit betreft een schrijnend geval uit de familiaire entourage van de schrijver van dit artikel. 
[2] Citaat van Etiënne de la Boëtie uit  “Discours de la servitude volontaire“. Vertaald luidt het: “weest vastberaden om niet meer onderdanig te zijn, en ge zult vrij zijn“. 
[3] Er bestaat een organisatie die vrij wapenbezit in Nederland nastreeft, zie https://www.vrijwapenbezit.nl/.


Provinciale-en waterschapsverkiezingen

Een libertair perspectief

In 2023 zijn de provinciale verkiezingen. Er zijn een aantal provinciale afdelingen binnen de LP bezig om mee te doen aan die verkiezingen. Tegelijkertijd met de provinciale verkiezingen zijn de waterschapsverkiezingen. Wat doen provincies en waterschappen nou eigenlijk? Hoe worden provincies eigenlijk gefinancierd? Is een waterschap overbodig? En zijn er libertaire antwoorden op deze regionale bestuurslagen?

Provincies
Taken van een provincie zijn o.a. ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economie, milieu en toezicht op gemeenten en waterschappen. Op geen van die beleidsterreinen is de provincie de enige bestuurslaag die daarover gaat. In dit artikel komen de twee belangrijkste onderwerpen aan bod die de provincies het meeste bestaansrecht geven, namelijk ruimtelijke ordening en motorrijtuigenblasting.

Provinciale belastingen
Provincies halen ongeveer de helft van hun inkomsten uit belastingen en heffingen. Vooral uit de motorrijtuigenbelasting. Een kleiner deel komt uit de grondwaterheffing en uit de verontreinigingsheffing. De andere helft komt vanuit het Rijk (provinciefonds).1

Provincies uit de ruimtelijke ordening halen – woningtekort verantwoordelijkheid van provincies
De provincies ontlenen hun bestaansrecht grotendeels aan de ruimtelijke ordening. Ieder bouwplan moet ook aan provinciale regels voldoen. Zelf ben ik een planoloog (ZZP’er) en heb daar dus ook persoonlijke ervaringen mee. De provinciale regels en toets op bouwplannen zijn overbodig en vaak dubbel. Ook onder gemeenteambtenaren zijn de provinciale planologen niet populair. Zeker de grote steden trekken zich nauwelijks iets aan van de provincies.

De provincies bepalen van bovenaf  hoeveel woningen een gemeente mag bouwen. Op basis van behoefteramingen. Dat wordt per gemeente toegewezen. Het rare is dat die behoefteramingen tussentijds worden aangepast. De provincie heeft vanaf 2008 tot 2013 in veel gemeenten een bouwstop voor woningen opgelegd of het bouwen slechts zeer minimaal toegestaan. Dit vanwege de financiële crisis. Een reden voor de woningtekorten op dit moment is de bouwstop van woningen door provincies destijds. Het CPB concludeert dat ook2. En op dit moment zijn de ramingen weer gigantisch hoog. De provincie probeert dus voortdurend het goede getal te raden. En grijpt hard in, in de woningmarkt, door de aantallen te bepalen. Een pragmatisch standpunt van de LP kan zijn om de bouw van het aantal woningen compleet vrij te laten. En de hoeveelheid niet meer door een provincie of andere overheidslaag te laten bepalen. De overheid is niet de oplossing, maar het probleem. Ontwikkelaars en particulieren hebben vanuit zichzelf al een belang om niet voor leegstand te bouwen. Het CPB beveelt ook aan om de bevoegdheden van provincies te beperken 2.

Motorrijtuigenbelasting afschaffen?
De belangrijkste directe provinciale inkomstenbron is dus de motorrijtuigenbelasting. Via opcenten ontvangen de provincies jaarlijks zo’n 1,7 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting3. De provincies zijn niet verplicht dat geld aan infrastructuur of mobiliteit uit te geven! Daar zijn de provincies vrij in. Je betaalt dus een zeer specifieke belasting naar gebruik/gewicht, maar het wordt vervolgens niet (geheel) aan infrastructuur besteed. Als je dan al een zeer specifieke belasting heft, geef het dan ook uit aan waarvoor het geïnd wordt.

