Jaargang 2023 / Nummer 7 – 2 april 2023

Beste vrienden en vriendinnen van de Libertaire Partij

Je vindt vandaag in Libertair Perspectief twee artikelen met een zeer hoog libertair gehalte, zodat je met argumenten gewapend de strijd kunt aangaan tegen de collectivisten van allerlei slag, die je leven en je eigendom van je willen afpakken. Geen centimeter geven we ze!

  • Wat betekenen inflatiecijfers, hoe belangrijk is de context?
  • Het platteland staat op de kaart: Rem Koolhaas breekt een lans voor het platteland.
    Daarna vind je de gebruikelijke rubrieken met nieuws uit Cyberspace, het buitenland en uit de libertaire wereld.

Stukken gepubliceerd in Libertair Perspectief zijn opiniërend. Ze hoeven niet altijd het standpunt van de Libertaire Partij te dekken. De redactie is vrij om een platform aan een breed scala aan libertaire meningen te bieden.


Innovatie, Inflatie En Een Dosis Chernozem

Enige context by prijsindices

Achtergrond
Door RED/PSK. Iedereen moet de berichten over de hoge inflatiecijfers van het afgelopen jaar hebben opgemerkt. Deze cijfers begonnen te stijgen tegen het einde van de coronacrisis. Uitgestelde consumptie plus gespaarde en niet uitgegeven stimuleringspakketten zorgden voor een hogere vraag terwijl het aanbod van goederen en diensten lager was. Dit vraag-en-aanbodprobleem werd nog verergerd door de Russisch-Oekraïense oorlog en de sancties in reactie daarop. De afhankelijkheid van met name de eurozone (EZ) van Russische energie en het gebrek aan investeringen in fossiele brandstoffen maakten de impact in de EZ nog groter.

https://www.novinite.com/articles/217068/Inflation+in+Germany+hits+a+70-year+High
https://www.novinite.com/articles/217068/Inflation+in+Germany+hits+a+70-year+High

De titel hierboven moet worden gelezen als “the relative year-on-year (y-o-y) change in the Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) has not been this high in Germany in 70 years”. Toegegeven, niet zo pakkend als waar de redacteur voor koos, maar het is belangrijk om nauwkeurig te zijn. Om deze these hard te maken, moet duidelijk zijn dat gelijke termen vergeleken worden. De indices werden en worden historisch en internationaal op verschillende manieren berekend.
 
Historische vergelijking van Amerikaanse “Inflatie”cijfers
De cijfers kunnen niet zonder meer historisch worden vergeleken. In een recent artikel in de New York Times (Smialek, sd) werd dit punt aan de orde gesteld. De formule voor de CPI werd in 1983 gewijzigd door de kosten van huisvesting (nu beschouwd als een investering in plaats van consumptie) voor huiseigenaren te vervangen door “owners’ equivalent rent” (OER). De OER wordt berekend aan de hand van gegevens die zijn verkregen door 1) enquêtes en 2) modellering van de werkelijke, voor kwaliteit gecorrigeerde, huurprijzen en heeft een gewicht van ongeveer 25% in de Amerikaanse CPI. Er zijn problemen met deze aanpak. Ten eerste lopen de gegevens achter op de actuele huurprijzen (Zillow Observed Rent Index +16% vs CPI shelter component +5%) (Barton, 2022). Ten tweede zijn enquêtes berucht slechte indicatoren van wat dan ook. In de derde en laatste plaats zijn de aanpassingen dubieus.
Het effect van deze verandering op de inflatiecijfers in 1983 was ongeveer -1,25%. Barton (2022) berekende het effect van de verandering in methodologie door de oorspronkelijke formule toe te passen; de resulterende CPI voor februari 2022 was +3,6%: 11.5%. De factoren die bijdroegen tot dit verschil waren stijgende hypotheekrentes (+34% j-o-j) en hogere huizenprijzen (+20% j-o-j).
Later werden nog meer wijzigingen doorgevoerd. De wegingsfrequentie van de CPI ging van eenmaal per decennium naar tweejaarlijks. Ook werd het superlative deel ingevoerd: dit betekent dat consumenten hun koopgedrag kunnen wijzigen in reactie op relatieve prijsveranderingen: bv. meer kip kopen wanneer rundvlees duurder is. Het probleem hierbij is dat bij een prijsverhoging de substitutie noodzakelijkerwijs minder nut oplevert en de vergelijking dus onnauwkeurig is. De toevoeging van het superlative heeft tot gevolg dat de CPI met ongeveer 0,5% daalt. (Smialek, sd)
 
