Op zaterdag 12 juni om 13:00 aanstaande vindt de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering digitaal plaats.

De formele stukken, zoals de agenda voor de ALV, terugblik op voorbije verkiezingen door onze  voorzitter, notulen van de vorige ALV, jaarrekeningen 2019 en 2020 met kascommissieverslag met toelichting van de penningmeester, begroting 2021, voorstellen tot wijzing van de statuten en van het huishoudelijk reglement, ingezonden ledenmoties en amendementen zullen uiterlijk 29 mei verzonden worden

Onze concept-agenda is als volgt

Opening
-Stemcommissie
Notulen vorige ALV (verwijzing)
Mededelingen
-Personele wijzigingen bestuur
Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen

2019
-Financieel verslag
-Kascontrole
-Decharge

2020
Financieel verslag
Kascontrole 
Decharge

2021
-Plan
–Strategie
–Organisatiestructuur (provinciale afdelingen)
–Activering achterban.

Stemmingen
-Begroting (stemming)
-Nieuwe leden kascontrolecommissie (stemming)
-Verkiezing bestuursleden (stemming)

Rondvraag
Sluiting

We hopen jullie te mogen verwelkomen op 12 juni om 13:00 aanstaande. In aanloop naar de Algemene Ledenvergadering volgen mails over het digitale vergaderplatform, stemtools, het opstellen van moties en amendementen.

Vragen en suggesties naar aanleiding van deze mail zijn welkom op info@stemlp.nl.

Tom Wentzel
Secretaris LP