De ANWB vindt ook dat als je dan een specifieke belasting heft, je het ook daar aan uit moet geven:

‘De ANWB vindt dat de opbrengsten van provinciale opcenten besteed moeten worden aan mobiliteit. Een verhoging van de opcenten moet altijd gekoppeld zijn aan extra investeringen in bijvoorbeeld wegen, fietspaden of treinen. De provincies moeten de automobilisten duidelijk inzicht geven in de opbrengst en besteding van de opcenten. Op wat langere termijn wil de ANWB dat de opcenten afgeschaft worden. Desgewenst kan dit gecompenseerd worden via het Provinciefonds of het introduceren van een andere provinciale belasting.3

Het is niet helemaal duidelijk of de ANWB nou helemaal voor het afschaffen van motorrijtuigenbelasting is en voor privatisering van het wegenstelsel. Ze geven aan wel voor afschaffing van de motorrijtuigenbelasting/opcenten te zijn, maar ze geven anderzijds aan dat ‘desgewenst’ misgelopen inkomsten dan via een andere overheidsinstantie binnen kunnen komen. De grootste belangenvereniging voor de automobilist is in ieder geval van mening dat het huidige stelsel van belasten anders moet.

Het alternatief op motorrijtuigenbelasting
Auto’s houden zich niet aan provinciale grenzen. De hoogte van deze belasting verschilt ook per provincie. En de motorrijtuigenbelasting hoeft niet aan mobiliteit en infrastructuur uitgegeven te worden. De doelmatigheid voor deze zeer specifieke belasting lijkt dus onduidelijk.

De behoefte aan een goed wegenstelsel bestaat niet bij de gratie van de overheid. Een overheid brengt inefficiëntie en gigantische overheadkosten met zich mee. Terwijl het toch echt maar gaat om daadwerkelijk een plak asfalt op de grond leggen en bruggen te bouwen. Er is geen stimulans bij de overheid om te innoveren want er is toch geen concurrentie.

Een pragmatisch standpunt van de LP bij de eerstvolgende provinciale verkiezingen kan zijn om de provinciale wegen te privatiseren. Nut en noodzaak om wegen provinciaal te regelen ontbreekt. Laat dat aan andere private partijen over. Dit stoot dus ook het beheer en onderhoud af. Weggebruikers kunnen dan betalen naar gebruik. En de motorrijtuigenbelasting wordt dan afgeschaft.

Waterschappen
Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. En ze beheren de rioolwaterzuiveringen. Drinkwaterbedrijven zijn niet direct onderdeel van waterschappen. Drinkwaterbedrijven zijn publieke nutsbedrijven. Dat betekent dat overheidsinstanties volledig aandeelhouder zijn van die bedrijven. Vaak zijn dat gemeenten, provincies of waterschappen.

Waterbeheer wordt politiek
Discussies over het waterschap gaan over of ze wel of niet onderworpen moeten worden aan verkiezingen. En op dit moment gaat dat erover of de geborgde zetels moeten verdwijnen. De geborgde zetels zijn vaste zetels in het waterschap voor een aantal (ongekozen) benoemde vertegenwoordigers vanuit de landbouw, het bedrijfsleven en beheerders van natuurterreinen. Een interessant concept, ook voor landelijke politiek. Dit is directe inspraak voor branches die direct belang hebben bij de beslissingen die worden genomen. Onder leiding van Groen Links, D66 en Christen Unie worden de geborgde zetels nu flink ingeperkt. De bedrijven verliezen hun vertegenwoordiging. En het aantal geborgde zetels wordt minder per waterschap 4.