Vergelijking cijfers VS en EZ
De VS gebruiken CPI en EZ HICP. Deze worden niet op dezelfde manier berekend. De HICP houdt bijvoorbeeld geen rekening met de kosten van eigenwoningbezit, die in Nederland ongeveer 15% van de CPI uitmaken (CBS, 2022). Er is een overvloed aan verschillen in dekking, populatie, prijsdefinities en classificatie. Diensten met betrekking tot koopwoningen, bijdragen aan sport- en vrijetijdsclubs en consumptiegerelateerde belastingen zijn niet opgenomen in het HICP, maar wel in de CPI. (CBS, 2022) Ook de populatie kan verschillen: in Nederland omvat de CPI alle consumptie van Nederlandse ingezetenen (ook buitenlandse uitgaven), terwijl de HICP alle uitgaven binnen Nederland omvat (inclusief buitenlandse uitgaven in Nederland, maar exclusief Nederlandse uitgaven in het buitenland). Ook de prijsdefinities kunnen verschillen: veranderingen in de dekking van de ziektekostenverzekering leiden tot een verschil in weging in de CPI, maar worden in de HICP behandeld als een prijsverandering. Ten slotte zijn de classificaties in de eurozone anders. Deze verschillen maken vergelijkingen tussen de VS en de EZ moeilijker.
De eurozone bestaat nog niet zo lang als de dollar, en veranderingen in de methodologie zijn minder uitgesproken. Er zijn ongetwijfeld hercategoriseringen en andere kleine wijzigingen geweest, maar het is moeilijk om ze te vinden, laat staan om te zien wat het effect van die wijzigingen is.
 
Energie afzwakken
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor de berekening van de CPI en de HICP in Nederland. Het heeft besloten dat er een wijziging van de methodiek moet worden doorgevoerd. De sterke bewegingen van de energieprijzen van vorig jaar hebben volgens het CBS een te grote invloed gehad op de cijfers. In de nieuwe methodiek, die in juni 2023 wordt ingevoerd, wordt gekeken naar wat consumenten betalen voor energie in plaats van wat de prijs van energie is, als ze een nieuw contract zouden krijgen. Voor degenen met een vast contract zijn de prijzen voor energie niet veranderd, dus volgens het CBS is er voor deze consumenten geen sprake van inflatie, waarvoor de CPI als benadering wordt gebruikt.
Ik vind dat de CPI moet meten hoeveel bang men kan kopen voor zijn buck. Het feit dat iemand al voorzien is van alle bangs die hij consumeert, heeft geen invloed op de bang-to-buck ratio, noch op zijn spaargeld en inkomen. Zeker, een consument kan zich beschermen tegen een devaluatie van zijn spaargeld door de prijzen voor langere tijd vast te zetten, maar dat is niet wat we proberen te meten. De kosten van vervanging is eerlijker dan de uitgaven.

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2023/09/cbs-introduceert-nieuwe-meetmethode-energieprijzen

Conclusie
Enige context bij de inflatiecijfers is belangrijk. Ik hoop dan ook met dit schrijven wat historisch en internationaal perspectief te hebben geboden. Ware de inflatie berekend zoals in de jaren ’70, dan zou de inflatie in de VS ongeveer 4% hoger zijn dan wat wordt gerapporteerd. Of 1,5 keer zo hoog als afgelopen zomer, toen ik dit korte onderzoek gedaan heb.
Het is moeilijk om de inflatie te berekenen, en instellingen nemen veel discutabele beslissingen (naast bovengenoemde onder andere hedonische regressie en speculatieve investeringen). De wijzigingen die worden doorgevoerd hebben vaak een drukkend effect op de cijfers. Dank u voor uw aandacht.

Bronnen:
(n.d.). Retrieved from US Inflation Calculator:
https://www.usinflationcalculator.com/inflation/current-inflation-rates/

Barton, T. B. (2022, May 11). Why the government took home prices out of its main inflation index. Retrieved from Full Stack Economics:
https://fullstackeconomics.com/why-the-government-took-home-prices-out-of-the-consumer-price-index/
Eurostat. (2022, May 31). Flash Estimate – May 2022.

