Draag bij aan een vrijere samenleving! Begin vandaag!

De LP heeft vaste commissies, de werkzaamheden per commissie kun je hier vinden.

Wil jij meedoen om de LP de komende jaren uit te bouwen tot een succesvolle politieke partij?

Mail dan nu naar onze secretaris.

ALV-commissies van de LP

Deze commissies vallen rechtstreeks onder de Algemene Ledenvergadering. Ze zijn bevoegd om zelfstandig te opereren. Het bestuur heeft geen zeggenschap over de besluitvorming binnen deze commissies.

Kascommissie
De volgende wetteksten komen jou niet onbekend voor: “De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit” en “Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.”

Samen met een actieve commissie zie je toe op financiële verslaglegging, inventariseren van risico’s en de naleving van wettelijke bepalingen. Ben je een meester op het gebied van de cijfers? Graag komen we met jou in contact, zoek aansluiting en stuur een mailtje met jouw kwaliteiten naar onze secretaris.

Leden: Rody Mens, Hendrik-Jan Rogge & Niels Post.

Contactpersoon voor de kascommissie is Rody Mens.

Vertrouwenspersoon
De Libertaire Partij streeft naar een samenleving waarin niemand wordt gedwongen, bedreigd of met geweld wordt aangevallen (het non-agressie-principe), waarin alle menselijke relaties berusten op de vrijwillige instemming van de betrokken personen en waarin de rechten van ieder individu beschermd worden. Dit alles geldt niet alleen voor de maatschappij, maar ook binnen de Libertaire Partij zelf.

Heb je als lid vragen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en/of mogelijke integriteitsissues en wil je hier met iemand over van gedachten wisselen, dan kan dat met de vertrouwenspersoon Marjo Vogel.

Marjo doet dit op vertrouwelijke wijze en heeft geheimhoudingsplicht. Desgewenst kan zij jou adviseren.

Je kunt Marjo bereiken via deze link en bereiken via

Ethische Commissie
Deze commissie komt tweemaal per jaar bijeen en is de scheidsrechter binnen de LP. Deze commissie spreekt zich uit over jaarverslagen, de benoeming van bestuurders en aanpassingen in het partijprogramma.

Wil je aansluiten als lid of als voorzitter bij de EC, bezit je de belangrijkste eigenschappen om opbouwende kritieken te leveren!? Sluit je aan bij de EC en stuur een mailtje met jouw kwaliteiten naar onze secretaris Rik Kleinsmit.

Neem contact op met de Ethische Commissie.

Congresgriffier
Wil je als lid moties en amendementen indienen op de Algemene Ledenvergadering en wil je meer weten over termijnen en eisen hieraan? Neem dan gerust contact op met Johannes Baron Speyart van Woerden.

Johannes is te bereiken via dit contactformulier.

Bestuurscommissies van de LP

Deze commissies vallen onder het bestuur. Het bestuur is bevoegd om de besluitvorming binnen deze commissies bij te sturen als zij dat nodig acht.

Geschiedenis/archief LP
Deze commissie houdt de geschiedenis en de archieven van de LP bij. Zowel op papier als digitaal. Ze is verantwoordelijk voor het opslaan en categoriseren van materialen en documenten van de LP sinds 1993.

Contactpersoon voor de commissie geschiedenis/archief LP is Tom Wentzel.

Interne aangelegenheden
Deze commissie is verantwoordelijk voor het op orde houden van de fundamenten van de partij. Zij is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • – de grondslagen (beginselverklaring, statuten, huishoudelijk reglement)
 • – inschrijving handelsregister
 • – inschrijving kiesraad
 • – de gedragscodes
 • – de functieprofielen
 • – samenvatting van het beleidsplan
 • – het vrijwilligershandboek

Contactpersoon voor de commissie interne aangelegenheden is penningmeester Tom Wentzel.

Huisstijl
Deze commissie is verantwoordelijk voor de uitstraling van de LP, zowel in de interne als externe communicatie. Lees hier meer over de huisstijl. Hier vallen de volgende zaken onder:

 • – logo
 • – lettertype
 • – kleurgebruik
 • – format website
 • – templates voor briefpapier, enveloppen, e-mails en visitekaartjes
 • – sjablonen voor verslagen en standaardbrieven

Contact over de huisstijl verloopt op dit moment nog via het bestuur.