Geen goede ontwikkeling dat directe inspraak, die niet onderhevig is aan politieke agenda’s, wordt ingeperkt. Of het een groot verlies is, is nog maar de vraag. De poppetjes worden nu slechts vervangen. De reikwijdte, overheidsinmenging in waterbeheer en belastingheffing blijft hetzelfde. Met of zonder geborgde zetels. Waterkwaliteit en kwantiteit zijn technische aangelegenheden. Dit hoeft niet politiek gemaakt te worden. Een geborgde zetel meer of minder is dan slechts een detail. De geborgde zetels kunnen ook misbruik van het overheidsmonopolie maken. De overheid is niet de oplossing, maar het probleem. Dus haal politiek uit waterbeheer. Waterschappen zijn juist ontstaan door zeer decentrale oplossingen op kleine schaal. Met directe inspraak van de belanghebbenden. Samenwerken staat niet gelijk aan politiek. Voor samenwerken heb je geen extra bestuurslaag zoals het waterschap nodig.

Houd drinkwaterbedrijven uit handen van de overheid
Drinkwaterbedrijven zijn publieke bedrijven die volledig in handen zijn van provincies, gemeenten of waterschappen. Water is een eerste levensbehoefte. Geeft controle over het water een overheid te veel macht? In extreme gevallen kan dit een ‘wapen’ worden tegen de eigen bevolking. Dus is het misschien niet helemaal onschuldig om drinkwater in handen van overheden te geven. Een voorbeeld: waterschappen controleren uw en mijn ontlasting op corona en op drugsgebruik5. Water dat u gebruikt komt binnen via het drinkwaterbedrijf en gaat van u terug via het gemeentelijke rioolstelsel naar de rioolwaterzuivering van de waterschappen. Het RIVM stelt zelf dat: 

‘Deze partijen (waterschappen) overwegen om het rioolwateronderzoek in de toekomst in te zetten voor een bredere toepassing. Rioolwater kan op lokaal, regionaal en landelijk niveau informatie leveren over obesitas, diabetes, bepaalde vormen van kanker, medicijn- en drugsgebruik, microplastics en bestrijdingsmiddelen.5

Zoals wel vaker: de intenties zijn ongetwijfeld goed. Echter kunnen de overheidsmaatregelen draconisch zijn. Stel je voor: ‘LOKALE LOCKDOWN VOOR FASTFOODKETENS. TEVEEL OBESITAS IN HET WATER AANGETROFFEN!’. Hopelijk wordt dit nooit een krantenkop. Gelukkig kunnen ze het afvalwater (nog) niet per adres analyseren. Hugo de Jonge weet al waar de ongevaccineerden wonen6. Daar zou dit dan nog eens bijkomen.

Libertair perspectief op drinkwaterbedrijven en waterschappen
Volgens de wet mogen drinkwaterbedrijven niet geprivatiseerd worden7. Drinkwatervoorziening en rioolwaterzuivering kunnen echter prima geprivatiseerd worden. Dat is een waardevol product en een nuttige dienst. Waarbij efficiëntie en concurrentie de prijs kan drukken en de kwaliteit omhoog kan brengen. De huidige drinkwater’bedrijven’ hebben lokale en regionale overheden als aandeelhouder. En u kunt ook niet zelf kiezen welk drinkwaterbedrijf u wilt, want de afzetmarkten zijn al per regio vastgelegd. Ook kunt u niet bepalen wat er met uw afvalwater gebeurd. In tegenstelling tot het aardgas- en elektriciteitsnet kennen de Nederlandse waterleidingnetten een besloten karakter. Dat wil zeggen dat andere drinkwaterproducenten geen toegang hebben tot het net en dat klanten niet hun eigen waterleverancier kunnen kiezen. Er bestaat dan ook geen scheiding tussen de productie en de verkoop van het drinkwater enerzijds en het beheer van het leidingnet anderzijds, zoals dat in de wet onafhankelijk netbeheer is vastgelegd voor aardgas en elektriciteit.7 Een standpunt van de LP kan zijn om het waterleiding netwerk meer ‘open te gooien’, vergelijkbaar met het aardgas- en elektriciteitsnet. Ik kies dan bijvoorbeeld zelf voor een bedrijf die niet mijn afvalwater analyseert op allerlei ongevaarlijke stoffen.