Hale, S. S. (2022, June 2). May 2022 Housing Market Trends Report. Retrieved from:
https://www.realtor.com/research/may-2022-data/#:~:text=The%20median%20national%20home%20price,month’s%20growth%20rate%20of%2014.2%25.

Lambert, L. (2022, June 15). Mortgage rates hit 6.3%—the real cost to buy a house has officially spiked over 50% in just 6 months. Retrieved from Fortune.com:
https://fortune.com/2022/06/15/mortgage-rates-spike-housing-market-real-cost-to-buy-a-home-jumps-50-percent/

O’Neill, A. (2022, March 22). Retrieved from Statista:
https://www.statista.com/statistics/265843/monthly-inflation-rate-in-the-euro-area/

Smialek, S. A. (n.d.). Why Has the Inflation Calculation Changed Over Time? Retrieved from:
https://www.nytimes.com/2022/05/24/technology/inflation-measure-cpi-accuracy.html

Statistics, U. B. (n.d.). Measuring Price Change in the CPI: Rent and Rental Equivalence. Retrieved from:
https://www.bls.gov/cpi/factsheets/owners-equivalent-rent-and-rent.htm


Het Platteland weer op de kaart

Geschiedenis en nieuwe ontwikkelingen platteland

“Wij Zullen De Droogte Overwinnen!”

Door red/JvL Architect Rem Koolhaas breekt met zijn tentoonstelling ‘Countryside, a report’ een lans voor het platteland. Er is ook een pocketboek over de tentoonstelling verschenen. Hij laat ontwikkelingen op het platteland zien, stipt de geschiedenis van politieke ideologieën en het platteland aan en hij wil iets doen aan de dreigende totale verstedelijking van de wereldbevolking. Uiteindelijk laat het platteland zich niet centraal plannen.

Alternatief bieden voor totale verstedelijking

De ontwikkeling in de stad staat eigenlijk stil, geeft Rem Koolhaas aan. Nieuwe netwerken van vliegveldhubs, snelwegen, sneltreinen, internet en mobiele telefoons houden ons gevangen in de stad, terwijl al deze zaken geen fundamentele veranderingen zijn in de stedenbouw. Zelfs nieuwe steden en uitbreidingswijken worden op dezelfde manier en met dezelfde principes gebouwd: een voorspelbare verzameling van wegen, torens en ‘icoongebouwen’.

De VN gaf het in 2007 al aan en in 2010 was het zover: 50% van de mensheid woont in de stad. Die trend zou zich doorzetten tot 70% in 2050. Dit heeft (onterecht) te veel de focus gelegd op de stad. De VN lijkt zich op totale verstedelijking van de mensheid te richten. Koolhaas vraagt zich hardop af of we naar de krankzinnige situatie toegaan waar 70% van de mensheid op 2% van de aardoppervlakte gaat wonen. Stedelijk gebied beslaat zo’n 2% van het aardoppervlak. De overige 98% moet dan worden bewoond door een klein deel van de mensheid, die achterblijft om de stad te dienen. De totale verstedelijking heeft tot gevolg dat het platteland als achterhuis van de stedeling gaat fungeren. Waarbij alle behoeftes van de stedeling worden bevredigd en het platteland naar die behoefte wordt ingericht. Sinds de focus van overheden op totale verstedelijking, lijkt het platteland te worden verwaarloosd.

Er zijn vele ontwikkelingen op het platteland gaande, die allemaal staan omschreven in het pocketboek van de tentoonstelling. Verlaten dorpen die weer worden opgebouwd door nieuwkomers en vluchtelingen, noodgedwongen innovaties op het platteland van Qatar, Chinees neokolonialisme in o.a. Kenia, veranderende omstandigheden in Siberië en technologische ontwikkelingen in het Westland. Aan dit rijtje kan tegenwoordig ook bitcoin mining worden toegevoegd. Bitcoin mining kan helpen energienetwerken te stabiliseren (er is een grote geografische mismatch tussen de vraag en aanbod van stroom) en afgelegen gebieden weer aansluiten. En aangezien bitcoin mining niet locatiegebonden is, kan dit weer voor werk, inkomen, innovaties en leven in de brouwerij op het platteland zorgen. Dit gebeurt momenteel al in Texas en Kenia.