ICT-Commissie
Ben je IT’er en houd je van samenwerking, uitdaging en het oplossen van digitale vraagstukken? De Commissie IT verzorgt het stroomlijnen van de partij en bouwt mee aan een vrijere samenleving. Deze commissie regelt het technische beheer zoals onze website en de bestuursomgeving.

Contactpersoon voor de ICT-Commissie is Hugo Pfister.

Data-analyse
Deze commissie analyseert kwantitatieve en kwalitatieve gegevens voor de LP en brengt op basis daarvan advies uit. Ze analyseert onder andere de uitkomsten van verkiezingen en brengt op basis van die analyse advies uit over de inzet van middelen en personeel tijdens campagnes.

Leden: Pallieter Koopmans, Nando Jansen, Paul Schreurs en Rik Kleinsmit.

Contactpersoon voor de commissie data-analyse is Rik Kleinsmit.

Programma
Deze commissie gaat over het politiek programma en de standpunten van de LP. Ze is het politiek-inhoudelijke hart van de partij. Zij denkt na over:

 • – de beginselverklaring (waarin wordt ingegaan op onze visie op de samenleving en de rol van de overheid)
 • – de standpunten (waarin onze visie op diverse thema’s naar voren wordt gebracht)
 • – het verkiezingsprogramma (waarin verschillende subthema’s behandeld worden)

Contactpersoon voor de programmacommissie is Hendrik-Jan Rogge.

Kandidaten
Deze commissie adviseert het bestuur over de kandidatenlijsten voor verkiezingen. Ze wordt benoemd in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen. Ze doet de de screening van kandidaten. Daartoe controleert zij of kandidaten lid zijn, of kandidaten een functie hebben die onverenigbaar is met kandidaatstelling voor de LP en of de kandidaten in woord en daad het gedachtengoed van de LP uitdragen.

Contact met de kandidaatstellingscommissie loopt via het bestuur.

Fondsenwerving
Deze commissie werft de fondsen voor de LP, met name in de aanloop naar verkiezingen. De leden van de werkgroep fondsenwerving zijn verantwoordelijk voor het binnenhalen van donaties en relatiebeheer met donateurs.

Contact met de commissie fondsenwerving loopt via het bestuur.

Leden
Zonder leden geen partij. Als jij wilt weten wie wat doet in de partij en hoe je actief kunt worden, dan moet je bij deze commissie zijn!
Deze commissie gaat over:

 • – ledenwerving
 • – introductie / kennismaking van nieuwe leden met de LP
 • – talentscouting
 • – opleiden en coachen van vrijwilligers

Contact met de ledencommissie verloopt via het bestuur.

Activiteiten
Deze commissie organiseert activiteiten voor leden en acties om het libertaire gedachtengoed te promoten. Wil je je hiervoor inzetten, dan ben je van harte welkom!

Contact met de activiteitencommissie verloopt via het bestuur.

Nieuwsbrief
Iedere twee weken verschijnt Libertair Perspectief, met kritische artikelen, de activiteitenagenda en links naar andere interessante libertaire kanalen.

Contact met de redactie verloopt via de redactie.

Campagne
Deze commissie is verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van campagnes van de LP. Deze commissie heeft alle informatie over wat je als afdeling moet doen om deel te nemen aan verkiezingen en die deelname tot een succes te maken. Maak vooral gebruik van de jarenlange ervaring van deze commissie en haar kennis over de toewijzing van fondsen vanuit de partijkas.

Contact met de campagnecommissie verloopt via het bestuur.

Merchandise
Stickers, vlaggen, t-shirts, pennen, automagneten, etc. Het ontwerp, de productie en de distributie van promotiematerialen van de LP worden door deze commissie geregeld.

Contact met de commissie merchandise verloopt via de penningmeester.

Media en Social Media
De mediacommissie richt zich op onder de aandacht brengen van de LP in de (traditionele en moderne) media zoals televisie, radio, kranten en tijdschriften. Dit doen zij o.a. door actief gebruik van Twitter, Facebook en Linkedin plus het opbouwen van een netwerk in de mediawereld.

In verkiezingstijd worden s’ochtend media nagelopen en gekeken waarop de LP inspeelt en waarop gereageerd wordt. Trekt dit jou aan, kom ons mediateam versterken!

Contact met de commissie media en social media verloopt via het bestuur.

Suggesties

Je zit vol passie, energie, bevlogenheid en mist een commissie in dit overzicht om de vlam van de vrijheid te laten wakkeren? Geef je suggestie door en mail je kwaliteiten naar onze secretaris.