Waterkwaliteit en -kwantiteit beschermen is een nobel streven, maar om daar nou 21 verschillende waterschappen voor in te  richten in een relatief klein land, gaat hier en daar wat ver. Dijken en waterveiligheid zijn wel degelijk belangrijk in Nederland. Die kunnen als onderdeel van onze defensie worden gezien. Het kan dus misschien wel handig zijn om centraal te regelen. Maar niet onderverdeeld in de 21(!) verschillende waterschappen die we nu in Nederland hebben, met allemaal hun eigen overheadkosten. Decentralisatie is goed. Meer bestuurslagen niet.

Conclusie
Standpunt van de landelijke LP is om democratische vernieuwingen door te voeren en meer autonomie voor provincies8. Provincies zijn in de huidige vorm misschien wel overbodige extra bestuurslagen, maar voor echte regionale autonomie zijn ze ook weer nodig.  Waterschappen zijn er al vanaf de 13e eeuw en ze zijn min of meer in stand gebleven. Hoog tijd voor wat vernieuwing of afschaffing. 

Een provincie die geen motorrijtuigenbelastingen meer heft, de provinciale wegen privatiseert, zich terugtrekt uit de ruimtelijke ordening, niet de aantallen woningen dat gebouwd mag worden bepaalt en geen grond meer bezit, is al een goede eerste stap in de libertaire richting. En waterbeheer en drinkwater zomaar in de handen van de overheid laten, is niet onschuldig. Denk aan het voorbeeld van het controleren van uw en mijn ontlasting op coronavirusdeeltjes en resten van drugsgebruik. Wilt u uw water overlaten aan de grillen van de markt of aan de grillen van de overheid?

Er zijn geluiden binnen de LP om niet een ‘reguliere’ politieke partij te zijn, dus moet de LP überhaupt wel meedoen aan die verkiezingen? Veranderingen van onderop én meedoen aan politieke verkiezingen hoeft elkaar niet te bijten denk ik. In dit artikel worden in ieder geval een paar suggesties voor pragmatische libertaire standpunten genoemd. Dit soort bestuurslagen zijn niet de oplossing, maar het probleem. Hopelijk kunnen de provinciale afdelingen van de LP een mooie libertaire invulling geven aan hun campagne. Succes met de voorbereidingen!

Voetnoten en links:
1https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/belastinginkomsten-en-specifieke-uitkeringen-gemeenten-en-provincies/provinciale-belastingen
2https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/cpb%20boek%20woningmarkt%20-%20boek%2033.pdf
3https://www.anwb.nl/auto/autobelastingen/provinciale-opcenten
4https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/05/31/landbouw-behoudt-geborgde-zetels-in-waterschapsbesturen
5https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/rioolwater
6https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/12/twitter-uitspraak-hugo-de-jonge-postcode-ongevaccineerden/
7 https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterleidingbedrijf#Nederland
https://stemlp.nl/standpunten/democratie-en-bestuur/

Voor je reactie op dit artikel kun je schrijven naar de redactie: [email protected]


Partijnieuws

26 juli 2022: Publicatie “Het Libertarische Sociaal Contract” 

11 – 15 augustus 2022: Liberty International, World Conference, Tblisi, Georgië

5 november 2022: Najaarscongres LP Nederland (save the date!)