Gezien de dreigende totale verstedelijking moeten we het platteland herontdekken als een plek om te leven en te innoveren. En daarbij in het achterhoofd houden dat het platteland en de stad niet in een pennenstrijd (polemiek) moeten belanden.

Platteland staat centraal bij extreme politieke ideologieën

De vorming van het platteland heeft altijd centraal gestaan in extreme politieke ideologieën. Met desastreuze gevolgen voor de plattelandsbewoners, de productiviteit en de natuur. De Sovjet-Unie, The New Deal in de VS, Nazi-Duitsland, Mao in China, en de EU, al deze heersers en politieke organen dwongen het platteland en de ondernemers en inwoners van het platteland om mee te gaan met hun ideologie. Aan dit rijtje kan tegenwoordig ook Nederland worden toegevoegd. De strijd van de overheid tegen de stikstof, die gek genoeg ophoudt bij de landsgrenzen.

Stalin heeft vanaf 1948 geprobeerd om ontoegankelijke en minder vruchtbare grond op de steppes om te toveren in vruchtbaar land. Dat werd gedaan door de introductie van vruchtwisseling op grasland en aanleg van vijvers en waterreservoirs om hoge gewasopbrengsten te garanderen. Russische en Oekraïense steppes werden omgetoverd met behulp van ‘shelterbelts’ (beplanting om wind te breken), was het idee. Dit was nodig na de roerige jaren 30 en de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk werd het een grote interne discussie op de partijburelen waarbij technocraten en bureaucraten elkaar in de haren vlogen over hoe ze nou het beste de natuur konden sturen. Er werd ineens allerlei wetenschappelijke kennis overboord gezet en de zogenaamde ‘feiten’ moesten wel passen in het overheidsnarratief. Iets wat we kennen van de corona-aanpak. Het resultaat was dat er in de ‘shelterbelts’ bijna niets groeide en de opbrengst zeer laag was.

Libertair perspectief op het platteland

Het platteland laat zich niet centraal plannen. Verschillende politieke heersers met verschillende ideologieën hebben het al meermaals geprobeerd. Heb vertrouwen in individuen, ondernemers, agrariërs, inwoners en in technologische ontwikkelingen. En laat als overheid al deze zaken met rust.
 

Voetnoten:
Countryside: A report. Van AMO en Rem Koolhaas

Bronnen:
James Stevens Curl, Making Dystopia: The Strange Rise and Survival of Architectural Barbarism.


Actuele cijfers

Bitcoin: 26’124,33 (01.04.2023) / 25’051.27 (18.03.2023) / 20’977,74(04.03.2023) /15’896.00 (04.01.2023) / 16’137,52 (12.11.2022)
CHF: 1.0095 (1.4.2023) / 1.0052(18.03.2023) 1.0047(04.03.2023) / 1.0154 (04.01.2023) /  1.0065 (28.10.2022)
Goud: 1’812,00 (1.4.2023) 1’845.00 (18.03.2023) 1’744,00 (04.03.2023) / 1’751,20 (04.01.2023) / 1’651.00 (28.10.2022) 

Alle noteringen zijn in Euro

Inflatie:
De geharmoniseerde prijsindex volgens methode EU (jaarmutatie HCIP) is voor maart 2023 4,5%, in februari 2023 8,9%.
De gemiddelde jaarinflatie over 2022 werd vastgesteld op 11,6%.
De index werd vastgesteld op 100 in 2015 – het basisjaar waar vanuit gemeten wordt, in maart 2023 staat de HCIP index op 126.15.


Agenda

22 – 23 april 2023LibertyCon 2023, Convento do Beato Alameda do Beato 40, Lissabon, Portugal. “LibertyCon is the largest pro-liberty event in Europe with the goal of gathering and educating the liberty movement on the most important issues threatening liberty” Tickets van 9,99 Euro tot 149,99 Euro (VIP).