De LP Noord-Holland organiseert verder iedere laatste donderdag van de maand een borrel. We borrelen tussen 17:00 en 22:00 bij https://www.dimitris.amsterdam/ (naast station Amsterdam Muiderpoort). De eerstvolgende borrel is op 30 juni. Het is niet nodig om je aan te melden, je kunt gewoon langskomen. Ook als je nog geen lid bent van de LP of niet in Noord-Holland woont ben je welkom! 

Naast onze maandelijkse borrels in Amsterdam reizen we ook graag door de rest van onze prachtige provincie. Lijkt het je leuk om samen met ons een borrel of andere activiteit in jouw woonplaats te organiseren? Dan kun je mailen naar [email protected].

Tot slot kan je je via hetzelfde mailadres aanmelden voor onze werkgroep voor de Provinciale Staten. Laten we samen bedenken hoe we de provincie libertair kunnen maken!


De eerstvolgende borrel voor Zeeuwse LP leden staat gepland op 30 juni vanaf 19:30. Dit keer gaan we naar Slot Oostende aan de Singelstraat 5 te Goes.
Zien we jou daar? Aanmelden kan via Richard van Stel ([email protected]). Introducés zijn ook van harte welkom; wel graag aanmelden i.v.m. de reservering.


Ben jij lid van de LP en tussen de 14 en 30 jaar, wil jij graag bij volgende activiteiten van de JL aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar [email protected]. Heb je vragen over de JL-activiteiten? Die kan je sturen naar:
 [email protected]


Werkgroep Grondwet

Het boek “Het Libertarische Sociaal Contract” is bijna klaar voor druk! Het telt zo’n 250 bladzijden. Het begint met een beschrijving van libertarische uitgangspunten en bevat het op twee libertarische beginselen gebaseerde “Libertarische Sociaal Contract”. Dit is geschreven in de vorm van een verklaring. Verder bevat het boek een voorstel voor een Libertarische “Grondwet” met commentaren en toelichtingen.
Verder bevat het werk een beschrijving van de verschillende libertarische en al of niet aanverwante stromingen en een 30-tal artikelen over filosofie, politiek en antwoorden op de globale agenda. Deze artikelen vormen een bloemlezing van de discussies en inzichten die de kern van dit boek ondersteunen. Het geheel is een ontwerp voor een ongedwongen samenleving. We zien dit als een natuurlijke vervanging van huidige politieke stelsels, die uitgaan van onderwerping van het individu aan de collectiviteit. Het is bedoeld om mensen een weg te wijzen om het Libertarisme om te zetten.
Op 26 Juli 2022 gaan we het Contract lanceren met een event. Daarover later meer.

Op het Voorjaarscongres kun je voor het boek intekenen. De prijs wordt 0,5mBTC / 50’000 SATS, excl. verzendkosten (geschat op luttele 15’000 SATS).
Wederverkopers mogen het boek ook in fiat-currencies zoals de Euro verkopen, dat zal dan wellicht zo’n 15 Euro worden.

Mocht je meer willen weten over dit project, dan meld je bij de redactie.


Libertair Perspectief:

Redacteur Geld, Economie en Belastingen

Net als het ledental van de partij stijgt het aantal lezers van Libertair Perspectief voortdurend. De redactie heeft zich voorgenomen om Libertair Perspectief verder te ontwikkelen tot een tweewekelijks libertair “magazine”, dat gericht is op het uitdragen van het libertarisme. Via een vaste “economische” rubriek wil de redactie meer aandacht schenken aan ontwikkelingen rond geld, economie en belastingen. 

Je hebt alle vrijheid om dit vanuit je eigen libertair perspectief in te vullen en een netwerk op te bouwen.