Donderdag 11 mei 2023 organiseert AmsterdamGold het symposium:

Because they can’t print gold

“Hoge inflatie, een oorlog in Oekraïne en macro economische spanningen zijn maar een aantal onderdelen van de turbulente wereld waarin we nu leven. Een drietal top experts (Han de Jong, Willem Middelkoop en Jean-Paul van Oudheusden) laten vanuit diverse invalshoeken hun licht schijnen op de financiële markten in deze wereld en de positie van fysieke edelmetalen hierin. 
Locatie: Theater Amsterdam,Danzigerkade 5, 1013 AP Amsterdam. Aanvang 14.30 tot 18.00 uur. Daarna borrel met hapjes.
Zaterdag, 13 mei 2023: Voorjaarscongres Libertaire Partij – save the date! (en zet het in je (papieren) agenda)

16 – 19 augustus 2023: Madrid, Spanje. “How to live long, free and prosper“, Liberty International 37th World Conference. 

September 2023: Europese Libertaire Conferentie, nabij Brussel. In planning, details volgen

17 – 19 november 2023: Usedom, Duitsland, Symposium georganiseerd door “eigentümlich frei”, details volgen.


Libertaire Partij

Oproep aan leden en die, die het willen worden

Hier volgt een oproep aan alle fantastische leden en aanhangers van de Libertaire Partij en Libertair Perspectief. En uiteraard aan iedereen die libertarisme een warm hart toedraagt.

Wij zijn vroeg van start gegaan met de campagne voor de tweede kamer verkiezingen. We zijn al goed op weg met een grote groep enthousiaste vrijwilligers en bestuursleden. De LP leeft als nooit tevoren! Goed bezochte borrels, steeds meer leden en de social media pagina’s groeien als kool!

We zijn een kleine partij met weinig budget maar met veel enthousiaste leden die een sterke mening hebben en deze ook graag uitdragen. Libertariers staan bekend om hun sterke filosofische onderbouwingskracht en dit kunnen we goed gebruiken!
We zullen alle hulp nodig hebben en dus moeten we een grassroots leger gaan vormen dat fysiek en online alle uitingen van de LP verder wil brengen.
We willen per regio de LP duidelijk aan de grond krijgen als alternatief voor alle inwoners die in gaan zien dat soevereiniteit een serieuze optie is.

Campagne voeren is het leukste wat er is! Posters plakken op plakzuilen, flyers ophangen in buurthuizen alle beetjes helpen. Zorg dat de LP in jouw stad of dorp gezien wordt!

Meld je aan op: vrijwilliger@stemlp.nl


Cybernieuws

Van onze redacteur.

Kabinet wil manieren vinden om vat te krijgen op versleutelde data
Uit privacynieuws.nl van 16.3.2023
“De overheid” wil graag in (on)bepaalde post mee kunnen lezen en end-to-end encryptie is juist bedoeld om te voorkomen dat er derden zijn die correspondentie meelezen. Dit is eigenlijk oud nieuws. We herinneren ons nog de druk die op Apple werd uitgeoefend om een iPhone van een crimineel te decrypteren.

Verdachte grootschalige bankpasfraude opgespoord via stemherkenning
Interessant artikel op security.nl, dat inzicht geeft in de stand van de techniek met betrekking tot stemherkenning. De jacht op stukjes gesproken tekst is geopend. Na de inventarisatie van handtekeningen, vingerafdrukken, DNA en pasfoto’s komt nu je stem aan de beurt. Zodra je wordt gevraagd ergens iets “in te spreken”, of je erop wordt geattendeerd dat een telefoongesprek wordt opgenomen, kun je er van uitgaan dat je stem in een database terechtkomt. Een van de dimensies van elektronische identificatie met behulp van patroonherkenningssoftware.

EFF: verplichte leeftijdsverificatie ondermijnt anonimiteit op internet
“Wetten die online leeftijdsverificatie verplichten ondermijnen de anonimiteit op internet, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtebeweging EFF. Volgens de beweging zijn leeftijdsverificatiesystemen eigenlijk surveillancesystemen en niet de juiste manier om jongeren te beschermen. Daarnaast is er het risico dat dit leidt tot een internet waar privégegevens standaard worden verzameld en verkocht.” Aldus een recent artikel op security.nl

Verwarring zaaien over surveillancewet grenst aan machtsmisbruik door overheid
Dit Volkskrant-artikel van de hand van Evelyn Austin staat achter een betaalmuur. Je kunt de volledige tekst opvragen bij de redactie. Evelyn Austin is directeur van Bits of Freedom, een lobbystichting die zegt 
op te komen voor digitale burgerrechten. Omdat ze mede door de Open Society Foundation van George Soros wordt gefinancierd, die staat voor “justice, equity, expression, and climate justice” is voorzichtigheid geboden. Beoordeel ze naar wat ze voor elkaar krijgen.

Gemeente Deventer zet drones in om woningen te controleren: “Big Brother is watching you”
Een vermakelijk artikel in “Welingelichte Kringen”. Goed voor een titel van een album van Suske en Wiske “de gluiperige gluurder”. Deventer burgemeester Ron König wordt aangehaald: “We bekijken geen mensen in hun persoonlijke levenssferen. We controleren het bestemmingsplan. We zijn niet op zoek naar wat mensen allemaal doen”. En gij geleuft het, nietwaar? Het artikel werd op 23 maart gepubliceerd, we hadden het eerder op 1 april verwacht. Anyway, tijd om de katapult uit de kast te halen en ermee te gaan oefenen. P.S. De titel “de glunderende gluurder” bestaat al, er blijken inderdaad ook apocriefe Suske-en-Wiske albums te bestaan.

Politie keek heimelijk mee in chatgroepen van Extinction Rebellion
In een artikel van “Cops in Cyberspace” wordt uiteengezet hoe een infiltrant “onder het alias ‘Inge’ een agent wekenlang heimelijk heeft meegekeken in besloten chatgroepen van Extinction Rebellion op Signal. De activisten waren bezig met de voorbereiding van de blokkade van de A12, eind januari. Maar al in november was ‘Inge’ actief in de groep. Ze verzamelde berichten en bracht de beheerders in kaart, zo blijkt uit de strafdossiers; acht demonstranten worden verdacht van opruiing en vernieling. In de zaak deelde een informant namen van organisatoren van de blokkade. …”

Europese Commissie komt in mei met wetsvoorstel voor digitale euro
Artikel van security.nl.van 24 maart. De Europese Commissie komt in mei met een wetsvoorstel voor de digitale euro. Daarbij zal de Commissie ook onderzoeken of uitgifte van de digitale euro in het mandaat van de Europese Centrale Bank (ECB) past. (…)


Internationaal

UK Libertarian Party

De Nieuwssite van de UK Libertarian Party bevat libertarische commentaren op actuele ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en elders. Korte commentaren, in perfect Engels.

More Tax, more spend
On economic illiteracy of Labour

Cut The Cr*p
Een libertair perspectief op watervervuiling. Highly recommended!

Does Hunt Want To Grow The Economy Or Shrink It?
Over de geplande verhoging van de vennootschapsbelasting in het Verenigd Koninkrijk en de plannen van bedrijven om dan maar naar Ierland te vertrekken. 
Een verhaal over de wal die overheidsschepen keert.

Liberty International

De aanmelding voor het jaarlijkse congres van Liberty International in Madrid van 16 tot 19 augustus is open. Hier is de website: 
https://liberty-intl.org/2023/02/04/liberty-international-world-conference-2023-madrid-prosperity-and-longevity-through-liberty-registration-is-open/
Het thema is “Prosperity and Longevity Through Liberty”. 


Agorisme

Agoristen zijn aanhangers van het Anarcho-Kapitalisme. De vrije markt, de agora, bestaat uit handel en uitwisseling zonder tussenkomst van een autoriteit. Het agorisme streeft naar een zichzelf organiserende samenleving zonder overheid. In de praktijk betekent dit dat agoristen de invloed van de overheid stap voor stap uit hun leven verwijderen en in vrijwillige samenwerking met gelijkgestemden voor hun eigen belangen zorgen. Het is de niet-politieke tak van de Libertaire Partij. Hier is een Inleiding op agorisme.

Handboek lijdzaam verzet 
Toegankelijk via Vrijspreker. Auteur: Anarchokrijger. De naam van de auteur zegt het al: iemand die zich behoorlijk kwaad maakt op de overheid. In het document staan enkele nuttige zaken, zoals de uitvoerige handleiding om goed voorbereid naar een demonstratie te gaan. Enkele twijfelachtige aanraders daargelaten (boetes negeren, “autonomie” claimen, deuren dichtlijmen) is het wel de moeite waard om er eens doorheen te lezen. 
Suggesties voor verbetering:
Het Handboek Lijdzaam Verzet zal geregeld worden geactualiseerd. Suggesties voor verbetering en uitbreidingen zijn van harte welkom op
anarchokrijger@proton.me.
Schrijf in de onderwerpregel ‘Suggesties’
.”