Heb je ideeën, zin om libertarische ideeën uit te dragen en zin in redactionele vingeroefeningen, dan meld je bij de redactie: [email protected]

Vacatures Libertaire Partij:

Actueel vind je bij de LP de volgende vacatures, die uitgebreid omschreven staan op de Website https://stemlp.nl/vacatures/:

 • Congresgriffier
 • Bestuurslid
 • Ledenbegeleider
 • Activiteitencommissie
 • Fotograaf
 • Fotoredacteur
 • CSS-specialist

De LP zou niet libertair zijn als de partij geen libertaire initiatieven van individuele partijleden zou begroeten. Heb je een idee om actief te zijn in de partij, laat het dan aan het bestuur weten.


Duitsland – Partei der Vernunft

 • op 23 juni a.s. organiseert de Duitse Partei der Vernunft (jawel, dat is de Duitse Libertaire Partij) van 19:00 tot 20:00 een online zoom-meeting “voor geïnteresseerden“. Voor het geval je eens wilt meekijken wat aan de andere kant van Neêrlands oostgrens “passeert”. 

Agorisme

Tax-free handboek
Over de samenstelling en uitbreiding van het tax-free handboek van de werkgroep Agorisme binnenkort meer. Geïnteresserden en ervaringsdeskundigen kunnen intussen contact opnemen met Douwe Kunst

Agorisme in India
Deze self-made video: “Agorism & Counter Economics: What? Why? And How?” laat je beseffen dat agorisme een wereldwijde beweging is. Pratham Padav laat zien hoe ook in India mensen het agorisme omarmen. Veel plezier met een stukje in het Engels met een schitterende Indiase “touch”.

Free Commune Settlements
Actuele informatie over de Colonistas die naar Galicië willen gaan en over het initiatief voor een “Hanzedorp” in Nederland kun je bij de redactie aanvragen

Prepping
“De economie, de financiële wereld en de politiek staan aan de vooravond van grote veranderingen. De maatschappij is onrustig. Je kan daar angstig van worden, maar je kunt je er ook op voorbereiden.” Preppers.nl kan je daarbij misschien helpen. 


V for Valentine:
Hieronder de meest recente afleveringen:


Libertarische beginselen

Liberty International is publiceert een reeks video’s over libertarische beginselen. Deze zijn te volgen op de website van de Vrijspreker onder de titel “Libertarische Antwoorden”. Voor mensen voor wie het libertarisch gedachtengoed nog relatief nieuw is is dit een goede inleiding. 
Episode 1: The solution to poverty
Episode 2: How do licensing laws stop wealth creation?
Episode 3: How wealthy countries keep third world nations poor?

Tip:

Academy of Ideas – “free  minds for a free society
We hebben al eerder links naar videos van de Academy of Ideas geplaatst. Als je hun website gaat verkennen, ontdek je een schat aan video’s over filosofie, psychologie en vrijheid. De meest recente video heeft als titel “The Parallel Society vs. Totalitarianism / How to create a Free World.


Zakelijk netwerk Keuzevrijbijmij

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform met hoog libertarisch gehalte is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het bevat ruim 6’000 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.” 

De LP beveelt de volgende organisaties aan:


Liberty Library

Mises Webwinkel
Neem eens een kijkje op de Mises Webwinkel, waar je interessante Nederlandse libertarische publicaties vind. 

Klassieke Vrijbrieven
Naar aanleiding van onze melding over een website met gescande klassieke vrijbrieven hebben we tips ontvangen waar je ze allemaal kunt vinden. Enkele libertariërs van het eerste uur hebben in noeste arbeid (bijna) alle papieren exemplaren ingescand, en je kunt ze allemaal vinden, van 1976 tot en met 2000, op de website van Libertarian.nl.
De Vrijbrief is inmiddels geëvolueerd tot Internet-magazine en is op vrijspreker.nl actief.
Een overzicht van de boeken op Liiberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Liberty Library
Een overzicht van de boeken op Liiberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Boekenaanbod

We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? Contacteer Imre Wessels ([email protected])
: We hebben nieuwe boeken toegevoegd in onze lijst! Ditmaal als standplaats in Friesland (Akkrum). Nieuws
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 
en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Verwachtingen

Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.