OZO – Ondernemen Zonder Overheid
Contactpersoon: Edwin Delsing.

Free Commune Settlements

Op de website freecommune.org vind je het laatste nieuws over de groep “colonistas” die in een verlaten dorp in Galicië de agora doen herleven.

YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=MfVzmPsT9Y0&ab_channel=GaliciaUnzipped

Nieuwe Wereld Ondernemers

Gelanceerd door de initiatiefnemers van Keuzevrijbijmij is Nieuwe Wereld Ondernemers “hét nieuwe ondernemersnetwerk voor verbinding, inspiratie en co-creatie.” Maandelijkse bijeenkomsten, special events en een communicatienetwerk. 


Bronnen

V for Valentine:

Hieronder vind je de meest recente afleveringen:

Volg Robert via: https://twitter.com/ValentineRW

De LP beveelt de volgende organisaties aan:


Boeken

“Het Libertarische Sociaal Contract”

Het eerste exemplaar van “Het Libertarische Sociaal Contract” werd op 26 Juli 2022 in Zwolle aan erelid Otto Vrijhof overhandigd. Klik hier voor een boekbespreking.

Het boek kun je bestellen via de LP-website.Omvang: 248 blz, full color. De prijs is 0,8mBTC / 80’000 SATS, of 19.99 Euro, incl. verzendkosten. 
Als je met mBTC/Satoshis wilt betalen, schrijf dan een berichtje naar: RedactieLP@proton.me, dan sturen we je een betaaladres.

Mises Webwinkel

Neem eens een kijkje op de Mises Webwinkel, waar je interessante Nederlandse libertarische publicaties vind. 

Klassieke Vrijbrieven

Enkele libertariërs van het eerste uur hebben in noeste arbeid (bijna) alle papieren exemplaren ingescand. Je kunt ze allemaal vinden, van 1976 tot en met 2000, op de website van Libertarian.nl.

De Vrijbrief is inmiddels geëvolueerd tot Internet-magazine en is op vrijspreker.nl
actief.

Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: 

https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Liberty Library
Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee
Je vindt er nu meer dan 300 titels !

Boekenaanbod
We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? 
Contacteer Imre Wessels (imrewessels@gmail.com) en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 

Verwachtingen
Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.


Welkom bij de LP! 

De LP (de Libertaire Partij) is gestoeld op de twee basisprincipes van de libertaire filosofie: het zelfeigendom: jouw recht op zelfbeschikking, binnen de grenzen die het libertaire non-agressieprincipe stelt: jouw vrijheid wordt door het zelfbeschikkingsrecht van de ander begrensd.
Libertairen willen daarom zo overzichtelijk en efficiënt mogelijke uitvoerende overheden, waarbij de vrijheid van mensen er invloed op uit te oefenen zo groot mogelijk is. De kerntaak van overheden is het beschermen van ieders zelf-eigendom en het voorkomen van aggressie in de samenleving.

De LP wil daarom overheidstaken inperken, waar dat kan concurrentie toelaten en zoveel mogelijk decentraal organiseren. Minder belasting, betere dienstverlening, minder regels, minder bureaucratie en meer vrijheid in het maken van eigen keuzes voor het eigen welzijn.


Stuur onze nieuwsbrief door aan je vriendinnen en je vrienden, retweet op je Twitter-account

Donaties en contributie aan de LP zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De LP accepteert Bitcoin.


Disclaimer:

Libertair Perspectief is het orgaan van de Libertaire Partij Nederland, Het heeft een libertaire signatuur, waarbij alle stromingen in het libertarisme aan bod komen. De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad. Bijdragen, inclusief redactionele stukken, gaan op persoonlijke titel. Ze hoeven niet de mening van het bestuur van de LP of van haar leden weer te geven. Wil je commentaar geven op de inhoud van een artikel dan kun je de redactie schrijven op RedactieLP@proton.me